Procedură : 2015/0204(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0357/2015

Texte depuse :

A8-0357/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0435

RAPORT     *
PDF 180kWORD 250k
7.12.2015
PE 571.456v02-00 A8-0357/2015

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

Comisia pentru bugete

Co-raportori: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0447),

–  având în vedere articolul 322 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul Euratom, în temeiul cărora Parlamentul a fost consultat de Consiliu (C8-0277/2015),

-  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

-  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0357/2015),

A.  întrucât, conform estimărilor, Decizia 2014/335/UE, Euratom(1) a Consiliului urmează să intre în vigoare la începutul lui 2016;

B.  întrucât decizia respectivă este însoțită de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului(2), care intră în vigoare la aceeași dată ca decizia;

C.  întrucât legislația aferentă în vigoare legată de Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului(3) a trebuit să fie revizuită la sfârșitul lui 2014 din cauza ajustărilor bazate pe TVA și VNB extraordinar de mari pentru anumite state membre;

D.  întrucât și Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 trebuie să fie revizuit în lumina experienței legate de ajustările din 2014;

E.  întrucât realizarea și ajustarea contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii nu ar trebui să facă obiectul negocierilor politice, ci ar trebui să fie un proces tehnic prin care să se răspundă necesităților trezoreriei;

F.  întrucât, până în prezent, statele membre și-au plătit, în general, integral contribuțiile bazate pe TVA și VNB la bugetul Uniunii fără întârzieri majore, chiar dacă au traversat momente de criză și de presiune fiscală ridicată;

G.  întrucât, din motive de transparență, Parlamentului ar trebui să îi fie prezentat anual un raport privind calcularea ajustării soldurilor de TVA și VNB și datele care stau la baza acestui calcul, precum și datele și valoarea contribuțiilor transferate de statele membre către bugetul Uniunii;

H.  întrucât propunerea Comisiei conține, de asemenea, modificări legate de normele privind dobânzile și o serie de chestiuni și clarificări de natură mai tehnică;

I.  întrucât Regulamentul (CE, Euratom) nr. 609/2014 ar trebui modificat așadar în consecință,

1.  subliniază că este nevoie de măsuri eficiente privind modul în care statele membre pun la timp la dispoziție contribuțiile lor la bugetul Uniunii, pentru a permite Comisiei să-și gestioneze în mod eficient trezoreria;

2.  susține posibilitatea acordată Comisiei de a solicita statelor membre să achite o a treia doisprezecime din resursa bazată pe TVA și VNB în prima jumătate a anului, pentru a permite Comisiei să reducă mai mult plățile restante din anul precedent pentru Fondul european de garantare agricolă și pentru fondurile structurale și de investiții europene și să scadă penalitățile de întârziere;

3.  subliniază în special faptul că este necesar să se efectueze la timp plățile către beneficiarii bugetului Uniunii; salută, în acest context, modificarea propusă cu privire la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014, care vizează nu numai creșterea stimulentelor acordate pentru efectuarea la timp a plăților, prin majorarea penalităților pentru întârzierile la plată, ci și asigurarea proporționalității, prin limitarea creșterii maxime a ratei dobânzilor la 20 de puncte procentuale;

4.   subliniază că propunerile de modificări privind metodele aplicabile ajustărilor contribuțiilor au ca scop evitarea apariției unui incident similar celui din 2014;

5.  subliniază că ajustările contribuțiilor ar trebui să aibă loc într-un mod cât se poate de automat pentru a se evita imixtiunile politice cu privire la modurile de finanțare a bugetului Uniunii și pentru a reduce la minimum puterea de apreciere lăsată statelor membre în ceea ce privește data transferului contribuțiilor lor suplimentare, rezultate din ajustarea VNB, la bugetul Uniunii;

6.  este, prin urmare, de acord cu propunerea Comisiei de a muta data comunicării și, în special, scadența pentru transferul ajustărilor la începutul anului în loc de 1 decembrie, trezoreriile naționale putând astfel să gestioneze mai ușor finanțarea posibilelor ajustări;

7.  susține, de asemenea, propunerea Comisiei conform căreia, pentru a evita orice pierdere pentru bugetul Uniunii, fiecare stat membru trebuie să se asigure că sumele creditate în contul de resurse proprii nu sunt reduse prin aplicarea unei dobânzi negative sau a altor taxe pentru perioada în care aceste sume trebuie să rămână în cont;

8.  ia act de gradul ridicat de diversitate cu privire la modul în care statele membre își contabilizează la nivel național contribuțiile la bugetul Uniunii și invită Comisia să analizeze recomandările elaborate în această privință pentru a se putea face mai ușor o comparație între statele membre;

9.  subliniază faptul că sistemul de resurse proprii este în continuare mult prea complex și trebuie reformat în mod fundamental în contextul următorului cadru financiar multianual; subliniază, în acest context, rolul crucial pe care îl are Grupul la nivel înalt privind resursele proprii în ceea ce privește prezentarea unor propuneri pentru depășirea lacunelor sistemului actual;

10.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

11.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul Euratom;

12.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

13.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014

Articolul 10 b – alineatul 5 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează statele membre cu privire la sumele care rezultă din acest calcul înainte de data de 1 februarie a anului care urmează anului în care au fost furnizate datele pentru regularizări. Fiecare stat membru înscrie valoarea netă în contul menționat la articolul 9 în prima zi lucrătoare din luna iunie a aceluiași an.

Comisia informează statele membre și Parlamentul European cu privire la sumele care rezultă din acest calcul înainte de data de 1 februarie a anului care urmează anului în care au fost furnizate datele pentru regularizări. Fiecare stat membru înscrie valoarea netă în contul menționat la articolul 9 în prima zi lucrătoare din luna iunie a aceluiași an.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

3.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Janusz Lewandowski, Michał Marusik, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds

(1)

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).

(2)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39).

(3)

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate