Процедура : 2015/2238(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0358/2015

Внесени текстове :

A8-0358/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0436

ДОКЛАД     
PDF 162kWORD 72k
7.12.2015
PE 569.852v02-00 A8-0358/2015

относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

(2015/2238(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Евелин Регнер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

(2015/2238(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос, предадено на 21 юли 2015 г. от Прокуратурата към Върховния съд на Гърция във връзка с жалба от Трудовия инспекторат на Източна Атика относно неизплащането на изработени доходи(1) и оповестено на пленарното заседание от 9 септември 2015 г.,

–  като взе предвид, че Георгиос Кирцос се отказа от правото си на изслушване съгласно член 9, параграф 5 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(2),

–  като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Гърция,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0358/2015),

A.  като има предвид, че Прокуратурата към Върховния съд на Гърция е поискала снемане на имунитета на Георгиос Кирцос, член на Европейския парламент, във връзка с евентуални правни действия вследствие предполагаемо нарушение;

Б.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, членовете на Европейския парламент се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от Конституцията на Република Гърция постановява, че по време на парламентарния им мандат членовете на Парламента не могат да бъдат съдебно преследвани, задържани, лишавани от свобода или подлагани на други ограничения на свободата им, без предварително решение на Парламента;

Г.  като има предвид, че срещу Георгиос Кирцос е повдигнато обвинение за неизплащане на част от заплатата на някогашна негова служителка;

Д.  като има предвид, че обвинението се отнася до част от заплащанията за 2013 г. на бивша служителка на две дружества за публикуване на вестници, чиито управител по това време е бил Георгиос Кирцос, и е насочено срещу Георгиос Кирцос като тогавашен управител на въпросните дружества;

Е.  като има предвид, че предполагаемото нарушение не е свързано с длъжността на Георгиос Кирцос като член на Европейския парламент, а се отнася до предишен негов пост като управител на две дружества за публикуване на вестници;

Ж.  като има предвид, че обвинението не се отнася до изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията на члена на Европейския парламент, за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че няма причина за подозрение, че намерението зад наказателното производство е да навреди на политическата дейност на члена на Парламента (fumus persecutionis), предвид факта, че обвинението е било стартирано години преди заемането на поста член на Парламента;

1.  решава да снеме имунитета на Георгиос Кирцос;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на гръцките органи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

документ ABM:IB2014/8927.

(2)

Решение на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г. по дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, , ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда на Европейските общности от 10 юли 1986 г. по дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г. по дело T-345/05, Mote с/у Парламента, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда на Европейските общности от 21 октомври 2008 г. по дело C-200/07 и C-201/-07, Wybot с/у Faure и други, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г. по дело T-42/06, Gollnisch с/уПарламента, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2011 по дело C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543; Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г. по съединени дела T-346/11 и T-347/11, Gollnisch с/у Парламента, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност