Ziņojums - A8-0355/2015Ziņojums
A8-0355/2015

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un padomes direktīvu, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija)

7.12.2015 - (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)) - ***II

Juridiskā komiteja
Referente: Cecilia Wikström


Procedūra : 2013/0089(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0355/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0355/2015
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un padomes direktīvu, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija)

(10374/2015 – C7-0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10374/1/2015 – C8-0352/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija atzinumu[1],

–  ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2015)0588),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0162),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskā komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0355/2015),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

25.2.2014                     T7-0119/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

26.11.2015

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

26.11.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Aizstātie referenti

Cecilia Wikström

 

 

 

Izskatīšana komitejā

2.12.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Iesniegšanas datums

7.12.2015

  • [1]  OV C 372, 12.11.2013., 42. lpp.
  • [2]  Pieņemtie teksti, 25.2.2014., P8_TA(2014)0119.