PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev)

7.12.2015 - (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)) - ***II

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Cecilia Wikström


Postopek : 2013/0089(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0355/2015
Predložena besedila :
A8-0355/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10374/1/2015 – C8-0352/2015),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013[1],

–  ob upoštevanju mnenja Komisije (COM(2015)0588),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0162),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za pravne zadeve (A8-0355/2015)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev)

Referenčni dokumenti

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

25.2.2014                     T7-0119/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

26.11.2015

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

26.11.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Cecilia Wikström

 

 

 

Obravnava v odboru

2.12.2014

 

 

 

Datum sprejetja

3.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Datum predložitve

7.12.2015

  • [1]  UL C 372, 12.11.2013, str. 42.
  • [2]  Sprejeta besedila, 25.2.2014, PT_TA(2014)0119.