Ziņojums - A8-0359/2015Ziņojums
A8-0359/2015

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodifikācija)

7.12.2015. - (COM(2015)0008 – C6-0008/2015 – 2015/0006(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referente: Heidi Hautala
(Kodifikācija — Reglamenta 103. pants)


Procedūra : 2015/0006(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0359/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0359/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodifikācija)

(COM(2015)0008 – C6-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0008),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta b) un e) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0008/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0359/2015),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2015. gada 18. maijā

ATZINUMS

    EIROPAS PARLAMENTAM

    PADOMEI

    KOMISIJAI

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodifikācija)

COM(2015)0008, 20.5.2015. – 2015/0006(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2015. gada 9. un 26. februārī un 15. aprīlī rīkoja sanāksmes, lai apspriestu iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu.

Izskatot[2] šo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru kodificē Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.

1. Kodificētā teksta projekta preambulā būtu jāiekļauj apsvērums, kas pielāgotā veidā atbilst pašreizējam Regulas (EK) 562/2006 19. apsvērumam. Tā redakcijai vajadzētu būt šādai: „ Ņemot vērā to, ka šīs regulas un tās secīgo grozījumu mērķi – izstrādāt noteikumus, kas attiecas uz personu pārvietošanos pār robežām, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un ka tālab to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība varēja pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā un tās grozījumos paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.”

2. Regulas 2. apsvērumā iekļautā atsauce uz „77. panta 2. punkta b) un e) apakšpunktu” būtu jāpielāgo tā, lai tā kalpotu par atsauci uz „77. panta 2. punkta e) apakšpunktu”.

3. Regulas 8. panta 3. punkta c) apakšpunktā — ievada redakcijā — būtu jāsvītro vārdi „no a) un b) apakšpunkta”.

4. Regulas 27. panta nosaukumā ir jāsvītro vārdi „23. panta 1. punkts”.

5. Regulas VI pielikuma 2.1.2. punkta teksts, ko veido divi pēdējie teikumi un kas sākas ar vārdiem „Pārbaudes pasažieriem [..]”, būtu jānovieto tieši zem šā punkta b) apakšpunkta iii) punkta, lai šis teksts kļūtu par 2.1.2. punkta b) apakšpunkta iii) punkta otro daļu.

6. Regulas VI pielikuma 3.2.3. punkta pēdējais teikums, kas sākas ar vārdiem „Ja to prasa ar iekšējo drošību [..]“, būtu jānovieto tieši zem šā punkta e) apakšpunkta, lai šis teikums kļūtu par 3.2.3. punkta e) apakšpunkta otro daļu.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

F. Drexler      H. Legal      L. Romero Requena

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodifikācija)

Atsauces

COM(2015)0008 – C6-0008/2015 – 2015/0006(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.1.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI 

28.1.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.1.2015

 

 

 

Komitejas, kurām nav lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

9.2.2015

 

 

 

Referente:

       Iecelšanas datums

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2015.

 

 

 

Iesniegšanas datums

7.12.2015.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.
  • [2]    Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma angļu valodas versiju, kura ir apspriežamā teksta oriģinālā versija.