Procedūra : 2015/2238(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0358/2015

Pateikti tekstai :

A8-0358/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0436

PRANEŠIMAS     
PDF 150kWORD 74k
7.12.2015
PE 569.852v02-00 A8-0358/2015

dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

(2015/2238(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Evelyn Regner

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

(2015/2238(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Graikijos Aukščiausiojo teismo prokuroro 2015 m. liepos 21 d. perduotą prašymą atšaukti Georgioso Kyrtsoso imunitetą, kuris susijęs su Rytų Atikos darbo inspekcijos skundu dėl nesumokėto atlyginimo(1) ir kuris buvo paskelbtas 2015 m. rugsėjo 9 d. plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Georgios Kyrtsos atsisakė pasinaudoti teise duoti paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(2),

–  atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0358/2015),

A.  kadangi Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuroras pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Georgioso Kyrtsoso imunitetą siekiant imtis galimų teisinių veiksmų dėl įtarimo padarius nusikalstamą veiką;

B.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C.  kadangi pagal Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį parlamento nariai savo kadencijos metu negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami, kalinami ar kitaip negali būti ribojama jų laisvė, negavus išankstinio parlamento sutikimo;

D.  kadangi Georgios Kyrtsos yra kaltinamas, jog nesumokėjo dalies atlyginimo vienam iš buvusių savo darbuotojų;

E.  kadangi tas kaltinimas yra susijęs su dviejų laikraščių leidybos bendrovių, kurioms tuo metu vadovavo Georgios Kyrtsos, buvusio darbuotojo atlyginimo dalimi už 2013 m. ir nukreiptas prieš Georgiosą Kyrtsosą kaip buvusį tų bendrovių vadovą;

F.  kadangi tariama nusikalstama veika akivaizdžiai yra nesusijusi su Georgioso Kyrtsoso kaip Europos Parlamento nario pareigomis, bet susijusi su jo buvusiomis dviejų laikraščių bendrovių vadovo pareigomis;

G.  kadangi baudžiamasis persekiojimas nėra susijęs su minėtam Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

H.  kadangi nėra pagrindo įtarti, kad baudžiamoji byla iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario politinei veiklai (fumus persecutionis), turint omenyje tai, kad baudžiamojo persekiojimo procedūros buvo pradėtos keletą metų prieš Parlamento nariui pradedant eiti savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas;

1.  nusprendžia atšaukti Georgios Kyrtsos imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Graikijos institucijoms.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

3.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Heidi Hautala

(1)

Dokumento Nr. ABM:IB2014/8927.

(2)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika