Διαδικασία : 2015/2239(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0356/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0356/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0437

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 164kWORD 73k
7.12.2015
PE 569.850v02-00 A8-0356/2015

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου

(2015/2239(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Pavel Svoboda

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου

(2015/2239(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου, που διεβίβασε στις 7 Αυγούστου 2015 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομελείας στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 σε συνάρτηση με κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμιση(1),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Στέλιος Κούλογλου παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 που είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης, της 21ης Οκτωβρίου 2008, της 19ης Μαρτίου 2010, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 17ης Ιανουαρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0356/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με πιθανή δίωξη για εικαζόμενη αξιόποινη πράξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στέλιος Κούλογλου κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος του προσωπικού των φυλακών της Πάτρας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες αφορούν δηλώσεις προς τον Τύπο στις οποίες φέρεται ότι προέβη ο Στέλιος Κούλογλου το 2010 σχετικά με την εντιμότητα ορισμένων μελών του προσωπικού των φυλακών, σε χρόνο κατά τον οποίο εργαζόταν ως δημοσιογράφος που παρήγαγε κυρίως τηλεοπτικά ρεπορτάζ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα προφανώς δεν σχετίζεται με την ιδιότητα του Στέλιου Κούλογλου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά τελεί, αντιθέτως, σε συνάρτηση με την παλαιότερη δραστηριότητά του ως δημοσιογράφου της τηλεόρασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται βάσιμες υπόνοιες ότι η ποινική διαδικασία αποσκοπεί να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι αυτή έχει κινηθεί πολλά χρόνια πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ως βουλευτή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαντήσει έως τις 7 Οκτωβρίου 2015, επειδή, σε αντίθετη περίπτωση, το αδίκημα θα παραγραφεί και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι διαδικαστικοί κανόνες του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπουν να ληφθεί μια απόφαση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα·

Ι.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι αποτελεί εκπεφρασμένη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ότι, υπό το φως της απόφασης αριθ. 1126/1994 του Αρείου Πάγου, η παραγραφή αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση έως 3 χρόνια, ενόσω ο Στέλιος Κούλογλου διατηρεί την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Στέλιου Κούλογλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στις ελληνικές αρχές την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

Στοιχεία αναφοράς εγγράφου ABM:IΓ/2011/11882.

(2)

Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 1964, Wagner κατά Fohrmann και Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot κατά Faure και άλλων, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote κατά Κοινοβουλίου, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra κατά De Gregorio και Clemente, C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου