RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta (kodifitseeritud tekst)

7.12.2015 - (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Heidi Hautala
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 103)


Menetlus : 2015/0006(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0359/2015
Esitatud tekstid :
A8-0359/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta (kodifitseeritud tekst)

(COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0008),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkte b ja e, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0008/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[1],

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 103 ja 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0359/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 18. mai 2015

ARVAMUS

    EUROOPA PARLAMENDILE

  NÕUKOGULE

  KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta (kodifitseeritud tekst)

COM(2015)8, 20.5.2015 – 2015/0006(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimusid 9. ja 26. veebruaril ja 15. aprillil 2015. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates läbi[2] ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mille eesmärk on kodifitseerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), märkis töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Kodifitseeritud teksti eelnõu preambulisse tuleks lisada põhjendus, mis muudetud kujul vastab määruse (EÜ) nr 562/2006 praegusele põhjendusele 19. Põhjenduse sõnastus peaks olema järgmine: „Kuna määruse (EÜ) nr 562/2006 ja selle hilisemates muudatustes sätestatud eesmärki, nimelt isikute üle piiri liikumise suhtes kohaldatavate eeskirjade kehtestamist, ei suutnud liikmesriigid piisavalt saavutada, kuid neid sai paremini saavutada liidu tasandil, võttis liit meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei läinud käesolev määrus ja selle hilisemad muudatused nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

2. Põhjenduses 2 tuleks viide „artikli 77 lõike 2 punktide b ja e” muuta viiteks „artikli 77 lõike 2 punkti e”.

3. Artikli 8 lõike 3 punkti c sissejuhatusest tuleks välja jätta sõnad „punktidest a ja b”.

4. Ingliskeelse versiooni artikli 27 pealkirjast tuleks välja jätta viide „23(1)”.

5. VI lisa punktis 2.1.2. tuleks sõnadega „Selliste reisijate kontroll” […] algava kahe viimase lause sõnastus viia vastavusse alapunkti b alapunkti iii sõnastusega, et tekst moodustaks punkti 2.1.2. alapunkti b alapunkti iii teise lõigu.

6. VI lisa punktis 3.2.3. tuleks sõnadega „Vaatamata sellele teostatakse […]kontrolli” algava viimase lause sõnastus viia vastavusse alapunkti e sõnastusega, et see lause moodustaks punkti 3.2.3. alapunkti e teise lõigu.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Isikute üle piiri liikumist reguleerivad liidu eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (kodifitseeritud tekst)

Viited

COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.1.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

28.1.2015

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.1.2015

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

9.2.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2015

 

 

 

Esitamise kuupäev

7.12.2015

  • [1]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.
  • [2]    Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.