Procedura : 2013/0089(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0355/2015

Teksty złożone :

A8-0355/2015

Debaty :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0440

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 175kWORD 82k
7.12.2015
PE 572.860v02-00 A8-0355/2015

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10374/1/2015 – C8-0352/2015),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2015)0588),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0162),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Prawną (A8-0355/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych (wersja przekształcona)

Odsyłacze

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

25.2.2014                     T7-0119/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

26.11.2015

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

26.11.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Cecilia Wikström

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.12.2014

 

 

 

Data przyjęcia

3.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Data złożenia

7.12.2015

(1)

Dz.U. C 372 z 12.11.2013, s. 42.

(2)

Teksty przyjęte w dniu 25 lutego 2014 r., P7_TA(2014)0119.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności