Förfarande : 2015/0204(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0357/2015

Ingivna texter :

A8-0357/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0435

BETÄNKANDE     *
PDF 171kWORD 239k
7.12.2015
PE 571.456v02-00 A8-0357/2015

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov

(COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

Budgetutskottet

Medföredragande: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov

(COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0447),

–  med beaktande av artikel 322.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0277/2015),

-  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

-  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0357/2015), och av följande skäl:

A.  Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom(1) förväntas träda i kraft i början av 2016.

B.  Detta beslut åtföljs av rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014(2), som träder i kraft samma dag som beslutet.

C.  På grund av de exceptionellt höga justeringsbeloppen för de momsbaserade och BNI-baserade egna medlen för vissa medlemsstater, var det nödvändigt att i slutet av 2014 se över den lagstiftning som nu är i kraft och som avser rådets beslut 2007/436/EG, Euratom(3).

D.  Det är också nödvändigt att se över förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 mot bakgrund av erfarenheterna av 2014 års justeringar.

E.  Tillhandahållandet och justeringen av medlemsstaternas bidrag till unionens budget bör inte vara föremål för politiskt köpslående, utan det bör vara en teknisk process för att möta likviditetsbehov.

F.  Som allmän regel har medlemsstaterna hittills betalat de fulla beloppen för sina moms- och BNI-baserade bidrag till unionens budget, utan några betydande förseningar, trots kristider och allvarliga påfrestningar för de offentliga finanserna.

G.  För transparensens skull bör en rapport om beräkningarna och de underliggande uppgifterna för anpassningarna av moms- och BNI-saldona varje år läggas fram för parlamentet samt datumen för och storleken på de bidrag som medlemsstaterna överför till unionens budget.

H.  Kommissionens förslag innehåller också ändringar med avseende på räntebestämmelserna och ett antal mer tekniska frågor och förtydliganden.

I.  Förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

1.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt med effektiva bestämmelser om hur medlemsstaterna ska betala sina bidrag till unionens budget punktligt, för att kommissionen effektivt ska kunna sköta sin finansförvaltning.

2.  Europaparlamentet stöder möjligheten för kommissionen att uppmana medlemsstaterna att betala tre tolftedelar av de moms- och BNI-baserade egna medlen under första halvåret, för att kommissionen ska kunna göra en större minskning av föregående års betalningseftersläpningar i Europeiska garantifonden för jordbruket (och i de europeiska struktur- och investeringsfonderna) och för att minska dröjsmålsräntan.

3.  Europaparlamentet betonar särskilt behovet av att punktligt göra utbetalningar från unionens budget till mottagarna. Parlamentet välkomnar i detta avseende den föreslagna ändringen av artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014, som syftar till att öka incitamenten för att betala i tid genom att göra det dyrare att betala för sent, men också att säkerställa proportionalitet genom att sätta ett tak på 20 procentenheter för den maximala ökningen av räntesatsen.

4.   Europaparlamentet understryker att syftet med de föreslagna ändringarna av de metoder som tillämpas för att justera bidragen är att undvika att en händelse liknande den som uppkom 2014 inträffar igen.

5.  Europaparlamentet betonar att dessa justeringar av bidragen bör hanteras så automatiskt som möjligt för att undvika politisk inblandning i de överenskomna sätten att finansiera unionens budget, och att begränsa medlemsstaternas handlingsutrymme till ett minimum med avseende på tidpunkten för deras ytterligare bidrag till unionens budget till följd av BNI-justeringar.

6.  Europaparlamentet samtycker därför till kommissionens förslag om att ändra tidpunkten för meddelandet och särskilt förfallodagen för tillhandahållandet av justeringarna till början av året i stället för den 1 december, vilket kommer att göra det lättare för de nationella finansförvaltningarna att hantera finansieringen av eventuella justeringar.

7.  Europaparlamentet stöder också kommissionens förslag att varje medlemsstat ska se till att de belopp som de har krediterat kontot för egna medel inte minskas med någon negativ ränta eller någon annan avgift för den tid som beloppen måste stanna kvar på kontot.

8.  Europaparlamentet noterar de många olika sätt som medlemsstaterna hanterar sina nationalräkenskaper på när det gäller bidragen till unionens budget, och uppmanar kommissionen att undersöka möjliga rekommendationer i detta avseende för att möjliggöra en enklare jämförelse mellan medlemsstaterna.

9.  Europaparlamentet understryker att systemet för egna medel fortfarande är alltför komplext och behöver reformeras i grunden i samband med nästa fleråriga budgetram. Mot bakgrund av detta betonar parlamentet den avgörande roll som högnivågruppen för egna medel spelar när det gäller att komma med förslag för att rätta till bristerna i det nuvarande systemet.

10.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i Euratomfördraget.

12.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

13.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014

Artikel 10b – punkt 5 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om de belopp som följer av denna beräkning före den 1 februari året efter det år då uppgifter lagts fram som grund för justeringarna. Varje medlemsstat ska föra in nettobeloppet på det konto som avses i artikel 9 den första arbetsdagen i juni samma år.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna och Europaparlamentet om de belopp som följer av denna beräkning före den 1 februari året efter det år då uppgifter lagts fram som grund för justeringarna. Varje medlemsstat ska föra in nettobeloppet på det konto som avses i artikel 9 den första arbetsdagen i juni samma år.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

3.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Janusz Lewandowski, Michał Marusik, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds

(1)

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105).

(2)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39).

(3)

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy