Procedura : 2015/0204(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0357/2015

Teksty złożone :

A8-0357/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0435

SPRAWOZDANIE     *
PDF 189kWORD 250k
7.12.2015
PE 571.456v02-00 A8-0357/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

Komisja Budżetowa

Współsprawozdawcy: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0447),

–  uwzględniając art. 322 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0277/2015),

-  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

-  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0357/2015),

A.  mając na uwadze, że decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom(1) ma wejść w życie na początku 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że decyzji tej towarzyszy rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014(2), wchodzące w życie w tym samym dniu co decyzja;

C.  mając na uwadze, że odpowiednie aktualnie obowiązujące przepisy związane z decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom(3) musiały zostać zmienione pod koniec 2014 r. ze względu na wyjątkowo wysokie kwoty opartych na VAT i DNB dostosowań dla niektórych państw członkowskich;

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 również musi zostać zmienione w świetle doświadczeń związanych z dostosowaniami z 2014 r.;

E.  mając na uwadze, że wnoszenie i dostosowywanie wkładów państw członkowskich do budżetu Unii nie powinno podlegać negocjacjom politycznym, lecz stanowić proces techniczny mający na celu zaspokojenie potrzeb gotówkowych;

F.  mając na uwadze, że ogólnie jak dotąd państwa członkowskie bez znacznych opóźnień wpłacały do budżetu Unii pełne kwoty swoich wkładów opartych na DNB i VAT, nawet w czasach kryzysu i trudnej sytuacji budżetowej;

G.  mając na uwadze, że w celu zapewnienia przejrzystości należy co roku przedstawiać Parlamentowi sprawozdanie dotyczące obliczania dostosowania salda VAT i DNB oraz danych stanowiących podstawę tych obliczeń, a także dat i kwot wkładów przekazywanych przez państwa członkowskie do budżetu Unii;

H.  mając na uwadze, że wniosek Komisji zawiera ponadto zmiany w odniesieniu do przepisów dotyczących odsetek oraz szereg bardziej technicznych kwestii i wyjaśnień;

I.  mając na uwadze, że należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014;

1.  podkreśla potrzebę skutecznych przepisów dotyczących sposobu udostępniania przez państwa członkowskie swoich terminowych wkładów do budżetu Unii w celu umożliwienia Komisji efektywnego zarządzania swymi zasobami finansowymi;

2.  popiera przyznaną Komisji możliwość zwrócenia się do państw członkowskich o płatność trzech dwunastych zasobów VAT i DNB w pierwszej połowie roku w celu umożliwienia Komisji zmniejszenia ważniejszej części zaległości w płatnościach za ubiegły rok w Europejskim Funduszu Rolniczym Gwarancji (oraz w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych), a także zmniejszenia odsetek za zwłokę;

3.  podkreśla w szczególności konieczność terminowego dokonywania płatności na rzecz beneficjentów budżetu Unii; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje proponowaną zmianę art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014, której celem jest nie tylko zwiększenie zachęt do terminowych płatności poprzez uczynienie wszelkich opóźnień w płatnościach droższymi, lecz również zapewnienie proporcjonalności poprzez ograniczenie maksymalnego wzrostu stopy procentowej do 20 punktów procentowych;

4.   podkreśla, że proponowane zmiany metod mających zastosowanie do dostosowań wkładów mają na celu uniknięcie sytuacji, w której incydent taki jak ten, który miał miejsce w 2014 r., mógłby się ponownie wydarzyć;

5.  podkreśla, że te dostosowania wkładów powinny być traktowane jak najbardziej automatycznie, aby uniknąć ingerencji politycznych w uzgodnione sposoby finansowania budżetu Unii i ograniczyć do minimum margines swobody pozostawiony państwom członkowskim co do ustalania harmonogramu wpłacania do budżetu Unii swoich dodatkowych wkładów wynikających z dostosowania DNB;

6.  w związku z tym zgadza się z wnioskiem Komisji, aby przesunąć moment komunikowania oraz termin udostępniania dostosowań z 1 grudnia na początek roku, co ułatwi krajowym administracjom finansowym zarządzanie finansowaniem ewentualnych dostosowań;

7.  popiera ponadto wniosek Komisji, by w celu zapobieżenia jakimkolwiek stratom dla budżetu UE wszystkie państwa członkowskie dopilnowały, by kwoty wpłacone przez nie na rachunek zasobów własnych nie były pomniejszone o żadne ujemne odsetki lub inne opłaty w czasie pozostawania na tym koncie;

8.  zwraca uwagę na wysoki stopnień zróżnicowania w odniesieniu do sposobu, w jaki państwa członkowskie prowadzą krajową rachunkowość dotyczącą wkładów do budżetu Unii, i wzywa Komisję do zbadania zaleceń w tym zakresie, aby umożliwić łatwiejsze porównanie między państwami członkowskimi;

9.  podkreśla fakt, że system zasobów własnych pozostaje zbyt skomplikowany i musi być całkowicie zreformowany w kolejnych wieloletnich ramach finansowych; w tym kontekście zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych odgrywa w przedstawianiu wniosków mających na celu wyeliminowanie niedoskonałości obecnego systemu;

10.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

11.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

12.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

13.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014

Artykuł 10 b – ustęp 5 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja informuje państwa członkowskie o kwotach będących wynikiem tego obliczenia przed dniem 1 lutego roku następującego po roku dostarczenia danych do celów dostosowań. Każde państwo członkowskie zapisuje kwotę netto na rachunku, o którym mowa w art. 9, w pierwszym dniu roboczym czerwca tego samego roku.

Komisja informuje państwa członkowskie i Parlament Europejski o kwotach będących wynikiem tego obliczenia przed dniem 1 lutego roku następującego po roku dostarczenia danych do celów dostosowań. Każde państwo członkowskie zapisuje kwotę netto na rachunku, o którym mowa w art. 9, w pierwszym dniu roboczym czerwca tego samego roku.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

3.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Janusz Lewandowski, Michał Marusik, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds

(1)

Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105).

(2)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 39).

(3)

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności