Процедура : 2015/0204(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0357/2015

Внесени текстове :

A8-0357/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0435

ДОКЛАД     *
PDF 199kWORD 250k
7.12.2015
PE 571.456v02-00 A8-0357/2015

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства

(COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

Комисия по бюджети

Съдокладчици: Жерар Дьопре, Януш Левандовски

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства

(COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0447),

–  като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0277/2015),

-  като взе предвид член 59 от своя правилник,

-  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0357/2015),

A.  като има предвид, че се очаква Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета(1) да влезе в сила в началото на 2016 г.;

Б.  като има предвид, че решението е придружено от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета(2), влизащ в сила на същия ден като решението;

В.  като има предвид, че съответното действащо към момента законодателство, свързано с Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета(3), трябваше да бъде преразгледано в края на 2014 г. поради изключително високия размер на корекциите на собствените ресурси на база ДДС и БНД за някои държави членки;

Г.  като има предвид, че и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 трябва също така да бъде преразгледан въз основа на опита с корекциите от 2014 г.;

Д.  като има предвид, че предоставянето и корекцията на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза не следва да бъде обект на политически сделки, а следва да бъде технически процес за удовлетворяване на потребностите от парични средства;

Е.  като има предвид, че по правило досега държавите членки плащаха без съществени забавяния пълния размер на своите вноски на база ДДС и БНД в бюджета на Съюза, дори по време на криза и строги бюджетни ограничения;

Ж.  като има предвид, че с цел прозрачност всяка година на Парламента следва да се представя доклад относно изчисляването на корекциите на салдото на ДДС и БНД и данните, които са в основата на тези изчисления, както и датите и размера на вноските, преведени от държавите членки в бюджета на Съюза;

З.  като има предвид, че предложението на Комисията освен това съдържа промени относно правилата за лихвения процент, както и редица технически въпроси и уточнения;

И.  като има предвид, че поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 следва да бъде съответно изменен;

1.  подчертава необходимостта от ефикасни правила за начина, по който държавите членки предоставят своите вноски своевременно на разположение в бюджета на Съюза, за да се даде възможност на Комисията да управлява ефективно своите парични средства;

2.  подкрепя възможността, предоставена на Комисията, да изиска от държавите членки да платят трета дванадесета част от ресурсите на база ДДС и БНД през първата половина на годината, за да се даде възможност на Комисията да намали по-голяма част от натрупаното през предходната година изоставане в плащанията в Европейския фонд за гарантиране на земеделието и в европейските структурни и инвестиционни фондове, както и да намали лихвата за забава;

3.  подчертава по-специално, че е необходимо плащанията към бенефициентите на бюджета на Съюза да се извършват своевременно; приветства в този контекст предложеното изменение на член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, което има за цел не само увеличаване на стимулите за навременно плащане чрез оскъпяване на всяко забавяне на плащане, но и осигуряване на пропорционалност чрез поставяне на таван на максималното увеличение на лихвения процент, така че то да не надвишава 20 процентни пункта;

4.   подчертава, че предложените промени в методите за корекции на вноските имат за цел да се избегне повтаряне на случая от 2014 г.;

5.  подчертава, че тези корекции на вноските следва да бъдат извършвани толкова автоматично, колкото е възможно, за да се избегне политическа намеса в договорените начини за финансиране на бюджета на Съюза и да се ограничи до минимум свободата на преценка на държавите членки по отношение на сроковете за осъществяване на техните допълнителни вноски в бюджета на Съюза, дължащи се на корекциите на БНД;

6.  следователно приема предложението на Комисията за промяна на графика за съобщаване и особено на крайната дата за предоставяне на корекциите (изместване на датата от 1 декември към началото на годината), което ще улесни националните хазни при управлението на финансирането на евентуални корекции;

7.  подкрепя освен това предложението на Комисията, гласящо, че за да се предотвратят каквито и да е загуби за бюджета на Съюза, всяка държава членка трябва да гарантира, че сумите, които е депозирала по сметката за собствените ресурси, не се намаляват с отрицателни лихви или други такси за времето, през което трябва да останат по сметката;

8.  отбелязва, че начинът, по който държавите членки управляват своето национално счетоводство във връзка с вноските в бюджета на Съюза, е изключително разнообразен и призовава Комисията да разгледа препоръки в това отношение, за да се даде възможност за по-лесно сравнение между държавите членки;

9.  подчертава факта, че системата на собствените ресурси остава твърде сложна и трябва да бъде реформирана из основи със следващата многогодишна финансова рамка; в този контекст подчертава, че Групата на високо равнище за собствените ресурси играе изключително важна роля с оглед представянето на предложения за преодоляване на недостатъците на сегашната система;

10.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

11.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за Евратом;

12.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

13.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

14.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

Член 10б – параграф 5 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите. Всяка държава членка вписва нетната сума в сметката по член 9 на първия работен ден от месец юни на същата година.

Комисията информира държавите членки и Европейския парламент за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите. Всяка държава членка вписва нетната сума в сметката по член 9 на първия работен ден от месец юни на същата година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Michał Marusik, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds

(1)

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).

(2)

Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).

(3)

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).

Правна информация - Политика за поверителност