SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie)

7.12.2015 - (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Heidi Hautala
(Kodifikácia – článok 103 rokovacieho poriadku)


Postup : 2015/0006(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0359/2015
Predkladané texty :
A8-0359/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie)

(COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0008),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. b) a e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0008/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov[1],

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0359/2015),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 18. mája 2015

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie)

COM(2015)0008 z 20.5.2015 – 2015/0006(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich stretnutiach 9. a 26. februára a 15. apríla 2015 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní[2] návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na kodifikáciu nariadenia Rady (ES) č. 562/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala toto:

1. Do preambuly k návrhu kodifikovaného textu by sa malo začleniť odôvodnenie, ktoré v upravenej podobe zodpovedá súčasnému odôvodneniu 19 nariadenia (ES) č. 562/2006. Príslušné odôvodnenie by malo znieť takto: „Keďže cieľ nariadenia (ES) č. 562/2006 a jeho následných zmien, a to stanovenie pravidiel uplatňovaných na pohyb osôb cez hranice, nebolo možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale lepšie ho bolo možné dosiahnuť na úrovni Únie, Únia mohla prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekročilo toto nariadenie a jeho následné zmeny rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.“

2. V odôvodnení 2 by sa odkaz na „článok 77 ods. 2 písm. b) a e)“ mal upraviť tak, aby odkazoval na „článok 77 ods. 2 písm. e)“.

3. Z úvodnej časti článku 8 ods. 3 písm. c) by sa mali vypustiť slová „od písm. a) a b)“.

4. (Netýka sa slovenskej verzie.)

5. V odseku 2.1.2 prílohy VI by sa mal text pozostávajúci z dvoch posledných viet začínajúci slovami „Kontroly cestujúcich […]“ zosúladiť s písm. b) bodom iii), aby tento text tvoril druhý pododsek odseku 2.1.2 písm. b) bodu iii).

6. V odseku 3.2.3 prílohy VI by sa mala posledná veta začínajúca slovami „Napriek tomu sa kontroly […] vykonávajú“ zosúladiť s písmenom e), aby táto veta tvorila druhý pododsek odseku 3.2.3 písm. e).

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby      vedúci právnej služby      generálny riaditeľ

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD)

Dátum predloženia v EP

20.1.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

28.1.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.1.2015

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

9.2.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Dátum prijatia

3.12.2015

 

 

 

Dátum predloženia

7.12.2015

  • [1]  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.
  • [2]    Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.