BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous immunitet

  7.12.2015 - (2015/2239(IMM))

  Retsudvalget
  Ordfører: Pavel Svoboda

  Procedure : 2015/2239(IMM)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0356/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0356/2015
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous immunitet

  (2015/2239(IMM))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til anmodning af 7. august 2015 fra anklagemyndigheden ved Grækenlands højesteret om ophævelse af Stelios Kouloglous immunitet i forbindelse med anklager om injurier og bagvaskelse[1], hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. september 2015,

  –  der henviser til, at Stelios Kouloglou har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

  –  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013[2],

  –  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

  –  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0356/2015),

  A.  der henviser til, at anklagemyndigheden ved Grækenlands højesteret har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Stelios Kouloglous parlamentariske immunitet i forbindelse med eventuelle retslige skridt angående en påstået strafbar handling;

  B.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

  C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

  D.  der henviser til, at Stelios Kouloglou anklages for injurier og bagvaskelse af nogle fængselsmedarbejdere i Patras;

  E.  der henviser til, at anklagen vedrører nogle udtalelser, som Stelios Kouloglou hævdes at have fremsat over for pressen i 2010 om hæderligheden af visse fængselsmedarbejdere i Patras, på et tidspunkt hvor var han journalist og primært lavede TV-reportager;

  F.  der henviser til, at den påståede lovovertrædelse klart intet har at gøre med Stelios Kouloglous hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men derimod har forbindelse med hans tidligere stilling som TV-reporter;

  G.  der henviser til, at straffesagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

  H.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at der foreligger fumus persecutionis, da straffesagen blev indledt flere år før medlemmets tiltrædelse af embedet;

  I.  der henviser til, at de græske myndigheder anmodede om et svar fra Europa-Parlamentet senest den 7. oktober 2015, da sagen ellers ville blive forældet, men at Parlamentets formforskrifter ikke gør det muligt at træffe en afgørelse inden for så kort tid;

  J.  der henviser til, at Retsudvalget dog er af den opfattelse, at forældelsen i lyset af den græske højesterets dom nr. 1126/1994 under alle omstændigheder er suspenderet i op til tre år, mens Stelios Kouloglou er medlem af Europa-Parlamentet;

  1.  vedtager at ophæve Stelios Kouloglous immunitet;

  2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de græske myndigheder.

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  3.12.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  14

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

  • [1]  Dokument ABM:IΓ/2011/11882.
  • [2]  Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.