Procedūra : 2015/0204(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0357/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0357/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0435

ZIŅOJUMS     *
PDF 192kWORD 248k
7.12.2015
PE 571.456v02-00 A8-0357/2015

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

Budžeta komiteja

Līdzreferenti: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0447),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. panta 2. punktu un Euratom līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0277/2015),

-  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

-  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0357/2015),

A.  tā kā ir paredzēts, ka Padomes Lēmums 2014/335/ES, Euratom(1) stāsies spēkā 2016. gada sākumā;

B.  tā kā minētajam lēmumam ir pievienota Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014(2), kas stājas spēkā tajā pašā dienā, kad minētais lēmums;

C.  tā kā atbilstīgie pašlaik spēkā esošie tiesību akti, kas saistīti ar Padomes Lēmumu 2007/436/EK, Euratom(3), 2014. gada beigās bija jāpārskata sakarā ar to, ka dažu dalībvalstu PVN un NKI pašu resursu korekciju summas bija ārkārtīgi augstas;

D.  tā kā ņemot vērā pieredzi, kas gūta saistībā ar 2014. gada  korekcijām, ir jāpārskata arī Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014;

E.  tā kā par dalībvalstu iemaksām Savienības budžetā būtu nevis jāvienojas politiski, bet gan jāīsteno tehnisks process, lai nodrošinātu kases vajadzības;

F.  tā kā parasti un pat krīzes un nopietnu fiskālo grūtību laikā dalībvalstis līdz šim ir bez būtiskas kavēšanās pilnā apmērā iemaksājušas Savienības budžetā no NKI un PVN aprēķinātās summas;

G.  tā kā, lai nodrošinātu pārredzamību, ik gadu par PVN un NKI iemaksu bilances korekciju aprēķināšanu un pamatā esošajiem datiem ir jāiesniedz ziņojums Parlamentam un jāpaziņo tam Savienības budžetā veikto dalībvalstu iemaksu datumi un summas;

H.  tā kā Komisijas priekšlikumā ir ietvertas arī izmaiņas attiecībā uz noteikumiem par procentiem, kā arī daudzi tehniskāki jautājumi un precizējumi;

I.  tā kā tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014,

1.  uzsver, ka ir nepieciešami efektīvi noteikumi par to, kā dalībvalstis nodrošina, ka tās savlaicīgi veic iemaksas Savienības budžetā, lai Komisija varētu efektīvi pārvaldīt savus finanšu līdzekļus;

2.  atbalsta Komisijai piešķirto iespēju prasīt dalībvalstīm trīs divpadsmitās daļas no PVN un NKI resursiem iemaksāt gada pirmajā pusē, lai Komisija varētu samazināt lielāku daļu no iepriekšējā gadā neveiktajiem maksājumiem Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondā un Eiropas strukturālajos un investīciju fondos un samazināt kavējuma procentu summu;

3.  jo īpaši uzsver nepieciešamību veikt savlaicīgus maksājumus Savienības budžeta līdzekļu saņēmējiem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē ierosināto grozījumu attiecībā uz Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 12. pantu, kura mērķis ir ne tikai palielināt stimulu savlaicīgi veikt maksājumus, padarot jebkādu novēlotu maksājumu veikšanu dārgāku, bet arī nodrošināt samērīgumu, procentu likmes maksimālo palielinājumu nosakot ne vairāk kā 20 procentu punktu apmērā;

4.  uzsver, ka iemaksu korekcijām piemērojamajām metodēm ierosināto grozījumu mērķis ir nepieļaut tādu negadījumu atkārtošanos, kas būtu līdzīgi 2014. gadā notikušajam;

5.  uzsver, ka jautājums par šīm iemaksu korekcijām būtu jārisina pēc iespējas automātiskāk, lai izvairītos no politiskas iejaukšanās attiecībā uz saskaņoto veidu, kādā tiek finansēts Savienības budžets, un līdz minimumam samazinātu dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz Savienības budžetā iemaksājamo NKI korekciju rezultātā radušos papildu summu iemaksas grafiku;

6.  tāpēc piekrīt Komisijas priekšlikumam mainīt korekcijām atbilstošo summu paziņošanas grafiku un jo īpaši datumu, līdz kuram tās jādara pieejamas, pārceļot to no 1. decembra uz gada sākumu, tādējādi atvieglojot valsts kasēm iespējamo korekciju finansēšanas pārvaldi;

7.  atbalsta arī Komisijas priekšlikumu, kas paredz — lai novērstu zaudējumus Savienības budžetā, katra dalībvalsts nodrošina, ka summas, kuras tā ir ieskaitījusi pašu resursu kontā, netiek samazinātas, piemērojot negatīvas procentu likmes vai citas maksas, kamēr tām ir jāatrodas šajā kontā;

8.  norāda uz ievērojami atšķirīgajiem veidiem, kā dalībvalstis veic grāmatvedību attiecībā uz iemaksām Savienības budžetā, un aicina Komisiju izpētīt ieteikumus šajā jomā, lai atvieglotu salīdzināšanu dalībvalstu starpā;

9.  uzsver to, ka pašu resursu sistēma joprojām ir pārāk sarežģīta un ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu tā ir būtiski jāpārveido; ņemot vērā šo situāciju, uzsver, ka priekšlikumu sagatavošanā par to, kā novērst pašreizējās sistēmas trūkumus, sevišķi nozīmīga loma ir augsta līmeņa grupai pašu resursu jautājumā;

10.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

11.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

12.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

13.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

14.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014

10.b pants – 5. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija informē dalībvalstis par summām, kas rodas šā aprēķina rezultātā, līdz tā gada 1. februārim, kas seko gadam, kurā ir iesniegti dati korekcijām. Katra dalībvalsts tā paša gada jūnija mēneša pirmajā darbdienā ieraksta neto summu 9. pantā minētajā kontā.

Komisija informē dalībvalstis un Eiropas Parlamentu par summām, kas rodas šā aprēķina rezultātā, līdz tā gada 1. februārim, kas seko gadam, kurā ir iesniegti dati korekcijām. Katra dalībvalsts tā paša gada jūnija mēneša pirmajā darbdienā ieraksta neto summu 9. pantā minētajā kontā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

3.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janusz Lewandowski, Michał Marusik, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds

(1)

Padomes 2014. gada 26. maija Lēmums 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.).

(2)

Padomes 2014. gada 26. maija Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (OV L 168, 7.6.2014. 39. lpp.).

(3)

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika