Διαδικασία : 2015/0006(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0359/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0359/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2016 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0025

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 658kWORD 85k
7.12.2015
PE 557.322v02-00 A8-0359/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποιημένο κείμενο)

(COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Heidi Hautala

(Κωδικοποίηση – άρθρο 103 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποιημένο κείμενο)

(COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0008),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β και ε της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0008/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0359/2015),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποιημένο κείμενο)

COM(2015) 8 της 20.5.2015 – 2015/0006(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 9 και 26 Φεβρουαρίου και στις 15 Απριλίου 2015 προκειμένου να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις​(2)​, μετά την εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), η συμβουλευτική ομάδα, κατόπιν κοινής συμφωνίας, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Στο προοίμιο του σχεδίου κωδικοποιημένου κειμένου πρέπει να εισαχθεί αιτιολογική σκέψη που να αντιστοιχεί, σε προσαρμοσμένη μορφή, στην ισχύουσα αιτιολογική σκέψη 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006. Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: «Δεδομένου ότι ο στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και των διαδοχικών τροποποιήσεών του, δηλαδή η θέσπιση κανόνων για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπόρεσε να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο προαναφερόμενος κανονισμός και οι διαδοχικές τροποποιήσεις του δεν υπερέβαιναν τα αναγκαία όρια προς επίτευξη του στόχου αυτού».

2. Στην αιτιολογική σκέψη 2, η αναφορά στο «άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και ε)» πρέπει να τροποποιηθεί σε αναφορά στο «άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο ε)».

3. Στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ), εισαγωγική φράση, θα πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «από τα στοιχεία α) και β)».

4. Στον τίτλο του άρθρου 27, πρέπει να διαγραφεί η ένδειξη «23 παράγραφος 1».

5. Στο Παράρτημα VI, σημείο 2.1.2, το κείμενο που αποτελείται από τις δύο τελευταίες προτάσεις που αρχίζουν με τις λέξεις «Οι έλεγχοι των επιβατών […]» θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σημείο β)(iii), ούτως ώστε το κείμενο αυτό να αποτελέσει ένα δεύτερο εδάφιο του σημείου 2.1.2 β)(iii).

6. Στο Παράρτημα VI, σημείο 3.2.3, η τελευταία πρόταση που αρχίζει με τις λέξεις «Εν τούτοις διενεργούνται έλεγχοι […]» θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το στοιχείο ε), ούτως ώστε η πρόταση αυτή να αποτελέσει ένα δεύτερο εδάφιο του σημείου 3.2.3 ε).

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση αποτελεί απλή και μόνο κωδικοποίηση υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κώδικας της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποίηση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.1.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

28.1.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.1.2015

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

LIBE

9.2.2015

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2015

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

7.12.2015

(1)

ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.

(2)

  Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου