Menettely : 2015/2239(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0356/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0356/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0437

MIETINTÖ     
PDF 142kWORD 68k
7.12.2015
PE 569.850v02-00 A8-0356/2015

Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2239(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Pavel Svoboda

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2239(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Kreikan korkeimman oikeuden syyttäjänviraston 7. elokuuta 2015 välittämän pyynnön, joka liittyy kunnianloukkausrikokseen(1) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 9. syyskuuta 2015,

–  ottaa huomioon, että Stelios Kouloglou luopui oikeudestaan tulla kuulluksi työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(2),

–  ottaa huomioon Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0356/2015),

A.  ottaa huomioon, että Kreikan korkeimman oikeuden syyttäjänvirasto on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä, joka liittyy väitettyä rikosta koskevan mahdollisen oikeudenkäynnin vireillepanoon;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  ottaa huomioon, että Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälässä säädetään, että parlamentin jäsentä ei saa vaalikauden aikana asettaa syytteeseen, pidättää tai vangita eikä hänen vapauttaan muuten rajoittaa ilman parlamentin ennalta antamaa lupaa;

D.  ottaa huomioon, että Stelios Koulogloua syytetään Patraksen vankilan henkilöstöön kohdistetusta kunnianloukkauksesta;

E.  toteaa, että kyseinen syytös liittyy lausuntoihin, joita Stelios Koulogloun väitetään antaneen lehdistölle tiettyjen Patraksen vankilan henkilöstön jäsenten nuhteettomuudesta vuonna 2010 eli aikana, jolloin hän työskenteli toimittajana tuottaen pääasiassa TV-reportaaseja;

F.  toteaa, ettei väitetyllä rikoksella selvästikään ole mitään tekemistä Stelios Koulogloun Euroopan parlamentin jäsenen toimen kanssa vaan se liittyy hänen aikaisempaan televisiotoimittajan työhönsä;

G.  toteaa, että syytteeseenpanossa ei ole kyse Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetuista mainitun Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä ilmaisemista mielipiteistä tai suorittamista äänestyksistä;

H.  toteaa, ettei ole syytä epäillä, että rikosoikeudenkäynnin tarkoituksena olisi vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa (fumus persecutionis -olettamus), kun otetaan huomioon, että oikeudenkäynti pantiin vireille useita vuosia ennen kuin jäsen otti toimensa vastaan;

I.  toteaa, että Kreikan viranomaiset ovat pyytäneet Euroopan parlamenttia antamaan vastauksensa 7. lokakuuta 2015 mennessä, koska muuten syyteoikeus vanhentuu, mutta että parlamentin menettelyllisten vaatimusten vuoksi päätöstä ei ole mahdollista tehdä näin lyhyessä ajassa;

J.  toteaa kuitenkin, että oikeudellisten asioiden valiokunnan perustellun lausunnon mukaan Kreikan korkeimman oikeuden antaman tuomion n:o 1126/1994 perusteella vanhentumisen määräaika joka tapauksessa pidentyy enimmäistapauksessa kolmella vuodella, kun Stelios Kouloglou on Euroopan parlamentin jäsenenä;

1.  päättää pidättää Stelios Koulogloun koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Kreikan viranomaisille.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

3.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

Asiakirjaviite ABM:IΓ/2011/11882.

(2)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T‑346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö