Förfarande : 2015/2239(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0356/2015

Ingivna texter :

A8-0356/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0437

BETÄNKANDE     
PDF 137kWORD 66k
7.12.2015
PE 569.850v02-00 A8-0356/2015

om begäran om upphävande av Stelios Kouloglous immunitet

(2015/2239(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Pavel Svoboda

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Stelios Kouloglous immunitet

(2015/2239(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Stelios Kouloglous immunitet som översändes den 7 augusti 2015 av åklagaravdelningen vid Högsta domstolen i Grekland med anledning av anklagelser om ärekränkning och förtal(1), och som tillkännagavs i kammaren den 9 september 2015,

–  med beaktande av att Stelios Kouloglou avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(2),

–  med beaktande av artikel 62 i Republiken Greklands författning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0356/2015), och av följande skäl:

A.  Åklagaravdelningen vid Högsta domstolen i Grekland har översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Stelios Kouloglou, ledamot av Europaparlamentet, i samband med eventuella rättsliga åtgärder gällande ett misstänkt brott.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

C.  Artikel 62 i Republiken Greklands författning föreskriver att ledamöter av parlamentet under sin mandatperiod inte får åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt frihetsberövas utan godkännande av parlamentet.

D.  Stelios Kouloglou har anklagats för ärekränkning och förtal av fängelsepersonal i Patra.

E.  Anklagelsen rör uttalanden som Stelios Kouloglou påstås ha gjort till pressen 2010 om redbarheten hos vissa anställda i fängelsepersonalen i Patra, vid en tidpunkt då han arbetade som journalist och främst producerade tv-rapportering.

F.  Det påstådda brottet har helt uppenbart inget med Stelios Kouloglous ämbete som ledamot av Europaparlamentet att göra utan rör i stället hans tidigare ställning som tv-reporter.

G.  Åtalet rör inte yttranden den berörda ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

H.  Det finns inget skäl att misstänka att det straffrättsliga förfarandet syftar till att skada ledamotens politiska verksamhet (fumus persecutionis) med tanke på att åtalet inleddes ett antal år innan ledamoten tillträdde.

I.  De grekiska myndigheterna har begärt svar från Europaparlamentet senast den 7 oktober 2015 eftersom tidsfristen för åtalet annars skulle löpa ut. Parlamentets formföreskrifter medger emellertid inte att ett beslut fattas på så kort tid.

J.  Efter noggrant övervägande och i ljuset av dom nr 1126/1994 från Högsta domstolen i Grekland är utskottet för rättsliga frågor emellertid av uppfattningen att tidsfristen i vilket fall som helst kommer att skjutas upp i upp till tre år, dvs. så länge Stelios Kouloglou är ledamot av Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Stelios Kouloglous immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de grekiska myndigheterna.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN

I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

3.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

Dokumentnummer: ABM:IΓ/2011/11882.

(2)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy