Betänkande - A8-0355/2015Betänkande
A8-0355/2015

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

7.12.2015 - (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)) - ***II

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Cecilia Wikström


Förfarande : 2013/0089(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0355/2015
Ingivna texter :
A8-0355/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10374/1/2015 – C8‑0352/2015),

–  med beaktande av yttrandet av den 11 juli 2013 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén[1],

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2015)0588),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0162),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0355/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten, i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

Referensnummer

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

25.2.2014                     T7-0119/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

26.11.2015

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

26.11.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Tidigare föredragande

Cecilia Wikström

 

 

 

Behandling i utskott

2.12.2014

 

 

 

Antagande

3.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Ingivande

7.12.2015