Διαδικασία : 2014/2218(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0361/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0361/2015

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0021

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1011kWORD 588k
10.12.2015
PE 544.272v03-00 A8-0361/2015

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το έτος 2014

(2014/2218(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το έτος 2014

(2014/2218 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του δικαιώματος υποβολής αναφοράς και τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένες ανησυχίες των πολιτών και των μόνιμων κατοίκων της Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει, ιδίως τα άρθρα 258 και 260,

  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52, 215, 216 παράγραφος 8, 217 και 218 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0361/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ελήφθησαν 2 714 αναφορές, αριθμός που σηματοδοτεί πτώση κατά περίπου 6% σε σύγκριση με το 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο 2 885 αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 790 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους συνεχίστηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1070 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 817 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους περατώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 37 αναφορές προβλήθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σχεδόν στο διπλάσιο των αναφορών που ελήφθησαν το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διεκπεραίωση των εν λόγω αναφορών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών είναι να παρουσιάσει μια ανάλυση των αναφορών που ελήφθησαν το 2014 και να συζητήσει πιθανές βελτιώσεις ως προς τη διαδικασία και τις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών που ελήφθησαν είναι χαμηλός σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών εξακολουθεί να αγνοεί την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής αναφοράς, ή την ενδεχόμενη χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας ως μέσου που εφιστά την προσοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών στα θέματα που αφορούν και απασχολούν τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ορισμένοι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν τη διαδικασία υποβολής αναφοράς, υπάρχει πάντα ευρεία σύγχυση σχετικά με το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως προκύπτει από τον υψηλό αριθμό μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν (39,4%)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσήκουσα επεξεργασία των αναφορών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχει καίρια σημασία προκειμένου να αναγνωριστεί ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς γίνεται σεβαστό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες είναι συνήθως πολίτες που ενδιαφέρονται ενεργά για τη βελτίωση και τη μελλοντική ευημερία των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των εν λόγω πολιτών όσον αφορά την επεξεργασία των αναφορών τους μπορεί να καθορίσει τη μελλοντική τους άποψη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 περατώθηκε η εξέταση 1 887 αναφορών, 1 070 εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός συνιστά αύξηση κατά 10% περίπου σε σχέση με το 2013, οπότε και περατώθηκε η εξέταση 1 723 αναφορών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται από το μόνο θεσμικό όργανο της Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους ίδιους, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς τους δίνει την ευκαιρία να προσελκύσουν την προσοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ, και το πνεύμα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, πρέπει πάντα να τίθενται στο επίκεντρο του έργου του Κοινοβουλίου και πολύ περισσότερο της Επιτροπής Αναφορών, πριν από οιοδήποτε άλλο θέμα ή κριτήριο αποδοτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο επίπεδο διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων στη μονάδα αναφορών θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση των θεμελιωδών αυτών αρχών·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών και μόνιμων κατοίκων της Ένωσης, εφόσον υπάρχει ένας ανοιχτός, δημοκρατικός και διαφανής μηχανισμός, χωρίς αποκλεισμούς, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναφορών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς αποτελεί βασικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στοχεύει, παράλληλα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στην αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης από πλευράς θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή εθνικών θεσμικών οργάνων, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους νομοθέτες και τα εκτελεστικά όργανα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά πιθανά κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές μπορούν να αποτελούν έγκαιρη προειδοποίηση για την υστέρηση των κρατών μελών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών αποδείχθηκαν συχνά ιδιαίτερα χρήσιμες και συνέβαλαν άμεσα στις νομοθετικές δραστηριότητες άλλων επιτροπών στους αντίστοιχους τομείς τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση του δέοντος σεβασμού του θεμελιώδους δικαιώματος υποβολής αναφοράς δεν αποτελεί ευθύνη μόνο της Επιτροπής Αναφορών, αλλά θα πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια όλων των επιτροπών του Κοινοβουλίου, καθώς και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να περατώνεται η εξέταση καμίας αναφοράς όσο αναμένεται ενημέρωση από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προνόμιά της και τα γενικά και ειδικά εργαλεία των επιτροπών, όπως οι προφορικές ερωτήσεις ή τα σύντομα ψηφίσματα, προκειμένου να προβάλει διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες και μόνιμους κατοίκους, βάσει των αναφορών που λαμβάνει, προωθώντας τα στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά πρέπει να εξετάζεται και να διεκπεραιώνεται προσεκτικά, αποτελεσματικά, γρήγορα, με διαφάνεια και μεμονωμένα, κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφέρων πρέπει να λαμβάνει απάντηση, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, στην οποία θα αναφέρονται είτε οι λόγοι που οδήγησαν στην περάτωση της εξέτασης της αναφοράς είτε τα μέτρα συνέχειας, εκτέλεσης και παρακολούθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση του θεσμικού συντονισμού με τα θεσμικά όργανα σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τα ζητήματα που θίγονται στις αναφορές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και γρήγορη διεκπεραίωση των αναφορών ακόμη και στο μεταβατικό διάστημα μεταξύ κοινοβουλευτικών περιόδων και των επακόλουθων αλλαγών στο προσωπικό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι το έργο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν επιβαρύνεται με άστοχη δαπάνη χρόνου σε μη παραδεκτές ή μη αιτιολογημένες αναφορές αποβαίνει κυρίως προς όφελος των παραδεκτών και βάσιμων αναφορών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μια αναφορά χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές συζητούνται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και ότι οι αναφέροντες μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση και έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν τις αναφορές τους μαζί με αναλυτικότερες πληροφορίες και να συμβάλουν έτσι ενεργά στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, παρέχοντας συμπληρωματικές πληροφορίες στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους τυχόν παριστάμενους εκπροσώπους των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, 127 αναφέροντες παρέστησαν και συμμετέσχον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό άμεσης συμμετοχής παραμένει σχετικά χαμηλό και πρέπει να αυξηθεί, μεταξύ άλλων με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας και με έναν σχεδιασμό που θα επιτρέπει στους αναφέροντες να οργανώσουν καλύτερα την προσέλευσή τους στην Επιτροπή Αναφορών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολλές φορές μετά τη δημόσια συζήτηση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, οι αναφορές παραμένουν ανοικτές εν αναμονή περαιτέρω συνέχειας και ενημέρωσης, ήτοι πρόσθετων ερευνών της Επιτροπής ή κοινοβουλευτικών επιτροπών, ή συγκεκριμένων ανταλλαγών με τις εμπλεκόμενες εθνικές ή περιφερειακές αρχές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται αύξηση του χρόνου συνεδριάσεων προκειμένου να συζητείται ευρύ φάσμα θεμάτων και να διασφαλίζεται η ποιότητα κάθε συζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεδριάσεις των συντονιστών των πολιτικών ομάδων έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση του ομαλού σχεδιασμού και της διεξαγωγής του έργου της Επιτροπής Αναφορών και, ως εκ τούτου, πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος ώστε να εξασφαλίζεται μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών βασίζονται σε γραπτές πληροφορίες που προσκομίζουν οι αναφέροντες και στις προφορικές και οπτικοακουστικές εισηγήσεις τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι οποίες συμπληρώνονται από την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, των κρατών μελών, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή άλλων αντιπροσωπευτικών πολιτικών σωμάτων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες των πολιτών πρέπει να έχουν τη δέουσα και ενδελεχή αντιμετώπιση σε όλη τη διαδικασία που σχετίζεται με την αναφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτεί διαφορετικά στάδια, μεταξύ των οποίων πολλούς γύρους υποβολής πληροφοριών από τον αναφέροντα και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις οικείες εθνικές αρχές·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών και δυνάμει της Συνθήκης και του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, οι αναφορές πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού (άρθρο 215 του Κανονισμού), γεγονός που σημαίνει ότι το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης και να αφορά άμεσα τον αναφέροντα, ο οποίος πρέπει να είναι πολίτης της Ένωσης ή να κατοικεί μόνιμα σε αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ορισμένες αναφορές κηρύσσονται μη παραδεκτές επειδή δεν πληρούν αυτά τα τυπικά κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση επί του παραδεκτού ανταποκρίνεται κυρίως στα εν λόγω νομικά και τεχνικά κριτήρια και δεν πρέπει να καθορίζεται από πολιτικές αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και καθοδήγησης προς τους αναφέροντες όσον αφορά τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον προβλέπεται ειδική μεταχείριση των αναφορών που σχετίζονται με τα παιδιά, δεδομένου ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση επεξεργασίας των εν λόγω φακέλων αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της χρήσης των αναφορών οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να παρακολουθούν την εκπόνηση και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να λειτουργούν ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και τις παραβιάσεις του, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία σε θέματα όπως το περιβάλλον, η εσωτερική αγορά, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η προστασία των καταναλωτών και ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθεση μιας αναφοράς συμπίπτει συχνά με την ταυτόχρονη υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει ή να ασκήσει προσφυγή κατά παράλειψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία (βλέπε την 23η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης (COM/2006/0416)) καταδεικνύουν ότι το ένα τέταρτο, αν όχι το ένα τρίτο, των αναφορών και καταγγελιών που εξετάστηκαν το 2014, συνδέονται με διαδικασίες επί παραβάσει ή αποτέλεσαν το έναυσμα για την κίνηση τέτοιων διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες υποβολής αναφοράς επιτρέπει επιπλέον έλεγχο του διερευνητικού έργου των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να περατώνεται η εξέταση μιας αναφοράς όσο τελεί υπό διερεύνηση από την Επιτροπή·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους αναφέροντες αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως την περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση και την εξόρυξη υδρογονανθράκων και μεγάλα έργα υποδομών και ανάπτυξης), τα θεμελιώδη δικαιώματα (ιδίως τα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία, θέματα μεγάλης σημασίας δεδομένου μάλιστα ότι το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού εκλογικού σώματος δηλώνει ότι πάσχει από κάποιου βαθμού διαταραχή ή αναπηρία), την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση, την απασχόληση, τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ), την καλή διαβίωση των ζώων, την απονομή δικαιοσύνης και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Αναφορών εγκαινιάστηκε, με καθυστέρηση ενός έτους, στις 19 Νοεμβρίου 2014 για να αντικαταστήσει τη μέχρι τότε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αναφορών στην πύλη Europarl και ότι σχεδιάστηκε με σκοπό την προαγωγή του δικαιώματος υποβολής αναφοράς και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη ζωή της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαδικτυακή πύλη, η οποία δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργική, σχεδιάστηκε προκειμένου να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση που θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της διαδικασίας υποβολής αναφοράς και θα προσφέρει ένα αρτιότερο διαδικτυακό εργαλείο στους πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να υποβάλουν αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παρακολούθησης της πορείας των αναφορών τους σε πραγματικό χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εντοπιστεί διάφορες ανεπάρκειες, ιδίως στη λειτουργία αναζήτησης, οι οποίες υποβαθμίζουν τον ρόλο της πύλης ως δημόσιου μητρώου αναφορών και ότι το δεύτερο στάδιο, που έχει ως στόχο την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πύλη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υπηρεσίας και της προβολής της για τους πολίτες και τα μέλη της επιτροπής και ότι θα λειτουργεί ως ηλεκτρονικός κατάλογος (όπως προβλέπεται στο άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού) που θα επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν και να παρακολουθούν αναφορές και να προσθέτουν την ηλεκτρονική τους υπογραφή στις αναφορές που υποβάλλουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος αυτής της νέας πύλης είναι να αυξηθούν η διαφάνεια και η διαδραστικότητα της διαδικασίας και να βελτιωθούν οι διοικητικές πτυχές, προς το συμφέρον των αναφερόντων, των βουλευτών και του ευρύτερου κοινού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο μέσω του οποίου θα αυξηθεί η διαφάνεια στη διαδικασία των αναφορών, θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες και θα ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με την ικανότητα και τις δυνατότητες της Επιτροπής Αναφορών να τους βοηθά να βρουν λύση στο πρόβλημά τους· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί και να τονωθεί περαιτέρω η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας προκειμένου να έρθει το έργο της Επιτροπής εγγύτερα στους πολίτες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί σημαντικό μέσο που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, οι δυνατότητες του οποίου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε επίπεδο συμμετοχής των πολιτών, το μέσο αυτό θα πρέπει βελτιωθεί περαιτέρω, τα επίπεδα εκπροσώπησης – και οι πρακτικές ρυθμίσεις του – θα πρέπει να ενισχυθούν και θα πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστό και να εφαρμόζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (πρωτίστως από την Επιτροπή)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και ότι γνωρίζει ότι απαιτείται ένας νέος κανονισμός προκειμένου να δοθεί τέλος στις πολυάριθμες ελλείψεις, εμπόδια και αδυναμίες καθώς και στην πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και ότι απαιτούνται μηχανισμοί για τη δρομολόγηση και την παρακολούθηση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή υπογραφών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού αριθ. 211/2011, την 1η Απριλίου 2012, η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί αναγκαίο να αξιολογηθεί η εφαρμογή του ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να προταθούν βιώσιμες λύσεις για την ταχεία αναθεώρησή του, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν για επιτυχημένες πρωτοβουλίες στέφθηκαν με επιτυχία και ότι η εμπλοκή και η συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών ως συνδεδεμένης επιτροπής στις ακροάσεις της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών εκτιμήθηκε πολύ, τόσο από τους βουλευτές όσο και από την κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία και θέτει την τεράστια εμπειρία που έχει αποκομίσει από το έργο της με τους πολίτες στην υπηρεσία αυτού του στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται από την Επιτροπή να δώσει συγκεκριμένη συνέχεια, με συγκεκριμένες προτάσεις, σε κάθε επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί ότι ,λόγω του φόρτου εργασίας της Επιτροπής Αναφορών και της ανάγκης ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων της γραμματείας της, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αποστολή ενημέρωσης για τις αναφορές που τελούσαν υπό διερεύνηση κατά τη διάρκεια του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικά θα διενεργηθούν αποστολές σε συνδυασμό με κατάλληλες αναφορές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, οι αποστολές ενημέρωσης αναμένεται ότι θα επανέλθουν στον συνήθη αριθμό τους, δεδομένου ότι αποτελούν ειδικό προνόμιο της Επιτροπής Αναφορών και θεμελιώδες κομμάτι του έργου της, που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τους πολίτες και τις αρχές των οικείων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη των εν λόγω αντιπροσωπειών συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υπόλογη έναντι του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εξέταση των καταγγελιών των πολιτών της Ένωσης για κρούσματα κακοδιαχείρισης των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης, σχετικά με το οποίο η Επιτροπή Αναφορών εκπονεί επίσης ετήσια έκθεση με βάση την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε ενεργά και άμεσα στην οργάνωση της διαδικασίας εκλογής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δυνάμει του άρθρου 204 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2014, η κ. Emily O'Reilly επανεκλέχτηκε στη θέση του Διαμεσολαβητή για πενταετή θητεία μέσα από μια εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιτροπές αναφορών εθνικών κοινοβουλίων, όπου αυτές υπάρχουν, και ότι πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της συγκρότησης επιτροπών αναφορών στα κοινοβούλια των κρατών μελών, της ενίσχυσής τους, εάν υπάρχουν ήδη, και της βελτίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας·

1.  επισημαίνει το έργο που πρέπει να επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών, καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή των πολιτών και των μόνιμων κατοίκων της Ένωσης στην προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων τους και στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανονισμών της ΕΕ, δεδομένου ότι με τις αναφορές αυτές γίνονται γνωστές οι ανησυχίες των πολιτών με σκοπό την επίτευξη λύσης στις νόμιμες αιτιάσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση του θεσμικού συντονισμού με τα θεσμικά όργανα σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με άλλους οργανισμούς, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τα ζητήματα που θίγονται στις αναφορές·

2.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, ως σημείο επαφής για τους πολίτες, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών μπορούν να συναποτελέσουν ένα σύνολο βασικών εργαλείων για να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και ότι πρέπει να διασφαλίζεται η διαφανής και ενδεδειγμένη πρόσβασή τους στα εργαλεία αυτά, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των εργαλείων· υπογραμμίζει την ευθύνη των εν λόγω εργαλείων όσον αφορά την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την ενίσχυση της προβολής και της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το έργο που επιτελεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν υφίστανται περισσότεροι μηχανισμοί άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

3.  υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ είναι απαραίτητη με στόχο την επανασύνδεση με τους πολίτες της ΕΕ και την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της λογοδοσίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι η συνεργασία ενισχύεται μέσω της προορατικής ανταλλαγής πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά επίπεδα και έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θίγουν οι αναφέροντες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ενίοτε οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές δεν αποκρίνονται στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών·

4.  προειδοποιεί για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην εξέταση των αναφορών λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων που έχει στη διάθεσή της η γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, γεγονός που έχει, με τη σειρά του, σαφή αντίκτυπο στο χρονικό διάστημα που παρέχεται για την εξέταση των αναφορών, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό του παραδεκτού· θεωρεί ότι οι εν λόγω καθυστερήσεις δεν είναι αποδεκτές εφόσον σκοπός είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών και ότι όχι μόνο υπονομεύουν το αποτελεσματικό δικαίωμα υποβολής αναφοράς, αλλά βλάπτουν επίσης την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα μάτια των ενδιαφερόμενων πολιτών· παρακινεί τις αρμόδιες πολιτικές και διοικητικές αρχές του Κοινοβουλίου να βρουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατάλληλη λύση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο της Επιτροπής Αναφορών ανταποκρίνεται στο πνεύμα των Συνθηκών·

5.  εκτιμά επιπλέον ότι το Κοινοβούλιο έχει την ειδική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι δεν καθυστερεί για αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα ούτε ο χαρακτηρισμός των μη παραδεκτών ή μη βάσιμων αναφορών ούτε η περάτωσή τους· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη να αιτιολογείται διεξοδικά στον αναφέροντα το μη παραδεκτό ή η περάτωση της αναφοράς ως μη βάσιμης·

6.  καλεί την Επιτροπή Αναφορών και, εφόσον χρειαστεί, τις επιτροπές του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για την τροποποίηση του Κανονισμού, να διαμορφώσουν με σαφέστερο τρόπο τα κριτήρια για τον καθορισμό του βάσιμου και τους κανόνες για τον καθορισμού του παραδεκτού, καθώς και της συνέχισης ή της περάτωσης μιας αναφοράς, και να φροντίσουν επιπλέον ώστε οι δυνητικοί αναφέροντες να έχουν σαφή εικόνα·

7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή συμβάλλοντας στη εξέταση ζητημάτων που θίγουν οι αναφέροντες και ζητά από την Επιτροπή να παρακολουθεί, με προορατικότητα και εγκαίρως, ορισμένα έργα για τα οποία οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι έχει παραβιαστεί, ή θα παραβιαστεί στο μέλλον, το δίκαιο της Ένωσης, μέσω της υλοποίησης του επίσημου σχεδιασμού· καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να παρεμβαίνει διορθωτικά σε αυτές τις περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, ή μη μεταφοράς του, τις οποίες καταγγέλλουν πολλές από τις αναφορές που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο· καλεί επίσης την Επιτροπή να επιδεικνύει εν προκειμένω μικρότερο δισταγμό ως προς την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει· υπογραμμίζει ότι κατά την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει πρέπει να αναιρείται η εντύπωση ότι τα μεγάλα κράτη μέλη τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει σε τακτική βάση την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις και τη συγκεκριμένη έκβαση των διαδικασιών επί παραβάσει που συνδέονται άμεσα με οιαδήποτε αναφορά·

8.  καλεί την Επιτροπή να συμμετέχει πλήρως στην όλη διαδικασία των αναφορών, συγκεκριμένα διεξάγοντας διεξοδικές έρευνες επί των παραδεκτών υποθέσεων που της υποβάλλονται, και, εν τέλει, να παρέχει εγγράφως ακριβείς και ενημερωμένες απαντήσεις στους αναφέροντες· αναμένει οι εν λόγω απαντήσεις να αναπτύσσονται περαιτέρω στις προφορικές συζητήσεις επί των ζητημάτων αυτών στις δημόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· θεωρεί ότι, για λόγους θεσμικής αξιοπιστίας, η Επιτροπή πρέπει να εκπροσωπείται στις εν λόγω συζητήσεις από υπάλληλο κατάλληλης βαθμίδας·

9.  ζητεί, για λόγους διαφάνειας και στο πνεύμα της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, να διευκολύνει η Επιτροπή την πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις πιλοτικές διαδικασίες της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις ληφθείσες αναφορές, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ερωτήσεων και απαντήσεων μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, τουλάχιστον όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία·

10.  τονίζει τη σημασία της προληπτικής παρακολούθησης και της έγκαιρης αποτρεπτικής δράσης εκ μέρους της Επιτροπής όπου υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι ορισμένα προγραμματισμένα και δημοσιοποιημένα έργα μπορεί να παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία· εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα τάση της Επιτροπής να παρεμποδίζει την ουσιαστική διερεύνηση πολλών αναφορών, επιβάλλοντας περιορισμούς για διαδικαστικούς λόγους· διαφωνεί με τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις για αρχειοθέτηση πολλών φακέλων που σχετίζονται με συγκεκριμένες αναφορές χωρίς να αναμένεται το αποτέλεσμα από την εξέταση των ζητημάτων που θέτουν, και πιστεύει ότι τούτο δεν συνάδει με το πνεύμα του ύψιστου ρόλου της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· ζητεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και συνακόλουθη δράση, ιδίως όσον αφορά τις υποθέσεις που παρουσιάζουν οι αναφέροντες και στις οποίες ενδέχεται να υπάρχουν πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ από την ίδια την Επιτροπή, για παράδειγμα στον τομέα της πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα, όπως διασφαλίζεται από τη σύμβαση του Άαρχους·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε όλες τις αναφορές κατά τρόπο ενδελεχή και προορατικό και εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας·

12.   ζητεί, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Επιτροπής Αναφορών και του σημαντικού φόρτου εργασίας της που οφείλεται στην επικοινωνία της με τους χιλιάδες πολίτες και κατοίκους που υποβάλλουν αναφορές κάθε χρόνο, να αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθεται στη γραμματεία της·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της αλληλογραφίας με τους πολίτες με στόχο τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους·

14.  θεωρεί πρωταρχικής σημασίας να ενισχυθεί η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και τις συναφείς επιτροπές τους και με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και να ενθαρρύνονται οι αρχές των κρατών μελών να μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με στόχο την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, και ενθαρρύνει την παρουσία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να παρίστανται εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής του υψηλότερου δυνατού βαθμού στις συνεδριάσεις και τις ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών στις οποίες το περιεχόμενο των θεμάτων που συζητούνται απαιτεί τη συμμετοχή των προαναφερόμενων θεσμικών οργάνων· επαναλαμβάνει την έκκληση που περιέχεται στην έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 (2014/2008 (ΙΝΙ)) σχετικά με τη δρομολόγηση ενισχυμένου διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της διεξαγωγής τακτικών συνεδριάσεων με μέλη των εθνικών επιτροπών αναφορών ή άλλες αρμόδιες αρχές·

15.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσμοθετήσουν την υποχρέωση σύστασης λειτουργικών επιτροπών αναφορών στα εθνικά κοινοβούλια, πράγμα που θα βελτίωνε σημαντικά την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας της Επιτροπής Αναφορών με τα εθνικά κοινοβούλια·

16.   εκτιμά ότι έχει πρωταρχική σημασία να ενισχύσει η επιτροπή τη συνεργασία της με τις άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου, ζητώντας την άποψή τους για τις αναφορές, προσκαλώντας τα μέλη τους στις συζητήσεις που εμπίπτουν στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους και συμμετέχοντας περισσότερο στο έργο τους ως γνωμοδοτική επιτροπή για ορισμένες εκθέσεις, ιδίως για τις εκθέσεις που αφορούν την ορθή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στα κράτη μέλη· ζητεί από τις αρμόδιες επιτροπές να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αναφορές που τους διαβιβάζονται και να παρέχουν τις παρατηρήσεις που είναι απαραίτητες για την ορθή εξέταση των αναφορών·

17.  υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της Επιτροπής Αναφορών ως επιτροπής ελέγχου, η οποία πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε διοικητικό επίπεδο στα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει την έκκληση για περισσότερες πολιτικές συζητήσεις στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ολομέλειας και για εντονότερη επικοινωνία σχετικά με τις αναφορές των ευρωπαίων πολιτών, την οποία διατύπωσε στο ψήφισμά του σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013(1)·

18.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν παρέχεται σε περισσότερους αναφέροντες η δυνατότητα να εκθέσουν απευθείας το ζήτημά τους στην Επιτροπή Αναφορών, εν μέρει ελλείψει χρόνου στις συνεδριάσεις και ελλείψει ανθρώπινων πόρων στη γραμματεία της επιτροπής· ζητεί να βελτιωθούν οι προθεσμίες εντός των οποίων ειδοποιούνται οι αναφέροντες για την επεξεργασία των αναφορών τους και για την εξέτασή τους από την Επιτροπή Αναφορών· στηρίζει την ευρύτερη χρήση της τηλεδιάσκεψης ή οιουδήποτε άλλου μέσου επιτρέπει στους αναφέροντες να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών, ακόμη και αν δεν μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως·

19.  ζητεί την ταχεία συγκρότηση ανεπίσημου δικτύου αναφορών εντός του Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή βουλευτών που εκπροσωπούν κάθε επιτροπή του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ομαλός και αποτελεσματικός συντονισμός του έργου που σχετίζεται με τις αναφορές, πράγμα που θα βελτιώσει την άσκηση του δικαιώματος υποβολής αναφοράς·

20.   τονίζει τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι υπόλοιπες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων εξετάζοντας στις συνεδριάσεις τους ζητήματα που θίγονται στις αναφορές σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητές τους και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις αναφορές ως πηγή πληροφοριών στο πλαίσιο νομοθετικών διαδικασιών·

21.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη και ότι, για πολλούς πολίτες, η εφαρμογή του αποδείχθηκε ελάχιστα σαφής και, σε ορισμένο βαθμό, απογοητευτική· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει εγκρίνει ακόμα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, και ότι δεν παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες επαρκές επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτό το πλαίσιο· εκφράζει τη λύπη του για την αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Επιτροπή, το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δηλώνει συχνά αδυναμία παρέμβασης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όταν η Επιτροπή Αναφορών υποβάλλει σχετικό αίτημα, επικαλούμενη το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι προσδοκίες των πολιτών συχνά υπερβαίνουν τα όρια του επιτρεπτού βάσει των αυστηρά νομικών διατάξεων του Χάρτη· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και να αναζητήσει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 51·

22.  υπογραμμίζει το σημαντικό έργο που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνει δεόντως υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)· επισημαίνει ότι το ενωσιακό πλαίσιο πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης· ζητεί, εν προκειμένω, να ενισχυθεί η ικανότητα της Επιτροπής Αναφορών και της γραμματείας της, προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή Αναφορών να εκπληρώνει σωστά τον προστατευτικό της ρόλο· ζητεί τον διορισμό υπαλλήλου που θα είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία· τονίζει την προθυμία της Επιτροπής Αναφορών να συνεργαστεί στενά με άλλες νομοθετικές επιτροπές που συμμετέχουν στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με αναπηρία· καταγράφει την ανάγκη να καταβάλει η Επιτροπή Αναφορών περισσότερες προσπάθειες και να αναλάβει περαιτέρω δράση για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, όπως δράσεις με στόχο την προώθηση της ταχείας κύρωσης της Συνθήκης του Μαρακές·

23.  αναγνωρίζει τον προβληματισμό και την αποδοκιμασία των πολιτών για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) και τις αδιαφανείς διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επισημαίνεται σε πολυάριθμες αναφορές που υποβλήθηκαν το 2014· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσει η Επιτροπή επειγόντως τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας·

24.   επισημαίνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, στην οποία, όπως επισημάνθηκε σε πολυάριθμες αναφορές, απορρίπτει τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS), και εκφράζει τη λύπη του για την απόρριψη της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών κατά της ΤΤΙΡ·

25.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να την υπογράψουν και να την κυρώσουν το συντομότερο δυνατό·

26.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με μειωμένη όραση ή τα άτομα που έχουν πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων·

28.  επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται σε ορισμένες αναφορές που αφορούν το έργο της διερεύνησης και εκμετάλλευσης ενδεχόμενων κοιτασμάτων πετρελαίου στα Κανάρια Νησιά· αναγνωρίζει ότι οι αναφέροντες που αντιτάχθηκαν στο έργο για περιβαλλοντικούς λόγους συνέβαλαν σημαντικά στην αποσαφήνιση του διαλόγου· αναγνωρίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα παραμένουν προτεραιότητα για τους αναφέροντες, γεγονός που αναδεικνύει την αδυναμία των κρατών μελών στον τομέα αυτό· διαπιστώνει ότι πολλές από αυτές τις αναφορές αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, την ασφαλή υδροδότηση, την πυρηνική ενέργεια, την υδραυλική ρωγμάτωση και την προστασία ζωικών ειδών·

29.  τονίζει τον υψηλό αριθμό αναφορών που απορρίπτουν τη χρήση της τεχνικής της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την εξόρυξη αερίου και πετρελαίου από το υπέδαφος και οι οποίες επισημαίνουν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση της εν λόγω τεχνικής·

30.  καταγγέλλει ιδίως την πρακτική του «κατακερματισμού» των υποθέσεων, η οποία παρατηρείται κατά κόρον όταν πρόκειται για μεγάλα έργα υποδομών ή δραστηριότητες γεώτρησης που αποτελούν το αντικείμενο πολυάριθμων αναφορών περιβαλλοντικού χαρακτήρα·

31.  επισημαίνει τις ανησυχίες αναφερόντων σχετικά με εικαζόμενες περιπτώσεις αδικίας που σημειώθηκαν στο πλαίσιο διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών για υποθέσεις διάστασης ή διαζυγίου γονέων στις οποίες ανέκυψαν ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια ανηλίκων και εξαναγκαστικές υιοθεσίες· παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, στην περίπτωση συζύγων διαφορετικής ιθαγένειας, ασκούνται συχνά διακρίσεις λόγω εθνικότητας υπέρ του γονέα που κατάγεται από το κράτος μέλος στο οποίο διεξάγονται οι σχετικές διαδικασίες και κατά του μη υπηκόου του κράτους αυτού, γεγονός που έχει σοβαρές και συχνά δραματικότατες επιπτώσεις στα δικαιώματα του παιδιού· υπογραμμίζει ότι έχει λάβει καταγγελίες για περιστατικά στα οποία εμπλέκονται διάφορα κράτη μέλη (Γερμανία (ιδίως σε σχέση με περιστατικά που αφορούν τις δραστηριότητες της γερμανικής υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων), Γαλλία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, Δανία) και η Νορβηγία, και χαιρετίζει, εν προκειμένω, την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξελλών ΙΙα εντός του 2016· τονίζει ότι, το 2015, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών μια νέα ομάδα εργασίας, επιφορτισμένη με την παροχή ταχείας και συνεκτικής ανταπόκρισης σε αυτές τις ανησυχίες, η οποία έχει πραγματοποιήσει διερευνητική επίσκεψη για να ερευνήσει καταγγελίες αυτού του είδους επί τόπου·

32.  επισημαίνει τον σημαντικό αριθμό αναφορών που ελήφθησαν και οι οποίες καταγγέλλουν σε έντονο ύφος και προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής, εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών· τονίζει την υποχρέωση που υπέχουν όλα τα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, περιλαμβανομένου του Frontex, να εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων δράσης τους, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

33.   χαιρετίζει τον κοινωνικό διάλογο «Ευρωπαϊκό φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού» που διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 2007, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και έχει ως στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων της ΕΕ· σημειώνει ότι οι συμμετέχοντες στον διάλογο αυτό είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών, συνήγοροι για τα δικαιώματα των παιδιών, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNICEF και μη κυβερνητικές οργανώσεις·

34.   υπογραμμίζει την πολυμορφία των θεμάτων που θίγονται στις αναφορές των πολιτών, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η εσωτερική αγορά, η περιβαλλοντική νομοθεσία,οι εργασιακές σχέσεις, οι μεταναστευτικές πολιτικές, οι εμπορικές συμφωνίες, ζητήματα δημόσιας υγείας, η προστασία των παιδιών, οι μεταφορές, τα δικαιώματα των ζώων και οι διακρίσεις· ζητεί περαιτέρω εξειδίκευση του έργου της Επιτροπής Αναφορών μέσω του διορισμού εσωτερικών εισηγητών για τις σημαντικές πολιτικές τις οποίες θίγουν οι αναφέροντες· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την εντατική και εκτεταμένη υποβολή αναφορών·

35.  εκτιμά ότι η διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων συνιστά σημαντικό εργαλείο για την εξέταση των προβλημάτων που θίγουν οι πολίτες· επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στις δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν με την Επιτροπή Περιβάλλοντος σε απάντηση στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα», και με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από εμάς»· εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών είναι ένα εργαλείο που προάγει τη διεθνική, συμμετοχική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία και το οποίο, κατά την έγκριση ενός νέου κανονισμού, μπορεί να επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο άμεσα στη χάραξη, την ανάδειξη και την ιεράρχηση προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συμμετάσχει προδραστικά στη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων για επιτυχημένες πρωτοβουλίες· δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα, σε θεσμικό επίπεδο, στη βελτίωση αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας και στη διασφάλιση της δέουσας νομοθετικής συνέχειας όπου ενδείκνυται· επικροτεί τη χρήση χαρακτηριστικών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στις ακροάσεις, όπως η οθόνη μετατροπής κειμένου σε ομιλία·

36.  εκφράζει τη λύπη του για την απόκριση της Επιτροπής στις λιγοστές επιτυχείς ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, καθώς και για το γεγονός ότι δεν δόθηκε επαρκής συνέχεια στο μόνο μέσο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ·

37.  εφιστά την προσοχή στον μεγάλο αριθμό ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν το 2014 με τη μορφή εκθέσεων, όπως η έκθεση του 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ «Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας»(3), η οποία άνοιξε τον διάλογο σχετικά με την εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι· εφιστά την προσοχή στην ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το 2013(4), καθώς και στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013(5), όσον αφορά κυρίως τη συμφωνία για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)·

38.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να συνεχίσει το 2014 τις δραστηριότητες που είχε δρομολογήσει το 2013 στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών», δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις ευρωπαϊκές εκλογές (που πραγματοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014)· επικροτεί τη βούληση της Επιτροπής να ενημερώνει τους πολίτες για τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την προθυμία της να παρέχει εν προκειμένω πληροφορίες και συμβουλές στους πολίτες της Ένωσης για τα δικαιώματά τους και για τους δημοκρατικούς μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να τα υπερασπίζονται· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα των ευρωπαϊκών εκλογών, δεδομένου ότι σε πολλά κράτη μέλη το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2014 ήταν χαμηλότερο από 50%·

39.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει μια πλήρως λειτουργική πύλη στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας οι αναφέροντες μπορούν πράγματι να εγγράφονται, να υποβάλλουν αναφορές, να τηλεφορτώνουν συνοδευτικά έγγραφα, να υποστηρίζουν τις παραδεκτές αναφορές, να λαμβάνουν πληροφορίες για τις αναφορές και να λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις για αλλαγές της κατάστασης της αναφοράς τους μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, καθώς επίσης να έρχονται σε άμεση επαφή με τους υπαλλήλους της ΕΕ για να έχουν σαφή και απευθείας ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των ζητημάτων που εγείρουν στις αναφορές τους· εκφράζει τη λύπη του για τη μη τήρηση του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και για το γεγονός ότι πολλά από τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά δεν έχουν ολοκληρωθεί· παροτρύνει τα αρμόδια διοικητικά όργανα να επιταχύνουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εναπομεινάντων σταδίων του έργου και για τη διόρθωση τυχόν υφιστάμενων ελλείψεων· επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας υποβολής αναφοράς·

40.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και τις αρχές σε κατώτερο επίπεδο στα κράτη μέλη που διαθέτουν αντίστοιχα όργανα καταγγελιών, να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση με σκοπό να πληροφορούνται με απόλυτη σαφήνεια οι πολίτες σε ποιο επίπεδο και σε ποια αρχή μπορούν να απευθύνουν τις αναφορές τους·

41.  ζητεί την αποτελεσματική αξιολόγηση του προσωπικού της γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών, με γνώμονα την εξασφάλιση ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας, δεδομένης της μεγάλης συσσώρευσης αναφορών και των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην επεξεργασία τους· θεωρεί ότι η προσήκουσα επεξεργασία και εξέταση των αναφορών που έχουν εγκριθεί, σε συνδυασμό με την παροχή επαρκών πληροφοριών στους αναφέροντες, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

42.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί μια πιο εποικοδομητική ενημέρωση των πολιτών μέσα από τη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Αναφορών με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στα κράτη μέλη·

43.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT, το οποίο σε τακτικά χρονικά διαστήματα αποκαλύπτει και λύνει προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να αναβαθμίσει αυτό το εργαλείο, να επιτρέψει την πρόσβαση των μελών της Επιτροπής Αναφορών στο σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του SOLVIT και να παρέχει τακτική ενημέρωση στα μέλη σχετικά με τις υποθέσεις που σχετίζονται με υποβληθείσες αναφορές·

44.   τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας της Επιτροπής Αναφορών με τα άλλα όργανα και φορείς της ΕΕ και με τις εθνικές αρχές στα κράτη μέλη· εκτιμά ότι η βελτίωση του διαλόγου και της συστηματικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ιδίως με τις επιτροπές αναφορών των εθνικών κοινοβουλίων, έχει καίρια σημασία· συνιστά στα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών που δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής να συγκροτήσουν επιτροπές αναφορών· θεωρεί ότι η επίσκεψη αντιπροσωπείας της επιτροπής αναφορών του σκοτσέζικου κοινοβουλίου στην Επιτροπή Αναφορών, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, αποτελεί παράδειγμα αυτής της συνεργασίας και ότι εταιρικές σχέσεις αυτού του είδους καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την από κοινού αξιοποίηση εμπειριών και την τελειοποίηση της πρακτικής για μια συστηματική και αποτελεσματική διαβίβαση των αναφορών στα αρμόδια όργανα·

45.  υπογραμμίζει ότι η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική για το έργο της Επιτροπής Αναφορών· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προδραστικό ρόλο απαντώντας σε αναφορές που αφορούν την εφαρμογή και την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία και την ενεργό συνεργασία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· υπογραμμίζει την παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης στη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2014, στην οποία υποβλήθηκε η έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2013) για το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων·

46.  υπενθυμίζει ότι οι διερευνητικές επισκέψεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διερεύνησης που διαθέτει η Επιτροπή Αναφορών, όπως προβλέπεται στους κανόνες, παρόλο που το 2014 δεν πραγματοποιήθηκε καμία τέτοια επίσκεψη· θεωρεί απαραίτητο να μη σταματά η διεκπεραίωση αναφορών, ιδίως όσον αφορά τις απαραίτητες διερευνητικές επισκέψεις, ούτε στο διάστημα μεταξύ των εκλογών και της σύστασης του νέου Κοινοβουλίου, και καλεί τις επιτροπές του Κοινοβουλίου να λάβουν τα δέοντα μέτρα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι αποστολές ενημέρωσης να οδηγούν σε σαφείς συστάσεις που εστιάζουν στην επίλυση των προβλημάτων των αναφερόντων· αναμένει να συνεχιστεί από το 2016 η τακτική δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών όσον αφορά τις διερευνητικές επισκέψεις·

47.  καλεί την Ελλάδα να λάβει υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης σχετικά με τη συλλογή των αποβλήτων και τους χώρους διάθεσης αποβλήτων στην Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αναφορών τον Φεβρουάριο του 2014· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει προσεκτικά με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που διατίθενται για τη συλλογή απορριμμάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της ΕΕ στον τομέα της ανακύκλωσης απορριμμάτων·

48.  αποδίδει μεγάλη σημασία στην παρουσία και την ενεργό συνεργασία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· επικροτεί και ενθαρρύνει την παρουσία εκπροσώπων των δημόσιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τη συμμετοχή τους και την ενεργό τους συνεργασία· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αναφοράς·

49.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όπως και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις άριστες σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών εντός του θεσμικού πλαισίου· εκτιμά ιδιαίτερα την τακτική συνεισφορά της Διαμεσολαβήτριας στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών σε όλη τη διάρκεια του έτους·

50.   προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις επιτροπές αναφορών, εφόσον υπάρχουν, των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων των διαφόρων κρατών μελών· δεσμεύεται να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών αυτού του είδους στα υπόλοιπα κράτη μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή·

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις επιτροπές αναφορών τους και στους εθνικούς διαμεσολαβητές τους ή παρόμοιους αρμόδιους φορείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της ετήσιας έκθεσης του 2014 είναι να προσφέρει μια επισκόπηση του έργου της Επιτροπής Αναφορών. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Αναφορών δεν συνδέεται με το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής αλλά καθορίζεται από τους πολίτες, οι οποίοι, ασκώντας το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κοινοποιούν τις ανησυχίες τους σχετικά με διάφορες πολιτικές και νομοθετήματα της ΕΕ.

Σκοπός της ετήσιας έκθεσης είναι να δοθεί μια ακριβής και πλήρης εικόνα του έργου που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών. Η έκθεση παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αναφορών που έχουν ληφθεί, έχουν περατωθεί ή έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την Επιτροπή Αναφορών, τις εμπλεκόμενες χώρες και τα ζητήματα που εγείρονται. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία αποτελούν σημαντικό ποσοτικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής Αναφορών. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται και άλλες πτυχές, όπως οι σχέσεις με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις εθνικές και περιφερειακές αρχές.

Το 2014, «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών», δόθηκε μεγάλη έμφαση στις ευρωπαϊκές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου. Η Επιτροπή Αναφορών συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17 Ιουλίου 2014: η Cecilia Wikström εξελέγη πρόεδρος, η Rosa Estaràs Ferragut εξελέγη πρώτη αντιπρόεδρος, η Roberta Metsola δεύτερη αντιπρόεδρος, η Marlene Mizzi τρίτη αντιπρόεδρος και ο Pál Csáky τέταρτος αντιπρόεδρος.

Το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας κατοχυρώθηκε το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Κοινοβούλιο ως ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ως θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 227 της Συνθήκης, το οποίο ορίζει ότι όλοι οι πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι της Ένωσης, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, δικαιούνται να υποβάλλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα. Πρόκειται, επομένως, για ένα εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν ενώπιον του Κοινοβουλίου τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο των διαφόρων πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή.

Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η πλειονότητα των πολιτών ζητά τη βοήθεια του Κοινοβουλίου για θέματα που συνδέονται με τη δικαιοσύνη, το περιβάλλον, την εσωτερική αγορά ή τα θεμελιώδη δικαιώματα. Άλλοι αναφέροντες επιδιώκουν να εισακουστούν οι προτάσεις τους σχετικά με την άσκηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και, τέλος, άλλοι καταφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αμφισβητήσουν αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις εθνικές αρχές ή για να καταγγείλουν αποφάσεις εθνικών δικαστικών αρχών. Ορισμένοι αναφέροντες καταγγέλλουν ανεπάρκειες στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες οφείλονται είτε στην προβληματική μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο είτε στη μη εφαρμογή ή και την παραβίαση της νομοθεσίας της Ένωσης.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων, το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε 2 714 αναφορές, αριθμός που σηματοδοτεί μείωση κατά 6% σε σύγκριση με τις 2 891 αναφορές που είχαν υποβληθεί το 2013. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο αριθμός των αναφορών κορυφώθηκε το 2013 και το 2014 αλλά η μικρή μείωση το 2014 αποτυπώνει μια νέα τάση, μετά τη σταθερή αύξηση του αριθμού αναφορών που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Στατιστική ανάλυση των αναφορών που υποβλήθηκαν το 2014 σε σύγκριση με τις αναφορές του 2013

Έκβαση των αναφορών

Έκβαση των αναφορών

Αριθμός αναφορών

%

Αριθμός αναφορών

%

 

2014

2013

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους συνεχίστηκε

790

29,1

1168

40,4

Χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές

1070

39,4

1046

36,2

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους περατώθηκε

817

30,1

677

23,4

Συστάσεις επί των οποίων προβλήθηκαν αντιρρήσεις

37

1,4

0

0

Σύνολο καταγεγραμμένων αναφορών

2714

100

2891

100,0

Χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και διαβιβάστηκαν σε άλλα όργανα για γνωμοδότηση

77

9,7

156

13,3

Χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και διαβιβάστηκαν σε άλλα όργανα προς ενημέρωση

380

48,1

404

34,5

Χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για γνωμοδότηση

688

87,0

1123

95,8

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όσον αφορά το 59,6% περίπου των αναφορών που ελήφθησαν το 2013, δηλαδή 1 723 αναφορές, η εξέταση περατώθηκε από την αρχή της διαδικασίας, είτε επειδή αυτές κρίθηκαν μη παραδεκτές (36,2%) είτε επειδή, αν και παραδεκτές, η εξέτασή τους περατώθηκε αμέσως μετά την ενημέρωση των αναφερόντων για τα διάφορα ζητήματα που έθεταν ή αφού διαβιβάστηκαν προς ενημέρωση σε άλλες αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές (23,4%). Οι αναφορές που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές ανέρχονται σε 1 168 (40,4%) και το 95,6% αυτών των αναφορών διαβιβάστηκαν για γνωμοδότηση στην Επιτροπή (1 119).

2013

 

2014

Έκβαση

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

 

Έκβαση

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές

1844

63,8

 

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές

1607

59,2

Χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές

1047

36,2

 

Χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές

1070

39,4

Συνολικός αριθμός

2891

100

 

Η απόφαση εκκρεμεί

37

1,4

 

 

 

 

Συνολικός αριθμός

2714

100

Το 2014, η εξέταση του 69,5% των αναφορών που ελήφθησαν (1 887 αναφορές) περατώθηκε στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, είτε επειδή κρίθηκαν μη παραδεκτές (39,4%) είτε επειδή, μολονότι παραδεκτές, η εξέτασή τους περατώθηκε αμέσως μετά την ενημέρωση των αναφερόντων ή αφού διαβιβάστηκαν προς ενημέρωση σε άλλες αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές (30,1%). Παρόλο που το ποσοστό των αναφορών που κρίθηκαν μη παραδεκτές παραμένει σχετικά σταθερό (καταγράφοντας μικρή αύξηση 3,2% το 2014), όπως επίσης και το ποσοστό των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές (καταγράφηκε μικρή μείωση 4,6% το 2014), υπάρχει σαφής διαφορά στις αποφάσεις που έλαβαν τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών τα δύο αυτά έτη (2013 και 2014): η απόφαση να αποσταλούν πληροφορίες στους αναφέροντες και να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας παρουσιάζει σαφή αύξηση σε σύγκριση με το 2013 (κατά 11,3%). Όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στις αναφορές, διαπιστώνεται ότι αυξήθηκαν οι περιπτώσεις διαβίβασης των αναφορών προς ενημέρωση (κατά 13,6%) και μειώθηκαν τόσο οι περιπτώσεις διαβίβασής τους για γνωμοδότηση σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές (κατά 3,6%) όσο και τα αιτήματα για διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή (κατά 8,8%).

Αριθμός αναφορών ανά χώρα

Σε σύγκριση με το 2013, καταγράφηκαν ορισμένες μεταβολές στον κατάλογο των χωρών προέλευσης των αναφορών το 2014. Η Ισπανία εξακολουθεί να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και στη συνέχεια ακολουθούν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (το 2013 την πέμπτη θέση καταλάμβανε η Γαλλία).

Η Εσθονία βρίσκεται στην τελευταία θέση του καταλόγου, μετά το Λουξεμβούργο, όπως και πέρυσι.

2013

 

2014

Χώρα

Αριθμός αναφορών

%

 

Χώρα

Αριθμός αναφορών

%

Ευρωπαϊκή Ένωση

751

23,5

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

908

28,9

Ισπανία

453

14,2

 

Ισπανία

449

14,3

Γερμανία

362

11,3

 

Γερμανία

271

8,6

Ιταλία

278

8,7

 

Ιταλία

248

7,9

Ρουμανία

223

7,0

 

Ρουμανία

199

6,3

Γαλλία

129

4,0

 

Ηνωμένο Βασίλειο

109

3,5

Άλλη

1003

31,4

 

Άλλη

1071

34,0

Αριθμός αναφορών το 2014 ανά χώρα

Κυριότερα θέματα των αναφορών

Όπως προαναφέρθηκε, το 2014 η δικαιοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή ανησυχίας των αναφερόντων ενώ έπονται το περιβάλλον, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η υγεία. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των αναφορών που αφορούν την επιστροφή περιουσιών.

