Процедура : 2015/2239(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0356/2015

Внесени текстове :

A8-0356/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0437

ДОКЛАД     
PDF 159kWORD 74k
7.12.2015
PE 569.850v02-00 A8‑0356/2015

относно искане за снемане на имунитета на Стелиос Кулоглу

(2015/2239(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Павел Свобода

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Стелиос Кулоглу

(2015/2239(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Стелиос Кулоглу, препратено на 7 август 2015 г. от прокуратурата до Върховния съд на Гърция, във връзка с обвиненията в клевета и дискредитиране(1) и неговото съобщаване в пленарна зала на 9 септември 2015 г.,

–  като взе предвид факта, че Стелиос Кулоглу се отказа от правото си на изслушване съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол №7 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и от 21 октомври 2008 г., от 19 март 2010 г., от 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г. (2),

–  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8–0356/2015),

A.  като има предвид, че прокуратурата към Върховния съд на Гърция е поискала снемане на имунитета на Стелиос Кулоглу, член на Европейския парламент, във връзка с евентуални правни действия, свързани с предположения за извършено престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на техния парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат съдебно преследвани, арестувани, лишавани от свобода или свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че Стелиос Кулоглу е обвинен в клевета и дискредитиране на служители в затвора в Патра;

Д.  като има предвид, че обвинението представя изявления, за които се твърди, че са направени от Стелиос Кулоглу пред печата през 2010 г. във връзка с почтеността на някои членове на персонала в затвора в Патра по времето, когато той е бил журналист, отговарящ основно за телевизионни репортажи;

Е.  като има предвид, че предполагаемото престъпление няма нищо общо с мандата на Стелиос Кулоглу като член на Европейския парламент, а е по-скоро свързано с предишната му длъжност като телевизионен репортер;

Ж.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася за изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че няма причина за възникване на подозрения, че намерението за започване на съдебно преследване е да се урони политическата дейност на член на Парламента (fumus persecutionis), предвид факта, че преследването е започнато определен брой години преди членът на ЕП да заеме своя пост;

И.  като има предвид, че гръцките органи за отправили искане за отговор от страна на Европейския парламент най-късно до 7 октомври 2015 г., тъй като съдебното преследване би било в противен случай с изтекла давност, но че процедурните изисквания на Парламента не дават възможност подобно решение да бъде взето в толкова кратък срок;

Й.  като има предвид обаче, че съгласно обоснованото становище на комисията по правни въпроси във връзка с Решение № 1126/1994 на Върховния съд на Гърция давността във всеки един случай спира да тече за срок до 3 години докато Стелиос Кулоглу е член на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Стелиос Кулоглу;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата отговорна комисия, на гръцките органи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

Документ за справка ABM:IΓ/2011/11882.

(2)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г. Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност