Procedūra : 2015/2239(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0356/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0356/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0437

ZIŅOJUMS     
PDF 163kWORD 71k
7.12.2015
PE 569.850v02-00 A8-0356/2015

par pieprasījumu atcelt Stelios Kouloglou imunitāti

(2015/2239(IMM))

Juridiskā komiteja

Referents: Pavel Svoboda

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Stelios Kouloglou imunitāti

(2015/2239(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Stelios Kouloglou imunitāti, kuru Grieķijas Augstākās tiesas prokuratūra nosūtījusi 2015. gada 7. augustā saistībā ar apsūdzību apmelošanā un neslavas celšanā(1), par kuru paziņots plenārsēdē 2015. gada 9. septembrī,

–  ņemot vērā to, ka Stelios Kouloglou atteicās no savām tiesībām tikt uzklausītam saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumus(2),

–  ņemot vērā Grieķijas Republikas Konstitūcijas 62. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0356/2015),

A.  tā kā Grieķijas Augstākās tiesas prokuratūra ir pieprasījusi atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Stelios Kouloglou imunitāti saistībā ar iespējamu pret viņu vērstu vajāšanu par nodarījumu, ko viņš varētu būt izdarījis;

B.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

C.  tā kā Grieķijas Republikas konstitūcijas 62. pantā ir noteikts, ka parlamenta deputātus parlamentārā sasaukuma laikā nedrīkst saukt pie atbildības, aizturēt, ieslodzīt vai kā citādi ierobežot viņu brīvību, ja nav iepriekš saņemta parlamenta atļauja;

D.  tā kā Stelios Kouloglou tiek apsūdzēts Patras cietuma darbinieku apmelošanā un neslavas celšanā;

E.  tā kā apsūdzības ir saistītas ar apgalvojumiem, ko Stelios Kouloglou paudis presei 2010. gadā (laikā, kad viņš bija žurnālists un gatavoja galvenokārt televīzijas reportāžas) par atsevišķu Patras cietuma darbinieku godīgumu;

F.  tā kā iespējamajam nodarījumam pavisam noteikti nav nekāda sakara ar Stelios Kouloglou kā Eiropas Parlamenta deputāta darbību, tas drīzāk ir saistīts ar viņa iepriekšējo darbību, kad viņš bija televīzijas žurnālists;

G.  tā kā viņš netiek saukts pie atbildības par viedokļiem, kurus viņš ir paudis, vai balsojumiem, kurus ir veicis, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. panta izpratnē;

H.  tā kā nav pamata aizdomām par to, ka nolūka ierosināt kriminālprocesu pamatā ir vēlme kaitēt deputāta politiskajai darbībai (fumus persecutionis), ņemot vērā, ka kriminālprocesu ierosināja vairākus gadus pirms tam, kad Stelios Kouloglou sāka pildīt Eiropas Parlamenta deputāta amatu,

I.  tā kā Grieķijas iestādes ir pieprasījušas, lai Eiropas Parlaments sniedz atbildi vēlākais līdz 2015. gada 7. oktobrī, pretējā gadījumā būs pagājuši noilguma termiņi, taču Parlamenta procedurālās prasības neļauj pieņemt lēmumu tik īsā termiņā;

J.  tā kā Juridiskā komiteja, ņemot vērā Grieķijas Augstākās tiesas spriedumu Nr. 1126/1994, ir atzinusi, ka noilguma termiņi jebkurā gadījumā ir apturēti uz vismaz trim gadiem, kamēr Stelios Kouloglou ir Eiropas Parlamenta deputāts;

1.  nolemj atcelt Stelios Kouloglou deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Grieķijas iestādēm.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

3.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

14

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

Atsauces dokuments: ABM:IΓ/2011/11882.

(2)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums Wagner pret Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums Wybot pret Faure un citiem, 149/85, ECLI:EU:C:1964:310; Tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums Mote pret Parlamentu T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch pret Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch pret Parlamentu, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika