Процедура : 2014/2218(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0361/2015

Внесени текстове :

A8-0361/2015

Разисквания :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0021

ДОКЛАД     
PDF 1012kWORD 561k
10.12.2015
PE 544.272v03-00 A8-0361/2015

за дейността на комисията по петиции през 2014 г.

(2014/2218(INI))

Комисия по петиции

Докладчик: Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за дейността на комисията по петиции през 2014 г.

(2014/2218(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно резултатите от разискванията на комисията по петиции,

–  като взе предвид член 10 и член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид значението на правото на петиция и ползата за Парламента да бъде информиран незабавно за конкретните въпроси, които предизвикват безпокойството на европейските граждани и на пребиваващите в ЕС лица, както е предвидено в членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 228 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който се отнася до правото на петиция до Европейския парламент,

–  като взе предвид разпоредбите на ДФЕС във връзка с производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, и по-специално членове 258 и 260,

  като взе предвид член 52, член 215 и член 216, параграф 8, член 217 и член 218 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0361/2015),

A.  като има предвид, че през 2014 г. са получени 2714 петиции, което представлява спад с почти 6% в сравнение с 2013 г., през която Парламентът беше получил 2885 петиции; като има предвид, че 790 петиции бяха обявени за допустими и доведоха до последващи действия; като има предвид, че 1070 петиции бяха обявени за недопустими; като има предвид, че 817 петиции бяха обявени за допустими и разглеждането им беше приключено; като има предвид, че препоръките във връзка с 37 петиции бяха оспорени; като има предвид, че тези цифри показват, че броят на получените петиции е близо два пъти по-голям от броя на петициите, получени през 2009 г.; като има предвид, че не е имало никакво пропорционално увеличаване на броя служители, натоварени с обработването на тези петиции;

Б.  като има предвид, че целта на годишния доклад за дейността на комисията по петиции е да се представи анализ на петициите, получени през 2014 г., както и да се обсъдят възможностите за подобрение на процедурата и отношенията с други институции;

В.   като има предвид, че броят на получените петиции е скромен в сравнение с общото население на Съюза, което показва, че голяма част от гражданите не са запознати със съществуването на правото на петиция и неговата възможна полза като средство за привличане на вниманието на европейските институции и на държавите членки върху въпросите, които ги засягат и вълнуват; като има предвид, че въпреки че някои граждани са наясно с процеса на внасяне и разглеждане на петиции, все още съществува доста голяма неяснота относно сферата на дейност на ЕС, както личи от големия брой на получените недопустими петиции (39,4%);

Г.  като има предвид, че правилното обработване на петициите по време на целия процес е от решаващо значение, за да се гарантира, че е спазено правото на петиция; като има предвид, че обикновено вносителите на петиции са граждани, които са ангажирани с подобряването и бъдещото благоденствие на нашите общества; като има предвид, че опитът на тези граждани във връзка с начина, по който се разглеждат петициите им, може да определи бъдещото им мнение за европейския проект;

Д.   като има предвид, че през 2014 г. беше приключено разглеждането на 1887 петиции, от които 1070 бяха счетени за недопустими; като има предвид, че това се равнява на увеличение с почти 10% в сравнение с цифрите за 2013 г., когато е приключено разглеждането на 723 петиции;

Е.  като има предвид, че гражданите на Съюза се представляват пряко от единствената институция на Съюза, избрана от тях — Европейския парламент; като има предвид, че правото на петиция им предоставя възможността да привлекат вниманието на избраните от тях представители;

Ж.  като има предвид, че гражданите на ЕС и културата на обслужване в техен интерес следва винаги да имат приоритет в работата на Парламента, и по-специално на комисията по петиции, преди всякакви други съображения или критерии за ефективност; като има предвид, че сегашното равнище на наличните човешки ресурси в рамките на отдела по петиции излага на риск изпълнението на тези основни принципи;

З.   като има предвид, че правото на петиция, ако се спазва в пълна степен по същество, може да укрепи отзивчивостта на Парламента към гражданите на ЕС и пребиваващите в него, при условие че съществува открит, демократичен, приобщаващ и прозрачен механизъм на всички етапи на процедурата на внасяне и разглеждане на петиции с цел разрешаване на проблеми, свързани преди всичко с прилагането на законодателството на ЕС;

И.  като има предвид, че правото на петиция е ключов елемент от демокрацията на участието;

Й.  като има предвид, че с правото на петиция, както и чрез Европейския омбудсман, се цели намиране на решения в случаите на лошо администриране от страна на институциите на ЕС или националните институции при прилагането на правото на ЕС;

К.  като има предвид, че петициите действително осигуряват ценна обратна информация за законодателите и изпълнителните органи както на равнище на ЕС, така и на национално равнище, особено по отношение на възможни пропуски в прилагането на законодателството на ЕС; като има предвид, че петициите могат да бъдат ранно предупреждение към държавите членки, които изостават в прилагането на правото на ЕС;

Л.  като има предвид, че петициите, отправени до комисията по петиции, често са предоставяли на останалите комисии в Парламента полезен и пряк принос за тяхната законодателна работа в съответните им области;

М.  като има предвид, че гарантирането на надлежно зачитане на основното право на петиция не е задължение само на комисията по петиции, а по-скоро следва да е споделено усилие на всички комисии на Парламента, както и на другите институции на ЕС; като има предвид, че разглеждането на нито една петиция не следва да приключва, докато се чака отговор от други парламентарни комисии;

Н.  като има предвид, че комисията по петиции следва да се стреми да използва по-добре своите прерогативи и общите и специфичните инструменти на комисиите, като например въпроси с искане на устен отговор и кратки резолюции, така че да се даде гласност на различни проблеми, предизвикващи загрижеността на европейските граждани или на пребиваващите в ЕС лица, въз основа на получените петиции, като те бъдат поставяни на разискване на пленарно заседание на Парламента;

О.  като има предвид, че всяка петиция трябва да се оценява и разглежда внимателно, ефикасно, бързо, прозрачно и отделно, при спазване на правото на участие на членовете на комисията по петиции; като има предвид, че всеки вносител на петиция трябва да получи отговор в кратък срок, в който се посочват или основанията за приключване на петицията или последващите действия, изпълнението и мониторинга на предприетите мерки; като има предвид, че по-доброто институционално сътрудничество с институции на равнището на ЕС, на национално и регионално равнище е от съществено значение за своевременното решаване на повдигнатите от петициите проблеми;

П.  като има предвид, че ефикасното и бързо обработване на петиции трябва да бъде гарантирано включително и по време на смяната на законодателните мандати и свързаните с това промени в персонала;

Р.  като има предвид, че на първо място е в интерес на допустимите и обосновани петиции работата на комисията по петиции да не се обременява с прекалено дълги разглеждания на недопустими и необосновани петиции;

С.  като има предвид, че вносителят на петицията трябва да бъде надлежно информиран относно причините за недопустимостта на петицията;

Т.  като има предвид, че петициите се разискват на заседания на комисията по петиции и като има предвид, че вносителите на петиции могат да участват в тези разисквания и имат право да представят своите петиции, като внесат по-подробна информация и по този начин допринасят активно за работата на комисията, предоставяйки допълнителна информация на нейните членове, на Европейската комисия и на присъстващите евентуално представители на държавите членки; като има предвид, че през 2014 г. 127 вносители на петиции са присъствали на разискванията на комисията и са взели участие в тях; като има предвид, че дялът на пряко участие остава относително слаб и следва да бъде увеличен, включително чрез използване на средства за комуникация от разстояние и чрез планиране, за да могат вносителите на петиции да организират по-добре явяването си пред комисията;

У.  като има предвид, че в много случаи след публичния дебат в заседанията на комисията разглеждането на петициите остава отворено, като се предвижда по-нататъшно проследяване и се очаква отговор, по-специално допълнителна информация от страна на Комисията или от парламентарни комисии, или конкретен обмен със съответните национални или регионални органи;

Ф.  като има предвид, че, за да се позволи разглеждането на по-широк кръг от теми и да се гарантира качеството на всяко обсъждане, е необходимо повече заседателно време; като има предвид, че срещите с координаторите на политическите групи са от решаващо значение, за да се осигури плавното планиране и функциониране на работата на комисията, и следователно следва да се отдели достатъчно време, за да се даде възможност за демократично вземане на решения;

Х.  като има предвид, че дейността на комисията по петиции се основава на предоставената от вносителите на петиции писмена информация и на техния принос в устна и аудиовизуална форма, направен по време на заседанията, допълнени от експертен опит от Комисията, държавите членки, омбудсмана и други представителни политически органи;

Ц.  като има предвид, че въпросите, които предизвикват загрижеността на вносителите на петиции, следва да бъдат надлежно разглеждани по задълбочен начин по време на целия процес на внасяне и разглеждане на петиции; като има предвид, че този процес може да изисква преминаването през различни етапи, включително няколко кръга на изискване на обратна връзка от вносителя на петицията и от съответните европейски институции и национални органи;

Ч.  като има предвид, че установените критерии за определяне на допустимостта на петициите изискват, съгласно разпоредбите на Договора и Правилника за дейността на ЕП, петициите да отговарят на формалните условия за допустимост (член 215 от Правилника за дейността), а именно петицията трябва да се отнася до въпрос, попадащ в сферата на дейност на Европейския съюз и пряко засягащ вносителя на петицията, който трябва да бъде гражданин на Европейския съюз или да пребивава в него; като има предвид, че в резултат на това известен брой петиции са обявени за недопустими, защото не отговарят на тези формални критерии; като има предвид, че решението за допустимостта зависи по-скоро от такива правни и технически критерии и не следва да се определя от политически решения; като има предвид, че уеб порталът за петиции следва да бъде ефективен инструмент за предоставяне на необходимата информация и насоки за вносителите на петиции по отношение на критериите за допустимост;

Ш.  като има предвид, че вече е приет специфичен начин за разглеждане на петициите, засягащи деца, тъй като се признава фактът, че всяко забавяне по тези случаи представлява особено сериозна вреда за заинтересованите лица;

Щ.  като има предвид, че чрез използването на петиции гражданите на ЕС могат да контролират изготвянето и прилагането на правото на ЕС; като има предвид, че това позволява гражданите на ЕС да бъдат полезен източник на информация относно искания по отношение на правото на ЕС и случаи на нарушаването му, като последното е от особено значение за въпроси, свързани с околната среда, вътрешния пазар, признаването на професионални квалификации, защитата на потребителите и сектора на финансовите услуги;

AA.  като има предвид, че внасянето на петиция често съвпада с подаването едновременно с това на жалба до Комисията, която може да доведе до започване на производство за установяване на неизпълнение на задължения или иск за бездействие; като има предвид, че статистическите данни (вж. 23-тия доклад на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (COM/2006/0416)) показват, че между една четвърт, дори една трета от петициите и жалбите, обработени през 2014 г., са свързани с производства за установяване на неизпълнение на задължения или водят до такива производства; като има предвид, че участието на Парламента в тези процедури на внасяне и разглеждане на петиции предоставя възможност за допълнителен контрол върху работата по разследване на съответните институции на ЕС; като има предвид, че разглеждането на петициите не следва да бъде прекратявано, докато е в ход разследване на Комисията;

АБ.  като има предвид, че основните въпроси, предизвикващи загриженост, които се поставят в петициите, се отнасят до широк кръг от въпроси като законодателството в областта на околната среда (по-специално по отношение на водата и управлението на отпадъците, дейностите за проучване и добиване на въглеводороди и големите проекти в областта на инфраструктурата и териториалното планиране), основните права (по-специално правата на децата и хората с увреждания, които са от съществено значение предвид това, че до една четвърт от избирателите в ЕС заявяват някаква степен на неравностойност или увреждане), свободното движение на хора, дискриминацията, имиграцията, заетостта, преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), хуманното отношение към животните, правоприлагането, социалното приобщаване на хората с увреждания;

АВ.  като има предвид, че уеб порталът на комисията по петиции беше открит с една година закъснение на 19 ноември 2014 г., за да замести старата електронна платформа за внасяне на петиции на разположение на портала Europarl, и беше замислен да насърчава правото на петиция и да засили активното участие на гражданите в живота на ЕС; като има предвид, че този портал, който все още не функционира в пълна степен, беше разработен, за да предоставя интегрирано решение, обхващащо специфичните нужди на процеса на внасяне на петиция, като предоставя на гражданите на ЕС, желаещи да внесат петиция, интернет инструмент, пригоден по-добре към потребностите им, включващ възможност за проследяване в реално време на различните етапи на петициите им; като има предвид, че бяха установени няколко недостатъка, особено по отношение на функцията за търсене, което подронва ролята на портала като публичен регистър на петициите, и като има предвид, че втората фаза, насочена към решаване на всички съществуващи пропуски, трябваше вече да е приключила; като има предвид, че порталът може да спомогне за подобряване на услугата и видимостта й за гражданите и членовете на комисията и ще служи за електронен регистър (съгласно член 216, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП), предоставяйки възможност на гражданите да внасят и да проследяват петиции, както и да поставят електронния си подпис в петициите си; като има предвид, че новият портал е замислен за увеличаване на прозрачността и интерактивността на процедурата на внасяне и разглеждане на петиции, като същевременно гарантира по-добра административна ефективност в интерес на вносителите на петиции, членовете на ЕП и широката общественост; като има предвид, че уеб порталът следва да бъде инструмент, чрез който прозрачността в процеса на подаване и разглеждане на петицията може да бъде увеличена, достъпът на вносителите на петиция до информация да бъде засилен и гражданите да бъдат информирани относно капацитета и възможностите на комисията по петиции да им помогне за подобряване на положението им; подчертава, че използването на нови информационни и комуникационни технологии следва да бъде увеличено и допълнително стимулирано, за да бъде приближена работата на комисията до гражданите;

АГ.  като има предвид, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е важен инструмент, създаващ възможност за политическо участие на гражданите в процеса на вземане на решения от ЕС, и потенциалът му трябва да се използва в пълна степен; като има предвид, че за да се постигнат най-добри резултати по отношение на участието на гражданите, този инструмент следва допълнително да бъде подобрен, неговите равнища на представителност и практически аспекти да бъдат подчертани и следва той да се спазва и прилага в пълна степен от европейските институции (Комисията по-специално);

АД.  като има предвид, че комисията по петиции продължава да се интересува активно от прилагането на Регламента за Европейската гражданска инициатива и осъзнава необходимостта от нов регламент с цел премахване на множеството негови пропуски, пречки и слабости, както и тромавия характер на действащата правна рамка и необходимите механизми за стартиране и проследяване на ЕГИ, особено по отношение на самото събиране на подписи;

АЕ.  като има предвид, че три години след влизането в сила на Регламент № 211/2011 на 1 април 2012 г. комисията по петиции счита, че е необходимо да се оцени неговото изпълнение, за да се открият пропуски и да се предложат устойчиви решения за неговото бързо преразглеждане, с цел да се подобри прилагането му;

АЖ.  като има предвид, че организирането на публичните изслушвания по сполучливите инициативи беше успех и като има предвид, че включването и участието на комисията по петиции като асоциирана комисия в изслушванията относно ЕГИ е високо ценено от членовете на ЕП и от гражданското общество; като има предвид, че комисията по петиции подкрепя този процес и предоставя натрупания си опит при работата с гражданите за постигането на тази цел; като има предвид, че от страна на Комисията ще се очакват конкретни последващи действия с конкретни предложения във връзка с всяка успешна ЕГИ;

АЗ.  като има предвид, че следва да се отбележи, че поради голямото работно натоварване на комисията по петиции и необходимостта от увеличаване на човешките ресурси на секретариата на комисията по петиции, по петициите – предмет на разследване през 2014 г., не бяха проведени констативни посещения; като има предвид, че занапред ще се провеждат констативни посещения във връзка с подходящи петиции;

АИ.  като има предвид, че редовният обем на констативните посещения следва да бъде възобновен през 2016 г., тъй като те представляват специфично правомощие на комисията и основна част от нейната работа, свързана с взаимодействието ѝ с гражданите и органите в съответните държави членки; като има предвид, че членове на тези делегации участват равноправно във всички свързани с посещенията дейности, включително докладването;

АЙ.  като има предвид, че комисията по петиции е отговорна пред Европейския омбудсман, който отговаря за разглеждането на жалбите на гражданите на ЕС относно възможни случаи на лошо администриране от страна на институциите и органите на ЕС, по отношение на които комисията изготвя и годишен доклад въз основа на годишния доклад на Омбудсмана; като има предвид, че през 2014 г. комисията взе активно и пряко участие в организирането на изборите за Европейски омбудсман съгласно член 204 от Правилника за дейността на ЕП; като има предвид, че г-жа Емили О’Райли беше преизбрана през декември 2014 г. за петгодишен мандат, който беше проведен по ефективен и прозрачен начин;

АК.  като има предвид, че комисията по петиции е член на Европейската мрежа на омбудсманите, която включва също комисии по петиции на националните парламенти, където такива съществуват, и като има предвид, че е важно да се подчертае значението на това, парламентите на държавите членки да създадат комисии по петиции и да ги подкрепят, в случай че съществуват такива, както и да се подобри сътрудничеството между тях;

1.  изтъква работата, която трябва да извърши комисията по петиции, създаваща възможност за известно участие на гражданите и на пребиваващите в ЕС лица при защитата и насърчаването на техните права и при упражняването на контрол върху правилното прилагане на разпоредбите на Съюза, тъй като чрез петициите въпросите, пораждащи безпокойство у гражданите, стават известни и така се намира решение по техните основателни оплаквания в разумен срок; отново заявява, че по-добрата институционална координация между институциите на равнището на ЕС, национално и регионално равнище, както и с други органи, е от съществено значение за своевременното решаване на повдигнатите в петициите проблеми;

2.  подчертава, че комисията по петиции (в качеството ѝ на звено за контакт за гражданите), Европейският омбудсман и ЕГИ могат да образуват заедно набор от основни инструменти за по-голямо политическо участие на гражданите, за които трябва да се гарантира прозрачен и подходящ достъп до тях, както и правилно функциониране; подчертава отговорността, която те имат за насърчаването на европейското гражданство и засилването на видимостта и надеждността на институциите на ЕС; призовава за по-голямо внимание от страна на институциите на ЕС към работата на Европейския омбудсман; призовава за създаване на допълнителни механизми с цел осигуряване на пряко участие на гражданите в процеса на вземане на решение на европейските институции;

3.  подчертава, че подобряването на сътрудничеството с националните, регионалните и местните органи по въпроси, свързани с прилагането на правото на ЕС, е от съществено значение за постигане на целта за възстановяване на връзката с гражданите на ЕС и укрепването на демократичната легитимност и отчетността в процеса на вземане на решения на Парламента; отбелязва, че сътрудничеството се засилва чрез проактивен обмен на информация на всички институционални равнища и че това е ключът за решаване на въпросите, повдигнати от вносителите на петиции; изразява съжаление, че в някои случаи националните, регионалните и местните органи не отговарят на запитванията на комисията по петиции;

4.  предупреждава, че е налице продължаващо изоставане при обработването на петициите, което се дължи на ограничения наличен човешки ресурс в рамките на секретариата на комисията, което от своя страна оказва силно въздействие върху времето за разглеждане на петициите и особено по отношение на определянето на тяхната допустимост; счита, че подобни забавяния не са приемливи, ако целта е да се гарантира услуга с отлични постижения, както и че те не просто подкопават ефективното право на петиция, но и разрушават доверието на засегнатите граждани в европейските институции; призовава отговорните политически и административни инстанции на Парламента, в сътрудничество с комисията по бюджети, да намерят подходящо решение, за да се гарантира, че работата на комисията по петиции може да бъде изпълнявана в духа на Договорите;

5.  счита също така, че Парламентът има особен ангажимент да гарантира, че недопустимите или необоснованите петиции не се обявяват за недопустими или се приключват след необосновано дълъг период от време; в този контекст подчертава необходимостта недопустимостта или приключването на дадена петиция поради необоснованост да бъдат старателно обяснявани на вносителя на петицията;

6.  призовава комисията по петиции и, при необходимост, комисиите в Парламента, отговарящи за приемане на изменения в Правилника за дейността на ЕП, да структурират по-ясно разликата между критериите за определяне на основателността на дадена петиция и правилата за определяне на допустимостта й, и между задържане и приключване на дадена петиция, както и да разяснят тази структура на потенциалните вносители на петиции;

7.  подчертава важната роля, която изпълнява Комисията, при оказване на съдействие за разглеждането на въпроси, повдигнати от вносителите на петиции, и я призовава да провежда проактивно и своевременно наблюдение на някои проекти, за които вносителите на петиции са докладвали, че правото на ЕС е било нарушено или ще бъде нарушено в бъдеще, чрез изпълнение на официалното планиране; призовава Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да коригира подобни случаи на неправилно или на липсващо транспониране на правото на ЕС, за които се съобщава в голям брой петиции, внесени в Парламента; призовава също така Комисията да не бъде толкова колеблива при използването на правото си за откриване на процедура за нарушение в тази връзка; подчертава, че при откриването на процедура за нарушение не следва да се оставя впечатление за съобразяване в по-голяма степен с по-големите държави членки; призовава Комисията редовно да информира комисията по петиции за напредъка и конкретните резултати във връзка с пряко свързаните с петиции процедури за нарушение;

8.  призовава Комисията да се ангажира изцяло с процеса, свързан с петициите, по-конкретно като извършва задълбочени проверки на получените от нея допустими случаи и впоследствие предоставя точни и актуализирани отговори на вносителите на петициите в писмена форма; очаква тези отговори да бъдат доразвити при устните обсъждания на тези въпроси в рамките на публичните заседания на комисията по петиции; счита, че с оглед на доверието в институциите Комисията следва да бъде представлявана при тези обсъждания от официален служител с подходящ ранг;

9.  приканва – в името на прозрачността и в дух на добросъвестно сътрудничество между различните институции на ЕС – Комисията да улеснява достъпа до документи, съдържащи цялата необходима информация, свързана с процедурите по EU Pilot, по-специално във връзка с получените петиции, в т.ч. обмена на въпроси и отговори между Комисията и съответната държава членка, най-малкото при приключване на процедурите;

10.  подчертава значението на активния мониторинг и навременните превантивни мерки от страна на Комисията, когато съществуват надлежно обосновани доказателства, че е възможно някои запланувани и публично обявени проекти да са в нарушение на законодателството на ЕС; изразява безпокойство във връзка с текущата тенденция в Комисията тя да възпрепятства разглеждането по същество на много петиции, като налага ограничения по процедурни съображения; изразява несъгласие с повтарящите се предложения за приключване на разглеждането на много досиета, свързани с конкретни петиции, без да се изчакват резултатите от разглеждането на въпросите, повдигнати в тях, и счита, че това не е в съответствие с духа на основната роля на Комисията като пазител на Договорите; призовава за още по-голяма щателност и за предприемане на последващи действия, по-специално по отношение на представени от вносители на петиции случаи, свързани с евентуални нарушения на законодателството на ЕС от страна на самата Комисия, например в областта на публичния достъп до документи, който се гарантира от Конвенцията от Орхус;

11.  посочва, че е важно Комисията да отговаря подробно, активно и във възможно най-кратки срокове на всички петиции;

12.  призовава с оглед на специфичния характер на комисията по петиции и значителния обем на работата, свързана с поддържането на контакт с хилядите граждани и пребиваващи лица, които внасят петиции всяка година, да се увеличат човешките ресурси, с които разполага нейният секретариат;

13.  подчертава необходимостта от подобряване на кореспонденцията с гражданите, свързана с обработката на техните искания;

14.  счита, че е от съществено значение да се задълбочи сътрудничеството с националните парламенти и техните компетентни комисии и с правителствата на държавите членки и да се насърчават органите на държавите членки да транспонират и прилагат правото на ЕС в условия на пълна прозрачност; подчертава значението на сътрудничеството с Комисията и държавите членки с оглед на защитата на правата на гражданите по по-ефективен и по-прозрачен начин и насърчава присъствието на представители на държавите членки на заседанията; подчертава необходимостта представители на Съвета и Комисията с възможно най-висок ранг да присъстват на заседанията и изслушванията, когато съдържанието на обсъжданите въпроси налага участието на гореспоменатите институции; отново отправя призива, включен в доклада относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г. (2014/2008 (INI)), за започване на засилен структуриран диалог с държавите членки, по-специално чрез провеждане на редовни заседания с членове на националните комисии по петиции или други компетентни органи;

15.  призовава държавите членки да стандартизират по законодателен път задължението за създаване на добре функциониращи комисии по петиции в националните парламенти, което би повишило ефективността на сътрудничеството между комисията по петиции и националните парламенти;

16.   счита, че е от съществено значение комисията по петиции да подобри сътрудничеството с другите комисии на Парламента, като иска тяхното становище по петициите, кани техни членове на разискванията, свързани със съответната им област на компетентност, и участва по-активно в тяхната дейност в качеството си на подпомагаща комисия за определени доклади, по-специално за докладите за правилното транспониране и прилагане на правото на ЕС в държавите членки; приканва компетентните комисии да разглеждат с необходимото внимание препратените им петиции и да предоставят обратна връзка, която е необходима за правилната обработка на петициите;

17.  подчертава нарастващото значение на комисията по петиции като комисия за контрол, която следва да служи като отправна точка за транспонирането и прилагането на европейското законодателство на административно равнище в държавите членки; отново отправя призива, включен в резолюцията относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г.(1), за провеждане на повече политически дебати по време на пленарните заседания и за по-активна комуникация във връзка с петициите на европейските граждани;

18.  изразява съжаление, че няма възможност повече вносители на петиции пряко да представят своите случаи пред комисията по петиции, отчасти поради недостига на време за провеждане на срещи и на човешки ресурси в секретариата на комисията по петиции; призовава за подобряване на сроковете, в рамките на които вносителите на петиции биват уведомявани относно обработката на своите петиции, както и на сроковете за разглеждането на петициите в комисията; подкрепя по-широкото използване на видеоконференции или на други средства, които предоставят възможност на вносителите на петиции да участват активно в работата на комисията по петиции дори когато те не могат да присъстват физически;

19.  призовава за бързото създаване на неформална мрежа за петиции в рамките на Парламента с участието на членове на ЕП, представляващи всяка комисия в Парламента, с цел да се осигури плавна и ефективна координация на работата, свързана с петициите, което ще подобри упражняването на правото на петиции;

20.   изтъква важната роля на останалите комисии на Парламента, включително разглеждането от тях на заседанията им на въпроси, повдигнати в петиции и свързани с тяхната област на компетентност, и по целесъобразност използването от тях на получените петиции като източник на информация за целите на законодателните процедури;

21.  изразява съжаление във връзка с факта, че Хартата на основните права не е приета във всички държави членки и че нейното прилагане се оказва недотам ясно и в известна степен разочароващо за много граждани; също така изразява съжаление във връзка с факта, че Европейската конвенция за правата на човека все още не е приета като такава от ЕС съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС и че европейските граждани няма достъп до достатъчна информация относно действащите процедури в това отношение; изразява съжаление във връзка със строгото тълкуване от страна на Комисията на член 51 от Хартата на основните права и на неговата формулировка, че разпоредбите на Хартата се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза; припомня, че в отговор на искания от страна на комисията по петиции Комисията често е заявявала, че не е в състояние да предприеме действия в областта на основните права, позовавайки се на член 51 от Хартата; подчертава факта, че очакванията на гражданите често надхвърлят това, което се допуска от строго правните разпоредби на Хартата; отправя искане към Комисията да положи допълнителни усилия, за да отговори на очакванията на гражданите, и да подходи по нов начин към тълкуването на член 51;

22.  подчертава важната работа, извършвана от комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; във връзка с това надлежно взема под внимание заключителните бележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания относно първоначалния доклад на Европейския съюз(2); подчертава, че рамката на Европейския съюз следва да бъде обезпечена с подходящи ресурси в съответствие с изискванията на Конвенцията; във връзка с това призовава за повишаване на капацитета на комисията по петиции и нейния секретариат, което ще даде възможност на комисията да изпълнява пълноценно своята роля на защитник на правата на хората с увреждания; призовава да се определи конкретен служител, който да отговаря за обработката на въпросите, свързани с уврежданията; подчертава готовността на комисията да работи в тясно сътрудничество с други законодателни комисии, които участват в мрежата на Европейския парламент по въпросите на уврежданията; отбелязва необходимостта от допълнителни усилия и действия от страна на комисията в областта на защитата на хората с увреждания, например действия, насочени към насърчаване на бързото ратифициране на Маракешкия договор;

23.  изтъква загрижеността и противопоставянето на гражданите, изразени в многобройни петиции, получени през 2014 г., във връзка с Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции и с непрозрачните преговори, в които участва Европейската комисия; подчертава, че е важно Европейската комисия спешно да приложи препоръките, отправени от Европейския омбудсман по този въпрос;

24.   насочва вниманието към становището, изготвено от комисията по петиции, относно препоръките към Комисията във връзка с преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), в което в съответствие с многобройните получени петиции се отхвърля инструментът за арбитраж, познат под наименованието „уреждане на спорове между инвеститор и държава“ (УСИД), и изразява съжаление, че Европейската гражданска инициатива относно ТПТИ беше отхвърлена;

25.  изразява съжаление, че някои държави членки все още не са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и ги призовава да я подпишат и ратифицират във възможно най-кратки срокове;

26.  призовава за ЕС и държавите членки да подпишат и ратифицират Факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания;

27.  призовава държавите членки незабавно да подпишат и ратифицират Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали;

28.  изтъква, че на някои петиции, свързани с проекта за проучване и експлоатация на евентуални залежи на нефт на Канарските острови, беше обърнато специално внимание; отчита, че вносителите, които се противопоставиха на проекта поради екологични съображения, допринесоха значително за изясняване на дебатите; отчита, че въпросите, свързани с околната среда, продължават да бъдат приоритет за вносителите на петиции, което е показателно за това, че държавите членки все още имат пропуски в тази област; отбелязва, че редица от тези петиции се отнасят до управлението на отпадъците, сигурността на водоснабдяването, ядрената енергия, хидравличното разбиване и защитата на животинските видове;

29.  подчертава големия брой получени петиции, в които се отхвърля използването на технологията за хидравлично разбиване с цел извличане на природен газ и нефт от подпочвените пластове и се посочват пагубните последици за околната среда, икономиката и обществото, свързани с използването на тази технология;

30.  осъжда по-специално практиката на „фрагментиране“ на досиетата, която се прилага често по отношение на големите инфраструктурни проекти или проекти за сондажи, които са в основата на множество петиции по въпроси, свързани с околната среда;

31.  отбелязва загрижеността на вносителите на петиции във връзка с предполагаеми случаи на несправедливост в рамките на административни и съдебни процедури за раздяла или развод на родители, при които възникват въпроси, свързани с попечителство над малки деца и принудителни осиновявания; отбелязва в този контекст, че в някои държави членки и в случаи на двойки, в които двамата души са с различно гражданство, съществува възможност за дискриминация на основата на гражданството в полза на страната по делото, която е гражданин на държавата членка, в която се води производството, и в ущърб на страната, която не е гражданин на тази държава, което води до сериозни и в много случаи много драматични последици за правата на детето; подчертава, че Парламентът е бил уведомяван за случаи, свързани с определени държави членки (Германия (по-специално във връзка с дейността на Службата за закрила на децата и младежите), Франция, Нидерландия, Словакия и Дания) и Норвегия, и във връзка с това посреща със задоволство преразглеждането, което предстои да се извърши през 2016 г., на Регламент „Брюксел IIа“; подчертава, че през 2015 г. в рамките на комисията по петиции беше създадена нова работна група, на която беше възложено да даде бърз и последователен отговор във връзка с тези въпроси, будещи безпокойство, и че тя е осъществила констативно посещение, за да разследва оплаквания от подобно естество на място;

32.  изтъква значителния брой получени петиции, в които се отправят остри критики и предупреждения за последиците от политиките в областта на миграцията, търговията и външната дейност на ЕС по отношение на съблюдаването на разпоредбите за спазване на правата на човека на мигрантите; посочва задължението на всички агенции, органи и институции на ЕС, в т.ч. Frontex, да гарантират във всеки един момент спазването на правата на човека и съблюдаването на Хартата на основните права в своите области на дейност;

33.   приветства социалния диалог в рамките на „Европейския форум за правата на детето“, организиран ежегодно от 2007 г. насам по инициатива на Комисията, чиято цел е да подкрепи спазването на правата на детето в рамките на мерките на външната и вътрешната политика на ЕС; отбелязва, че в този диалог участват представители на държавите членки, организации за защита на правата на детето, Комитетът на регионите, Европейският икономически и социален комитет, Съветът на Европа, УНИЦЕФ и редица неправителствени организации;

34.   подчертава разнообразието от теми, повдигнати в петициите на гражданите, например основните права, правата на човека, вътрешния пазар, правата на лицата с увреждания, правото в областта на опазването на околната среда, трудовите правоотношения, политиките в областта на миграцията, търговските споразумения, въпросите, свързани с общественото здраве, благосъстоянието на децата, транспорта, правата на животните и дискриминацията; призовава за допълнително специализиране на дейността на комисията по петиции чрез назначаване на вътрешни докладчици по основните политики, които се упоменават от вносителите на петициите; отправя искане секретариатът на комисията по петиции да получи повече ресурси, за да може комисията да се справи с тази интензивна и широка гама от петиции;

35.  счита, че организирането на публични изслушвания е важен способ за разглеждането на проблемите, повдигнати от вносителите на петиции; желае да привлече вниманието към публичните изслушвания, организирани съвместно с комисията по околна среда в отговор на Европейската гражданска инициатива под надслов „Право на вода“ и с комисията по правни въпроси в рамките на Европейската гражданска инициатива, озаглавена „Един от нас“; счита, че Европейската гражданска инициатива представлява инструмент, който стимулира транснационалната представителна демокрация с активно участие на гражданите, която след приемането на нов регламент може да предостави възможност за по-пряко участие на гражданите във формулирането, повдигането и степенуването по приоритет на политическите и законодателните въпроси в ЕС, по отношение на които следва да се предприемат действия; отново потвърждава ангажимента си да участва активно в организирането на публични изслушвания, свързани с успешните инициативи; поема ангажимент да отдаде предимство на институционално равнище на ефективността на този процес на участие и да гарантира, че се предприемат надлежни законодателни последващи действия, когато това е целесъобразно; приветства използването по време на изслушванията на приспособления за достъпност за лицата с увреждания, например изписване на текста на изказването върху екран;

36.  изразява съжаление относно реакцията на Комисията в отговор на малкото успешни Европейски граждански инициативи, както и относно това, че във връзка с единствения инструмент за транснационална демокрация в ЕС се предприемат толкова малко последващи действия;

37.  насочва вниманието към няколко свои резолюции, приети през 2014 г. под формата на доклади, например към резолюцията от 12 март 2014 г. относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г., озаглавен „Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще“(3), която беше повод за разисквания относно хармонизирането на пенсионните права и правата на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите; насочва вниманието към своя годишен доклад относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г.(4) и към своята резолюция от 15 февруари 2015 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2013 г.(5), по-специално по отношение на споразумението за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ);

38.  приветства решението на Комисията да продължи през 2014 г. дейностите, започнати през 2013 г. в рамките на „Европейската година на гражданите“, с по-силен акцент върху изборите за Европейски парламент (които се проведоха от 22 до 25 май 2014 г.); приветства готовността на Комисията да информира гражданите относно инструментите, които са на тяхно разположение, за да могат да участват в процеса на вземане на решения на равнището на ЕС, както и нейната готовност да предостави впоследствие на гражданите на Съюза информация относно техните права и относно наличните демократични инструменти за защита на тези права; подчертава, че следва да се положат допълнителни усилия, за да се повиши осведомеността за изборите за Европейски парламент, като се има предвид фактът, че в много държави членки избирателната активност на изборите през 2014 г. беше под 50%;

39.  подчертава, че е важно да се осигури, че комисията по петиции разполага с пълноценно функциониращ интернет портал, чрез който вносителите на петиции да могат да се регистрират ефективно, да внасят петиции, да прикачват придружаващи документи, да заявяват подкрепа за допустими петиции и да получават информация, както и автоматични съобщения по електронната поща, за промени в статуса на своите петиции и чрез който те да могат да се свързват директно с представители на институциите на ЕС с цел да получат пряка и ясна информация относно развитието по въпросите, повдигнати в техните петиции; изразява съжаление, че предвиденият график за изпълнение не е спазен и че много от предвидените елементи все още не са завършени; настоятелно призовава отговорните административни органи да ускорят необходимите стъпки за приключване на изпълнението на останалите етапи на проекта и да отстранят всички съществуващи недостатъци; подчертава, че следва да се предприемат допълнителни стъпки за повишаване на прозрачността на процеса, свързан с петициите;

40.  призовава за общ подход на Европейския парламент, националните парламенти и органите на по-ниско равнище в държавите членки при наличие на съответните органи за приемане на жалби, с цел за гражданите да бъде пределно ясно към кое равнище и към коя инстанция те могат да адресират петицията си;

41.  призовава за ефективна оценка на персонала на секретариата на комисията по петиции, която да се съсредоточи върху постигането както на качествена, така и на количествена адекватност във връзка с натрупването на голям брой петиции и с все още често срещаните забавяния при тяхната обработка; счита, че целесъобразната обработка и целесъобразното разглеждане на одобрените петиции, заедно с предоставянето на точна информация на вносителите на петиции при обратната връзка, е от ключово значение за укрепване на връзките между европейското гражданско общество и европейските институции;

42.  подчертава необходимостта да се осигури предоставянето на по-конструктивна информация на гражданите чрез интернет портала на комисията по петиции посредством организирането на семинари за обучение в държавите членки;

43.  подчертава важната роля на мрежата SOLVIT, която редовно разкрива и разрешава проблеми, свързани с прилагането на законодателството в областта на вътрешния пазар; настоятелно призовава Комисията да актуализира този инструмент, да предостави възможност на членовете на комисията по петиции за достъп до цялата информация, която е на разположение чрез SOLVIT, както и да ги информира редовно за случаите, свързани с регистрираните петиции;

44.   подчертава необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството на комисията по петиции с други институции и органи на Съюза, както и с националните органи на държавите членки; счита, че засиленият диалог и системното сътрудничество с държавите членки, по-специално с комисиите по петиции на националните парламенти, са от съществено значение; отправя препоръка парламентите на всички държави членки да учредят комисии по петиции, ако все още не са направили това; счита, че посещението на 2 декември 2014 г. в комисията по петиции на ЕП от страна на делегация на комисията по петиции на шотландския парламент е пример за такова сътрудничество и че подобно партньорство ще предостави възможност за обмен на най-добрите практики, извличане на ползи от натрупания общ опит и разработване на систематична и ефективна процедура за предаване на петициите на компетентните органи;

45.  подчертава, че тясното сътрудничество с държавите членки е изключително важно за работата на комисията по петиции; насърчава държавите членки да изпълняват активна роля при предоставянето на отговор по петициите, свързани с прилагането и налагането на спазването на правото на ЕС, и счита, че присъствието и активното сътрудничество на представителите на държавите членки по време на заседанията на комисията по петиции е от голямо значение; изтъква, че представители на гръцкото правителство присъстваха на заседанието от 10 февруари 2014 г., на което беше представен докладът от констативното посещение в Гърция (18 – 20 септември 2013 г.) във връзка с управлението на отпадъците;

46.  припомня, че констативните посещения са един от най-важните инструменти за разследване, с които разполага комисията по петиции, както е предвидено в Правилника за дейността на ЕП, въпреки че през 2014 г. не беше осъществено нито едно подобно посещение; счита, че е от съществено значение проследяването на петициите, които са предмет на разследване по време на констативните посещения, да не се преустановява, включително през периодите между новите избори за Европейски парламент и структурирането на новия състав на Парламента, и призовава комисиите в Парламента да предприемат необходимите мерки в това отношение; подчертава необходимостта констативните посещения да водят до формулирането на ясни препоръки, насочени към разрешаването на проблемите на вносителите на петициите; очаква редовната дейност на комисията по петиции, по-конкретно що се отнася до констативните посещения, да бъде възобновена през 2016 г.;

47.  призовава Гърция да вземе под внимание препоръките, представени в приетия през февруари 2014 г. от комисията по петиции доклад относно констативното посещение във връзка със събирането на отпадъците и местоположението на депата за отпадъци в Гърция; призовава Комисията да контролира внимателно използването на средствата, отпускани за събирането на отпадъците; призовава държавите членки да спазват директивите на ЕС относно рециклирането на отпадъци;

48.  отдава голямо значение на присъствието и активното сътрудничество на представителите на държавите членки по време на заседанията на комисията по петиции; приветства и насърчава присъствието, участието и активното сътрудничество на представителите на публичните органи на съответната държава членка; насърчава всички държави членки да участват активно в процеса, свързан с петициите;

49.  подчертава значението на сътрудничеството с Европейския омбудсман, както и на участието на Европейския парламент в Европейската мрежа на омбудсманите; приветства отличните отношения на институционално равнище между омбудсмана и комисията по петиции; оценява особено високо редовния принос на омбудсмана към работата на комисията по петиции през цялата година;

50.   очаква с интерес да се задълбочи сътрудничеството с комисиите по петиции в националните и регионалните парламенти на различните държави членки, в които съществуват такива комисии; се ангажира да предостави насоки за учредяването на такива комисии в останалите държави членки, които имат желание да направят това;

51.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и доклада на комисията по петиции, на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на техните комисии по петиции и техните национални омбудсмани или подобни компетентни органи.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В годишния доклад за 2014 г. е представен преглед на работата на комисията по петиции, чийто график не съответства на законодателната програма на Европейската комисия, а се определя от гражданите, упражняващи правото си да отправят петиции до Европейския парламент и изразяващи загриженост относно различните политики и законодателство на Съюза.

Настоящият годишен доклад цели да даде точна и пълна представа за работата на комисията по петиции. В него са представени статистическите данни относно броя на получените петиции, на петициите, чието разглеждане е приключило, или които се разглеждат от комисията по петиции, относно заинтересованите държави или засегнатите теми. Тези статистически данни представляват важен количествен инструмент за оценяването на работата на комисията. Включени са и други аспекти, например отношенията с другите европейски институции и с националните и регионалните органи.

Европейската година на гражданите, постави акцент върху изборите за Европейски парламент, които се проведоха от 22 до 25 май. Съставът на комисията по петиции беше определен на 17 юли 2014 г.: Г-жа Сесилия Викстрьом беше избрана за председател, г-жа Роса Естарас Ферагут беше избрана за първи заместник-председател, г-жа Роберта Мецола – за втори заместник-председател, г-жа Марлене Мици – за трети заместник-председател, а г-н Пал Чаки – за четвърти заместник-председател.

Правото на петиция до Европейския парламент: основа на европейското гражданство

Влизането в сила на Договора от Лисабон отново утвърди правото на внасяне на петиция до Европейския парламент като основополагащ елемент на европейското гражданство и като основно право, предвидено в член 227 от Договора, съгласно който гражданите на ЕС или пребиваващите на територията на Съюза, физически или юридически лица, индивидуално или съвместно с други граждани или лица, имат право да отправят петиции до Европейския парламент по въпроси, които се отнасят до областите на дейност на Съюза и които ги засягат пряко. Следователно става въпрос за инструмент, който дава възможност на гражданите да отнасят до Парламента своите тревоги във връзка с последиците от различните политики и законодателството на Европейския съюз за всекидневието им.

Годишните статистически данни показват, че повечето граждани се обръщат към Парламента с молба за съдействие по въпроси, свързани с правосъдието, околната среда, вътрешния пазар или основните права. Други вносители целят да отправят предложения относно развитието на европейските политики или се обръщат към Европейския парламент, за да оспорят решения, взети от националните органи, или за да се оплачат от решения на националните съдебни органи. Друга част от вносителите на петиции сигнализират за неправилно прилагане на европейското законодателство, независимо дали за неправилното му транспониране, за неприлагането или нарушаването му.

Според статистическите данни през 2014 г. Европейският парламент е получил 2714 петиции, което представлява спад с 6% в сравнение с 2013 г., когато са внесени 2891 петиции. Може да се счита, че 2013 г. и 2014 г. са били пикови, що се отнася до броя на получените петиции, въпреки че лекият спад през 2014 г. отразява промяна в тенденцията към непрекъснато увеличаване на броя на получените петиции през последния парламентарен мандат.

Статистически анализ на получените през 2014 г. петиции в сравнение с тези от 2013 г.

Обработване на исканията

Обработване на исканията

Брой на петициите

%

Брой на петициите

%

 

2014 г.

2013 г.

Обявени за допустими и получили ход

790

29.1

1168

40.4

Обявени за недопустими

1070

39.4

1046

36.2

Обявени за допустими и с приключило разглеждане

817

30.1

677

23.4

Оспорвани препоръки

37

1.4

0

0

Общо регистрирани петиции

2714

100

2891

100.0

Допустими и предадени на други органи за становище

77

9.7

156

13.3

Допустими и предадени на други органи за сведение

380

48.1

404

34.5

Обявени за допустими и предадени на Европейската комисия за становище

688

87.0

1123

95.8

Следва също така да бъде отбелязано, че разглеждането на приблизително 59,6% от петициите през 2013 г., т.е. на 1723 петиции, е приключено в началото на процедурата, било защото са обявени за недопустими (36,2%), било защото, макар и допустими, разглеждането им е приключило незабавно след предоставянето на вносителите на информация относно повдигнатите въпроси, или след предаването им за сведение на други парламентарни комисии, в чиито области на компетентност влизат тези въпроси (23,4%). За допустими са обявени 1168 (40,4%), от които 95,6% са изпратени за становище на Европейската комисия (1119).

2013

 

2014

Обработване

Брой на петициите

Процент

 

Обработване

Брой на петициите

Процент

Обявени за допустими

1844

63.8

 

Обявени за допустими

1607

59.2

Обявени за недопустими

1047

36.2

 

Обявени за недопустими

1070

39.4

Общ брой

2891

100

 

В очакване на решение

37

1.4

 

 

 

 

Общ брой

2714

100

През 2014 г. 69,5% от получените петиции (1887 петиции) са били приключени в началото на процедурата, било защото са обявени за недопустими (39,4%), било защото, макар и допустими, разглеждането им е приключило незабавно след предоставянето на информация на вносителите, било след предаването им за сведение на други парламентарни комисии, в чиито области на компетентност влизат повдигнатите въпроси (30,1%). Следва да се отбележи, че макар и процентът на петициите, обявени за недопустими, да се е запазил стабилен (с леко увеличение от 3,2% през 2014 г.), както и този на допустимите петиции (с лек спад от 4,6% през 2014 г.), разликата в обработването между тези две години (2013 – 2014 г.) е ясна, що се отнася до решенията, взети от членовете на комисията по петиции: във вземането на решение за изпращане на информация на вносителите на петиции и за приключване на разглеждането на първите инстанции на процедурата се наблюдава значително увеличение спрямо 2013 г. (11,3%). Що се отнася до последващите действия във връзка с петиции, може да се отбележи, че действията за сведения са се увеличили (с 13,6%), а са намалели както действията за становище на други парламентарни комисии (с 3,6%), така и исканията за становище на Европейската комисия (с 8,8%).

Брой на петициите по държави

В сравнение с 2013 г. са регистрирани някои промени в списъка на страните, от които са изпратени петициите през 2014 г.; Испания все още е на първо място, следвана от Германия, Италия, Румъния и Обединеното кралство (през 2013 г. Франция е била на пето място).

Естония отново е на последно място след Люксембург, като през предходната година.

2013 г.

 

2014 г.

Държава

Брой на петициите

%

 

Държава

Брой на петициите

%

Европейски съюз

751

23.5

 

Европейски съюз

908

28.9

Испания

453

14.2

 

Испания

449

14.3

Германия

362

11.3

 

Германия

271

8.6

Италия

278

8.7

 

Италия

248

7.9

Румъния

223

7.0

 

Румъния

199

6.3

Франция

129

4.0

 

Обединено кралство

109

3.5

Други

1003

31.4

 

Други

1071

34.0

Брой на петициите през 2014 г. по държави

Основни теми на петициите

Както вече посочихме, през 2014 г. правосъдието остава основната област на загриженост на вносителите на петиции, следвана от околната среда, функционирането на вътрешния пазар и основните права и здравето. Следва да се отбележи, че броят на петициите, свързани с реституцията на имущество, значително е намалял в сравнение с предишните години.

2013 г.

 

2014 г.

Теми

Брой на петициите

Процент

 

Теми

Брой на петициите

Процент

Правосъдие

387

10.5

 

Правосъдие

300

8.3

Околна среда

361

9.8

 

Околна среда

284

7.8

Основни права

268

7.2

 

Вътрешен пазар

266

7.3

Вътрешен пазар

223

6.0

 

Основни права

208

5.7

Социални въпроси

199

5.4

 

Здраве

173

4.8

Образование и култура

141

3.8

 

Социални въпроси

158

4.4

Здраве

137

3.7

 

Транспорт

117

3.2

Трудова заетост

117

3.2

 

Образование и култура

113

3.1

Транспорт

107

2.9

 

Трудова заетост

108

3.0

Имущество и реституция

91

2.5

 

Имущество и реституция

55

1.5

Други

1 669

45.1

 

Други

1 844

50.9

Език на вносителите на петицията

Забелязват се и малки промени в разпределението на петициите по езици: през 2014 г., както и през 2013 г., немският и английският продължават да бъдат най-използваните от вносителите на петиции езици, испанският и италианският ги следват на трето и четвърто място, като броят и процентът на петициите, подадени на тези два езика, се е увеличил. Тези четири езика (DE, EN, ES и IT) представляват 72% от петициите.

Малтийският и естонският заемат последните места (с по една петиция всеки).

2013 г.

 

2014 г.

Език

Брой на петициите

Процент

 

Език

Брой на петициите

Процент

Немски

701

24.2

 

Немски

607

22.4

Английски

525

18.2

 

Английски

496

18.3

Испански

442

15.3

 

Испански

456

16.8

Италиански

316

10.9

 

Италиански

400

14.7

Френски

203

7.0

 

Френски

151

5.6

Румънски

166

5.7

 

Румънски

135

5.0

Полски

131

4.5

 

Полски

105

3.9

Други

276

9.0

 

Гръцки

92

3.4

 

 

 

 

Други

273

10

Брой на петициите през 2014 г. по езици

 

Националност на вносителите на петиции

От гледна точка на националността, германските граждани продължават да бъдат най-активните вносители на петиции, следвани от испанците и италианците, както и през 2013 г. Следват румънските, британските и френските граждани. На последните места са нареждат естонските и люксембургските граждани, които, взети заедно, са подали едва осем петиции през 2014 г.

2013

 

2014

Националност на основния вносител

Брой на петициите

Процент

 

Националност на основния вносител

Брой на петициите

Процент

Германия

649

22.4

 

Германия

551

20.2

Испания

456

15.8

 

Испания

468

17.1

Италия

344

11.9

 

Италия

425

15.6

Румъния

213

7.4

 

Румъния

196

7.2

Франция

152

5.3

 

Обединено кралство

143

5.2

Полша

143

4.9

 

Франция

129

4.7

Обединено кралство

138

4.8

 

Полша

123

4.5

Гърция

113

3.9

 

Гърция

113

4.1

Други

800

23.6

 

Други

574

21.9

Брой на петициите през 2014 г. по националности

 

Метод на внасяне на петициите

Що се отнася до начина на внасяне на петициите, се наблюдава утвърждаване на тенденцията, наблюдавана през 2013 г.: вносителите на петиции са все по-активни и внасят петициите си, като използват формуляра в интернет вместо традиционното писмо образец (80% от получените петиции през 2014 г. са изпратени по интернет, спрямо 75,2% през 2013 г.).

2013 г.

 

2014 г.

Начин на внасяне на петицията

Брой на петициите

%

 

Начин на внасяне на петицията

Брой на петициите

%

По електронна поща

2173

75.2

 

По електронна поща

2174

80

Писмо

718

24.8

 

Писмо

540

20

Начин на внасяне на петициите през 2014 г.

 

Състояние на петициите

Що се отнася до състоянието на петициите, следва да се отбележи, че разглеждането на по-голямата част от подадените петиции – 80%, приключва през първата година след обработването им и обявяването им за допустими. Само ограничен брой петиции остават неприключени за повече от четири години. Тези неприключени петиции касаят в повечето случаи производства за установяване на неизпълнение на задължения в Съда на Европейския съюз, или петиции, които членовете на комисията са пожелали да проследят по-задълбочено (в началото на настоящия 8-и мандат членовете на ЕП поискаха да се създаде специална процедура за преразглеждане на всички неприключени от повече от един парламентарен мандат петиции).

Състояние на петициите

Година

Неприключени

Приключени

2014

763

28.1%

1 925

70.9%

2013

531

18.4%

2 360

81.6%

2012

213

10.7%

1 773

89.3%

2011

120

8.5%

1 294

91.5%

2010

66

4.0%

1 590

96.0%

2009

27

1.4%

1 897

98.6%

2008

35

1.9%

1 848

98.1%

2007

32

2.1%

1 474

97.9%

2006

10

1.0%

1 011

99.0%

2005

4

0.4%

1 012

99.6%

2004

5

0.5 %

997

99.5%

2003

0

0%

1 315

100%

2001

0

0%

1 132

100%

2000

0

0%

908

100%

От анализа на статистическите данни относно петициите става ясно, че причината, поради която по-голямата част от петициите са обявени за недопустими, е, че вносителите продължават да бъркат европейските с националните области на компетентност, както и институциите на ЕС със Съвета на Европа или Съда по правата на човека. Това показва, че е необходимо да се удвоят усилията, целящи по-добро информиране на гражданите за това какво представлява правото на петиция и какво може да се постигне, когато се внася петиция до Парламента.

С новия интернет портал, който започна да функционира през ноември 2014 г., беше подобрена старата система на интернет страницата на портала „Europarl“ на Европейския парламент, посветена на петициите. Гражданите, които внасят чрез този нов онлайн портал петиции, разполагат с цялата необходима информация относно правомощията на Парламента, те могат да се регистрират, да внесат петиция, да изтеглят придружителните документи, да подкрепят допустими петиции, да получават информация относно състоянието на тяхната петиция и да бъдат уведомявани за промени в нейния статут чрез автоматични електронни съобщения. Вносителите на петиции откриват също информация за работата на комисията по петиции и възможностите за по-бързо получаване на обезщетение чрез използването на други налични мрежи на национално или на европейско равнище (SOLVIT, „EU Pilot”, Европейската мрежа на потребителските центрове, Европейския омбудсман, националните омбудсмани или националните парламентарни комисии по петиции).

Докладът има за цел да акцентира върху необходимостта гражданите да разполагат с възможността за обслужване на едно гише на равнището на ЕС, което да им предоставя насоки при търсенето на решения, свързани с предполагаеми нарушения на техните права. Това продължава да бъде много важна цел. Инициативата на Европейската комисия да прегрупира формалните и неформалните механизми за подаване на оплакване на страницата „Вашите права в ЕС“ на уебсайта http://www.europa.eu е значима стъпка напред. При все това следва да се обясни и изясни разликата между формалните механизми (оплаквания до Европейската комисия, петиции до Парламента, жалби до Европейския омбудсман) и неформалните (Solvit, Европейската мрежа на потребителски центрове (ECC-net), Мрежата за извънсъдебно разрешаване на спорове в държавите членки на Европейското икономическо пространство (FIN-Net) и др.). Гражданите следва да знаят къде могат да намерят типа информация, който търсят, и Комисията заслужава поздравления за усилията, които е положила в тази посока, подобрявайки достъпа, информацията и подкрепата за защита на правата на човека с помощта на портала „Вашата Европа“.

С откриването на новия уеб портал на 19 ноември 2014 г. Европейският парламент постигна известен напредък в тази посока, но следва да се отбележи, че на портала на Парламента страницата на комисията по петиции не се появява на началната страница, а на четвъртата: гражданинът трябва да прехвърли страниците „Парламентът и Вие“, „Бъди чут“, за да стигне до страницата на петициите и да открие специалния сайт, за да внесе своята петиция, http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/bg/main.

Отношения с Европейската комисия

Европейската комисия продължава да бъде естественият партньор на комисията по петиции при разглеждането на петиции, тъй като Комисията е натоварена да следи за прилагането и спазването на европейското законодателство. Работните отношения между двете институции са добри. При все това следва да се намали времето за отговор на исканията за проучване, което понастоящем е средно четири месеца. Освен това, в рамките към едно добро междуинституционално сътрудничество, Комисията следва да информира комисията по петиции относно развитието на процедурите за нарушения, които са свързани пряко с петициите.

Следва да се подчертае изслушването на заместник-председателя на Комисията г-н Франс Тимерманс от 7 октомври 2014 г. В отговорите си на въпросника и по време на изслушването пред Председателския съвет кандидатът за член на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения и администрацията, Франс Тимерманс пое редица ангажименти по ЕГИ, ангажимент за проучване на трудностите и ограниченията за петициите съгласно член 51 от Хартата на основните права. Комисията по петиции също така взе участие в изслушването на кандидата за член на Комисията Наврачич (образование, култура, младеж и гражданство) на 1 октомври 2014 г.

Комисията по петиции оцени представянето от г-н Паскал Леардини, директор на Дирекция F към Генералния секретариат на Европейската комисия, по време на заседанието на Комисията през септември 2014 г. Той подчерта, че в петициите, изпратени за становище, се разглеждат четири основни теми: околната среда, основните права, свободата на движение на гражданите и работниците, както и икономическата и социална криза. Той набеляза главните проблеми в рамките на това сътрудничество, а именно необходимостта от по-строг контрол на допустимостта на петициите, адресирани до Комисията, необходимостта от участие на държавите членки и техните органи, присъствието на длъжностните лица на Комисията по време на подготвителните срещи и накрая, големия брой отворени петиции, което увеличава значително работното натоварване.

С цел подобряване на съществуващото тясно сътрудничество, Комисията предложи решения, които съответстват на основните въпроси, сред които и поканата на органите на държавите членки на заседания, както и по-широко използване на съществуващите инструменти за преструктуриране.

Отношения със Съвета

Комисията по петиции приветства присъствието на Съвета на заседанията й, но изразява съжаление, че това присъствие не се изразява в по-активно сътрудничество, което да премахва пречките пред петиции, при които сътрудничеството с държавите членки е решаващо, но въпреки това подчертава усилията на някои държави членки като Италия, Гърция и Испания, които следят старателно заседанията на комисията.

Отношения с Европейския омбудсман – изслушвания на Европейския омбудсман

Г-жа Емили О’Райли, която беше избрана за първи път за европейски омбудсман през юли 2013 г., беше преизбрана за нов петгодишен мандат през декември 2014 г. и е упражнявала през периода, обхванат от настоящия доклад, своите правомощия по активен и балансиран начин, както във връзка с разглеждането и обработването на жалби, така и с провеждането и приключването на проверки, а също и що се отнася до поддържането на конструктивни отношения с институциите и органите на Европейския съюз и насърчаването на гражданите да упражняват своите права по отношение на тези институции и органи.

Комисията по петиции поддържа отлични междуинституционалните отношения с европейския омбудсман, тя се е изказвала на няколко пъти пред комисията: представила е своя годишен доклад за 2013 г. на 24 септември 2014 г. По време на своето изказване тя предостави информация за броя на гражданите, които са получили помощ от нейните служби през 2013 г., броя на започнатите и приключените проверки през същата година, институциите, засегнати от започнатите проверки, резултатите от тези проверки, процента на спазване на решенията на омбудсмана, и най-накрая статистика по държави за получени жалби и започнати проверки. Той подчерта основните теми в рамките на своята дейност (прозрачност, етични въпроси, участие на гражданите, проекти, финансирани от Съюза, основни права, култура на обслужване) и представи своя подход за бъдещето, включително основните елементи на своята дейност (въздействие, значимост, прозрачност), както и текущите стратегически разследвания.

Тя направи изказване пред комисията на 2 декември в рамките на изслушването й за омбудсман и при избирането й, по време на декемврийската пленарна сесия, произнесе реч, която беше високо оценена от членовете на ЕП.

Сътрудничество с правната служба на Европейския парламент

През септември 2014 г. г-н Антонио Кайола, началник на отдел в Правната служба на Европейския парламент, представи накратко сътрудничеството на неговата служба с комисията по петиции. Правната служба представлява ЕП пред всички съдилища и предлага правни консултации на всеки един от органите на ЕП. Той се спря подробно на решенията на Общия съд на ЕС, които се отнасят до петициите и тяхното разглеждане. Тези дела се разделят на две категории:

Ÿ  Първата се отнася до петициите, които се считат за недопустими, сред които най-значително е дело T-308/07 (Инго-Йенс Тегебауер с/у Европейския парламент). В обосновката беше посочено, че всяко решение на комисията по петиции относно допустимостта трябва да бъде подкрепено от изчерпателно и ясно обяснение. Същият принцип беше приложен в последващи решения, като например Т - 280/09 (Хосе Карлос Морте Наваро с/у Европейския парламент) и Т - 160/10 (Дж. с/у Европейския парламент).

Ÿ  Втората категория се състои от дела, които се отнасят до решенията на комисията по петиции да приключи с разглеждането на дадена петиция, като първото такова дело е Т - 186/11 (Петер Шьонбергер с/у Европейския парламент). Комисията е счела петицията за допустима; след това секретариатът е приключил разглеждането на петицията и предал делото на Генерална дирекция за персонала. Решението на секретариата беше оспорено от вносителя на петицията и Съдът счете, че предприетите действия трябва да бъдат анулирани, тъй като няма възможност за обжалването им. Тази позиция се повтаря и в други дела, като например T-650/13 (Золтан Ломниси с/у Европейския парламент).

Ÿ  Друго важно становище е делото Шьонбергер (с номер C-261/13).Генералният адвокат Яскинен разтълкува разпоредбите относно правото за внасяне на петиции в нова светлина и посочи, че комисията по петиции може да реши да отхвърли петиция като недопустима без вносителят на петицията да има право да обжалва решението, като по този начин се опровергава напълно съдебната практика по делото Тегебауер, но остава да се види дали Съдът на ЕС ще приеме гледната точка на генералния адвокат в бъдещите си решения.

Мисии за установяване на фактите, проведени през 2014 г. и посещения на други институции

Ÿ  Комисията по петиции прие посещението на делегацията на комисията по петиции към шотландския парламент през декември 2014 г. Дейвид Стюард, председател на комисията по петиции към шотландския парламент, представи работата на неговата комисия. Комисията е била учредена през 1999 г. и е една от постоянните комисии в шотландския парламент. През 2004 г. е създадена система за електронни петиции, което е улеснило гражданите при подаването на петициите им. Парламентът на Шотландия е първият в света, въвел такава система. Разработването на онлайн система е от основно значение за правилното функциониране на процеса на внасяне и разглеждане на петиции, тъй като гарантира достъпността и насочването на гражданите, стъпка по стъпка.

Ÿ  През 2014 г. не е проведено нито едно констативно посещение заради работното натоварване на комисията по петиции, но за 2015 г. са планирани няколко такива (посещение на басейна на река Ебро и във връзка с въпроси, свързани със закрилата на децата в Обединеното кралство).

Публични изслушвания и първите европейски граждански инициативи

Ÿ  Комисията по околна среда проведе на 17 февруари 2014 г. изслушване по темата „Право на вода“ в рамките на първата европейска гражданска инициатива. Комисията по петиции и други две комисии участваха в организацията. Според комисията по петиции европейската гражданска инициатива е нов инструмент, който гарантира включването на определени въпроси в обществените обсъждания, тъй като представлява нов инструмент за демокрация на участието на европейско равнище. Тя има за цел да предостави на гражданите средство, с помощта на което техният глас да бъде чут, като им позволява да поставят представляващи интерес за тях въпроси за разглеждане от страна на европейските институции. Друга цел на европейската гражданска инициатива е насърчаване на трансграничния дебат. Според комисията по петиции Европейският парламент допринася за постигането на тези цели, използвайки всички налични средства за подпомагане на гражданските инициативи, по-специално чрез организиране на обществени изслушвания. Комисията по петиции подкрепя този процес и предоставя натрупания си опит при работата с гражданите за постигането на тази цел.

Ÿ  Комисията по правни въпроси проведе на 10 април 2014 г. публично изслушване относно втората успешна европейска гражданска инициатива „Един от нас“. Комисията по петиции беше включена в организирането на изслушването.

Ÿ  По искане на комисията по петиции и на комисията по конституционни въпроси в проучване, озаглавено „Европейска гражданска инициатива – първи уроци от прилагането“, бяха набелязани трудностите, с които се сблъскват организаторите по време на създаването и провеждането на европейски граждански инициативи (ЕГИ). Проучването анализира възможните решения и дава препоръки за подобряване на европейската гражданска инициатива като ефективен инструмент на демокрацията на участието в Европейския съюз. В него се предлагат мерки за опростяване на процедурата и намаляване на разходите и тежестта за гражданите на Европейския съюз. Целта е в крайна сметка да се определи конкретна стратегия, за да даде на гражданите на ЕС възможност да участват активно в изграждането на бъдещето на Европа. Целта на проучването беше установяване на пречките пред организаторите при създаването и управлението на европейска гражданска инициатива, разглеждане на възможните начини за преодоляване на тези пречки и предлагане на препоръки за подобряване на функционирането на ЕГИ. Основните изводи от проучването се отнасят до следните области: онлайн система за сертифициране, регистрация на ЕГИ в Европейската комисия, онлайн система за събиране на подписи, събиране на подписи от гражданите, проверка на подписите от държавите членки, и накрая, внасяне на ЕГИ в Комисията. Практическите препоръки се отнасят до предоставянето на инфраструктура за информационни технологии (хардуер и софтуер) от Европейската комисия, преразглеждане на Правилника за дейността на ЕП и на приложимите членове от Договора, както и изискването за превод.

Ÿ  Организаторите на неуспешна европейска гражданска инициатива „Да спрем унищожаването на природата в Европа: гражданска инициатива за предоставяне на права на Земята“ пожелаха да представят на вниманието на комисията по петиции тази инициатива по време на заседание по силата на член 218 от Правилника за дейността на ЕП. Тази ЕГИ беше разгледана на заседанието по същия начин както обикновена петиция.

Основни теми през 2014 г.

След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., Хартата на основните права е вече с правно обвързващ характер. Предвид получените петиции, може да се твърди, че тези права съставляват, заедно с правосъдието, най-големите притеснения на вносителите на петиции. Следва при все това да се уточни, че включването на Хартата в първичното право на Съюза се основава на принципа на субсидиарност, което означава, че държавите членки са гаранти за зачитането на принципите, заложени в Хартата на основните права. Тя създава нови правомощия за институциите, които вземат решения и имат изпълнителни функции, както и за държавите членки, що се отнася до прилагането на законодателството на Съюза на национално равнище, така че разпоредбите на Хартата да бъдат пряко защитени от европейските и национални съдилища. Комисията по петиции държи да бъде установен с по-голяма точност методът на прилагане на Хартата.

Правосъдието и основните права

Ÿ  През февруари 2014 г. бяха обсъдени около 30 петиции относно различни видове дискриминация, на която са подложени някои граждани в Дания. Комисията посочи по време на заседанието на комисията по петиции, че поради неучастието на Дания в пространството на правосъдие и инструментите, които биха могли да бъдат приложени (например Регламент „Брюксел IIa“), въпросните инструменти не са приложими. Регламентът относно взаимното признаване на съдебни решения (регламент „Рим III“) не се прилага в отделни случаи. Комисията предприе определен брой инициативи, като например пилотен проект относно правото на информация, който представлява проект за повишаване на осведомеността относно конкретни ситуации в държавите членки, и проучване, което картографира различните процедури в държавите членки и също така подготвя насоки за системите за закрила на детето.

Ÿ  През март 2014 г. бяха обсъдени петиции относно дискриминация от страна на органите на Обединеното кралство въз основа на етническа принадлежност, религия и език и за нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека; практики на органите, отговарящи за младежта в Обединеното кралство и Нидерландия, изложени от вносителите на петиции, на които са отнети деца, децата са отделени от езиковата и културната им среда и са намалени до минимум контактите между деца и родители. Членовете на комисията по петиции призоваха Комисията да преразгледа и подобри съответното законодателство в областта на свободното движение в ЕС, тъй като повечето случаи става въпрос за граждани на ЕС, които са се преместили със семействата си в друга държава членка, за да живеят и работят там. Хартата за основните права не е приложима, тъй като в тези случаи не се прилага нито една законодателна разпоредба на Съюза. Обаче съгласно член 51 от Хартата, тя е приложима за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Европейския съюз. Членове на ЕП отправиха предложение за извършване на констативно посещение в Обединеното кралство, за да се проучат твърденията на вносителите на петиции, и за организиране на публично изслушване по тези въпроси по време на следващия парламентарен мандат. Констативното посещение ще се проведе през есента на 2015 г. и проучване относно осиновяването без съгласие на родителите е внесено в комисията по петиции през юли 2015 г., като това проучване разглежда закона и практиката в Англия и Уелс в сравнение с други държави в Европейския съюз. Освен това в проучването се разглеждат подробно процедурите, следвани от английските съдилища в процедурите за закрила на детето по отношение на дете, което има връзка с друга държава — членка на ЕС, и се предоставят препоръки за сътрудничество между държавите при бъдещите процедури.

Околна среда

Ÿ  Пример за петиции, представени и обсъдени на заседание на комисията (през януари и октомври 2014 г.) са петициите относно околната среда и енергетиката в контекста на търсенето на находища на нефт във Фуертевентура и Лансароте (Канарски острови). Сондирането в дълбоки води, според вносителите на петицията, може да предизвика опасност от земетресение или изтичане на нефт, като се има предвид, че Канарските острови са особено уязвими в случай на нефтен разлив поради силно туристическия им характер. Европейската комисия счита, че е отговорност на националните органи да въведат и спазват законодателството на ЕС и да се избягват рисковете, свързани с този вид дейност. Проектите за търсене на находища на нефт бяха предмет на оценка на въздействието върху околната среда, която обхващаше преките и непреките последствия на проекта върху околната среда, и Комисията се ангажира да следи отблизо спазването на всички изисквания на законодателството на ЕС.

Хуманно отношение към животните

Ÿ  През април 2014 г. беше обсъдена петиция относно отрязването на опашката на прасетата в Дания. Членовете на комисията поискаха извършване на сравнително проучване от тематичния отдел относно отрязването на опашката на прасетата в Дания, Швеция, Обединеното кралство, Германия, Нидерландия и Белгия. Проучването беше представено през ноември 2014 г. и в него се разглеждат въпросите, повдигнати в Петиция 0336/2012, правната рамка относно защитата на свинете, степента на прилагане на Директивата относно защитата на свинете въз основа на наличната информация, текущи и възможни мерки за гарантиране на правилното прилагане на директивата от страна на държавите членки.

Увреждания

Ÿ  Многобройни петиции свидетелстват за затрудненията, срещани от хората с увреждания, и за факта, че те не се ползват с всички основни права и свободи, определени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Членовете на комисията по петиции се отнасят много сериозно към отговорността си да създадат рамка за прилагането на Конвенцията на ООН. През 2014 г. комисията по заетост и социални въпроси реши да даде роля на комисията по петиции в заседанията за определяне на рамката относно участието на Европейския парламент в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания.

Заключение

Комисията обяви 2014 г. за Европейска година на гражданите и постави акцент върху изборите за Европейски парламент, които се проведоха от 22 до 25 май. Европейският парламент и комисията по петиции подкрепят диалога между различните равнища на управление и гражданското общество, представителната демокрация и демокрацията на участието. Комисията по петиции е важен инструмент на разположение на гражданите за по-голямо участие в европейския демократичен процес, тя насърчава дебата, информира и подпомага европейските граждани относно техните права. Комисията по петиции има желанието да предостави на гражданите пряка връзка с институциите, чрез която да се гарантира, че те ще чуят конкретните им проблеми.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Jérôme Lavrilleux, Sven Schulze, Josep-Maria Terricabras, Janusz Wojciechowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Lynn Boylan, Jens Gieseke, Csaba Sógor

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom

ECR

Notis Marias, Janusz Wojciechowski

EFDD

Marco Affronte, Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan,

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Miriam Dalli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka

10

-

EPP

Heinz K. Becker, Jens Gieseke , Peter Jahr, Jérôme Lavrilleux, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Julia Pitera,Sven Schulze, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa,

 

 

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0204.

(2)

Приети от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания на неговата четиринадесета сесия (17 август – 4 септември 2015 г.); вж.: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en

(3)

Приети текстове, P7_TA(2014)0233.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2014)0204.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2015)0009.

Правна информация - Политика за поверителност