Процедура : 2015/0006(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0359/2015

Внесени текстове :

A8-0359/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0025

ДОКЛАД     ***I
PDF 675kWORD 85k
7.12.2015
PE 557.322v02-00 A8-0359/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст)

(COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Хейди Хаутала

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст)

(COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0008),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви б) и д) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0008/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–  като взе предвид член 103 и член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0359/2015),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 18 май 2015 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст)

COM(2015) 0008 от 20.5.2015 г. – 2015/0006(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 9 и 26 февруари и 15 април 2015 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На тези заседания(2), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), консултативната работна група констатира единодушно, както следва.

1. Съображение, което в адаптиран вариант съответства на настоящото съображение 19 от Регламент (ЕО) № 562/2006, следва да се въведе в преамбюла на проекта на кодифициран текст. Формулировката на това съображение следва бъде, както следва: „Тъй като целта на Регламент (ЕО) № 562/2006 и последващите го изменения, а именно – установяването на правила, приложими по отношение на движението на лица през границите, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, регламентът и последващите го изменения не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.“

2. В съображение 2, позоваването на „член 77, параграф 2, букви б) и д)“ следва да се адаптира, така че да се чете като препратка към „член 77, параграф 2, буква д)“.

3. В член 8, параграф 3, буква в), уводна част, думите „букви а) и б)“ следва да бъдат премахнати.

4. В заглавието на член 27, посочването на „член 23, параграф 1“ следва да бъде премахнато.

5. В приложение VI, точка 2.1.2, текстът, който се състои от двете последни изречения, започващ с думите „Проверки на пътници [...]“ следва да бъде графично изравнен с текста на буква б), подточка iii), така че този текст да се явява втора алинея на точка 2.1.2, буква б), подточка iii).

6. В приложение VI, точка 3.2.3, последното изречение, започващо с думите „Въпреки това проверки на екипажа и на пътниците на тези кораби се извършват [...]“ следва да бъде графично изравнено с текста на буква д), така че това изречение да се явява втора алинея на точка 3.2.3, буква д).

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.1.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.1.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.1.2015

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

LIBE

9.2.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Дата на внасяне

7.12.2015

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

(2)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

Правна информация - Политика за поверителност