Förfarande : 2013/0089(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0355/2015

Ingivna texter :

A8-0355/2015

Debatter :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0440

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 160kWORD 77k
7.12.2015
PE 572.860v02-00 A8-0355/2015

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Cecilia Wikström

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10374/1/2015 – C8‑0352/2015),

–  med beaktande av yttrandet av den 11 juli 2013 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(1),

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2015)0588),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0162),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0355/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten, i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

Referensnummer

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

25.2.2014                     T7-0119/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

26.11.2015

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

26.11.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Tidigare föredragande

Cecilia Wikström

 

 

 

Behandling i utskott

2.12.2014

 

 

 

Antagande

3.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Ingivande

7.12.2015

(1)

EUT C 372, 12.11.2013, s. 42.

(2)

Antagna texter, 25.2.2014, P7_TA(2014)0119.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy