ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών

  9.12.2015 - (2015/2106(INI))

  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  Εισηγητής: Burkhard Balz

  Διαδικασία : 2015/2106(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0360/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0360/2015
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών

  (2015/2106(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0063) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015[1],

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της 25ης Φεβρουαρίου 2009 της υπό την προεδρία του Jacques de Larosière ομάδας υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία,

  –  έχοντας υπόψη την «Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και τη λογοδοσία της τραπεζικής εποπτείας» της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία του Ιουλίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Initial reflections on the obstacles to the development of deep and integrated EU capital markets» (Αρχικές σκέψεις σχετικά με τα εμπόδια στην ανάπτυξη βαθέων και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών στην ΕΕ) (SWD(2015)0013),

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων στις 19 Ιουνίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

  –  έχοντας υπόψη την ανεπίσημη έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON)[2] με τίτλο «Enhancing the Coherence of EU Financial Services Legislation» (Ενίσχυση της συνοχής της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), που εγκρίθηκε στην επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου 2014,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2014 με τίτλο «Οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη» (COM(2014)0279),

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Economic Review of the Financial Regulation Agenda» (Οικονομική επισκόπηση του προγράμματος ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα) (SWD(2014)0158),

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ)[3],

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αποστολή και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) (COM(2014)0508),

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) (COM(2014)0509),

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας[4],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (COM(2014)0168),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας» (COM(2015)0216),

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου του Μαρτίου 2015 σχετικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση των κρατικών ανοιγμάτων[5],

  –  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Τραπεζικών Προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου «Changing banking for good» (Οριστική μεταβολή του τραπεζικού τομέα),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0360/2015),

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007-2008 και ο εκτεταμένος αρνητικός αντίκτυπός της προκλήθηκαν, μεταξύ άλλων, από την έλλειψη κατάλληλων και υψηλής ποιότητας ρυθμίσεων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για όλο και πιο περίπλοκες αγορές και προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει δρομολογηθεί ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης και εποπτείας, την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κρίσεις, τον περιορισμό των κινδύνων για τους φορολογούμενους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επενδυτών και των χρηματοδοτικών αναγκών της πραγματικής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι προοπτικές μεγέθυνσης στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης ανάκαμψη·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί βαθιές αλλαγές, και βρίσκονται σε εξέλιξη, σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς, περιλαμβανομένων του τραπεζικού, του ασφαλιστικού, των αγορών κινητών αξιών, των επενδυτικών ταμείων και των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και η υλοποίηση της χρηματοπιστωτικής κανονιστικής μεταρρύθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούν πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ιδίως δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί πολλές κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα όπως και στις χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές και καινοτομίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις που διέπουν αυτούς τους τομείς πρέπει να υποβάλλονται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα και η αποτελεσματικότητα και κατά συνέπεια η συνεχής προσαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεφαλαιαγορά στην Ένωση παραμένει κατακερματισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα μπορούσε να προσφέρει ένα πολύτιμο πλαίσιο προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ΜΜΕ όλης της ΕΕ στη χρηματοδότηση και να προωθηθούν καινοτόμοι τόποι για τη χρηματοδότηση μέσω της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες ελλείψεις πίστωσης προς τις ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική αστάθεια και στην έλλειψη στοχοθετημένων λύσεων για την πραγματική οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται συχνά λόγος για το βασιζόμενο στην κεφαλαιαγορά πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο όμως διαφέρει σημαντικά από το βασιζόμενο στον τραπεζικό τομέα πλαίσιο της ΕΕ και συνεπώς δεν θα πρέπει να αντιγράφεται ή να χρησιμοποιείται ως πρότυπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί μια ευκαιρία για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ συμπληρωματικά προς τη βασιζόμενη στον τραπεζικό τομέα χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΗΠΑ, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ο τραπεζικός δανεισμός στις επιχειρήσεις αναπτύχθηκε περισσότερο από την άντληση χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαιαγορών·

  Απολογισμός και προκλήσεις στο τρέχον πλαίσιο

  1.  επισημαίνει ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη» γίνεται ένας πρώτος απολογισμός των μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά δεν παρέχεται πλήρης εκτίμηση ή ποσοτική ανάλυση των συνολικών επιπτώσεων και της αλληλεπίδρασης των επιμέρους μέτρων·

  2.  επικροτεί τη δέσμη μέτρων για τις επενδύσεις της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· υπογραμμίζει την ανάγκη για συμπληρωματική εξωτραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και πέραν αυτού ότι βασική αρχή για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών πρέπει να είναι η επικέντρωση της προσοχής στους τελικούς χρήστες των κεφαλαιαγορών, δηλαδή τις εταιρείες και τους επενδυτές· τονίζει ότι ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που θα εξασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση των (μακροπρόθεσμων) επενδύσεων και την προώθηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας· υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ της οικονομικής και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· τονίζει επίσης ότι οι αξιόπιστες οικονομικές πολιτικές, οι αποτελεσματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές προετοιμάζουν το έδαφος για την αξιοποίηση του δυναμικού ευρωστίας και ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας στα κράτη μέλη και την ΕΕ· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι κεφαλαιαγορές στην ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών των οικονομιών των κρατών μελών·

  3.  αντιλαμβάνεται ότι η συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική κρίση και κρίση χρέους οδήγησαν σε άνευ προηγουμένου αρνητικές συνέπειες, ιδίως για την πραγματική οικονομία και τα χρήματα των φορολογουμένων· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση που συμφώνησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα τελευταία πέντε χρόνια, η οποία έχει ενισχύσει την αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος για τις μελλοντικές κρίσεις· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε ένα αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών στις αρχές στις οποίες θα εδράζεται η Ένωση Κεφαλαιαγορών·

  4.  αναγνωρίζει τα επιτεύγματα της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης όσον αφορά την αντιμετώπιση των έμμεσων επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης· επισημαίνει τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την αυξημένη πολυπλοκότητα που αντικατοπτρίζεται στον μεγαλύτερο όγκο, τον αναλυτικότερο χαρακτήρα και τον αριθμό των επιπέδων ρύθμισης και εποπτείας που θέτουν απαιτήσεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· σημειώνει ότι η περίπλοκη ρύθμιση αντικατοπτρίζει επίσης περίπλοκες χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ άλλων, χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς, υποδομή και θεσμούς της αγοράς· υπογραμμίζει ότι η υπερβολικά περίπλοκη ρύθμιση και οι αυστηρότερες προϋποθέσεις μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις επενδύσεις· πιστεύει ότι η πολυπλοκότητα της ρύθμισης πρέπει να εξετάζεται και σε σχέση με την εφαρμογή της σε μη χρηματοπιστωτικούς τελικούς χρήστες των χρηματοπιστωτικών προϊόντων· τονίζει την ανάγκη διεθνούς ρυθμιστικής συνεργασίας σε παγκόσμιο πλαίσιο με βελτιωμένη συνεργασία αυξημένη λογοδοσία·

  5.  διαπιστώνει ότι μια υγιής και ισχυρή Ένωση Κεφαλαιαγορών πρέπει να παραδέχεται τις αλληλεξαρτήσεις με άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς, να διερευνά πρόσθετες βασιζόμενες στις αγορές πηγές χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και να βασίζεται πρωτίστως σε καλά εδραιωμένες υφιστάμενες δομές· τονίζει την ανάγκη για μια ολιστική θεώρηση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ στην οποία η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την τραπεζική χρηματοδότηση· ζητεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των καταναλωτών και των επενδυτών και όχι μόνο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων· για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών σε επίπεδο προσέγγισης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει δοκιμασμένες βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να αναπτύξει μια κεφαλαιαγορά για ολόκληρη την Ένωση·

  6.  θεωρεί ότι η νομοθεσία δεν αποτελεί πάντα το πιο ενδεδειγμένο μέσο άσκησης πολιτικής και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι μη νομοθετικές και βασιζόμενες στην αγορά προσεγγίσεις·

  7.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και να δώσει προσοχή και σε άλλα θεματολόγια πολιτικής, όπως η ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς και οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης· πιστεύει ακόμη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις· εκφράζει ανησυχίες επ’ αυτού για τις απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το ζήτημα αυτό να αποτελέσει αναπόσπαστη διάσταση της στρατηγικής της ΕΕ·

  8.  θεωρεί ότι μια αποτελεσματική και αποδοτική ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να είναι συνεκτική, συνεπής (μεταξύ άλλων και σε διατομεακή βάση), αναλογική, χωρίς αλληλεπικαλύψεις και απαλλαγμένη από ασκόπως περίπλοκες διατάξεις καθώς και να αποτρέπει την ανασφάλεια δικαίου, την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και το υψηλό κόστος συναλλαγών· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους διαμεσολαβητές να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στη διοχέτευση κονδυλίων προς την πραγματική οικονομία, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρηματοδότησή τους, να εξυπηρετεί αποταμιευτές και επενδυτές και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους φορολογούμενους, προλαμβάνοντας την επανεμφάνιση χρηματοπιστωτικών κρίσεων και λειτουργώντας ως ασπίδα κατά των συστημικών κινδύνων· εκτιμά ότι θα πρέπει να στηρίζει την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και να εστιάζει σε απτούς στόχους που μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια για καινοτόμες χρηματοδοτήσεις με μεγαλύτερη τοπική έμφαση·

  9.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ύπαρξη προβλημάτων που σχετίζονται με τον κωδικό IBAN, ο οποίος εξακολουθεί να μην γίνεται δεκτός για τις χρεώσεις των τραπεζικών λογαριασμών των οντοτήτων που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο του εκδότη του παραστατικού·

  10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διενεργηθεί απολογισμός του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική προσέγγιση· επισημαίνει ότι παρόμοιες ενέργειες πραγματοποιούνται και σε άλλες ζώνες δικαιοδοσίας, ιδίως στις ΗΠΑ· τονίζει ότι αυτός ο απολογισμός θα πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση καλύτερης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών που εξυπηρετούν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, μεταξύ άλλων με την κάλυψη των νομικών κενών, των ασυνεπειών, της έλλειψης συνοχής και της δυσαναλογίας, δεν θα πρέπει να υπονομεύει τα νομοθετικά επιτεύγματα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα που διατυπώνονται στις ρήτρες επανεξέτασης όπως εγκρίθηκαν σε κάθε επί μέρους νομοθετική πράξη, και, χωρίς να προεξοφλούνται τα αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απόπειρα κατάργησης των ρυθμίσεων·

  11.  θεωρεί ότι μια ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις, αλλά εν τέλει πρέπει να είναι επίσης επωφελής για πελάτες και επενδυτές· επιμένει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί φραγμοί και εμπόδια στη διασυνοριακή πρόσβαση, την εμπορία και τις επενδύσεις, τα οποία πρέπει να αναλυθούν, να αντιμετωπιστούν και να αρθούν, ενώ παράλληλα θα διατηρείται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των επενδυτών· υπενθυμίζει ότι μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια ότι η μείωση των εμποδίων στις ροές κεφαλαίων θα βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, μόνον εάν ρυθμιστεί το σύνολο των κινήτρων για τις εταιρείες· συνεκτιμά επίσης τη σημασία που έχει για τη μεγέθυνση της οικονομίας ένα καλά αναπτυγμένο τοπικό οικοσύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα σε μικρότερες επιχειρήσεις να προσελκύουν κεφάλαια·

  12.  πιστεύει ότι η προστασία των καταναλωτών δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε μεγάλο όγκο πληροφοριών και ότι, αντίθετα, η προσοχή θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ποιότητα και στη δυνατότητα κατανόησης των πληροφοριών που διευκολύνουν τη σωστή λήψη αποφάσεων – οι πληροφορίες πρέπει να είναι ουσιαστικές, ακριβείς, συγκρίσιμες, φιλικές για τον χρήστη, αξιόπιστες και επίκαιρες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολλαπλές και περίπλοκες πληροφορίες που απευθύνονται στους πελάτες ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται τελικά στις πραγματικές τους ανάγκες· τάσσεται υπέρ της ισορροπημένης παροχής στους καταναλωτές των πληροφοριών που χρειάζονται για να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές και να κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνονται ασκόπως οι επιχειρήσεις και ιδίως οι ΜΜΕ· ενθαρρύνει την περαιτέρω ψηφιοποίηση των πληροφοριών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθούν στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και υπαλλήλους που παρέχουν συμβουλές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η αναγκαία κατάρτιση και ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες με ακρίβεια· επισημαίνει ότι έχει σημασία να διαθέτουν οι αρμόδιοι αποτελεσματικές εποπτικές εξουσίες για να παρεμβαίνουν στην εμπορία προϊόντων όπου χρειάζεται· τονίζει ότι πρέπει να αναληφθεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση στον χρηματοοικονομικό τομέα το αργότερο έως το τέλος του 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες κάθε κράτους μέλους, αλλά και για να εξασφαλιστεί η πλήρης επίγνωση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των επενδύσεων κεφαλαιαγοράς· υπογραμμίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να παρέχεται στις ΜΜΕ χρηματοοικονομική εκπαίδευση για να μάθουν να χρησιμοποιούν τις κεφαλαιαγορές· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια βοηθάει τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους καταναλωτές να κατανοήσουν το συγκριτικό κόστος και τα οφέλη των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά επισημαίνει ότι η περισσότερη διαφάνεια πρέπει να συνοδεύεται από προστιθέμενη αξία για τους πελάτες ή τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς και να στοχεύει στην πρακτική χρήση των πληροφοριών και των δεδομένων·

  13.  επισημαίνει τα οφέλη της διαφοροποίησης των στοιχείων ενεργητικού, τόσο σε επίπεδο κατηγοριών όσο και σε επίπεδο προέλευσης των στοιχείων ενεργητικού, για την καλύτερη διαφοροποίηση του κινδύνου και την κάλυψη των αναγκών των επενδυτών· τονίζει ότι ο σκοπός της ρύθμισης για την προληπτική εποπτεία δεν είναι η προώθηση ορισμένων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού· ζητεί για το σχεδιασμό της ρύθμισης να ακολουθηθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο, με τους ίδιους κανόνες να ισχύουν για τους ίδιους κινδύνους, και η οποία θα συμπληρώνεται με άλλα τυποποιημένα μέτρα· θεωρεί ότι είναι σκόπιμη μια αναλυτικότερη κατηγοριοποίηση των διαφόρων στοιχείων ενεργητικού, ιδίως μέσω της θέσπισης κατηγοριών όπως οι υποδομές· αναγνωρίζει ότι τα έργα υποδομών καθ’ εαυτά δεν ενέχουν λιγότερους κινδύνους και ζητεί να προβλεφτεί η κατάλληλη προληπτική εποπτεία· υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα στον τομέα των κινδύνων και των οφελών των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας, με σκοπό τη συναγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων·

  14.  τονίζει την ανάγκη για συνέπεια στην προσέγγιση βάσει κινδύνου, και επομένως και για περιορισμό των δυνατοτήτων για ρυθμιστικό αρμπιτράζ· τονίζει την ανάγκη για διάρρηξη του δεσμού μεταξύ κρατών και τραπεζών σε εθνικό επίπεδο μέσω της πλήρους και συνεπούς εφαρμογής από τα κράτη μέλη της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζικών ιδρυμάτων (BRRD) και των διατάξεων του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ) και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (ΕΤΕ)· σημειώνει τη συμβολή της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) για την έκθεση των τραπεζών στο δημόσιο χρέος, που περιλαμβάνει την προσεκτική εξέταση των επόμενων βημάτων· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ρητώς τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατομικού και ενδογενούς κινδύνου, ιδίως όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τα ίδια εγκεκριμένα από τη ρυθμιστική αρχή τυποποιημένα μοντέλα κινδύνου·

  15.  επισημαίνει ότι οι πολλαπλές απαιτήσεις όσον αφορά το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τη μόχλευση ενδέχεται να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες στη μετατροπή της ληκτότητας, στην παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και στις ειδικές διαπραγματεύσεις και την παροχή ρευστότητας, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι απαιτήσεις επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δυσανάλογες απαιτήσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το επιχειρηματικό μοντέλο των μικρομεσαίων τραπεζών και κατά συνέπεια να έχουν ακούσιες συνέπειες στη δομή του χρηματοπιστωτικού κλάδου· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, να αναλύσουν κατά προτεραιότητα τις συνέπειες αυτές για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα και την πιθανή συμπληρωματικότητα·

  16.  εκφράζει την ανησυχία του για την αλληλεπίδραση μεταξύ νομοθεσίας για τις αγορές και κεφαλαιακών απαιτήσεων στις περιπτώσεις που νέες οντότητες έχουν περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής ως ρυθμιζόμενες οντότητες κατά την επανεξέταση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), ωστόσο ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν έχει προσαρμοστεί ώστε να αποτυπώνει μεγαλύτερη πολυμορφία επιχειρήσεων·

  17.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι εξαιρέσεις που ίσχυαν στον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) για τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες έχουν εν μέρει αρθεί στην οδηγία και τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του τέλους προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA)· καλεί την Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικότερα τον ρόλο της όσον αφορά τη εξασφάλιση συνέπειας μεταξύ προσέγγισης και αποτελέσματος της πολιτικής στις διάφορες νομοθετικές προτάσεις·

  18.  θεωρεί ότι οι επί μέρους διατάξεις της υφιστάμενης ρύθμισης για τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα πρέπει να επεκταθούν και να καταστούν πιο αναλογικές προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος και να μη μειωθούν τα κεφάλαια που θα διατεθούν στην οικονομία για μελλοντικές επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του EMIR, να δώσει λύση στις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή περίπλοκων καθεστώτων μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, αλλά να συνεχίσει να αναγνωρίζει τον σκοπό της εξαίρεσης ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες δεν επιβαρύνονται με νομοθεσία που έχει στόχο τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

  19.  καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του EMIR, να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η μείωση της ποιότητας των ασφαλειών που γίνονται αποδεκτές από τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους στην ανθεκτικότητα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και να εξετάσει κατά πόσο ορισμένοι συμμετέχοντες στις αγορές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, θα πρέπει να εξαιρούνται μονίμως από την κεντρική εκκαθάριση, εάν η συμμετοχή τους μειώνει τη σταθερότητα του συνολικού χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω αποδοχής εναλλακτικών ασφαλειών που δεν συνίστανται σε μετρητά·

  20.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαθέσιμων και ελκυστικών, ανάλογων προς τον κίνδυνο (μακροπρόθεσμων) επενδυτικών και οικονομικά αποδοτικών και κατάλληλων αποταμιευτικών προϊόντων για τους καταναλωτές· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ποικιλομορφία όσον αφορά τις επενδυτικές και καταναλωτικές επιλογές καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει καίρια σημασία για την αύξηση των επενδύσεων· τονίζει επίσης ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί ένα περιβάλλον που θα προωθεί τα καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δημιουργώντας περισσότερη ποικιλομορφία και οφέλη για την πραγματική οικονομία και παρέχοντας ενισχυμένα κίνητρα για επενδύσεις, και το οποίο θα μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και βιώσιμων συντάξεων, όπως, παραδείγματος χάριν, το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· καλεί τις ΕΕΑ να αναλύσουν και να υποβάλουν έκθεση, σύμφωνα με την αποστολή τους, σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, ιδίως σε σχέση με τα προϊόντα λιανικής·

  21.  επικροτεί την πολυμορφία των επιχειρηματικών μοντέλων· ζητεί η πολυμορφία αυτή να αποτυπώνεται στη ρύθμιση και την εποπτεία λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη φύση, το μέγεθος, την επικινδυνότητα και την πολυπλοκότητα των υπό εξέταση οντοτήτων, υπό τον όρο ότι θα τηρούνται οι αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής εποπτείας· υπενθυμίζει ότι η πολυμορφία των χρηματοδοτικών μέσων αποτελεί δύναμη·

  22.  πιστεύει ότι μια επιτυχής Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ, ανεξαρτήτως μεγέθους και σταδίου ανάπτυξης, να έχουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ κατά τρόπο φιλικό προς το χρήστη, αποδοτικό και με χαμηλό κόστος· φρονεί ότι η ρύθμιση δεν θα πρέπει να περιπλέκει την εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ούτε να παρεμποδίζει μη εισηγμένες εταιρείες να εισαχθούν στο χρηματιστήριο· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί εξορθολογισμένο ρυθμιστικό καθεστώς για τις πρωτογενείς αγορές προκειμένου να διευκολυνθεί η άντληση κεφαλαίων ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζονται κατάλληλα επίπεδα προστασίας των επενδυτών· υπογραμμίζει τη δυνατότητα καινοτόμων βασισμένων στην αγορά επιλογών χρηματοδότησης, ιδιαίτερα τις δυνατότητες χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, περιλαμβανομένων της συμμετοχικής χρηματοδότησης και της δανειοδότησης μεταξύ ομοτίμων, και τονίζει ότι πρέπει να εξορθολογιστούν οι αντίστοιχες ρυθμιστικές απαιτήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αφήσει περιθώρια για την ανάδυση αυτών των νέων μοντέλων και να τα διερευνήσει και να τα προωθήσει, δίνοντας προτεραιότητα στη διασυνοριακή διάστασή τους και εξασφαλίζοντας τη μείωση των φραγμών για την είσοδο στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη με αναπτυσσόμενους τομείς κεφαλαιαγορών μέσω της Υπηρεσίας της Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων·

  23.  ζητεί κατάλληλη και σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ενωσιακού και του εθνικού επιπέδου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν καλύτερη γνώση των χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), η ισότητα των όρων ανταγωνισμού και η διαφάνεια και ότι πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ εποπτικών αρχών και εποπτευόμενων οντοτήτων· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ενιαίου τύπου προσέγγιση της εποπτείας σε οντότητες που είναι μικρότερες και ασκούν τη δραστηριότητά τους κατά κύριο λόγο σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)·

  24.  επισημαίνει τα επιτεύγματα στον τομέα της συγκρότησης τραπεζικής ένωσης και τονίζει τον κρίσιμης σημασίας ρόλο της στην αντιμετώπιση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ κινδύνων που σχετίζονται με τα κράτη μέλη και τραπεζικών κινδύνων και στη μείωση των συστημικών κινδύνων μέσω κοινής δράσης· λαμβάνει υπό σημείωση την προοδευτική ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι απαιτείται πλήρης και έγκαιρη εκτέλεση της υφιστάμενης νομοθεσίας· σημειώνει τις συζητήσεις γύρω από τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), επί του οποίου θα έχει λόγο το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτης· επισημαίνει τον στόχο αποφυγής του ηθικού κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι η αρχή περί της γενέσεως ευθύνης παραμένει κατευθυντήριος άξονας· επικρίνει τη χαμηλή ευαισθησία απέναντι στον κίνδυνο κατά τον υπολογισμό των εισφορών προς το ΕΤΕ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες για την έκδοση του κανονισμού σχετικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών·

  25.  υπογραμμίζει την ανάγκη εκτέλεσης και επιβολής της εφαρμογής της εγκριθείσας νομοθεσίας, προτού εξεταστεί οποιαδήποτε σημαντική αναθεώρηση της νομοθεσίας αυτής· τονίζει ότι η ταχεία μεταφορά της οδηγίας 2014/59/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και η επαρκής χρηματοδότηση και αποτελεσματικότητα του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ) έχουν ύψιστη σημασία, και επιμένει συνεπώς ότι η πλήρης εκτέλεση των μέτρων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου· τονίζει επ’ αυτού τη θεμελιώδη σημασία της κατάργησης των άμεσων αμοιβαίων δεσμών μεταξύ κρατικών προϋπολογισμών και τραπεζικών κινδύνων, που συνιστούν μεγάλη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· επισημαίνει ότι, λόγω της έλλειψης κανόνων όσον αφορά τη σχέση με κράτη που λόγω υψηλού χρέους χάνουν την πρόσβασή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συχνά αναλαμβάνεται δράση με μεγάλη καθυστέρηση, κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

  26.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού στο εσωτερικό της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις εποπτευόμενες από τον ΕΕΜ τράπεζες και τις τράπεζες μη συμμετεχόντων κρατών μελών και ενθαρρύνει την πλήρη ένταξη κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ στην τραπεζική ένωση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ορισμένες διατάξεις προβλέπουν επί του παρόντος εθελοντική συμμετοχή· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζονται οι εθνικές ιδιαιτερότητες· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει περαιτέρω να ακολουθεί μια ισχυρή προσέγγιση, όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία, για την «παράλληλη» ή τη «σκιώδη τραπεζική» με στόχο τον περιορισμό των συστημικών κινδύνων και τη βελτίωση της διαφάνειας· επικροτεί τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών κανονιστικών ρυθμίσεων μέχρι την εφαρμογή της οδηγίας «Φερεγγυότητα II» από 1ης Ιανουαρίου 2016, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί και να αναπτυχθεί πιθανώς περαιτέρω, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το διεθνές πλαίσιο για τους παγκόσμιους συστημικώς σημαντικούς ασφαλιστές·

  27.  αναγνωρίζει την παραδοσιακή εξάρτηση των ΜΜΕ από την τραπεζική χρηματοδότηση λόγω της ειδικής φύσης, των διαφορετικών προφίλ κινδύνου και της ποικιλίας τους σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ), την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές, να αξιολογήσει την επάρκεια της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, να αναλύσει τα εμπόδια και τα οφέλη της διαφοροποίησης των διαύλων χρηματοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν οι τράπεζες και τα μη τραπεζικά ιδρύματα να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, διευρύνοντας την επιλογή των εταιρειών μεταξύ διαφορετικών μεθόδων χρηματοδότησης για διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής τους· υπενθυμίζει τη σημασία εργαλείων όπως ο «συντελεστής υποστήριξης των ΜΜΕ»· προτείνει να επεκταθούν οι πρωτοβουλίες για βελτίωση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ ώστε να καλύπτουν νεοσύστατες επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης· τονίζει το δυναμικό καινοτόμων και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητων λύσεων για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δανειοδότησης μεταξύ ομοτίμων, της συμμετοχικής χρηματοδότησης και της ιδιωτικής τοποθέτησης, και τονίζει ότι πρέπει να εξορθολογιστούν οι αντίστοιχες ρυθμιστικές απαιτήσεις·

  28  τονίζει ότι έχει σημασία να τεθούν σε εφαρμογή ταχέως τα ήδη εγκριθέντα μέτρα τα οποία συνοδεύουν τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει ενεργά την κατηγορία των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ που ορίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) σε μελλοντικό κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

  29.  πιστεύει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη επιλογή τύπων αγοράς στην ΕΕ ανάλογα με το μέγεθός τους, την πολυπλοκότητά τους και τις προσδοκίες άντλησης κεφαλαίων, και τονίζει την ανάγκη για βαθύτερες, πιο ολοκληρωμένες πανευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές που θα διαχωρίζονται από τις καθοριστικής σημασίας περιφερειακές τοπικές αγορές αλλά θα παραμένουν συμβατές με αυτές·

  30.  χαιρετίζει την επικείμενη επανεξέταση της οδηγίας για τα ενημερωτικά δελτία· τονίζει ότι η επανεξέταση θα πρέπει να προσανατολιστεί στη μείωση των εξόδων και την απλοποίηση των διαδικασιών για τις ΜΜΕ, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σωστή εξισορρόπηση όσον αφορά την προστασία των επενδυτών·

  31.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες για τη συγκρότηση μιας περισσότερο διαφανούς αγοράς τιτλοποιήσεων, εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα για τη διεργασία, ασφάλεια δικαίου και συγκρισιμότητα των μέσων τιτλοποίησης· τονίζει ότι πρέπει να συσταθεί αποθετήριο δεδομένων· επισημαίνει ότι χρειάζονται αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τα βασικά στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας και βαθμονομήσεις ανάλογα με το πραγματικό προφίλ κινδύνου και τη συνειδητοποίηση του κινδύνου από όλους τους συμμετέχοντες στις αγορές τιτλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα της τιτλοποίησης, ιδιαίτερα της σύνθετης τιτλοποίησης, η οποία έγινε φανερή κατά τη διάρκεια της κρίσης, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις διαφορετικές εμπειρίες στην ΕΕ και στις ΗΠΑ· επιμένει ότι δεν πρέπει να λιγοστέψουν οι απαιτήσεις διατήρησης ούτως ώστε να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος· τονίζει ότι πρέπει να εξεταστούν ανεξάρτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει ενδελεχώς, κατά προτεραιότητα, τους κινδύνους και τα οφέλη της τιτλοποίησης για τις ΜΜΕ, τους επενδυτές καθώς και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη δυνατότητα εμπορίας των μέσων τιτλοποίησης, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

  32.  πιστεύει ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης υπέρ της μεγαλύτερης τυποποίησης προϊόντων και διαδικασιών ενδέχεται να μειώσει την πολυπλοκότητα αλλά και να εντείνει τους κινδύνους συγκέντρωσης· εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο οι συμμετέχοντες στην αγορά να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση σε περίπτωση ακραίων συνθηκών της αγοράς, και ζητεί τις δέουσες διασφαλίσεις και εποπτεία στο ανάλογο επίπεδο αρμοδιότητας σε σχέση με την ανάπτυξη ποιοτικής αγοράς τιτλοποίησης·

  33.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξορθολογισμού του περιεχομένου και της συχνότητας των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των πεδίων των εκθέσεων, μεταξύ άλλων παρέχοντας στις σχετικές οντότητες ενιαίο σημείο επαφής, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν επικάλυψη των απαιτήσεων και των διαύλων υποβολής εκθέσεων· καλεί την Επιτροπή, τις ΕΕΑ και τον ΕΕΜ να εξετάσουν ποια δεδομένα είναι όντως απαραίτητα, να ευθυγραμμίσουν τα πρότυπα και να παράσχουν απλοποιήσεις και, στην περίπτωση των ΜΜΕ, εξαιρέσεις· υπογραμμίζει ότι η αναφορά δεδομένων είναι χρήσιμη για τις εποπτικές αρχές μόνον εάν οι πληροφορίες μπορούν να εξεταστούν και εάν είναι συνεπείς σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί αναλογική προσέγγιση στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων αναλυτικής πίστης (AnaCredit)· πιστεύει ότι το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας πρέπει να αξιολογούνται ως προς τα έξοδα και τα οφέλη τους·

  34.  καλεί την Επιτροπή και τις εποπτικές αρχές να εξετάσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, καθώς η αύξηση της συνοχής θα εξυπηρετούσε τόσο την οικονομία όσο και τον φορέα προληπτικής εποπτείας, και να επανεξετάσουν τον αντίκτυπο της φορολογικής λογιστικής στα ίδια κεφάλαια· υποστηρίζει προσπάθειες εναρμόνισης του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ένωση·

  35.  ζητεί να μειωθεί σημαντικά η μεροληπτική μεταχείριση ανάμεσα σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές, ούτως ώστε να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα και η κατανομή κεφαλαίων, και να εδραιωθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών, πράγμα που θα καταστήσει ελκυστικότερο το μετοχικό κεφάλαιο σε εκδότες και επενδυτές· υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενος φόρος επί των συναλλαγών θα επηρέαζε τη ρευστότητα της αγοράς, ιδίως βραχυπρόθεσμα, ενώ ταυτόχρονα θα συνέβαλλε στον περιορισμό της υπέρμετρης κερδοσκοπίας·

  36.  τονίζει ότι, εκτός από τη ρύθμιση και την εποπτεία, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για αλλαγή νοοτροπίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα· καλεί όλους τους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα, μεταξύ άλλων, τράπεζες, μη τραπεζικά ιδρύματα, εθνικές κεντρικές τράπεζες και ΕΚΤ, να εργαστούν με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και την υιοθέτηση νοοτροπίας συμμόρφωσης εντός των οργανισμών τους, που δίνει προτεραιότητα στο συμφέρον των πελατών, εξασφαλίζει σύστημα ευθύνης για υπεύθυνους διαχειριστές σε καίριες θέσεις και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, και συμβάλλει στην ποικιλία των πηγών χρηματοδότησης· τονίζει τα οφέλη μιας προσέγγισης για χρηματοδότηση μέσω μιας μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης, και ενός διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα με σημαντικό ρόλο εξατομικευμένων υπηρεσιών τραπεζικής για τους καταναλωτές και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως σε σχέση με τη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης, μεταξύ άλλων χάρη στα μέσα που παρέχουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες·

  37.  ζητεί την προώθηση πρόσθετων φορέων παροχής αξιολόγησης με σκοπό την αύξηση του ανταγωνισμού σε αγορά με υψηλή συγκέντρωση· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει έκθεση έως τα τέλη του 2016 σχετικά με τη σκοπιμότητα και την εφικτότητα της στήριξης Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας για το δημόσιο χρέος των κρατών μελών και/ή Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας για όλες τις άλλες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας· επικρίνει τα υψηλά έξοδα που βαρύνουν τις ΜΜΕ όταν λαμβάνουν εξωτερική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας· τονίζει ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα της αξιολόγησης των ΜΜΕ κατά τρόπο συγκρίσιμο και οικονομικά προσιτό, μεταξύ άλλων η εξελιγμένη προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (AIRB)· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να μειώσει την ασύμμετρη πληροφόρηση·

  38.  ζητεί να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών τομέων της ΕΕ κατά τη χάραξη πολιτικής, αποφεύγοντας ταυτόχρονα μια εξίσωση προς τα κάτω στις κανονιστικές ρυθμίσεις και χωρίς να θίγεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η προστασία των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι μια Ένωση Κεφαλαιαγορών σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της οικονομίας της ΕΕ· επισημαίνει ότι ένας αποτελεσματικός χρηματοπιστωτικός τομέας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων και συνεπώς για την ανάπτυξη της οικονομίας·

  39.  υπογραμμίζει τη σημασία του διεθνούς πλαισίου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του, τις μεθοδολογίες του και τις επιπτώσεις του στο πλαίσιο της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να εξορθολογίσουν τη θέση της ΕΕ, με σκοπό να ενισχυθεί η επιρροή της και να προωθηθεί η νομοθεσία που έχει εγκρίνει μέσω δημοκρατικών διαδικασιών· τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί συνοχή της νέας ρύθμισης, τόσο με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο όσο και με τις διεθνείς οδηγίες, και αναλογική εφαρμογή, και ως προς το πεδίο, προς αποφυγή άσκοπων αποκλίσεων και αλληλεπικαλύψεων στη νομοθεσία· πιστεύει ότι τα ανωτέρω αποτελούν προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στόχοι της προώθησης της μακροπρόθεσμης σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, για να παραμείνει η Ευρώπη ελκυστικός τόπος για τους διεθνείς επενδυτές και για να αποφεύγονται οι περιττές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ· υπενθυμίζει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως εκφράζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· πιστεύει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές εντός των διεθνών οργανισμών καθορισμού προτύπων· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρυθμιστικός διάλογος με τις ΗΠΑ· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα ρυθμιστικά ζητήματα σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις διεθνείς διαπραγματεύσεις όπου χρειάζεται·

  40.  υπογραμμίζει ότι χρειάζονται αποφάσεις ισοδυναμίας για την αντιμετώπιση των εμποδίων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους μονομερείς αποφάσεις πρέπει να είναι επωφελείς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους καταναλωτές, και ότι η ισοδυναμία με άλλες περιοχές δικαιοδοσίας έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τις εισροές κεφαλαίων και να προσελκύει περαιτέρω επενδύσεις στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την ανάγκη προσανατολισμού προς ένα συνεπές και συνεκτικό σύστημα λογικής αμοιβαίας αναγνώρισης ίδιων ή παρόμοιων προτύπων·

  41.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα συνεπές, συνεκτικό, διαφανές και πρακτικό πλαίσιο για διαδικασίες και αποφάσεις όσον αφορά την ισοδυναμία τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη ανάλυση βάσει αποτελεσμάτων και διεθνή πρότυπα ή συμφωνίες· ζητεί να εγκρίνονται όλες οι αποφάσεις ισοδυναμίας με κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις· θεωρεί ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να διαδραματίζουν τον κατάλληλο ρόλο στην ευθυγράμμιση των αξιολογήσεων τρίτων χωρών για αποφάσεις ισοδυναμίας·

  Βελτίωση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ

  42.  πιστεύει ότι η βελτίωση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών ζητημάτων συνεπάγεται ισχυρό πλαίσιο και ξεκινά με την εφαρμογή του ισχύοντος κεκτημένου από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η αποτελεσματική, αποδοτική και συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας έχει καίρια σημασία και καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση της μεταφοράς της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της, και, κατά περίπτωση, σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν κατά των κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν δεόντως τη νομοθεσία· θεωρεί ότι ο κανονιστικός υπερθεματισμός δεν διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού· θεωρεί ότι ούτε η προσέλκυση επιχειρήσεων μέσω της διακριτικής χρήσης χαμηλότερων προτύπων διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει και να υποβάλει, έως τα τέλη του 2016, στο Κοινοβούλιο μια διεξοδική ανάλυση και έκθεση όλων των μέτρων κανονιστικού υπερθεματισμού που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη στον τομέα της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας·

  43.  καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα τηρούν τις προθεσμίες που ορίζονται για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο καθώς, εκτός του ότι αυτό αποτελεί νομική απαίτηση, έχει επίσης καίρια σημασία για την αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων κατά την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και για την αποφυγή της μερικής ή της ανομοιογενούς εφαρμογής της σε όλη την Ένωση, πράγμα που θα οδηγούσε ενδεχομένως στην απουσία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και σε άλλες μορφές στρεβλώσεων·

  44.  επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη ποιότητα και διατομεακό συντονισμό των σχεδίων και των διεργασιών εκπόνησης της Επιτροπής ή των ΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού προγραμματισμού, της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της αποφυγής επικαλύψεων· τονίζει ότι μέσω αυτού αναμένεται ότι θα αποφεύγεται η επανάληψη της βασικής πράξης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, αλλά και μια κατάσταση όπου οι πολιτικές αποφάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν στο πλαίσιο της βασικής πράξης παραπέμπονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

  45.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την έγκαιρη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των ομάδων εμπειρογνωμόνων· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ισορροπημένη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις αντικατοπτρίζοντας την πολυμορφία των ενδιαφερόμενων και παρέχοντας καλύτερους όρους για τη συμμετοχή των μικρών ενδιαφερόμενων που αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την κοινωνία των πολιτών, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι διαβουλεύσεις και υποβάλλονται οι ερωτήσεις·

  46.  επικροτεί τους στόχους του προγράμματος βελτίωσης της ρύθμισης· αναγνωρίζει τη γενική ανάγκη να εξεταστεί η καταλληλότητα των ρυθμίσεων τώρα και στο μέλλον· ωστόσο αυτή η καταλληλότητα δεν μπορεί να είναι αποσυνδεθεί από τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα στο σύνολό του· υπογραμμίζει τον ρόλο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) στην επίτευξη μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που θα λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, και στην υποστήριξη του εγχειρήματος απολογισμού· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις αποφάσεις και τις αξιολογήσεις που συνδέονται με το REFIT· υπενθυμίζει ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της ρύθμισης, όχι στην απορρύθμιση· τονίζει ότι η εξασφάλιση της διαφάνειας, της απλότητας, της προσβασιμότητας και της αμεροληψίας σε όλη την εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος βελτίωσης της ρύθμισης για τους καταναλωτές· τονίζει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να δημιουργεί άσκοπο φόρτο συμμόρφωσης στην προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης εναρμόνισης δυνάμει της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

  47.  θεωρεί ότι οι ΕΕΑ και ο ΕΕΜ πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ρύθμισης και της εποπτείας· επισημαίνει τον ρόλο των ΕΕΑ και του ΕΕΜ στην εξασφάλιση της συνοχής και της συνέπειας μεταξύ διαφορετικών νομοθετημάτων, στη μείωση της αβεβαιότητας και του ρυθμιστικού αρμπιτράζ και στην ενίσχυση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων της αγοράς· τονίζει ότι οι ΕΕΑ και ο ΕΕΜ πρέπει να χρηματοδοτούνται και να στελεχώνονται επαρκώς για να μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τους συννομοθέτες·

  48.  επισημαίνει ότι η αναθεώρηση των κανονισμών για τις ΕΕΑ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διατάξεις περί λογοδοσίας και διαφάνειας με σκοπό την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως ορίζεται στους κανονισμούς για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ) και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης (ΕΜΕ), και πρέπει να ενισχύει την ανεξαρτησία των ΕΕΑ από την Επιτροπή· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν δυνατότητες για τη διευκόλυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής των ΕΕΑ σε συμβουλευτικό επίπεδο στη φάση του 1ου επιπέδου με ταυτόχρονο σεβασμό των προνομίων των συννομοθετών·

  49.  τονίζει την ανάγκη σεβασμού της αλληλεπίδρασης, της συνέπειας και της συνοχής μεταξύ των βασικών πράξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων· επαναλαμβάνει με έμφαση ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τους συννομοθέτες εντός της βασικής πράξης, και όχι να παραπέμπονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες αποσκοπούν στο να «συμπληρώνουν ή να τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης» (άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)· επιμένει ότι η Επιτροπή και οι ΕΕΑ πρέπει, κατά την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εκτελεστικών πράξεων και κατευθυντήριων γραμμών, να εμμένουν στις εξουσιοδοτήσεις που ορίζονται στις βασικές πράξεις και να τηρούν τη συμφωνία των συννομοθετών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι, στο παρελθόν, οι εποπτικές αρχές δεν τηρούσαν πάντα την εντολή του ευρωπαίου νομοθέτη κατά την κατάρτιση των εκτελεστικών πράξεων· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των ΕΕΑ (τεχνικά πρότυπα) είναι ανεπαρκής και μπορεί, ως εκ τούτου, να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα συμμόρφωσης, ιδίως όταν οι λεπτομερείς απαιτήσεις συμφωνούνται λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής της βασικής πράξης·

  50.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην πλήρη αποσύνδεση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων και να αποφεύγει τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε δέσμη μέτρων, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η έγκαιρη έγκριση των εν λόγω πράξεων·

  51.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε κάθε τροποποίηση που θα γίνεται στα σχέδια των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων να υποβάλλεται από τις ΕΕΑ με διαφανή τρόπο στους συννομοθέτες και τους ενδιαφερόμενους·

  52.  επισημαίνει ότι η αρχική νομική επανεξέταση από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να μειώνει ούτε τη διαφάνεια της διαδικασίας έναντι του Κοινοβουλίου ούτε το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να γνωμοδοτεί· ζητεί κατά τη διάρκεια της διεργασίας κατάρτισης οι ΕΕΑ να παρέχουν προορατικά στο Κοινοβούλιο τακτικά, εμπεριστατωμένα και χωρίς καθυστέρηση προσωρινά σχέδια και πληροφορίες για την πρόοδο των εργασιών και να ζητούν τη γνώμη του Κοινοβουλίου·

  53.  καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να τηρούν πλήρως τις προθεσμίες υποβολής που έχουν τεθεί από τους συννομοθέτες και να τους παρέχουν άμεσα εξηγήσεις σε περίπτωση που αναμένεται να μην τηρηθεί κάποια προθεσμία·

  54.  υπενθυμίζει στις ΕΕΑ ότι τα τεχνικά πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις διέπονται υποχρεωτικά από την αρχή της αναλογικότητας· καλεί τις ΕΕΑ να υιοθετούν προσεκτική προσέγγιση ως προς την έκταση και τον αριθμό των κατευθυντήριων γραμμών, ιδίως όταν δεν εξουσιοδοτούνται ρητά στη βασική πράξη· διαπιστώνει ότι μια τέτοιου είδους προσέγγιση απαιτείται επίσης λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων πόρων των ΕΕΑ και της ανάγκης ιεράρχησης των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο της οποίας τα πρακτικά όρια της αποτελεσματικής εποπτείας δεν πρέπει να καθορίζονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς, και ζητεί να διατίθενται επαρκείς πόροι στις ΕΕΑ ώστε να μπορούν να διεξάγουν αξιόπιστη, ανεξάρτητη και αποτελεσματική εποπτεία κατά την άσκηση της αποστολής τους·

  55.   καλεί τις ΕΕΑ να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι βασικές πράξεις από τα κράτη μέλη και να διενεργούν τακτικότερα αξιολογήσεις από ομοτίμους για τις εθνικές αρμόδιες αρχές με σκοπό την ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών·

  56.  καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να δημοσιεύουν τακτικά ενοποιημένες εκδόσεις των ρυθμίσεων της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στους δικτυακούς τους τόπους, μεταξύ άλλων και περίληψη που θα είναι προσβάσιμη και κατανοητή από επιχειρήσεις, καταναλωτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους· θεωρεί ότι η δημιουργία κοινού μητρώου που θα περιλαμβάνει παραπομπές στην εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή·

  Μελλοντική πορεία

  57.   καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να διενεργούν τακτικούς (τουλάχιστον ετήσιους) ελέγχους συνοχής και συνέπειας, μεταξύ άλλων σε διατομεακή βάση και για κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης, και σε σχέση με την εφαρμογή της εγκριθείσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, και να διαθέτουν πόρους για τη δραστηριότητα αυτή·

  58.  καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να διενεργούν τακτικούς (τουλάχιστον ετήσιους) ελέγχους αναλογικότητας και αποτελεσματικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους μικρούς και μεσαίους συμμετέχοντες στην αγορά και για κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης, και να διαθέτουν πόρους για τη δραστηριότητα αυτή· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει πράσινη βίβλο για τη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων προώθησης της αναλογικότητας στη χρηματοπιστωτική ρύθμιση·

  59.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος των μεμονωμένων νομοθετικών μέτρων διαφέρει από τον σωρευτικό τους αντίκτυπο· καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία με τις ΕΕΑ, τον ΕΕΜ και το ΕΣΣΚ, να διενεργούν ανά πενταετία εμπεριστατωμένη ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση του σωρευτικού αντικτύπου της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους συμμετέχοντες σε αυτές σε επίπεδο ΕΕ και κράτους μέλους, προκειμένου να προσδιορίζονται οι ελλείψεις και τα κενά, να αξιολογούνται οι επιδόσεις, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να εξασφαλίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν παρεμποδίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας, και να υποβάλλουν σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει τη σημασία της πραγματοποίησης λεπτομερών εκτιμήσεων αντικτύπου και αναλύσεων κόστους-οφέλους για οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία προκειμένου να καταδεικνύεται η προστιθέμενη αξία της νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου και οι αναλύσεις κόστους-οφέλους θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενδελεχείς αξιολογήσεις του αντικτύπου των μέτρων επιπέδου 2, που αποτελούν σημαντικό μέρος του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα· υπενθυμίζει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστούν ποσοτικά οι επιπτώσεις των νομοθετικών μέτρων, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να μετρηθούν ιδίως τα οφέλη τους, αλλά μέθοδοι για τον ποσοτικό υπολογισμό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται·

  60.  καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να ολοκληρώσουν την πρώτη εκτίμηση ως τα τέλη του 2016 και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπο και, σε χωριστά κεφάλαια, βασιζόμενες επίσης σε ανεξάρτητη έρευνα, σχετικά με τα ακόλουθα:

    - τις επιδράσεις στους διάφορους χρηματοπιστωτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης διαφοροποιημένης ανάλυσης των συμμετεχόντων στην αγορά ανά μέγεθος, πολυπλοκότητα και επιχειρηματικό μοντέλο, και στις μη χρηματοοικονομικές οντότητες,

    - τις πιθανές ελλείψεις και τα κενά, εξετάζοντας ταυτόχρονα την πιθανή ανάπτυξη νέων απειλών και κινδύνων, καθώς και τις επικαλύψεις και τις ακούσιες συνέπειες,

    - τα πραγματικά και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα στον κόσμο,

    - τις πιθανότητες να επωφεληθεί η πραγματική οικονομία, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, των καταναλωτών και της απασχόλησης,

    - την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των υφιστάμενων διαύλων χρηματοδότησης και επέκτασης με συμπληρωματικούς, περιλαμβανομένης της επίπτωσης στην πρόσβαση των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση,

    - τις επιπτώσεις στην προσφορά και τη ζήτηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης,

    - τις επιπτώσεις στην κατανομή και τη διαφοροποίηση των στοιχείων ενεργητικού και των κινδύνων, και στην εξέλιξη των λόγων των μετοχών της κατηγορίας 1 προς το σύνολο του ενεργητικού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

    - την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του πλαισίου για τους ιδιώτες επενδυτές, τους θεσμικούς επενδυτές και τους καταναλωτές, περιλαμβανομένου του πλαισίου για τη διαφάνεια,

  - την αποτελεσματικότητα της άρσης των φραγμών στην ενιαία αγορά, του περιορισμού του ρυθμιστικού αρμπιτράζ και της προώθησης του ανταγωνισμού,

  - τη συνολική επίπτωση στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στον ηθικό κίνδυνο, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των πιθανών εξόδων και των κινδύνων από την έλλειψη ρύθμισης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ουσιαστική εκτέλεση των συστάσεων της G20, και την αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων,

  - τον αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της λογιστικής της εύλογης αξίας των ΔΠΧΠ σε σύγκριση με τη λογιστική της σύνεσης,

  - την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του πλαισίου για τη μακροπροληπτική εποπτεία στην ΕΕ,

  - την ικανότητα των ΕΕΑ να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου και σε σχέση με τα μέτρα που μπορεί να χρειάζονται για τη βελτίωση του πλαισίου, ιδίως της χρηματοδότησης, των ΕΕΑ στο εγγύς μέλλον,

    - τις αλληλεπιδράσεις με τα διεθνή πρότυπα και τις επιδράσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, λαμβανομένης υπόψη της σύγκρισης μεταξύ της ΕΕ και λοιπών σημαντικών περιοχών δικαιοδοσίας όσον αφορά την υφιστάμενη ρύθμιση και τον βαθμό στον οποίο αυτή εφαρμόζεται·

  61.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα ευρήματά της στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να προτείνει μέτρα κατά περίπτωση·

  °

  °  °

  62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η χρηματοπιστωτική κρίση και κρίση χρέους που σημειώθηκε κατά την περίοδο 2007/2008 απαίτησε ολοκληρωμένη δράση από τους ευρωπαίους νομοθέτες και τους διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων. Από τότε, έχουν δρομολογηθεί πολυάριθμες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και την εφαρμογή των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κρίση. Πολλά νομοθετήματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία και οι προθεσμίες που είχαν τεθεί ως προς την υλοποίηση και την εφαρμογή τους έχουν ήδη τηρηθεί ή πρόκειται να πληρωθούν σύντομα.

  Η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τον απολογισμό του εν λόγω νομοθετικού έργου, την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν παρατηρηθεί στη νομοθεσία όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την έκφραση των ανησυχιών που έχουν προκύψει κυρίως από το γεγονός ότι ο αντίκτυπος των επιμέρους νομοθετικών μέτρων και της αλληλεπίδρασής τους δεν έχει αναλυθεί επαρκώς και ότι ο σωρευτικός αντίκτυπος της νομοθεσίας στο σύνολό της δεν έχει μέχρι στιγμής υποβληθεί σε πλήρη αξιολόγηση.

  Σημαντικές νέες καινοτομίες της Επιτροπής, όπως η δέσμη μέτρων για τις επενδύσεις και η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα εάν βασιστούν σε υφιστάμενη ρύθμιση για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που θα λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Συνεπώς, ο εισηγητής θεωρεί ότι μια ενδελεχής εκτίμηση αντίκτυπου του πλαισίου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι αναγκαία και ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα πρέπει να επιφορτιστούν με το εν λόγω καθήκον προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πείρα τους στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η σχέση τους με τους εποπτικούς οργανισμούς EIOPA, ΕΑΤ και ΕΑΚΑΑ, καθώς και με το ΕΣΣΚ και τον ΕΕΜ. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει την εκτίμησή της σε αμφότερους τους συννομοθέτες και να προτείνει, κατά περίπτωση, βελτιώσεις.

  Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με πιθανές ασυνέπειες και έλλειψη συνοχής στην υπάρχουσα νομοθεσία και σκοπεύει να δώσει συνέχεια στην ανεπίσημη πρωτοβουλία που ανέλαβε η επιτροπή ήδη από τις αρχές του 2014. Επιπλέον, ο εισηγητής θα ήθελε να υπογραμμίσει την υποχρέωση να εξετασθεί η αναλογικότητα στη νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που χρήζει πολύ μεγαλύτερης προσοχής μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις ισχύουσες πρωτοβουλίες πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη χρηματοδότησή τους. Η εκτίμηση του σωρευτικού αντίκτυπου καθώς και οι υποχρεωτικοί έλεγχοι συνέπειας και αναλογικότητας σε τακτική βάση θα διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα είναι λιγότερο σύνθετη, περισσότερο κατανοητή και καλύτερα ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων φορέων. Αναφορικά με τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, θα πρέπει επίσης να εκτιμηθεί με ποιον τρόπο η υπάρχουσα νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αλληλεπιδρά με τις δυνατότητες των φορέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να ωφελήσουν την πραγματική οικονομία. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι υφιστάμενοι δίαυλοι χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία και του τρόπου με τον οποίο δύναται να επεκταθούν και να συμπληρωθούν από πρόσθετους διαύλους.

  Ο εισηγητής θεωρεί ότι η υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και να επιβληθεί αυστηρά στα κράτη μέλη. Θεωρεί σημαντικό να παραμείνουν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η προστασία των καταναλωτών προτεραιότητες των νομοθετών, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην εφαρμογή μιας συνεκτικής προσέγγισης βάσει κινδύνου. Επιπλέον, ο εισηγητής χαρακτηρίζει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της νομοθεσίας και των χρηματοπιστωτικών τομέων της ΕΕ ουσιώδη πρόκληση στο πλαίσιο του κανονισμού για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θεωρεί ότι οι ευρωπαίοι νομοθέτες πρέπει να λάβουν περισσότερο υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις με τα διεθνή πρότυπα. Η πρώτη εκτίμηση σωρευτικού αντίκτυπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στοχευμένη εξέταση του συνολικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αποφεύγοντας παράλληλα την εκ νέου διεύρυνση της πρόσφατης νομοθεσίας.

  Ο εισηγητής επισημαίνει ότι η ποιότητα της ρύθμισης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εξαρτάται επίσης από τον συντονισμό, τον χρονικό προγραμματισμό και τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας. Συνεπώς, με την παρούσα έκθεση συγκεντρώνονται αιτήματα για την περαιτέρω βελτίωση της εν λόγω διαδικασίας και για την αναγνώριση του ουσιώδους ρόλου και της ανάγκης λογοδοσίας των ΕΕΑ και του ΕΕΜ εν προκειμένω.

  14.10.2015

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

  σχετικά με τον απολογισμό και τις μελλοντικές προκλήσεις του κανονισμού της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για τον δημοσιονομικό κανονισμό και την Ένωση των Κεφαλαιαγορών

  (2015/2106(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Janusz Lewandowski

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της διαβούλευσης σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), και υπογραμμίζει την ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από τις κρίσεις προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερότητα της αγοράς, να διευκολυνθούν η εξωτραπεζική χρηματοδότηση και οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, και να επιτευχθεί μακρόπνοη βιώσιμη ανάπτυξη· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί, μέσω της διεύρυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της προώθησης των επενδύσεων, να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την επιστροφή της Ευρώπης σε τροχιά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ισόρροπης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης·

  2.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τη χρονική στιγμή και την ουσία των νομοθετικών προτάσεων για την προστασία και ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την προσέλκυση ροής κεφαλαίων στην Ένωση, και την εξασφάλιση αμοιβαιότητας στην πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη για στενότερη συνεργασία της Επιτροπής με διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (FSB) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO)·

  3.  τονίζει ότι ο κανονισμός της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση της πραγματικής οικονομίας· πιστεύει, συνεπώς, ότι ο κανονισμός πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και αναλογικότητα·

  4.  επισημαίνει ότι η πραγματική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες, γεγονός που καθιστά τη θέση της επισφαλή σε περίπτωση περιορισμού του τραπεζικού δανεισμού· πιστεύει ότι θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, ιδίως με την ενίσχυση της αναζήτησης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου·

  5.  επιδοκιμάζει τη σχεδιαζόμενη διαφοροποίηση των διαύλων χρηματοδότησης, οι οποίοι θα πρέπει να είναι συμπληρωματικοί προς τους υφιστάμενους, να προωθούν μέσα που έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους, και να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της χρηματοδότησης που χρειάζονται στα διάφορα στάδια ανάπτυξης οι καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως οι νεοφυείς· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να προωθηθεί η εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας, της συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της πρακτικότητας στη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να διαμορφωθούν ανοιχτές, αποτελεσματικές, ρευστές και οικονομικά αποδοτικές κεφαλαιαγορές·

  6.  εκφράζει την ανησυχία του για την πολυπλοκότητα του κανονισμού, ο οποίος είναι σε πολλά σημεία του πολυεπίπεδος με αποκλίνοντα και αντιφατικά αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική αξιολόγηση του κόστους που συνεπάγεται η συμμόρφωση προς τον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να μειωθεί το κόστος αυτό, όπου είναι σκόπιμο·

  7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των τραπεζών ως διαμεσολαβητών στις κεφαλαιαγορές· τονίζει ότι η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση είναι καθοριστική για την ορθή αξιολόγηση των κινδύνων και των αναγκών των δυνητικών επενδυτών·

  8.  τονίζει την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον χωρίς εμπόδια που λειτουργούν ως αντικίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως π.χ. οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που αποθαρρύνουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομή·

  9.  θεωρεί ότι η CMU θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει, μέσω της άρσης των περιορισμών και των εμποδίων στη δυνητική χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων όπως τα ομόλογα και οι μετοχές, πως οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ διαφόρων ειδών χρηματοδότησης·

  10.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ΜΜΕ είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει σε βάθος τους τρόπους και τα μέσα για τη βελτίωση της πρόσβασης των επενδυτών σε διαφανή και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις ΜΜΕ· πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας ειδικής βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση, σε εθελοντική βάση, χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των επενδυτών·

  11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη των διαβουλεύσεων σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας περί ενημερωτικών δελτίων, καθώς και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την άρση των κανονιστικών φραγμών στην πρόσβαση σε τιτλοποίηση· ζητεί την αναβίωση των αγορών τιτλοποίησης με την αποφυγή του υπερβολικά περιοριστικού και αναλυτικού ορισμού της απλής, διαφανούς και τυποποιημένης (STS) τιτλοποίησης· συντάσσεται με την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία μητρώου τιτλοποιήσεων «υψηλής ποιότητας»· υπογραμμίζει, ιδίως, την ανάγκη να ανοίξουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και να διευρυνθούν οι προσφερόμενες δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εξεταστεί η δημιουργία επιδόσεων αναφοράς για ΜΜΕ, προκειμένου να μπορούν οι τράπεζες να συγκρίνουν και να τιμολογούν τα δάνεια· ζητεί την αύξηση της πρόσβασης στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ιδιωτικών τοποθετήσεων για την προώθηση των επιχειρηματικών κεφαλαίων, καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων όπως τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών και ο πληθοπορισμός· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την έννοια της κλιμάκωσης της χρηματοδότησης στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, για την αντιμετώπιση των διαφορετικών χρηματοδοτικών αναγκών των εταιρειών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους·

  12.  πιστεύει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι οι κερδοφόρες τράπεζες και οι αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές αποτελούν προϋποθέσεις για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

  13.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους αγορών και να προτείνει προσαρμογές μόνο στους τομείς που απαιτούν παρέμβαση προκειμένου να εξαλειφθούν τα υφιστάμενα εμπόδια· πιστεύει ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και στην ανταλλαγή εθνικών βέλτιστων πρακτικών, στην ενίσχυση των τοπικών κεφαλαιαγορών και στα τοπικά οικοσυστήματα, όπως επίσης να προωθεί την εναρμόνιση μόνο εκεί όπου είναι αναγκαία, και να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών του κανονιστικού υπερθεματισμού·

  14.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο των πολιτικών της πρωτοβουλιών για την υλοποίηση της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών, τις διαφορετικές οικονομικές και πολιτισμικές δομές των ΜΜΕ στα κράτη μέλη·

  15.  επισημαίνει ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου προσφέρουν ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρόσθετα μέσα, με βάση την πείρα από τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

  16.  υπογραμμίζει τη σημασία των διεξοδικών και διατομεακών αξιολογήσεων των επιπτώσεων και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερείς διαβουλεύσεις σχετικά με τα θέματα που απασχολούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και να εξασφαλίσει τη συνοχή των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων·

  17.  θεωρεί ότι η νομοθεσία δεν αποτελεί πάντα το πλέον ενδεδειγμένο μέσο πολιτικής απόκρισης και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι μη νομοθετικές προσεγγίσεις με γνώμονα την αγορά.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  13.10.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  50

  8

  6

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης, Владимир Уручев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička, Cora van Nieuwenhuizen, Νότης Μαριάς, Σοφία Σακοράφα

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  1.12.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  48

  5

  5

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes