Procedura : 2015/2239(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0356/2015

Teksty złożone :

A8-0356/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0437

SPRAWOZDANIE     
PDF 154kWORD 73k
7.12.2015
PE 569.850v02-00 A8-0356/2015

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Steliosa Kouloglou

(2015/2239(IMM))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Pavel Svoboda

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Steliosa Kouloglou

(2015/2239(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Steliosa Kouloglou przekazany w dniu 7 sierpnia 2015 r. przez prokuraturę generalną przy greckim sądzie najwyższym w związku z zarzutami zniesławienia i pomówienia(1) i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 września 2015 r.,

–  uwzględniając fakt, że Stelios Kouloglou zrezygnował z prawa do udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(2),

–  uwzględniając art. 62 konstytucji Republiki Greckiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0356/2015),

A.  mając na uwadze, że prokuratora generalna przy greckim sądzie najwyższym zwróciła się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Steliosa Kouloglou w związku z możliwym podjęciem czynności prawnych dotyczących zarzutu przestępstwa;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

C.  mając na uwadze, że art. 62 konstytucji Republiki Greckiej przewiduje, że podczas kadencji parlamentu posłowie nie mogą być ścigani, aresztowani, więzieni lub poddani innym ograniczeniom, jeśli parlament nie wyrazi na to uprzednio zgody;

D.  mając na uwadze, że Stelios Kouloglou jest oskarżony o zniesławienie i pomówienie personelu więziennego w Patrasie;

E.  mając na uwadze, że oskarżenie związane jest z wypowiedziami prasowymi Steliosa Kouloglou z 2010 r. dotyczącymi uczciwości niektórych pracowników więziennych w Patrasie, które jakoby poczynił on, gdy pracował jako dziennikarz zajmujący się głównie produkcją reportaży telewizyjnych;

F.  mając na uwadze, że zarzut popełnienia przestępstwa wyraźnie nie ma związku ze sprawowaniem przez Steliosa Kouloglou mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, lecz raczej jest związany z zajmowanym przez niego uprzednio stanowiskiem reportera telewizyjnego;

G.  mając na uwadze, że postępowanie nie dotyczy opinii wyrażonych lub głosów oddanych w ramach wykonywania obowiązków danego posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

H.  mając na uwadze, że nie ma powodu, by podejrzewać, iż celem postępowania karnego jest działanie na szkodę działalności politycznej prowadzonej przez posła (fumus persecutionis), zważywszy, że postępowanie zostało wszczęte na kilka lat przed objęciem przez niego mandatu poselskiego;

I.  mając na uwadze, że władze greckie zwróciły się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie odpowiedzi najpóźniej do dnia 7 października 2015 r., gdyż w przeciwnym razie postępowanie ulegnie przedawnieniu, jednak wymogi proceduralne Parlamentu nie pozwalają na podjęcie decyzji w tak krótkim czasie;

J.  mając na uwadze, że zgodnie z uzasadnioną opinią Komisji Prawnej w świetle wyroku nr 1126/1994 greckiego sądu najwyższego bieg terminu przedawnienia jest w każdym razie zawieszony na okres do 3 lat, w czasie pełnienia przez Steliosa Kouloglou mandatu posła do Parlamentu Europejskiego;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Steliosa Kouloglou;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do bezzwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji władzom greckim.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

3.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

Nr ref. dokumentu ABM:IΓ/2011/11882.

(2)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r. Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności