Postup : 2015/0204(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0357/2015

Předložené texty :

A8-0357/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0435

ZPRÁVA     *
PDF 180kWORD 247k
7.12.2015
PE 571.456v02-00 A8-0357/2015

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

Rozpočtový výbor

Spoluzpravodajové: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0447),

–  s ohledem na čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106 a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0277/2015),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0357/2015),

A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (1) má podle očekávání nabýt účinku počátkem roku 2016;

B.  vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je připojeno nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 (2), které má nabýt účinku v tentýž den jako uvedené rozhodnutí;

C.  vzhledem k tomu, že příslušné platné právní předpisy související s rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom(3) musely být revidovány koncem roku 2014 v důsledku toho, že u některých členských států došlo k mimořádně vysokým úpravám částek vlastních zdrojů z DPH a HND;

D.  vzhledem k tomu, že je třeba revidovat i nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 na základě zkušeností s úpravami v roce 2014;

E.  vzhledem k tomu, že poskytování a úpravy příspěvků členských států do rozpočtu Unie by neměly být předmětem politického handlování, nýbrž čistě technickým procesem s cílem krýt hotovostní nároky;

F.  vzhledem k tomu, že obecně členské státy doposud odváděly své příspěvky do rozpočtu Unie na základě HND a DPH v plné výši bez výrazných prodlev, a to dokonce i v době krize a silného tlaku na veřejné rozpočty;

G.  vzhledem k tomu, že v zájmu transparentnosti by měla být Parlamentu každoročně předkládána zpráva o výpočtech úprav zůstatku zdrojů z DPH a HND a podkladových údajích k nim, a také o datech a částkách příspěvků odvedených členskými státy do rozpočtu Unie;

H.  vzhledem k tomu, že návrh Komise dále obsahuje změny v pravidlech týkajících se úroků a řadu techničtějších úprav a vyjasnění;

I.  vzhledem k tomu, že by proto nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 mělo být odpovídajícím způsobem změněno;

1.  zdůrazňuje, že je zapotřebí efektivních pravidel, jak mají členské státy včas odvádět své příspěvky do rozpočtu Unie, aby umožnily Komise účinně hospodařit se svou hotovostí;

2.  podporuje možnost, která byla dána Komisi, totiž požádat členské státy o úhradu třetí dvanáctiny zdroje založeného na DPH a HND v prvním pololetí roku s cílem umožnit Komisi ubrat větší díl ze značného objemu neuhrazených plateb nahromaděného za předchozí rok u Evropského zemědělského záručního fondu a u evropských strukturálních a investičních fondů a snížit úroky z prodlení;

3.  zdůrazňuje, že je zejména zapotřebí včas provádět platby příjemcům prostředků z rozpočtu Unie; vítá v této souvislosti navrhovanou změnu článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014, která má za cíl nejen zvýšit motivaci platit ve lhůtě splatnosti tím, že se pozdní platba prodraží, ale také zajistit proporcionalitu, a to zastropováním maximálního zvýšení úrokové sazby na 20 procentních bodech;

4.   zdůrazňuje, že navrhované změny metod používaných při úpravách příspěvků mají za cíl zamezit tomu, aby se znovu opakoval případ podobný tomu, který se odehrál v roce 2014;

5.  zdůrazňuje, že tyto úpravy příspěvků by se měly provádět v co největší možné míře automaticky, aby nedocházelo k politickým zásahům do dohodnutých způsobů financování rozpočtu Unie a byla omezena na minimum libovůle ponechaná členským státům, pokud jde o harmonogram jejich dodatečných příspěvků do rozpočtu Unie v důsledku úprav HND;

6.  souhlasí proto s návrhem Komise posunout harmonogram pro oznámení a zvláště lhůtu pro poskytnutí příspěvků na základě úprav na začátek roku namísto 1. prosince, protože to usnadní státním pokladnám členských států vyrovnat se s financováním případných úprav;

7.  podporuje dále návrh Komise v tom, že aby se zabránilo ztrátám pro rozpočet Unie, má každý členský stát zajistit, aby z částek, které převedl na účet vlastních zdrojů, nebyl po dobu, kdy musí zůstat na tomto účtu, srážen žádný záporný úrok ani jiné poplatky;

8.  poukazuje na velmi značnou rozmanitost způsobů, jakými členské státy ve svých rozpočtech účetně pojímají své příspěvky do rozpočtu Unie, a vyzývá Komisi, aby se zabývala možností vydat v tomto směru doporučení s cílem umožnit snáze porovnávat členské státy mezi sebou;

9.  zdůrazňuje skutečnost, že systém vlastních zdrojů je i nadále příliš složitý a v rámci příprav příštího víceletého finančního rámce je třeba jej zásadně přepracovat; vzhledem k těmto skutečnostem zdůrazňuje, že zásadní roli při formulaci návrhů na odstranění nedostatků v současném systému má skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje;

10.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

11.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

12.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

13.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4

Nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014

Čl. 10 b – odst. 5 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise informuje členské státy o částkách vyplývajících z tohoto výpočtu před 1. únorem roku následujícího po poskytnutí údajů pro tyto úpravy. Každý členský stát zapíše čistou částku na účet uvedený v článku 9 v první pracovní den měsíce června téhož roku.

Komise informuje členské státy a Evropský parlament o částkách vyplývajících z tohoto výpočtu před 1. únorem roku následujícího po poskytnutí údajů pro tyto úpravy. Každý členský stát zapíše čistou částku na účet uvedený v článku 9 v první pracovní den měsíce června téhož roku.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

3.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janusz Lewandowski, Michał Marusik, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds

(1)

Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105).

(2)

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 39).

(3)

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (OJ L 163, 23.6.2007, p. 17).

Právní upozornění - Ochrana soukromí