2013

 

2014

Θέμα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

 

Θέμα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Δικαιοσύνη

387

10,5

 

Δικαιοσύνη

300

8,3

Περιβάλλον

361

9,8

 

Περιβάλλον

284

7,8

Θεμελιώδη δικαιώματα

268

7,2

 

Εσωτερική αγορά

266

7,3

Εσωτερική αγορά

223

6,0

 

Θεμελιώδη δικαιώματα

208

5,7

Κοινωνικά θέματα

199

5,4

 

Υγεία

173

4,8

Εκπαίδευση και πολιτισμός

141

3,8

 

Κοινωνικά θέματα

158

4,4

Υγεία

137

3,7

 

Μεταφορές

117

3,2

Απασχόληση

117

3,2

 

Εκπαίδευση και πολιτισμός

113

3,1

Μεταφορές

107

2,9

 

Απασχόληση

108

3,0

Περιουσίες και επιστροφή τους

91

2,5

 

Περιουσίες και επιστροφή τους

55

1,5

Άλλο

1 669

45,1

 

Άλλο

1 - 844

50,9

Γλώσσα αναφερόντων

Παρατηρούνται επίσης πολύ μικρές αλλαγές ως προς την κατανομή των αναφορών ανά γλώσσα: το 2014, όπως και το 2013, τα γερμανικά και τα αγγλικά εξακολουθούν να αποτελούν τις δύο γλώσσες που χρησιμοποιούν περισσότερο οι αναφέροντες, με τα ισπανικά και τα ιταλικά να ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα και τη χρήση τους να αυξάνεται, τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτους αριθμούς. Οι τέσσερις αυτές γλώσσες (DE, EN, ES και IT) αντιστοιχούν στο 72% των αναφορών.

Τα μαλτέζικα και τα εσθονικά καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις (και στις δύο γλώσσες αντιστοιχεί από μία αναφορά).

2013

 

2014

Γλώσσα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

 

Γλώσσα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Γερμανικά

701

24,2

 

Γερμανικά

607

22,4

Αγγλικά

525

18,2

 

Αγγλικά

496

18,3

Ισπανικά

442

15,3

 

Ισπανικά

456

16,8

Ιταλικά

316

10,9

 

Ιταλικά

400

14,7

Γαλλικά

203

7,0

 

Γαλλικά

151

5,6

Ρουμανικά

166

5,7

 

Ρουμανικά

135

5,0

Πολωνικά

131

4,5

 

Πολωνικά

105

3,9

Άλλη

276

9,0

 

Ελληνικά

92

3,4

 

 

 

 

Άλλη

273

10

Αριθμός αναφορών το 2014 ανά γλώσσα

 

Ιθαγένεια αναφερόντων

Όσον αφορά την ιθαγένεια, οι Γερμανοί παραμένουν οι πιο ενεργοί αναφέροντες, ακολουθούμενοι από τους Ισπανούς και τους Ιταλούς, όπως και το 2013. Οι ρουμάνοι, οι βρετανοί και οι γάλλοι αναφέροντες κατατάσσονται στις επόμενες θέσεις. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι Εσθονοί και οι Λουξεμβούργιοι, στους οποίους αντιστοιχούν συνολικά μόνο οκτώ αναφορές το 2014.

2013

 

2014

Εθνικότητα του βασικού αναφέροντος

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

 

Εθνικότητα του βασικού αναφέροντος

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Γερμανία

649

22,4

 

Γερμανία

551

20,2

Ισπανία

456

15,8

 

Ισπανία

468

17,1

Ιταλία

344

11,9

 

Ιταλία

425

15,6

Ρουμανία

213

7,4

 

Ρουμανία

196

7,2

Γαλλία

152

5,3

 

Ηνωμένο Βασίλειο

143

5,2

Πολωνία

143

4,9

 

Γαλλία

129

4,7

Ηνωμένο Βασίλειο

138

4,8

 

Πολωνία

123

4,5

Ελλάδα

113

3,9

 

Ελλάδα

113

4,1

Άλλη

800

23,6

 

Άλλη

574

21,9

Αριθμός αναφορών το 2014 ανά εθνικότητα

 

Τρόπος υποβολής αναφορών

Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής των αναφορών, παγιώνεται η τάση που είχε παρατηρηθεί το 2013: οι αναφέροντες γίνονται ολοένα και περισσότερο ενεργοί και υποβάλλουν τις αναφορές τους κάνοντας χρήση του Διαδικτύου παρά της παραδοσιακής τυποποιημένης επιστολής (80% των αναφορών που ελήφθησαν το 2014 απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναντι 75,2% το 2013).

2013

 

2014

Τρόπος υποβολής της αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

 

Τρόπος υποβολής της αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

2173

75,2

 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

2174

80

Επιστολή

718

24,8

 

Επιστολή

540

20

Τρόπος υποβολής αναφορών το 2014

 

Κατάσταση των αναφορών

Σε ό, τι αφορά την κατάσταση των αναφορών, για τη μεγάλη πλειονότητα των αναφορών (ποσοστό 80%), η εξέταση περατώνεται μέσα στον πρώτο χρόνο από την υποβολή τους και τον χαρακτηρισμό τους ως παραδεκτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες μόνο αναφορές παραμένουν υπό εξέταση για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών. Οι περισσότερες από τις αναφορές αυτές αφορούν θέματα που για τα οποία έχουν κινηθεί διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου ή είναι καταγγελίες για τις οποίες οι αναφέροντες έχουν ζητήσει λεπτομερέστερη παρακολούθηση (στην αρχή της τρέχουσας 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου, τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών ζήτησαν να τεθεί σε εφαρμογή μια ειδική διαδικασία «σάρωσης» για την επαναξιολόγηση όλων των αναφορών που εξακολουθούν να εκκρεμούν επί πολλές κοινοβουλευτικές περιόδους).

Κατάσταση των αναφορών

Έτος

Εκκρεμούν

Έχουν περατωθεί

2014

763

28,1%

1 925

70,9%

2013

531

18.4%

2 360

81.6%

2012

213

10.7%

1 773

89,3%

2011

120

8,5%

1 294

91,5%

2010

66

4,0%

1 590

96,0%

2009

27

1,4%

1 897

98,6%

2008

35

1,9%

1 848

98,1%

2007

32

2,1%

1 474

97,9%

2006

10

1,0%

1 011

99,0%

2005

4

0,4%

1 012

99,6%

2004

5

0,5 %

997

99,5%

2003

0

0%

1 315

100%

2001

0

0%

1 132

100%

2000

0

0%

908

100%

Με βάση την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι οι περισσότερες αναφορές χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές επειδή οι αναφέροντες εξακολουθούν να συγχέουν τις εθνικές με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, καθώς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με το Συμβούλιο της Ευρώπης, και κυρίως με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών ως προς την ουσία του δικαιώματος υποβολής αναφοράς και ως προς το τι μπορούν να επιτύχουν οι πολίτες όταν υποβάλλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο.

Η νέα διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές που τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2014 βελτίωσε το προγενέστερο σύστημα της ειδικής ιστοσελίδας για τις αναφορές που βρίσκονταν στη διαδικτυακή πύλη Europarl του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πολίτες που υποβάλλουν διαδικτυακά αναφορές σε αυτή τη νέα διαδικτυακή πύλη έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, μπορούν να εγγράφονται, να υποβάλλουν αναφορές, να τηλεφορτώνουν τα συνοδευτικά έγγραφα, να υποστηρίζουν τις παραδεκτές αναφορές, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αναφοράς τους και να ειδοποιούνται για την αλλαγή της κατάστασης της αναφοράς τους μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Οι αναφέροντες βρίσκουν επίσης πληροφορίες για τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών καθώς και για τις πιο άμεσες δυνατότητες αποκατάστασης της ζημίας χρησιμοποιώντας άλλα δίκτυα που βρίσκονται στη διάθεσή τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε εθνικό επίπεδο (SOLVIT, EU PILOT, το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων των καταναλωτών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι εθνικοί διαμεσολαβητές ή οι επιτροπές αναφορών των εθνικών κοινοβουλίων).

Στην παρούσα έκθεση τονίζεται η ανάγκη για μια ενιαία υπηρεσία εξυπηρέτησης των πολιτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα μπορεί να τους κατευθύνει όταν αναζητούν λύσεις για εικαζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Ο στόχος αυτός διατηρεί ακέραια τη σημασία του. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής να συγκεντρώσει τους επίσημους και ανεπίσημους μηχανισμούς υποβολής παραπόνων στη σελίδα «Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ» του ιστοτόπου www.europa.eu μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει πιο αναλυτική και σαφής διάκριση μεταξύ των επίσημων μηχανισμών (καταγγελίες στην Επιτροπή, αναφορές στο Κοινοβούλιο, καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή) και των ανεπίσημων μηχανισμών (Solvit, ECC-net, FIN-Net κ.λπ.). Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν το είδος των πληροφοριών που αναζητούν. Οι προσπάθειες της Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή είναι άξιες συγχαρητηρίων, δεδομένου ότι με την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης «Your Europe» βελτιώθηκε η πρόσβαση, η ενημέρωση και η βοήθεια που παρέχονται σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη δημιουργία της νέας του διαδικτυακής πύλης στις 19 Νοεμβρίου 2014 σημείωσε πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή, παρόλο που πρέπει να επισημανθεί ότι στη διαδικτυακή πύλη του Κοινοβουλίου, η σελίδα της Επιτροπής Αναφορών δεν εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα υποδοχής αλλά στην τέταρτη σελίδα: οι χρήστες πρέπει να επισκεφτούν πρώτα τις σελίδες «Το Κοινοβούλιο και εσείς» και «Φρόντισε να ακούγεσαι» για να φθάσουν στη σελίδα των αναφορών και να βρουν τον ειδικό ιστότοπο για να υποβάλουν την αναφορά τους http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/el/main

Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ο φυσικός εταίρος της Επιτροπής Αναφορών για τη διεκπεραίωση των αναφορών, αφού είναι υπεύθυνη να μεριμνά για την εφαρμογή και τον σεβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ενώ υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων, ο χρόνος που χρειάζεται για να δοθεί απάντηση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών – κατά μέσον όρο τέσσερις μήνες – θα πρέπει να μειωθεί. Επίσης, στο πλαίσιο μιας καλής διοργανικής συνεργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών για την πορεία των διαδικασιών επί παραβάσει που συνδέονται άμεσα με αναφορές.

Αξίζει να σημειωθεί η ακρόαση του αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Frans Timmermans, στις 7 Οκτωβρίου 2014. Στις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο και κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων, ο κ. Timmermans, ορισθείς επίτροπος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση, ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, καθώς και τη δέσμευση ότι θα διερευνήσει τις δυσκολίες και τους περιορισμούς των αναφορών λόγω του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε επίσης στην ακρόαση του επιτρόπου Navracsics (πεδία αρμοδιότητας: εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και ιδιότητα του πολίτη), την 1η Οκτωβρίου 2014.

Η Επιτροπή Αναφορών εκτίμησε την παρουσίαση του κ. Pascal Leardini, επικεφαλής της διεύθυνσης ΣΤ της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών τον Σεπτέμβριο του 2014. Ο Pascal Leardini υπογράμμισε ότι οι αναφορές που έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή για να διατυπώσει τη γνώμη της καλύπτουν τέσσερα βασικά πεδία: το περιβάλλον, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζομένων και την οικονομική και κοινωνική κρίση. Απαρίθμησε τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, δηλαδή την ανάγκη να ελέγχονται περισσότερο αυστηρά οι αναφορές που κρίνονται παραδεκτές και απευθύνονται στην Επιτροπή, την ανάγκη παρέμβασης των κρατών μελών και των αρχών τους, την παρουσία υπαλλήλων της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων και τέλος τον μεγάλο αριθμό αναφορών που εκκρεμούν, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας.

Για να βελτιωθεί η υφιστάμενη στενή συνεργασία, η Επιτροπή πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση των βασικότερων θεμάτων που τέθηκαν, μεταξύ άλλων την πρόσκληση των κρατών μελών στις συνεδριάσεις και την εντατικότερη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων προσφυγής.

Σχέσεις με το Συμβούλιο

Η Επιτροπή Αναφορών επικροτεί την παρουσία του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών αλλά εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η παρουσία αυτή δεν μεταφράζεται σε μια πιο ενεργό συνεργασία, η οποία θα επέτρεπε την απεμπλοκή αναφορών για τις οποίες η συνεργασία με τα κράτη μέλη θεωρείται καθοριστική· η Επιτροπή Αναφορών επικροτεί, ωστόσο, τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία, που παρακολουθούν ανελλιπώς τις συνεδριάσεις της.

Σχέσεις με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια – παραστάσεις

Η κ. Emily O'Reilly που εξελέγη για πρώτη φορά στο αξίωμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή τον Ιούλιο του 2013, επανεξελέγη για νέα πενταετή θητεία τον Δεκέμβριο του 2014, άσκησε, κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, τα καθήκοντά της με ενεργό και ισορροπημένο τρόπο, τόσο όσον αφορά την εξέταση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και την περάτωση των αναφορών όσο και σε σχέση με την εδραίωση εποικοδομητικών σχέσεων με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ενθάρρυνση των πολιτών να ασκούν τα δικαιώματά τους έναντι αυτών των θεσμικών οργάνων και οργανισμών.

Η Επιτροπή Αναφορών έχει εξαιρετικές διοργανικές σχέσεις με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η οποία εμφανίστηκε ενώπιόν της επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του έτους, μεταξύ άλλων στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 για να παρουσιάσει την ετήσια έκθεσή της για το 2013. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, παρείχε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των πολιτών που υποστηρίχθηκαν από τις υπηρεσίες της το 2013, τον αριθμό των ερευνών που εκκρεμούσαν και περατώθηκαν εκείνο το έτος, τα θεσμικά όργανα που αφορούσαν οι εκκρεμείς έρευνες, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, το ποσοστό συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Διαμεσολαβητή και τέλος τα στατιστικά στοιχεία για τα παράπονα που ελήφθησαν και τις έρευνες που δρομολογήθηκαν σε κάθε χώρα. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ανέδειξε τα βασικά ζητήματα που προσέγγισε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της (διαφάνεια, ηθικά ζητήματα, συμμετοχή των πολιτών, έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, θεμελιώδη δικαιώματα και νοοτροπία εξυπηρέτησης) και παρουσίασε τον προσανατολισμό της για το μέλλον, και ειδικότερα τους βασικούς άξονες των δραστηριοτήτων της (επιπτώσεις, συνάφεια, προβολή) καθώς και τις στρατηγικές έρευνες που ήταν σε εξέλιξη.

Παρενέβη στην Επιτροπή Αναφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014. στο πλαίσιο της ακρόασής της ως υποψήφιας διαμεσολαβήτριας, ενώ, κατά την εκλογή της στην περίοδο συνόδου του Δεκεμβρίου, εκφώνησε ομιλία η οποία έτυχε θερμής επιδοκιμασίας από τους βουλευτές.

Συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου

Τον Σεπτέμβριο του 2014, ο κ. Antonio Caiola, προϊστάμενος μονάδας στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσίασε συνοπτικά τη συνεργασία της υπηρεσίας του με την Επιτροπή Αναφορών. Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και προσφέρει νομική γνωμοδότηση σε όλα τα όργανα του Κοινοβουλίου. Ο κ. Caiola αναφέρθηκε εκτενώς στις αποφάσεις του Πρωτοδικείου της Ένωσης που αφορούν τις αναφορές και την επεξεργασία τους. Οι υπό εξέταση υποθέσεις υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες:

Ÿ  Η πρώτη κατηγορία αφορά τις αναφορές που χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές, μεταξύ των οποίων η υπόθεση T-308/07 (Ingo-Jens Tegebauer κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) είναι η σημαντικότερη. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτής της δικαστικής απόφασης, κάθε απόφαση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με το παραδεκτό των αναφορών πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη και σαφή αιτιολόγηση. Η ίδια αρχή επαναλήφθηκε και σε μεταγενέστερες αποφάσεις, όπως στις υποθέσεις T-280/09 (José Carlos Morte Navarro κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και T-160/10 (J κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Ÿ  Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις υποθέσεις όπου η Επιτροπή Αναφορών έλαβε απόφαση να περατώσει την εξέταση μιας αναφοράς, με προεξάρχουσα την υπόθεση T-186/11 (Peter Schönberger κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Η Επιτροπή είχε κρίνει μία αναφορά παραδεκτή, αλλά, στη συνέχεια, η γραμματεία περάτωσε την εξέταση της αναφοράς και προώθησε το ζήτημα στη ΓΔ Προσωπικού: η απόφαση της γραμματείας αμφισβητήθηκε από τον αναφέροντα και το Πρωτοδικείο εκτίμησε ότι η προσφυγή έπρεπε να ακυρωθεί δεδομένου ότι ήταν αδύνατο να υπάρξει αποκατάσταση της ζημίας. Η άποψη αυτή επαναλήφθηκε σε άλλες υποθέσεις, όπως στην υπόθεση T-650/13 (Zoltán Lomnici κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Ÿ  Μια άλλη σημαντική γνωμοδότηση υπήρξε στην υπόθεση Schönberger (αριθ. C-261/13), στην οποία ο γενικός εισαγγελέας Jääskinen ερμήνευσε τις διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς υπό νέο πρίσμα, αναφέροντας ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να απορρίψει μια αναφορά ως μη παραδεκτή χωρίς ο αναφέρων να διαθέτει δυνατότητα προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης, η οποία ανέτρεψε πλήρως την απόφαση Tegebauer. Απομένει να διαπιστωθεί αν το Δικαστήριο θα υιοθετήσει τις απόψεις του γενικού εισαγγελέα σε μελλοντικές αποφάσεις.

Διερευνητικές αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2014 και επισκέψεις άλλων θεσμικών οργάνων

Ÿ  Τον Δεκέμβριο του 2014, η Επιτροπή Αναφορών δέχθηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας της επιτροπής αναφορών του σκοτσέζικου κοινοβουλίου. Ο κ. David Stewart, πρόεδρος της επιτροπής αναφορών του σκοτσέζικου κοινοβουλίου παρουσίασε το έργο της επιτροπής του. Η επιτροπή αυτή συστάθηκε το 1999 ως μόνιμη επιτροπή του σκοτσέζικου κοινοβουλίου. Το 2004, η δημιουργία διαδικτυακού συστήματος υποβολής αναφορών διευκόλυνε διαδικαστικά τους πολίτες που επιθυμούσαν να υποβάλουν αναφορά. Το σκοτσέζικο κοινοβούλιο ήταν το πρώτο κοινοβούλιο που έθεσε σε εφαρμογή ένα τέτοιο σύστημα. Η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος είχε καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας υποβολής αναφορών επειδή διασφάλισε την πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία καθοδηγώντας τους βήμα προς βήμα.

Ÿ  Το 2014 δεν διενεργήθηκε καμία ερευνητική αποστολή εξαιτίας του φόρτου εργασίας της Επιτροπής Αναφορών, αλλά για το 2015 έχουν προβλεφθεί αποστολές ενημέρωσης (επίσκεψη στην υδρογραφική λεκάνη του Έβρου και για τα ζητήματα σχετικά με την προστασία των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Δημόσιες ακροάσεις για τις πρώτες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών

Ÿ  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος διοργάνωσε, στις 17 Φεβρουαρίου 2014, ακρόαση με θέμα «Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα», στο πλαίσιο της πρώτης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών. Στην ακρόαση συμμετείχαν η Επιτροπή Αναφορών και άλλες δύο επιτροπές. Η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί νέο μέσο για τον καθορισμό των ζητημάτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του δημόσιου διαλόγου και ένα νέο μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει στους πολίτες ένα μέσο ώστε να εισακούονται και να υποβάλλουν συγκεκριμένα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Άλλος στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών είναι η ενθάρρυνση του διασυνοριακού διαλόγου. Η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των πολιτών, ιδίως μέσω της διοργάνωσης δημόσιων ακροάσεων. Η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία και θέτει στην υπηρεσία αυτού του στόχου την τεράστια εμπειρία που έχει αποκομίσει με τους πολίτες.

Ÿ  Στις 10 Απριλίου 2014, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διοργάνωσε δημόσια ακρόαση για τη δεύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών που δρομολογήθηκε με επιτυχία υπό τον τίτλο «Ένας από εμάς», στη διοργάνωση της οποίας συμμετείχε η Επιτροπή Αναφορών.

Ÿ  Μετά από αίτημα της Επιτροπής Αναφορών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ανατέθηκε μελέτη σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Πρώτα διδάγματα από την εφαρμογή της» για την καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οργανωτές κατά τη δρομολόγηση και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών (ΕΠΠ). Στη μελέτη αυτή αναλύονται οι πιθανές λύσεις και προτείνονται συστάσεις για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών ως αποτελεσματικού εργαλείου της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνονται μέτρα για την απλούστευση της διαδικασίας και τον περιορισμό του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός, τελικά, είναι η χάραξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες της Ένωσης τα μέσα για να συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης. Ο στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν τα εμπόδια που συναντούν οι οργανωτές κατά την υλοποίηση και τη διαχείριση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, να μελετηθούν οι ενδεχόμενες λύσεις που επιτρέπουν την υπέρβαση αυτών των εμποδίων και να προταθούν συστάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ). Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης αφορούν τους ακόλουθους τομείς: το διαδικτυακό σύστημα πιστοποίησης, την καταχώριση της ΕΠΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το διαδικτυακό σύστημα συλλογής υπογραφών, τη συλλογή υπογραφών από τους πολίτες, την επαλήθευση υπογραφών από τα κράτη μέλη και την υποβολή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πρακτικές συστάσεις της αφορούν τη διάθεση της υποδομής ΤΠ από την Επιτροπή (υλικό και λογισμικό), την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού και των άρθρων της Συνθήκης και τις απαιτήσεις σε επίπεδο μετάφρασης.

Ÿ  Οι οργανωτές της ανεπιτυχούς ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Τέλος στην οικοκτονία στην Ευρώπη: μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την απονομή δικαιωμάτων στη Γη» ήθελαν να επιστήσουν την προσοχή της Επιτροπής Αναφορών σε αυτή την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης δυνάμει του άρθρου 218 του Κανονισμού. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών εξετάστηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών όπως ακριβώς θα εξεταζόταν μια συνηθισμένη αναφορά.

Σημαντικά θέματα το 2014

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί πλέον νομικά δεσμευτικό μέσο. Με βάση τις αναφορές που έχουν ληφθεί, επιβεβαιώνεται ότι τα δικαιώματα αυτά συνιστούν, από κοινού με τη δικαιοσύνη, τις μεγαλύτερες ανησυχίες των αναφερόντων. Πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι η ενσωμάτωση του Χάρτη στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι οι εγγυητές του σεβασμού των αρχών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Χάρτης δημιουργεί νέες αρμοδιότητες τόσο για τα θεσμικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις και ασκούν εκτελεστικό ρόλο, όσο και για τα κράτη μέλη, σε ό, τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι διατάξεις του Χάρτη προστατεύονται πλέον άμεσα από τα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια και πρωτοδικεία. Η Επιτροπή Αναφορών εκτιμά ότι έχει σημασία να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η μέθοδος εφαρμογής του Χάρτη.

Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα

Ÿ  Τον Φεβρουάριο του 2014 συζητήθηκαν τριάντα περίπου αναφορές σχετικά με τις δυσμενείς διακρίσεις που υφίστανται ορισμένοι πολίτες στη Δανία. Σε σχετική συνεδρίασή της, η Επιτροπή επεσήμανε στην Επιτροπή Αναφορών ότι λόγω της μη συμμετοχής της Δανίας στον χώρο δικαιοσύνης της ΕΕ και στα νομικά μέσα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν (όπως ο «κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙΑ»), τα εν λόγω μέσα δεν ισχύουν για τη Δανία. Ο κανονισμός σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων (κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ) δεν ισχύει καταρχήν για τις ατομικές υποθέσεις. Η Επιτροπή ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως ένα δοκιμαστικό σχέδιο για το δικαίωμα ενημέρωσης, το οποίο αποτελείται από ένα έργο ευαισθητοποίησης για την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένα κράτη μέλη και από μια μελέτη στην οποία χαρτογραφούνται οι διάφορες διαδικασίες στα κράτη μέλη. Επιπλέον εκπονούνται κατευθυντήριες γραμμές για τα συστήματα προστασίας των παιδιών.

Ÿ  Τον Μάρτιο του 2014 συζητήθηκαν αναφορές σχετικά με τις διακρίσεις που εφαρμόζουν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και γλώσσας, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συζητήθηκαν οι πρακτικές των αρμόδιων αρχών για την προστασία των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες, όπως τις έχουν εκθέσει οι αναφέροντες από τους οποίους αφαιρέθηκε η επιμέλεια των παιδιών τους. Τα μέλη της Επιτροπής είχαν ζητήσει από την Επιτροπή να επανεξετάσει και να βελτιώσει το δίκαιο για την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, δεδομένου ότι οι περισσότερες υποθέσεις αφορούσαν ευρωπαίους πολίτες που είχαν μετακινηθεί μαζί με τις οικογένειές τους για να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος. Επειδή δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν είναι εφαρμοστέος. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Τα μέλη προτείνουν την πραγματοποίηση αποστολής ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί των αναφερόντων και να διοργανωθεί δημόσια ακρόαση για τα ζητήματα αυτά στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Συμφωνήθηκε ότι η αποστολή ενημέρωσης θα πραγματοποιείτο το φθινόπωρο του 2015 ενώ τον Ιούλιο του 2015 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Αναφορών μελέτη σχετικά με την υιοθεσία χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, στην οποία εξετάζονται ο νόμος και οι πρακτικές στην Αγγλία και την Ουαλία σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύονται επίσης οι διαδικασίες που ακολουθούν τα αγγλικά δικαστήρια στις διαδικασίες προστασίας των παιδιών που έχουν δεσμούς με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και παρέχονται συστάσεις για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σε μελλοντικές υποθέσεις.

Το περιβάλλον

Ÿ  Ενδεικτικές του είδους των αναφορών που συζήτησε η επιτροπή στον τομέα αυτό ήταν οι αναφορές για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας στο πλαίσιο των πετρελαϊκών ερευνών που πραγματοποιούνται στα νησιά Fuerteventura και Lanzarote (Κανάρια Νησιά). Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η συγκεκριμένη γεώτρηση μεγάλου βάθους μπορεί να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις ή διαρροές πετρελαίου, όταν μάλιστα τα Κανάρια Νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε περιστατικά πετρελαϊκής ρύπανσης λόγω του κατεξοχήν τουριστικού τους χαρακτήρα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι εναπόκειται στις εθνικές αρχές να εφαρμόζουν και να σέβονται τη νομοθεσία της Ένωσης, αποσοβώντας επίσης τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Τα εν λόγω έργα πετρελαϊκών ερευνών υποβλήθηκαν σε εκτίμηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, στην οποία εξετάστηκαν τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα που θα είχε το συγκεκριμένο έργο για το περιβάλλον, και η Επιτροπή δεσμεύθηκε να ελέγχει πολύ προσεκτικά τον σεβασμό του συνόλου των απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ένωσης.

Καλή διαβίωση των ζώων

Ÿ  Τον Απρίλιο του 2014 συζητήθηκε μια αναφορά για την κοπή της ουράς των χοιριδίων στη Δανία και τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών ζήτησαν από το αρμόδιο τμήμα πολιτικής να διενεργήσει συγκριτική μελέτη για την πρακτική αυτή στη Δανία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο. Στη μελέτη, η οποία υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2014, εξετάστηκαν τα ζητήματα που θίγονταν στην αναφορά αριθ. 0336/2012, το νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των χοίρων, το επίπεδο εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία των ζώων σε σχέση με την κοπή της ουράς με βάση διαθέσιμες πληροφορίες και τα μέτρα που είναι σε εξέλιξη ή θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της οδηγίας.

Αναπηρία

Ÿ  Πολλές αναφορές μαρτυρούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και το γεγονός ότι δεν απολαύουν των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών λαμβάνουν, επομένως, πολύ σοβαρά υπόψη την ευθύνη που έχουν σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την εφαρμογή της Σύμβασης. Το 2014, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αποφάσισε να αναθέσει ειδικό ρόλο στην Επιτροπή Αναφορών στο πλαίσιο των συνεδριάσεων πλαίσιο σχετικά με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή ανακήρυξε το 2014 «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών» και έδωσε έμφαση στις ευρωπαϊκές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εξουσίας και της κοινωνίας των πολιτών, την αντιπροσωπευτική και τη συμμετοχική δημοκρατία. Η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί σημαντικό εργαλείο το οποίο τίθεται στη διάθεση του πολίτη για να συμμετέχει περισσότερο στην ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία. Επίσης ενθαρρύνει τον διάλογο, ενημερώνει και υποστηρίζει τους ευρωπαίους πολίτες σε σχέση με τα δικαιώματά τους. Η Επιτροπή Αναφορών επιθυμεί να προσφέρει στους πολίτες άμεση σύνδεση με τα θεσμικά όργανα, διασφαλίζοντας ότι τα θεσμικά όργανα εισακούουν τα πρακτικά προβλήματα των πολιτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0

17

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Jérôme Lavrilleux, Sven Schulze, Josep-Maria Terricabras, Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Lynn Boylan, Jens Gieseke, Csaba Sógor

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom

ECR

Notis Marias, Janusz Wojciechowski

EFDD

Marco Affronte, Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan,

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Miriam Dalli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka

10

-

EPP

Heinz K. Becker, Jens Gieseke , Peter Jahr, Jérôme Lavrilleux, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Julia Pitera,Sven Schulze, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa,

 

 

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0204.

(2)

Εγκρίθηκε από την επιτροπή του ΟΗΕ στη δέκατη τέταρτη σύνοδό της (17 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 2015)· Βλέπε: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0233.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0204.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου