Postup : 2013/0089(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0355/2015

Predkladané texty :

A8-0355/2015

Rozpravy :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0440

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 175kWORD 81k
7.12.2015
PE 572.860v02-00 A8-0355/2015

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Cecilia Wikström

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10374/1/2015 – C8-0352/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013,(1)

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2015)0588),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0162),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A8-0355/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď po tom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok (prepracované znenie)

Referenčné čísla

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

25.2.2014                     T7-0119/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

26.11.2015

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

26.11.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Cecilia Wikström

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2014

 

 

 

Dátum prijatia

3.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

7.12.2015

(1)

Ú. v. EÚ C 372, 12.11.2013, s. 42.

(2)

Prijaté texty z 25.2.2014, P7_TA(2014)0119.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia