Procedură : 2015/2239(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0356/2015

Texte depuse :

A8-0356/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0437

RAPORT     
PDF 143kWORD 75k
7.12.2015
PE 569.850v02-00 A8-0356/2015

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Stelios Kouloglou

(2015/2239(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Pavel Svoboda

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Stelios Kouloglou

(2015/2239(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Stelios Kouloglou, înaintată la 7 august 2015, de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă a Greciei în legătură cu învinuirea de calomnie(1), anunțată în ședința plenară din 9 septembrie 2015,

–  având în vedere că Stelios Kouloglou a renunțat la dreptul său de a fi audiat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții Europene de Justiție din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(2),

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Elene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0356/2015),

A.  având în vedere că Parchetul de pe lângă Curtea Supremă a Greciei a solicitat ridicarea imunității lui Stelios Kouloglou, membru al Parlamentului European, în legătură cu o eventuală acțiune în justiție pusă în mișcare sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni prezumtive;

B.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene stipulează că membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

C.  întrucât articolul 62 din Constituția Republicii Elene prevede că, pe durata mandatului lor parlamentar, deputații nu pot fi urmăriți, arestați, trimiși la închisoare sau supuși altor măsuri privative de libertate fără acordul prealabil al Parlamentului;

D.  întrucât Stelios Kouloglou este învinuit de calomnie, pentru defăimarea personalului penitenciarului din Patras;

E.  întrucât acuzația se referă la afirmațiile pe care Stelios Kouloglou le-ar fi făcut în fața prese, în 2010, cu privire la probitatea anumitor membrii ai personalului penitenciarului din Patras, într-o perioadă în care era jurnalist și se ocupa, în principal, cu producerea unor reportaje pentru televiziune;

F.  întrucât este clar că infracțiunea prezumtivă nu are nicio legătură cu calitatea lui Stelios Kouloglou de deputat în Parlamentul European, ci se raportează la funcția sa anterioară, de reporter de televiziune;

G.  întrucât urmărirea nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor deputatului în Parlamentul European în cauză, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

H.  întrucât nu există niciun motiv pentru a suspecta că intenția subiacentă procedurii penale este aceea de a aduce daune activității politice a unui deputat (fumul persecitionis), dat fiind că urmărirea a fost inițiată cu mai mulți ani înainte ca deputatul să-și preia funcția;

I.  întrucât autoritățile din Grecia au solicitat un răspuns din partea Parlamentului European cel târziu până la 7 octombrie 2015, deoarece altfel urmărirea nu ar mai fi posibilă, datorită prescrierii, însă cerințele procedurale ale Parlamentului nu permit luarea unei decizii într-un răstimp atât de scurt;

J.  întrucât, însă, Comisia pentru afaceri juridice, având în vedere hotărârea nr. 1126/1994 a Curții Supreme a Greciei, opinează că prescripția oricum se suspendă pe o durată de până la trei ani, în timp ce Stelios Kouloglou este deputat în Parlamentul European;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Stelios Kouloglou;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților din Grecia.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

3.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

Document de referință ABM:IΓ/2011/11882.

(2)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner / Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986,Wybot / Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008,Mote / Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008,Marra / De Gregorio și Clemente, C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010,Gollnisch / Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013,Gollnisch / Parlament, T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate