SPRÁVA o činnosti Výboru pre petície počas roku 2014

10.12.2015 - (2014/2218(INI))

Výbor pre petície
Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg


Postup : 2014/2218(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0361/2015

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o činnosti Výboru pre petície počas roku 2014

(2014/2218 (INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na význam petičného práva a prospešnosť toho, aby bol Parlament okamžite informovaný o konkrétnych obavách občanov a obyvateľov Únie, ako sa ustanovuje v článkoch 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 228 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 44 Charty základných práv Európskej únie o práve obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament,

–  so zreteľom na ustanovenia ZFEÚ, ktoré sa týkajú konania o porušení povinnosti, najmä na články 258 a 260,

  so zreteľom na články 52 a 215, článok 216 ods. 8 a články 217 a 218 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0361/2015),

A.  keďže v roku 2014 bolo prijatých 2 714 petícií, čo predstavuje takmer 6 % pokles v porovnaní s rokom 2013, počas ktorého prijal Parlament 2 885 petícií; keďže 790 petícií bolo posúdených ako prípustné a boli prijaté nadväzujúce opatrenia; keďže 1 070 petícií bolo posúdených ako neprípustné; keďže 817 petícií bolo prípustných a boli uzavreté; keďže v prípade 37 petícií boli napadnuté odporúčania; keďže tieto údaje predstavujú takmer dvojnásobok prijatých petícií v porovnaní s rokom 2009; keďže nedošlo k úmernému zvýšeniu počtu úradníkov poverených spracúvaním týchto petícií;

B.  keďže účelom výročnej správy o činnosti Výboru pre petície je predložiť analýzu petícií prijatých v roku 2014 a prediskutovať prípadné zlepšenia postupov a vzťahov s ostatnými inštitúciami;

C.   keďže počet prijatých petícií je vzhľadom na celkovú populáciu Únie nízky, čo naznačuje, že prevažná väčšina občanov EÚ ešte nie je informovaná o existencii petičného práva alebo jeho prípadnej užitočnosti ako prostriedku, ktorým môžu upozorniť európske inštitúcie a členské štáty na problémy, ktoré sa ich týkajú a ktoré ich trápia; keďže aj napriek tomu, že niektorí občania EÚ vedia o petičnom postupe, ešte stále nie je celkom jasná oblasť činnosti EÚ, ako to dokazuje vysoký počet doručených neprípustných petícií (39,4 %);

D.  keďže riadne spracovanie petícií v rámci celého postupu je rozhodujúce pre zabezpečenie uznania, že petičné právo sa dodržiava; keďže predkladateľmi petície bývajú občania, ktorí sa zapájajú do zlepšovania a budúcej prosperity našich spoločností; keďže skúsenosti týchto občanov, pokiaľ ide o spôsob spracovania ich petícií, by mohli ovplyvniť ich budúci názor na európsky projekt;

E.   keďže v roku 2014 sa uzavrelo 1 887 petícií, z ktorých 1 070 petícií bolo neprípustných; keďže tento počet predstavuje takmer 10 % nárast v porovnaní s údajmi za rok 2013, keď sa uzavrelo 1 723 petícií;

F.  keďže občanov EÚ zastupuje jediná inštitúcia EÚ, ktorú priamo volia, a to Európsky parlament; keďže petičné právo im ponúka možnosť pritiahnuť pozornosť svojich volených zástupcov;

G.  keďže občania EÚ a kultúra služieb, ktoré sa im poskytujú, by mali mať v rámci činnosti Parlamentu, a najmä Výboru pre petície, vždy prednosť pred akýmikoľvek inými hľadiskami alebo kritériami účinnosti; keďže súčasná úroveň ľudských zdrojov dostupných v rámci oddelenia pre petície ohrozuje splnenie týchto základných zásad;

H.   keďže plné dodržiavanie petičného práva v jeho podstate môže posilniť schopnosť Európskeho parlamentu reagovať na potreby občanov a obyvateľov EÚ, ak bude vo všetkých fázach petičného procesu fungovať otvorený, demokratický, inkluzívny a transparentný mechanizmus zameraný na riešenie problémov súvisiacich predovšetkým s uplatňovaním právnych predpisov EÚ;

I.  keďže petičné právo je kľúčovým prvkom participatívnej demokracie;

J.  keďže cieľom petičného práva aj európskeho ombudsmana je riešiť nesprávny úradný postup zo strany inštitúcií EÚ alebo vnútroštátnych inštitúcií pri uplatňovaní práva Únie;

K.  keďže petície poskytujú cennú spätnú väzbu pre zákonodarcov i výkonné orgány na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, najmä o prípadných nedostatkoch pri vykonávaní právnych predpisov EÚ; keďže petície môžu byť včasným varovaním pre členské štáty, ktoré zaostávajú v uplatňovaní práva Únie;

L.  keďže petície, ktoré boli adresované Výboru pre petície, v mnohých prípadoch poskytli ďalším výborom Parlamentu cenné a priame podnety pre ich legislatívnu činnosť v oblastiach, ktorými sa zaoberajú;

M.  keďže za zabezpečenie náležitého dodržiavania základného petičného práva nezodpovedá len Výbor pre petície, ale malo by byť skôr spoločným úsilím všetkých výborov Parlamentu, ako aj ostatných inštitúcií EÚ; keďže žiadna petícia by nemala byť uzavretá, kým sa čaká na spätnú väzbu od ostatných parlamentných výborov;

N.  keďže Výbor pre petície by sa mal snažiť o väčšie využitie svojich výsad a všeobecných alebo konkrétnych nástrojov výboru, ako sú otázky na ústne zodpovedanie a krátke uznesenia, aby na základe prijatých petícií zviditeľnil rôzne problémy, ktoré trápia občanov a obyvateľov EÚ, prostredníctvom ich predloženia na plenárnom zasadnutí tohto Parlamentu;

O.  keďže každá petícia musí byť predmetom starostlivého, účinného, rýchleho, transparentného a individuálneho posúdenia a spracovania spôsobom, ktorý členom Výboru pre petície ponecháva účastnícke práva; keďže každý predkladateľ musí v krátkej lehote dostať odpoveď, v ktorej budú uvedené buď dôvody uzavretia petície, alebo prijaté nadväzujúce opatrenia a opatrenia na vykonanie a monitorovanie; keďže lepšia inštitucionálna koordinácia s inštitúciami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni je nevyhnutná na urýchlené riešenie problémov, na ktoré sa poukazuje v petíciách;

P.  keďže je nutné zaručiť účinné a rýchle spracovanie petícií, a to aj počas prechodu medzi volebnými obdobiami a počas následných zmien personálu;

Q.  keďže je najmä v záujme prípustných a opodstatnených petícií, aby Výbor pre petície nebol pri svojej práci zaťažený neprimerane dlhým riešením neprípustných alebo neopodstatnených petícií;

R.  keďže predkladateľ petície musí byť riadne informovaný o dôvodoch uznania petície za neprípustnú;

S.  keďže petície sa prerokúvajú na schôdzach Výboru pre petície a keďže predkladatelia sa na týchto rokovaniach môžu zúčastňovať a majú právo prezentovať svoje petície spolu s podrobnejšími informáciami, čím môžu aktívne prispievať k činnosti výboru, pretože poskytnú jeho členom, Komisii, ako aj eventuálne prítomným zástupcom členských štátov dodatočné informácie; keďže v roku 2014 bolo na rokovaniach výboru prítomných a zúčastnilo sa na nich 127 predkladateľov; keďže tento pomer priamej účasti je stále pomerne nízky a mal by sa zvýšiť, a to aj prostredníctvom využívania diaľkových komunikačných prostriedkov a prostredníctvom plánovania s cieľom umožniť predkladateľom, aby lepšie zorganizovali svoju účasť vo výbore;

T.  keďže v mnohých prípadoch zostávajú petície po verejnej diskusii na schôdzach výborov otvorené, plánujú sa ďalšie nadväzujúce opatrenia a očakáva sa spätná väzba, konkrétne ďalšie vyšetrovania Komisie alebo parlamentných výborov či konkrétna výmena informácií s príslušnými vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi;

U.  keďže na to, aby bolo možné prediskutovať širokú škálu tém a zabezpečila sa kvalita každej diskusie, treba vyčleniť viac času na schôdze; keďže schôdze koordinátorov politických skupín majú rozhodujúci význam pre zabezpečenie hladkého plánovania a riadenia činnosti výboru, a preto by sa mal poskytnúť dostatok času s cieľom umožniť demokratické rozhodovanie;

V.  keďže aktivity Výboru pre petície vychádzajú z písomných informácií, ktoré poskytnú predkladatelia, a z ich ústnych a audiovizuálnych príspevkov na schôdzach, ktoré dopĺňajú odborné znalosti Komisie, členských štátov, ombudsmana a iných politických zastupiteľských orgánov;

W.  keďže obavy predkladateľov petícií by sa mali náležite a dôkladne riešiť počas celého petičného postupu; keďže tento postup si môže vyžadovať rôzne fázy vrátane niekoľkých kôl spätnej väzby od predkladateľa petície a príslušných európskych inštitúcií a vnútroštátnych orgánov;

X.  keďže kritériá stanovené na určenie prípustnosti petície na základe zmluvy a rokovacieho poriadku Parlamentu vyžadujú, aby petície spĺňali podmienky formálnej prípustnosti (článok 215 rokovacieho poriadku), to znamená, že vec petície musí patriť do pôsobnosti Európskej únie a priamo sa týkať predkladateľa, ktorý musí byť občanom Európskej únie alebo v nej musí mať bydlisko; keďže v dôsledku toho je určité množstvo prijatých petícií vyhlásené za neprípustné, pretože nespĺňa tieto formálne kritériá; keďže rozhodnutie o prípustnosti sa zakladá skôr na takýchto právnych a technických kritériách a nemalo by byť určené politickými rozhodnutiami; keďže webový portál pre petície by mal byť účinným nástrojom pri poskytovaní potrebných informácií a usmernení pre predkladateľov petícií, pokiaľ ide o kritériá prípustnosti;

Y.  keďže v súčasnosti bol prijatý osobitný spôsob vybavovania petícií týkajúcich sa detí, a to vzhľadom na skutočnosť, že každé oneskorenie v týchto prípadoch predstavuje mimoriadne vážnu ujmu pre zúčastnené osoby;

Z.  keďže prostredníctvom využívania petícií môžu občania EÚ monitorovať vypracúvanie a uplatňovanie práva EÚ; keďže občania EÚ tak môžu byť užitočným zdrojom informácií, čo sa týka žiadostí súvisiacich s právom Únie a porušovania tohto práva, pričom v druhom prípade ide najmä o otázky životného prostredia, vnútorného trhu, uznávania odborných kvalifikácií, ochrany spotrebiteľa a sektora finančných služieb;

AA.  keďže podanie petície sa neraz časovo zhoduje s podaním sťažnosti Komisii, ktorá môže viesť k začatiu konania o porušení povinnosti alebo k žalobe pre nečinnosť; keďže štatistiky ukazujú (pozri 23. správu Komisie o kontrole uplatňovania práva EÚ (COM/2006/0416)), že štvrtina, ba dokonca až tretina petícií a sťažností spracovaných v roku 2014 bola spojená s konaniami o porušení povinnosti alebo bola podnetom na takéto konania; keďže zapojenie Parlamentu do týchto petičných postupov umožňuje osobitnú kontrolu vyšetrovacej činnosti príslušných inštitúcií EÚ; keďže žiadne petície by sa nemali uzavrieť, kým ich Komisia vyšetruje;

AB.  keďže hlavné problémy, na ktoré sa upozornilo v petíciách, sa týkajú širokej škály otázok, ako sú právne predpisy v oblasti životného prostredia (najmä pokiaľ ide o hospodárenie s vodou a nakladanie s odpadom, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a hlavné projekty v oblasti infraštruktúry a rozvoja), základné práva (predovšetkým práva detí a osôb so zdravotným postihnutím, najmä vzhľadom na to, že až jedna štvrtina voličov v EÚ uvádza určitý stupeň poruchy alebo zdravotného postihnutia), voľný pohyb osôb, diskriminácia, prisťahovalectvo, zamestnanie, rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), dobré životné podmienky zvierat, uplatňovanie spravodlivosti a sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím;

AC.  keďže 19. novembra 2014 bol s ročným oneskorením spustený webový portál Výboru pre petície, ktorý nahradil elektronickú platformu na predkladanie petícií, ktorá bola predtým k dispozícii na portáli Europarl, a bol skoncipovaný s cieľom podporiť petičné právo a zvýšiť aktívnu účasť občanov na živote EÚ; keďže cieľom tohto portálu, ktorý ešte nie je plne funkčný, je zabezpečiť integrované riešenie na pokrytie špecifických potrieb súvisiacich s petičným procesom a poskytnúť občanom EÚ, ktorí chcú podať petíciu, internetový nástroj lepšie prispôsobený ich potrebám vrátane možnosti sledovať rôzne fázy vybavovania ich petícií v reálnom čase; keďže bolo zistených viacero nedostatkov, najmä pokiaľ ide o funkciu vyhľadávania, ktoré narúšajú úlohu portálu ako verejného registra petícií, a keďže druhá fáza zameraná na odstránenie všetkých existujúcich nedostatkov by už mala byť ukončená; keďže portál môže pomôcť zlepšiť služby a ich viditeľnosť pre občanov a členov výboru a bude slúžiť ako elektronický register (podľa článku 216 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorý občanom umožní podávať alebo sledovať petície a pridávať svoj elektronický podpis na vlastné petície; keďže nový portál má zabezpečiť väčšiu transparentnosť a interaktívnosť petičného postupu a zaistiť lepšiu administratívnu účinnosť v záujme predkladateľov petícií, poslancov a širokej verejnosti; keďže webový portál by mal byť nástrojom, prostredníctvom ktorého možno zvýšiť transparentnosť petičného postupu, zlepšiť prístup predkladateľov petícií k informáciám a zvýšiť povedomie občanov o schopnosti a možnostiach Výboru pre petície pomôcť im pri náprave ich situácie; zdôrazňuje, že používanie novej informačnej a komunikačnej technológie by sa malo zvýšiť a ďalej stimulovať s cieľom priblížiť prácu výboru občanom;

AD.  keďže európska iniciatíva občanov je dôležitým nástrojom, ktorý občanom umožňuje zúčastňovať sa na politickom rozhodovacom procese EÚ, a jej potenciál treba naplno využívať; keďže v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov, čo sa týka účasti občanov, by sa tento nástroj mal ďalej zlepšovať, mali by sa posilniť jeho úrovne zastúpenia i súvisiace praktické aspekty a európske inštitúcie (najmä Komisia) by ho mali plne rešpektovať a implementovať;

AE.  keďže Výbor pre petície sa naďalej aktívne zaujíma o uplatňovanie nariadenia o európskej iniciatíve občanov, pričom si uvedomuje nutnosť nového nariadenia zameraného na odstránenie jeho mnohých nedostatkov, prekážok a slabých stránok, ako aj ťažkopádny charakter existujúceho právneho rámca a potrebu mechanizmov na začatie európskej iniciatívy občanov a zabezpečenie nadväzujúcich opatrení, najmä pokiaľ ide o súčasné zbieranie podpisov;

AF.  keďže Výbor pre petície sa domnieva, že tri roky po tom, čo nariadenie č. 211/2011 nadobudlo 1. apríla 2012 účinnosť, by sa malo posúdiť jeho vykonávanie, aby sa identifikovali nedostatky a navrhli uskutočniteľné riešenia pre jeho urýchlenú revíziu s cieľom zlepšiť jeho realizáciu;

AG. keďže verejné vypočutia zorganizované v prípade zdarných iniciatív boli úspechom a keďže zapojenie Výboru pre petície ako pridruženého výboru do vypočutí týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov a jeho účasť na nich veľmi ocenili poslanci aj občianska spoločnosť; keďže Výbor pre petície podporuje tento proces a v záujme tohto cieľa ponúka svoje dlhoročné skúsenosti práce s občanmi; keďže od Komisie by sa v prípade všetkých úspešných európskych iniciatív občanov očakávali konkrétne nadväzujúce opatrenia s konkrétnymi návrhmi;

AH. keďže je potrebné poznamenať, že vzhľadom na pracovné zaťaženie Výboru pre petície a potrebu posilniť ľudské zdroje na sekretariáte tohto výboru sa v súvislosti s petíciami, v prípade ktorých prebiehalo v roku 2014 vyšetrovanie, neuskutočnila žiadna služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností; keďže takéto cesty v súvislosti s príslušnými petíciami sa v budúcnosti uskutočnia;

AI.  keďže v roku 2016 by sa mal obnoviť bežný počet služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností, pretože sú osobitnou výsadou výboru a základnou súčasťou jeho práce, ktorá zahŕňa interakciu s občanmi a orgánmi v príslušných členských štátoch; keďže členovia daných delegácií sa za rovnakých podmienok zúčastňujú na všetkých súvisiacich činnostiach vrátane predkladania správ;

AJ.  keďže Výbor pre petície má povinnosti vo vzťahu k úradu európskeho ombudsmana, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie sťažností občanov Únie na možný nesprávny úradný postup v rámci inštitúcií a orgánov Únie a v súvislosti s ktorým výbor takisto vypracúva výročnú správu vychádzajúcu z výročnej správy samotného európskeho ombudsmana; keďže výbor sa v roku 2014 aktívne a priamo zapojil do organizácie voľby európskeho ombudsmana podľa článku 204 rokovacieho poriadku; keďže Emily O'Reilly bola vo voľbách v decembri 2014, ktoré prebehli účinným a transparentným spôsobom, opätovne zvolená do funkcie ombudsmana na obdobie piatich rokov;

AK.  keďže Výbor pre petície je členom Európskej siete ombudsmanov, ktorá zahŕňa aj petičné výbory národných parlamentov, ak existujú, a keďže je dôležité, aby parlamenty členských štátov ustanovili petičné výbory a v prípade, že už existujú, ich posilňovali a aby sa zlepšila spolupráca medzi nimi;

1.  zdôrazňuje prácu, ktorú má vykonať Výbor pre petície s cieľom umožniť občanom a obyvateľom EÚ určité zapojenie do obhajoby a podpory ich práv a do monitorovania správneho uplatňovania nariadení Únie, pretože ich petície zabezpečujú oboznamovanie s obavami občanov, aby sa v rámci primeraných lehôt mohli vyriešiť ich legitímne sťažností; opätovne pripomína, že lepšia inštitucionálna koordinácia s inštitúciami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj s ostatnými orgánmi je nevyhnutná na urýchlené riešenie problémov, na ktoré sa poukazuje v petíciách;

2.  zdôrazňuje, že Výbor pre petície (ako kontaktné miesto pre občanov), európsky ombudsman a európska iniciatíva občanov spolu tvoria súbor základných nástrojov pre väčšiu politickú účasť občanov, ktorým treba zaručiť transparentný a náležitý prístup k nim a ich riadne fungovanie; zdôrazňuje zodpovednosť, ktorú majú pri podpore európskeho občianstva a zvyšovaní viditeľnosti a dôveryhodnosti inštitúcií EÚ; vyzýva inštitúcie EÚ, aby väčšmi zohľadňovali prácu, ktorú vykonáva európsky ombudsman; požaduje vytvorenie ďalších mechanizmov s cieľom zabezpečiť priame zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu európskych inštitúcií;

3.  zdôrazňuje, že intenzívnejšia spolupráca s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v otázkach týkajúcich sa uplatňovania práva Únie má zásadný význam, pokiaľ ide o úsilie priblížiť sa k občanom EÚ a posilniť demokratickú legitímnosť a zodpovednosť v rámci rozhodovacieho procesu Európskeho parlamentu; poznamenáva, že spoluprácu posilňuje aktívna výmena informácií na všetkých inštitucionálnych úrovniach a že takýto postup je kľúčový pre riešenie podnetov, na ktoré poukazujú predkladatelia petícií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vnútroštátne, regionálne a miestne orgány v niektorých prípadoch nereagujú na žiadosti Výboru pre petície;

4.  varuje pred pretrvávajúcim hromadením nespracovaných petícií z dôvodu obmedzených ľudských zdrojov, ktoré má sekretariát výboru k dispozícii, čo má zjavný vplyv na čas, ktorý možno venovať spracúvaniu petícií a najmä stanoveniu ich prípustnosti; domnieva sa, že takéto meškanie je neprijateľné, pokiaľ je cieľom zabezpečiť excelentnosť služieb, a že sa tak nielenže porušuje účinné petičné právo, ale zároveň sa poškodzuje dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach dotknutých občanov; vyzýva zodpovedné politické a administratívne orgány Parlamentu, aby v spolupráci s Výborom pre rozpočet našli primerané riešenie a zabezpečili, že práca Výboru pre petície bude môcť byť v súlade s duchom zmlúv;

5.  takisto sa domnieva, že Parlament má osobitnú povinnosť zabezpečiť, aby neprípustné alebo neopodstatnené petície neboli vyhlásené za neprípustné ani neboli uzavreté až po neodôvodnene dlhom čase; v tejto súvislosti zdôrazňuje požiadavku, aby sa neprípustnosť alebo uzavretie petície z dôvodu jej neopodstatnenosti predkladateľovi petície dôkladne zdôvodnilo;

6.  vyzýva Výbor pre petície a v prípade potreby parlamentné výbory zodpovedné za zmenu rokovacieho poriadku, aby jasnejšie sformulovali rozdiel medzi kritériami na určenie toho, či je petícia opodstatnená, a pravidlami na stanovenie jej prípustnosti a medzi ponechaním petície otvorenej či jej uzavretím, a aby túto formuláciu zároveň ozrejmili potenciálnym predkladateľom petícií;

7.  zdôrazňuje významnú úlohu Komisie, ktorá pomáha pri riešení prípadov, na ktoré upozornili predkladatelia petícií, a vyzýva ju, aby aktívne a včas monitorovala určité projekty, ktoré predkladatelia oznámili a v súvislosti s ktorými bolo alebo v budúcnosti bude porušené právo EÚ prostredníctvom realizácie oficiálneho plánovania; vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby napravila takéto prípady nesprávnej transpozície alebo netransponovania práva EÚ, na ktoré sa upozorňuje v početných petíciách predložených Parlamentu; takisto vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti menej váhala, pokiaľ ide o využitie začatia konania o porušení povinnosti; zdôrazňuje, že je potrebné potlačiť dojem, že pri začatí konania o porušení povinnosti sa väčšmi zohľadňujú väčšie členské štáty; žiada Komisiu, aby pravidelne informovala Výbor pre petície o vývoji a konkrétnom výsledku konaní o porušení povinnosti, ktoré priamo súvisia s akoukoľvek petíciou;

8.  vyzýva Komisiu, aby sa plne zapájala do petičného procesu, najmä prostredníctvom vedenia dôkladného vyšetrovania prípustných prípadov, ktoré jej boli postúpené, a nakoniec predkladateľom petícií písomne poskytla presné a aktualizované odpovede; očakáva, že tieto odpovede budú ďalej rozvinuté v ústnych diskusiách o týchto otázkach na verejných schôdzach Výboru pre petície; domnieva sa, že v záujme inštitucionálnej dôveryhodnosti by Komisia mala byť v týchto diskusiách zastúpená úradníkom s príslušným postavením;

9.  žiada, aby Európska komisia v záujme transparentnosti a v duchu lojálnej spolupráce medzi rôznymi inštitúciami EÚ zjednodušila prístup k dokumentom obsahujúcim všetky podstatné informácie týkajúce sa postupov v rámci projektu EU Pilot, najmä pokiaľ ide o prijaté petície, vrátane výmeny otázok a odpovedí medzi Komisiou a dotknutými členskými štátmi, a to aspoň vtedy, keď sa postupy uzavrú;

10.  zdôrazňuje význam aktívneho monitorovania a včasných preventívnych opatrení zo strany Komisie, keď existujú podložené dôkazy, že určité plánované a zverejnené projekty môžu porušiť právne predpisy EÚ; je znepokojený súčasnou tendenciou v rámci Komisie, ktorá spočíva v spomaľovaní vyšetrovania podstaty mnohých petícií prostredníctvom ukladania obmedzení na základe procesných dôvodov; nesúhlasí s opakovanými návrhmi na uzavretie mnohých spisov týkajúcich sa konkrétnych petícií bez toho, aby sa čakalo na výsledky skúmania otázok, na ktoré poukazujú, a je presvedčený, že to nie je v súlade s duchom základnej úlohy Komisie ako ochrankyne zmlúv; požaduje ešte väčšiu pozornosť a následné opatrenia, najmä vo veciach predložených predkladateľmi petícií, ktoré zahŕňajú možné porušenie právnych predpisov EÚ samotnou Komisiou, ako napríklad v oblasti prístupu verejnosti k dokumentom, ktorý je zaručený Aarhuským dohovorom;

11.  poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť, aby Komisia podrobne a aktívne odpovedala na všetky petície, a to čo najrýchlejšie;

12.   žiada, aby sa vzhľadom na osobitný charakter tohto výboru a značné pracovné zaťaženie súvisiace s jeho kontaktom s tisíckami občanov a obyvateľov, ktorí každoročne predkladajú petície, zvýšil počet ľudských zdrojov, ktoré má jeho sekretariát k dispozícii;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť korešpondenciu s občanmi na účel spracovania ich požiadaviek;

14.  domnieva sa, že je prvoradé posilniť spoluprácu s národnými parlamentmi a ich príslušnými výbormi, ako aj s vládami členských štátov a nabádať orgány členských štátov na plnú transparentnosť pri transpozícii a uplatňovaní práva Únie; zdôrazňuje význam spolupráce s Komisiou a členskými štátmi v záujme účinnejšej a transparentnejšej ochrany práv občanov a podporuje prítomnosť zástupcov členských štátov na schôdzach; podčiarkuje potrebu, aby boli zástupcovia Rady a Komisie s najvyšším možným postavením prítomní na schôdzach a vypočutiach výboru, keď si obsah diskutovanej záležitosti vyžaduje účasť uvedených inštitúcií; opakuje žiadosť obsiahnutú v správe o činnosti Výboru pre petície za rok 2013 (2014/2008 (INI)), aby sa začal posilnený štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi, a to prostredníctvom pravidelných schôdzí s členmi národných výborov pre petície alebo iných príslušných orgánov;

15.  vyzýva členské štáty EÚ, aby prostredníctvom právnych predpisov štandardizovali povinnosť zriaďovať v národných parlamentoch riadne fungujúce petičné výbory, čím by sa zvýšila účinnosť spolupráce medzi Výborom pre petície a národnými parlamentmi;

16.   považuje za zásadné, aby výbor posilnil spoluprácu s ostatnými výbormi Parlamentu tým, že ich bude žiadať o stanovisko k petíciám, bude ich členov pozývať na diskusie patriace do ich príslušnej oblasti pôsobnosti a bude sa viac zapájať do ich činnosti ako výbor požiadaný o stanovisko k určitým správam, najmä správam týkajúcim sa správnej transpozície a uplatňovania práva EÚ v členských štátoch; žiada, aby príslušné výbory náležite prerokúvali petície, ktoré sú im postúpené, a poskytovali spätnú väzbu potrebnú na správne spracúvanie petícií;

17.  zdôrazňuje rastúci význam Výboru pre petície ako kontrolného výboru, ktorý by mal byť referenčným bodom pre transpozíciu a vykonávanie európskych právnych predpisov na úrovni správnych orgánov v členských štátoch; opakuje žiadosť, ktorú vyjadril vo svojom uznesení o činnosti Výboru pre petície za rok 2013[1], a síce aby sa počas plenárnych zasadnutí konalo viac politických diskusií a aby prebiehala živšia komunikácia o petíciách európskych občanov;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Výboru pre petície nemôže svoju vec priamo predložiť viac predkladateľov petícií, a to čiastočne pre nedostatok času na schôdze a ľudských zdrojov na sekretariáte výboru; požaduje zlepšenie lehôt, v rámci ktorých sú predkladatelia petícií informovaní o vybavovaní svojich petícií a o ich postupe pred výborom; podporuje väčšiu mieru využívania videokonferencií alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré predkladateľom petícií umožnia aktívne sa zapájať do práce Výboru pre petície, a to aj v prípade, keď nemôžu byť fyzicky prítomní;

19.  žiada, aby sa v rámci Parlamentu urýchlene zriadila neformálna petičná sieť s účasťou poslancov zastupujúcich každý výbor Parlamentu s cieľom zabezpečiť hladkú a účinnú koordináciu práce súvisiacej s petíciami, čím sa zlepší vykonávanie petičného práva;

20.   poukazuje na to, že ostatné výbory Parlamentu musia zohrávať dôležitú úlohu vrátane prerokúvania otázok uvedených v petíciách, ktoré sa týkajú ich príslušných oblastí pôsobnosti, na schôdzach a v prípade potreby využívania doručených petícií ako zdroja informácií pre legislatívne procesy;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Charta základných práv nebola prijatá vo všetkých členských štátoch a že pre mnohých občanov sa jej vykonávanie ukázalo ako nejasné a do istej miery neuspokojivé; vyjadruje tiež poľutovanie nad skutočnosťou, že EÚ zatiaľ neprijala Európsky dohovor o ľudských právach ako taký v zmysle článku 6 ods. 2 ZEÚ a že európski občania nemajú prístup k dostatočným informáciám týkajúcim sa postupov, ktoré boli v tejto súvislosti zavedené; vyjadruje nesúhlas s prísnym výkladom Komisie, pokiaľ ide o článok 51 Charty základných práv, podľa ktorého sú ustanovenia charty pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie; pripomína, že Komisia sa v mnohých prípadoch vyjadrila, že nemôže konať v oblasti základných práv, keď ju o to výbor požiadal, pričom citovala článok 51 charty; zdôrazňuje skutočnosť, že očakávania občanov často presahujú to, čo umožňujú striktne právne ustanovenia charty; žiada Komisiu, aby vynaložila viac úsilia o naplnenie očakávaní občanov a zaujala nový prístup, pokiaľ ide výklad článku 51;

22.  poukazuje na dôležitú činnosť, ktorú Výbor pre petície vykonal v rámci realizácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; berie v tejto súvislosti náležite do úvahy záverečné pripomienky výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k prvotnej správe Európskej únie[2]; zdôrazňuje, že rámec Európskej únie by mal byť vybavený primeranými zdrojmi v súlade s požiadavkami dohovoru; v tejto súvislosti žiada o posilnenie kapacity Výboru pre petície a jeho sekretariátu, ktorá výboru umožní riadne plniť svoju ochrannú úlohu; požaduje vymenovanie povereného úradníka zodpovedného za spracúvanie otázok týkajúcich sa zdravotného postihnutia; zdôrazňuje ochotu výboru úzko spolupracovať s inými legislatívnymi výbormi zapojenými do siete Parlamentu v oblasti zdravotného postihnutia; berie na vedomie potrebu ďalšieho úsilia a opatrení v mene výboru na ochranu ľudí so zdravotným postihnutím, ako sú opatrenia zamerané na podporu rýchlej ratifikácie Marrákešskej zmluvy;

23.  zdôrazňuje znepokojenie občanov a ich odmietavý postoj, pokiaľ ide o Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) a nepriehľadné rokovania, na ktorých sa Komisia zúčastňuje, ako bolo zdôraznené v mnohých petíciách doručených v roku 2014; poukazuje na to, že je dôležité, aby Komisia urýchlene vykonala odporúčania, ktoré v tejto súvislosti vydala európska ombudsmanka;

24.   poukazuje na stanovisko, ktoré výbor vydal v súvislosti s odporúčaniami Komisie k rokovaniam o TTIP a v ktorom, ako bolo zdôraznené v mnohých doručených petíciách, odmieta arbitrážny nástroj známy ako urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS), a vyjadruje poľutovanie nad tým, že európska iniciatíva občanov proti TTIP bola zamietnutá;

25.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty ešte neratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a vyzýva ich, aby ho čo najskôr podpísali a ratifikovali;

26.  žiada EÚ a členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím;

27.  vyzýva členské štáty, aby bezodkladne podpísali a ratifikovali Marrákešskú zmluvu o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania;

28.  poukazuje na osobitnú pozornosť venovanú niektorým petíciám, ktoré sa týkajú projektu prieskumu a využívania prípadných zásob ropy na Kanárskych ostrovoch; uznáva, že predkladatelia, ktorí z environmentálnych dôvodov s projektom nesúhlasili, prispeli výraznou mierou k objasneniu diskusie; uznáva, že pre predkladateľov petícií zostávajú prioritou otázky životného prostredia, čo poukazuje na nedostatky členských štátov v tejto oblasti; poukazuje na to, že mnohé z týchto petícií sa zaoberajú nakladaním s odpadom, bezpečnosťou dodávok vody, jadrovou energiou, hydraulickým štiepením a ochranou živočíšnych druhov;

29.  zdôrazňuje vysoký počet doručených petícií, ktoré odmietajú používanie hydraulického štiepenia na ťažbu ropy a zemného plynu z podložia a podčiarkujú škodlivé environmentálne, hospodárske a sociálne dôsledky spojené s používaním tejto techniky;

30.  odsudzuje najmä prax delenia spisov, ktoré sa opakovane používa, pokiaľ ide o veľké infraštruktúrne alebo vrtné projekty, ktoré tvoria základ mnohých petícií o otázkach životného prostredia;

31.  poukazuje na obavy predkladateľov v súvislosti s údajnou nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza pri administratívnych a súdnych postupoch týkajúcich sa odlúčenia alebo rozvodu rodičov, v rámci ktorých sa riešia otázky zverenia malých detí do opatrovníctva a nútené adopcie; v tejto súvislosti konštatuje, že v niektorých členských štátoch môže v prípade párov s rozličnou štátnou príslušnosťou dochádzať k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti toho z rodičov, ktorý nie je štátnym príslušníkom štátu, v ktorom prebieha konanie, v prospech štátneho príslušníka tohto štátu, čo má vážne a často veľmi dramatické dôsledky pre práva dieťaťa; zdôrazňuje, že mu boli oznámené prípady zahŕňajúce viacero členských štátov (Nemecko – najmä s ohľadom na činnosť úradu starostlivosti o deti a mládež –, Francúzsko, Holandsko, Slovensko, Dánsko) a Nórsko, a v tejto súvislosti víta nadchádzajúcu revíziu nariadenia Brusel IIa v roku 2016; zdôrazňuje, že v roku 2015 bola v rámci Výboru pre petície zriadená nová pracovná skupina poverená poskytovaním rýchlej a ucelenej odpovede na tieto obavy, ktorá podnikla cestu na účely zistenia potrebných skutočností s cieľom vyšetriť sťažnosti tohto druhu priamo na mieste;

32.  poukazuje na veľký počet doručených petícií, ktoré dôrazne kritizujú migračnú, obchodnú a vonkajšiu politiku EÚ, pokiaľ ide o dodržiavanie ustanovení zabezpečujúcich ľudské práva migrantov, a varujú pred dôsledkami týchto politík; poukazuje na to, že všetky agentúry, orgány a inštitúcie EÚ vrátane agentúry Frontex sú povinné neustále vo svojich príslušných oblastiach činnosti zabezpečovať dodržiavanie ľudských práv a súlad s Chartou základných práv;

33.   víta sociálny dialóg s názvom Európske fórum o právach dieťaťa, ktorý sa od roku 2007 každoročne organizuje z iniciatívy Komisie a ktorého cieľom je podporovať práva detí ako súčasť vnútorných a vonkajších opatrení EÚ; poukazuje na to, že účastníkmi tohto dialógu sú predstavitelia členských štátov, zástupcovia práv detí, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Rada Európy, UNICEF a mnoho mimovládnych organizácií;

34.   vyzdvihuje širokú škálu tém, ktorými sa zaoberajú petície predkladané občanmi, ako napríklad základné práva, ľudské práva, práva osôb so zdravotným postihnutím, vnútorný trh, právo v oblasti životného prostredia, pracovné vzťahy, migračné politiky, obchodné dohody, otázky verejného zdravia, blahobyt detí, doprava, práva zvierat a diskriminácia; vyzýva Výbor pre petície, aby svoju činnosť ďalej špecializoval vymenovaním interných spravodajcov pre hlavné politiky, na ktoré odkazujú predkladatelia petícií; požaduje, aby sa sekretariátu pridelilo viac zdrojov a výbor sa tak mohol zaoberať celou touto rozsiahlou a rôznorodou škálou petícií;

35.  domnieva sa, že organizovanie verejných vypočutí je užitočným spôsobom, ako preskúmať problémy, na ktoré upozorňujú predkladatelia petícií; chce upriamiť pozornosť na verejné vypočutia organizované spolu s Výborom pre životné prostredie v reakcii na európsku iniciatívu občanov s názvom Voda je ľudské právo a s Výborom pre právne veci v reakcii na európsku iniciatívu občanov s názvom Jeden z nás; domnieva sa, že európska iniciatíva občanov je nástrojom, ktorý podporuje nadnárodnú, participatívnu a zastupiteľskú demokraciu a ktorý môže po schválení nového nariadenia umožniť občanom priamejšie sa zapájať do zostavovania politík EÚ a legislatívnych otázok, ktorými sa treba zaoberať, poukazovania na ne a stanovovania priorít; opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie aktívne sa zapájať do organizovania verejných vypočutí v súvislosti s úspešnými iniciatívami; zaväzuje sa, že na inštitucionálnej úrovni bude jeho prioritou účinnosť tohto participatívneho procesu a v prípade potreby zabezpečovanie náležitých nadväzujúcich legislatívnych opatrení; víta skutočnosť, že počas vypočutí sa využívajú prvky zabezpečujúce prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, ako je napríklad čítač obrazovky;

36.  vyjadruje nesúhlas s odpoveďou Komisie na zopár úspešných európskych iniciatív občanov a ľutuje, že na jediný nástroj nadnárodnej demokracie v EÚ nadviazalo iba málo opatrení;

37.  upozorňuje na viacero uznesení prijatých v roku 2014 vo forme správ, ako je napríklad jeho uznesenie z 12. marca 2014 o Správe o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť[3], ktoré vyvolalo diskusie o harmonizácii dôchodkových práv a práva občanov voliť a byť volený; upriamuje pozornosť na svoju výročnú správu o činnosti výboru za rok 2013[4], ako aj na uznesenie z 15. januára 2015 o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013[5], najmä pokiaľ ide o dohodu o TTIP;

38.  víta rozhodnutie Komisie pokračovať v roku 2014 v činnosti, ktorá sa začala v roku 2013 v rámci Európskeho roku občanov, s väčším dôrazom na európske voľby (ktoré sa konali 22. – 25. mája 2014); víta ochotu Komisie informovať občanov o nástrojoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa mohli zapájať do rozhodovacieho procesu EÚ, ako aj pripravenosť poskytovať občanom EÚ pri tejto príležitosti informácie a poradenstvo v oblasti ich práv a demokratických nástrojov, ktoré majú k dispozícii na svoju obranu; zdôrazňuje, že treba vynaložiť ďalšie úsilie na zvýšenie informovanosti o európskych voľbách vzhľadom na skutočnosť, že v mnohých členských štátoch nedosiahla účasť vo voľbách v roku 2014 ani 50 %;

39.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby Výbor pre petície mal plne funkčný internetový portál, ktorý ponúka predkladateľom petícií účinnú možnosť zaregistrovať sa, podať petíciu, preniesť sprievodné dokumenty, podporiť prípustné petície, získať informácie o svojej petícii a byť informovaný o zmenách stavu svojej petície prostredníctvom automatických e-mailov a pomocou ktorého sa môžu priamo obrátiť na úradníkov EÚ s cieľom získať jasné a priamočiare informácie o pokroku v otázkach, ktoré sú predmetom ich petícií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že očakávaný časový rámec realizácie nebol dodržaný a že mnohé z plánovaných funkcií zostávajú nedokončené; vyzýva zodpovedné správne orgány, aby urýchlili opatrenia potrebné na ukončenie realizácie zvyšných fáz projektu a na nápravu existujúcich nedostatkov; zdôrazňuje, že by sa mali prijať ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti petičného procesu;

40.  vyzýva na spoločný prístup Parlamentu, národných parlamentov a orgánov na nižších úrovniach v členských štátoch s príslušnými odvolacími orgánmi, aby sa občanom transparentným spôsobom objasnilo, na ktorú úroveň a ktorú inštanciu sa môžu so svojimi petíciami obrátiť;

41.  požaduje účinné vyhodnotenie zamestnancov sekretariátu Výboru pre petície so zameraním na zabezpečenie ich kvalitatívnej a kvantitatívnej adekvátnosti, a to vzhľadom na hromadenie veľkého množstva petícií a pretrvávajúce meškanie pri ich spracúvaní; domnieva sa, že primerané spracovanie a posúdenie schválených petícií spolu s poskytnutím riadnej spätnej väzby predkladateľom petícií je kľúčom k posilneniu väzieb medzi európskou občianskou spoločnosťou a európskymi inštitúciami;

42.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť pomocou organizovania školiacich seminárov v členských štátoch konštruktívnejšie informovanie občanov prostredníctvom webového portálu Výboru pre petície;

43.  zdôrazňuje dôležitú úlohu siete SOLVIT, ktorá pravidelne odhaľuje a rieši problémy spojené s uplatňovaním právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby tento nástroj zdokonalila, umožnila členom Výboru pre petície prístup ku všetkým informáciám, ktoré sú prostredníctvom siete SOLVIT k dispozícii, a pravidelne ich informovala o prípadoch týkajúcich sa predložených petícií;

44.   zdôrazňuje potrebu zintenzívniť spoluprácu Výboru pre petície s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ, ako aj s vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch; domnieva sa, že posilnené dialógy a systematická spolupráca s členskými štátmi, najmä s petičnými výbormi národných parlamentov, majú zásadný význam; odporúča, aby všetky parlamenty členských štátov, ktoré tak doteraz neurobili, zriadili petičné výbory; domnieva sa, že návšteva petičného výboru škótskeho parlamentu vo výbore, ktorá sa uskutočnila 2. decembra 2014, bola príkladom takejto spolupráce a že partnerstvá tohto druhu umožnia výmenu najlepších postupov, spoločné využívanie nadobudnutých skúseností a zavedenie účinnej a systematickej praxe, pokiaľ ide o postupovanie petícií príslušným orgánom;

45.  zdôrazňuje, že úzka spolupráca s členskými štátmi je pre činnosť Výboru pre petície mimoriadne dôležitá; nabáda členské štáty, aby aktívne reagovali na petície týkajúce sa uplatňovania a presadzovania práva EÚ, a považuje za veľmi dôležité, aby zástupcovia členských štátov boli prítomní na schôdzach Výboru pre petície a aktívne spolupracovali; poukazuje na prítomnosť zástupcov gréckej vlády na schôdzi 10. februára 2014, na ktorej bola predložená správa o služobnej ceste na účely zistenia potrebných skutočností v Grécku (18. – 20. septembra 2013), pokiaľ ide o nakladanie s odpadom;

46.  pripomína, že služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností sú jedným z najdôležitejších nástrojov vyšetrovania, ktoré má Výbor pre petície k dispozícii, ako je stanovené v predpisoch, i keď v roku 2014 sa žiadna takáto cesta neuskutočnila; považuje za nevyhnutné, aby sa počas služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností nezastavili nadväzujúce opatrenia týkajúce sa prešetrovaných petícií, a to ani v období medzi európskymi voľbami a opätovným ustanovením Parlamentu, a vyzýva parlamentné výbory, aby prijali príslušné opatrenia; zdôrazňuje, že je potrebné, aby výsledkom služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností boli jasné odporúčania zamerané na riešenie problémov predkladateľov petícií; očakáva, že pravidelná činnosť Výboru pre petície, pokiaľ ide o služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností, sa v roku 2016 obnoví;

47.  žiada Grécko, aby vzalo do úvahy odporúčania uvedené v správe o služobnej ceste na účely zistenia potrebných skutočností, ktorá bola prijatá vo výbore vo februári 2014 a týkala sa zberu odpadu a miest skládok v Grécku; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala využívanie finančných prostriedkov vyčlenených na zber odpadu; žiada členské štáty, aby dodržiavali smernice EÚ v oblasti recyklácie odpadu;

48.  kladie veľký dôraz na prítomnosť a aktívnu spoluprácu zástupcov členských štátov na schôdzach Výboru pre petície; víta a podporuje prítomnosť zástupcov verejných orgánov príslušného členského štátu, ich účasť a aktívnu spoluprácu; nabáda všetky členské štáty, aby sa aktívne zúčastňovali na petičnom procese;

49.  zdôrazňuje význam spolupráce s európskym ombudsmanom a zapojenia Parlamentu do Európskej sieti ombudsmanov; víta vynikajúce vzťahy medzi ombudsmanom a Výborom pre petície v inštitucionálnom rámci; osobitne oceňuje pravidelný prínos ombudsmana k činnosti Výboru pre petície počas celého roka;

50.   teší sa na posilnenie spolupráce s petičnými výbormi národných a regionálnych parlamentov jednotlivých členských štátov, kde tieto výbory existujú; je odhodlaný poskytovať poradenstvo pri zriaďovaní takýchto výborov vo zvyšných členských štátoch, ktoré tak chcú urobiť;

51.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov, ich petičným výborom a ich národným ombudsmanom alebo obdobným príslušným orgánom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom výročnej správy za rok 2014 je poskytnúť prehľad o činnosti Výboru pre petície, ktorého harmonogram činností nezodpovedá legislatívnemu programu Európskej komisie, ale závisí od občanov, ktorí sa obracajú na Európsky parlament, aby uplatnili svoje petičné právo, a informujú pritom o svojich obavách týkajúcich sa rôznych politík a právnych predpisov Únie.

Účelom tejto výročnej správy je ponúknuť presný a úplný obraz činnosti Výboru pre petície. Správa obsahuje štatistické údaje týkajúce sa počtu petícií prijatých, uzavretých alebo spracúvaných Výborom pre petície, dotknutých krajín alebo riešených otázok. Tieto štatistické údaje predstavujú dôležitý kvantitatívny nástroj na hodnotenie činnosti výboru. Správa je doplnená o ďalšie aspekty, ako sú vzťahy s inými európskymi inštitúciami a vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi.

Rok 2014 – Európsky rok občanov sa zameral na európske voľby, ktoré sa konali od 22. do 25. mája. Výbor pre petície bol zriadený 17. júla 2014: Cecilia Wikström bola zvolená za predsedníčku, Rosa Estaràs Ferragut bola zvolená za prvú podpredsedníčku, Roberta Metsola za druhú podpredsedníčku, Marlene Mizzi za tretiu podpredsedníčku a Pál Csáky bol zvolený za štvrtého podpredsedu.

Petičné právo v Európskom parlamente: pilier európskeho občianstva

Lisabonská zmluva nadobudnutím účinnosti potvrdila, že petičné právo v Európskom parlamente je jedným zo základných pilierov európskeho občianstva a základným právom v zmysle ustanovení článku 227 zmluvy, v ktorom sa stanovuje, že každý občan alebo osoba s bydliskom alebo so sídlom v Únii, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, má právo individuálne alebo spoločne s ďalšími občanmi alebo osobami predložiť Európskemu parlamentu petíciu vo veci, ktorá spadá do jednej z oblastí pôsobnosti Únie alebo sa jej priamo dotýka. Ide teda o nástroj umožňujúci občanom, aby sa na Parlament obracali s problémami, ktoré sa týkajú dôsledkov rôznych politík a právnych predpisov Európskej únie na ich každodenný život.

Výročné štatistiky ukazujú, že väčšina občanov žiada Parlament o pomoc pri otázkach týkajúcich sa spravodlivosti, životného prostredia, vnútorného trhu alebo základných práv. Ďalší predkladatelia petícií žiadajú o vypočutie svojich návrhov v súvislosti s vývojom európskych politík. Napokon je tu skupina občanov, ktorí sa obracajú na Európsky parlament vo veci odvolania proti rozhodnutiam prijatým vnútroštátnymi orgánmi alebo vo veci sťažnosti proti rozhodnutiam vnútroštátnych úradov. Iní ohlasujú nesprávne uplatňovanie európskych právnych predpisov, či už ide o chybnú transpozíciu právnych predpisov, neuplatňovanie právnych predpisov Únie alebo ich porušovanie.

Podľa štatistík bolo v roku 2014 Európskemu parlamentu doručených 2 714 petícií, čo je pokles o 6 % oproti roku 2013, keď bolo podaných 2 891 petícií. Možno sa domnievať, že v rokoch 2013 a 2014 bol dosiahnutý vrchol, pokiaľ ide o počet prijatých petícií, ale mierny pokles v roku 2014 odráža zmenu tendencie po neustálom náraste počtu petícií prijatých počas posledného volebného obdobia.

Štatistická analýza petícií prijatých v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013

Spracovanie petícií

Spracovanie petícií

Počet petícií

%

Počet petícií

%

 

2014

2013

Uznané ako prípustné s nadväzujúcimi opatreniami

790

29,1

1168

40,4

Vyhlásené za neprípustné

1070

39,4

1046

36,2

Uznané ako prípustné a uzavreté

817

30,1

677

23,4

Napadnuté odporúčania

37

1,4

0

0

Celkový počet zaregistrovaných petícií

2714

100

2891

100,0

Prípustné a postúpené ďalším orgánom na predloženie stanoviska

77

9,7

156

13,3

Prípustné a postúpené iným orgánom pre informáciu

380

48,1

404

34,5

Prípustné a postúpené Európskej komisii na predloženie stanoviska

688

87,0

1123

95,8

Takisto možno konštatovať, že približne 59,6 % petícií doručených v roku 2013, t. j. 1 723 petícií, bolo uzavretých v začiatočnom štádiu postupu, a to buď preto, že boli vyhlásené za neprípustné (36,2 %), alebo preto, že i keď boli uznané ako prípustné, boli uzavreté okamžite po tom, ako boli predkladateľom petície poskytnuté príslušné informácie o rôznych uvedených otázkach, alebo po tom, ako boli postúpené pre informáciu inému parlamentnému výboru príslušnému v danej oblasti (23,4 %). Počet petícií, ktoré boli uznané ako prípustné, bol 1 168 (40,4%), pričom 95,6 % z nich bolo zaslaných Európskej komisii na predloženie stanoviska (1 119).

2013

 

2014

Spracovanie

Počet petícií

Percentuálny podiel

 

Spracovanie

Počet petícií

Percentuálny podiel

Uznané ako prípustné

1844

63,8

 

Uznané ako prípustné

1607

59,2

Vyhlásené za neprípustné

1047

36,2

 

Vyhlásené za neprípustné

1070

39,4

Celkový počet

2891

100

 

Čakajú na rozhodnutie

37

1,4

 

 

 

 

Celkový počet

2714

100

V roku 2014 bolo 69,5 % doručených petícií (1 887 petícií) uzavretých hneď po začiatku postupu, pretože buď boli vyhlásené za neprípustné (39,4 %), alebo i keď boli uznané ako prípustné, boli uzavreté okamžite po tom, ako boli predkladateľom poskytnuté príslušné informácie, alebo po tom, ako boli postúpené pre informáciu inému parlamentnému výboru príslušnému v danej oblasti (30,1 %). Treba poznamenať, že hoci je percentuálny podiel petícií, ktoré boli vyhlásené za neprípustné, naďalej stabilný (mierne zvýšenie o 3,2 % v roku 2014), ako aj podiel prípustných petícií (mierny pokles o 4,6 % v roku 2014), je zreteľný rozdiel v spracovaní medzi týmito dvoma rokmi (2013 – 2014), pokiaľ ide o rozhodnutia prijímané členmi Výboru pre petície: rozhodnutie poskytnúť predkladateľovi petície informácie a uzavrieť petíciu na začiatku postupu je v porovnaní s rokom 2013 spojené s výrazným nárastom (o 11,3 %). Pokiaľ ide o ďalšie spracovanie petícií, možno konštatovať nárast nadväzujúcich opatrení pre informáciu (o 13,6 %) a pokles nadväzujúcich opatrení zahŕňajúcich adresovanie žiadosti iným parlamentným výborom o vypracovanie stanoviska (o 3,6 %), ako aj žiadostí Európskej komisii o vypracovanie stanoviska (o 8,8 %).

Počet petícií podľa krajiny

V porovnaní s rokom 2013 bolo v roku 2014 zaznamenaných niekoľko zmien v zozname krajín, z ktorých petície pochádzajú: na prvom mieste je naďalej Španielsko, po ktorom nasledujú Nemecko, Taliansko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo (v roku 2013 pripadlo 5. miesto Francúzsku).

Tento zoznam opäť uzatvára Estónsko, za ktorým sa podobne ako minulý rok umiestnilo Luxembursko.

2013

 

2014

Krajina

Počet petícií

%

 

Krajina

Počet petícií

%

Európska únia

751

23,5

 

Európska únia

908

28,9

Španielsko

453

14,2

 

Španielsko

449

14,3

Nemecko

362

11,3

 

Nemecko

271

8,6

Taliansko

278

8,7

 

Taliansko

248

7,9

Rumunsko

223

7,0

 

Rumunsko

199

6,3

Francúzsko

129

4,0

 

Spojené kráľovstvo

109

3,5

Iné

1003

31,4

 

Iné

1071

34,0

Počet petícií v roku 2014 podľa krajiny

Hlavné témy petícií

Ako už bolo uvedené, v tomto roku 2014 je spravodlivosť i naďalej hlavnou oblasťou záujmu predkladateľov petícií, pričom ďalej nasleduje životné prostredie, fungovanie vnútorného trhu a základné práva a zdravie. Treba zdôrazniť, že v porovnaní s predošlými rokmi významne klesá počet petícií týkajúcich sa majetkových reštitúcií.

2013

 

2014

Témy

Počet petícií

Percentuálny podiel

 

Témy

Počet petícií

Percentuálny podiel

Spravodlivosť

387

10,5

 

Spravodlivosť

300

8,3

Životné prostredie

361

9,8

 

Životné prostredie

284

7,8

Základné práva

268

7,2

 

Vnútorný trh

266

7,3

Vnútorný trh

223

6,0

 

Základné práva

208

5,7

Sociálne veci

199

5,4

 

Zdravie

173

4,8

Vzdelávanie a kultúra

141

3,8

 

Sociálne veci

158

4,4

Zdravie

137

3,7

 

Doprava

117

3,2

Zamestnanie

117

3,2

 

Vzdelávanie a kultúra

113

3,1

Doprava

107

2,9

 

Zamestnanie

108

3,0

Vlastníctvo a reštitúcie

91

2,5

 

Vlastníctvo a reštitúcie

55

1,5

Iné

1 669

45,1

 

Iné

1 844

50,9

Jazyk petície

Nepatrné zmeny možno pozorovať aj v poradí petícií podľa jazyka: podobne ako v roku 2013 sú aj v roku 2014 dvoma najčastejšie používanými jazykmi predkladateľov petícií nemčina a angličtina. Na treťom a štvrtom mieste figurujú španielčina a taliančina, pričom sa zvýšil ich percentuálny podiel a počet. Tieto štyri jazyky (DE, EN, ES a IT) predstavujú 72 % všetkých petícií.

Maltčina a estónčina sa nachádzajú na posledných miestach (oba jazyky majú po jednej petícii).

2013

 

2014

Jazyk

Počet petícií

Percentuálny podiel

 

Jazyk

Počet petícií

Percentuálny podiel

Nemčina

701

24,2

 

Nemčina

607

22,4

Angličtina

525

18,2

 

Angličtina

496

18,3

Španielčina

442

15,3

 

Španielčina

456

16,8

Taliančina

316

10,9

 

Taliančina

400

14,7

Francúzština

203

7,0

 

Francúzština

151

5,6

Rumunčina

166

5,7

 

Rumunčina

135

5,0

Poľština

131

4,5

 

Poľština

105

3,9

Iné

276

9,0

 

Gréčtina

92

3,4

 

 

 

 

Iné

273

10

Počet petícií v roku 2014 podľa jazyka

 

Štátna príslušnosť predkladateľov petícií

Pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, najaktívnejšími predkladateľmi petícií sú naďalej Nemci, po nich nasledujú podobne ako v roku 2013 Španieli a Taliani. Za nimi sa nachádzajú rumunskí, britskí a francúzski predkladatelia. Na posledných miestach sú občania Estónska a Luxemburska, ktorí v roku 2014 predložili spolu iba osem petícií.

2013

 

2014

Štátna príslušnosť hlavného predkladateľa petície

Počet petícií

Percentuálny podiel

 

Štátna príslušnosť hlavného predkladateľa petície

Počet petícií

Percentuálny podiel

Nemecko

649

22,4

 

Nemecko

551

20,2

Španielsko

456

15,8

 

Španielsko

468

17,1

Taliansko

344

11,9

 

Taliansko

425

15,6

Rumunsko

213

7,4

 

Rumunsko

196

7,2

Francúzsko

152

5,3

 

Spojené kráľovstvo

143

5,2

Poľsko

143

4,9

 

Francúzsko

129

4,7

Spojené kráľovstvo

138

4,8

 

Poľsko

123

4,5

Grécko

113

3,9

 

Grécko

113

4,1

Iné

800

23,6

 

Iné

574

21,9

Počet petícií v roku 2014 podľa štátnej príslušnosti

 

Spôsob podávania petícií

Pokiaľ ide o spôsob podávania petícií, ustálil sa trend zaznamenaný v roku 2013: predkladatelia petícií sú čoraz aktívnejší a petície podávajú častejšie prostredníctvom internetového formuláru než tradičnou listovou formou (v roku 2014 bolo prostredníctvom internetu doručených 80 % petícií oproti 75,2 % v roku 2013).

2013

 

2014

Spôsob podania petície

Počet petícií

%

 

Spôsob podania petície

Počet petícií

%

E-mail

2173

75,2

 

E-mail

2174

80

List

718

24,8

 

List

540

20

Spôsob podávania petícií v roku 2014

 

Status petícií

Pokiaľ ide o status petícií, treba uviesť, že veľká väčšina petícií (80 %) je uzavretá v roku, ktorý nasleduje po ich spracovaní a uznaní prípustnosti. Možno konštatovať, že len nepatrný počet petícií zostáva nevybavených viac než štyri roky. Nevybavené petície sa väčšinou týkajú konaní o porušení povinnosti začatých pred Súdnym dvorom alebo ide o petície, ktorými sa poslanci chceli zaoberať podrobnejšie (na začiatku 8. volebného obdobia poslanci žiadali o zavedenie osobitného postupu „pozametania“ s cieľom prehodnotiť všetky nevybavené petície z viacerých volebných období).

Status petícií

Rok

Nevybavené

Uzavreté

2014

763

28,1 %

1 925

70,9 %

2013

531

18,4 %

2 360

81,6 %

2012

213

10,7 %

1 773

89,3 %

2011

120

8,5 %

1 294

91,5 %

2010

66

4,0 %

1 590

96,0 %

2009

27

1,4 %

1 897

98,6 %

2008

35

1,9 %

1 848

98,1 %

2007

32

2,1 %

1 474

97,9 %

2006

10

1,0 %

1 011

99,0 %

2005

4

0,4 %

1 012

99,6 %

2004

5

0,5 %

997

99,5 %

2003

0

0 %

1 315

100 %

2001

0

0%

1 132

100 %

2000

0

0 %

908

100 %

Z analýzy štatistických údajov o petíciách je zrejmé, že pri väčšine petícií, ktoré boli vyhlásené za neprípustné, ide o neustály zmätok medzi európskymi a vnútroštátnymi právomocami, ako aj medzi európskymi inštitúciami a Radou Európy alebo Európskym súdom pre ľudské práva. To dokazuje, že je nevyhnutné zintenzívniť úsilie o lepšiu informovanosť občanov o tom, čo znamená petičné právo a čo možno dosiahnuť podaním petície Parlamentu.

Nový webový portál začal fungovať v novembri 2014 a zlepšil bývalý systém internetovej stránky venovanej petíciám na portáli Európskeho parlamentu Europarl. Občania, ktorí na tomto novom portáli podajú online petíciu, majú k dispozícii všetky potrebné informácie o právomociach Parlamentu, môžu sa zaregistrovať, podať petíciu, stiahnuť sprievodné dokumenty, podporiť prípustné petície, získať informáciu o statuse svojej petície a byť upozornení na zmeny jej statusu prostredníctvom automatických e-mailových správ. Predkladatelia takisto nájdu informácie o činnosti Výboru pre petície, ako aj o najrýchlejších možnostiach nápravy využitím iných sietí, ktoré majú k dispozícii na úrovni Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni (SOLVIT, EU Pilot, sieť európskych spotrebiteľských centier, európsky ombudsman, národní ombudsmani alebo petičné výbory národných parlamentov).

Cieľom tejto správy je upozorniť, že občanom by na úrovni Európskej únie malo byť k dispozícii jednotné kontaktné miesto, ktoré by ich mohlo nasmerovať pri hľadaní riešenia údajného porušovania ich práv. Dosiahnutie tohto cieľa je aj naďalej veľmi dôležité. Iniciatíva Európskej komisie zameraná na zhromaždenie oficiálnych a neformálnych mechanizmov podávania sťažností na stránke „Vaše práva v EÚ“ na webovej stránke www.europa.eu môže byť zásadným krokom vpred. Mal by sa však objasniť rozdiel medzi oficiálnymi mechanizmami (sťažnosti adresované Európskej komisii, petície Parlamentu, sťažnosti európskemu ombudsmanovi) a neformálnymi mechanizmami (SOLVIT, sieť ESC, FIN-Net atď.). Občania musia vedieť, kde môžu nájsť informácie, ktoré hľadajú. V tomto smere treba uvítať úsilie Komisie o zlepšenie prístupu, informácií a pomoci, ktoré Komisia občanom poskytuje v súvislosti s ich právami prostredníctvom portálu Your Europe.

Európsky parlament spustením svojho nového webového portálu 19. novembra 2014 dosiahol v tomto smere pokrok, treba však uviesť, že stránka Výboru pre petície sa na portáli Parlamentu nenachádza na úvodnej prvej, ale na štvrtej strane: občan musí prejsť stránkami „Parlament a Vy“ a „Ozvite sa“, kým príde na stránku petícií a zvolí si konkrétnu stránku na podanie petície, http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/sk/main.

Vzťahy s Európskou komisiou

Európska komisia je pri vybavovaní petícií naďalej prirodzeným partnerom Výboru pre petície, keďže práve Komisia je zodpovedná za dohľad nad uplatňovaním a dodržiavaním európskych právnych predpisov. Pracovné vzťahy medzi oboma inštitúciami sú dobré. Mala by sa však skrátiť lehota na odpoveď na žiadosti o prešetrenie, ktorá je v súčasnosti v priemere štyri mesiace. Okrem toho, v rámci dobrej medziinštitucionálnej spolupráce by Komisia mala informovať Výbor pre petície o vývoji konaní o porušení povinnosti priamo spojených s petíciami.

Pritom treba poukázať na vypočutie podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa zo 7. októbra 2014. Dezignovaný komisár Frans Timmermans, zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, vo svojich odpovediach v dotazníku a počas vypočutia pred Konferenciou predsedov prijal niekoľko záväzkov v súvislosti s európskou iniciatívou občanov, záväzok preskúmať problémy a obmedzenia týkajúce sa petícií podľa článku 51 Charty základných práv. Výbor pre petície sa takisto zúčastnil na vypočutí komisára Navracsicsa (vzdelávanie, kultúra, mládež a občianstvo) 1. októbra 2014.

Výbor pre petície ocenil výklad Pascala Leardiniho, vedúceho riaditeľstva F generálneho sekretariátu Európskej komisie, na schôdzi v septembri 2014, ktorý zdôraznil, že petície zaslané na predloženie stanoviska sa dotýkajú štyroch hlavných tém: životného prostredia, základných práv, voľného pohybu občanov a pracovných síl, ako aj hospodárskej a sociálnej krízy. Určil kľúčové problémy v rámci tejto spolupráce, a to potrebu dôkladnejšej kontroly prípustnosti petícií adresovaných Komisii, potrebu zapojiť členské štáty a ich orgány, prítomnosť úradníkov Komisie počas prípravných stretnutí a napokon vysoký počet nevybavených petícií, ktorý výrazne zvyšuje pracovné zaťaženie.

V záujme zlepšenia súčasnej úzkej spolupráce Komisia navrhla riešenia zodpovedajúce uvedeným hlavným bodom, medzi ktoré patrí pozývanie orgánov členských štátov na schôdze a intenzívnejšie využívanie existujúcich nástrojov na riešenie problémov.

Vzťahy s Radou

Výbor pre petície víta prítomnosť zástupcov Rady na schôdzach výboru, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že táto prítomnosť sa nepremietla do aktívnejšej spolupráce, ktorá by mohla odblokovať petície, v prípade ktorých by mala spolupráca s členskými štátmi rozhodujúci význam, zdôrazňuje však úsilie niektorých členských štátov, napríklad Talianska, Grécka a Španielska, ktoré majú na schôdzach výboru pravidelné zastúpenie.

Vzťahy s európskym ombudsmanom – vypočutia ombudsmana

Emily O'Reilly, ktorá bola po prvýkrát zvolená za európsku ombudsmanku v júli 2013, bola opätovne zvolená na ďalšie päťročné funkčné obdobie v decembri 2014 a vykonávala počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto správa, svoje právomoci aktívnym a vyváženým spôsobom, a to aj pokiaľ ide o skúmanie a vybavovanie sťažností, ako aj vedenie a uzatváranie vyšetrovaní a čo sa týka udržiavania konštruktívnych vzťahov s inštitúciami a orgánmi Únie a nabádania občanov, aby uplatňovali svoje práva vo vzťahu k týmto inštitúciám a orgánom.

Výbor pre petície udržiava s európskou ombudsmankou vynikajúce medziinštitucionálne vzťahy, pričom ombudsmanka vystúpila vo výbore niekoľkokrát: 24. septembra 2014 predstavila svoju výročnú správu za rok 2013. Počas svojho vystúpenia poskytla informácie o počte občanov, ktorým útvary jej úradu poskytli v roku 2013 pomoc, počte vyšetrovaní začatých a uzavretých v tomto roku, inštitúciách dotknutých začatými vyšetrovaniami, výsledkoch týchto vyšetrovaní, miere súladu s rozhodnutiami európskeho ombudsmana a napokon o štatistikách prijatých sťažností a začatých vyšetrovaní podľa krajiny. Poukázala na hlavné témy v rámci svojich činností (transparentnosť, etické otázky, zapájanie občanov, projekty financované z prostriedkov Únie, základné práva a kultúra služieb) a predstavila svoje smerovanie do budúcnosti, najmä hlavné línie svojej činnosti (vplyv, relevantnosť a viditeľnosť), ako aj prebiehajúce strategické vyšetrovania.

Vystúpila vo výbore i 2. decembra v rámci vypočutia ako kandidátka na ombudsmana a následne po svojom zvolení počas decembrovej plenárnej schôdze predniesla prejav, ktorý poslanci mimoriadne ocenili.

Spolupráca s právnou službou Európskeho parlamentu.

Antonio Caiola, vedúci oddelenia právnej služby Európskeho parlamentu, v septembri 2014 stručne predstavil spoluprácu svojho oddelenia s Výborom pre petície. Právna služba zastupuje Parlament pred všetkými súdmi a ponúka právne poradenstvo každému oddeleniu Parlamentu. V značnej miere odkazuje na rozsudky Všeobecného súdu, ktoré sa týkajú petícií a ich vybavovania. Posudzované veci sú rozdelené do dvoch kategórií:

Ÿ  prvá sa týka petícií považovaných za neprípustné, z ktorých najvýznamnejšia je vec T-308/07 (Ingo-Jens Tegebauer/Európsky parlament). Medzi dôvodmi k rozsudku sa uvádza, že ku každému rozhodnutiu Výboru pre petície o prípustnosti musí byť pripojené úplné a jasné odôvodnenie. Rovnaká zásada bola potvrdená v ďalších rozsudkoch, napríklad vo veciach T-280/09 (José Carlos Morte Navarro/Európsky parlament) a T-160/10 (J/Európsky parlament).

Ÿ  druhá kategória zahŕňa veci týkajúce sa rozhodnutí výboru o uzavretí petície, pričom prvou bola vec T-186/11 (Peter Schönberger/Európsky parlament). Výbor sa uzniesol na prípustnosti petície; následne sekretariát uzavrel petíciu a postúpil vec GR pre personál. Predkladateľ toto rozhodnutie sekretariátu napadol, pričom súd konštatoval, že odvolanie by sa malo zrušiť, pretože proti nemu neexistuje žiadna náprava. Toto stanovisko sa zopakovalo i v iných veciach, napríklad vo veci T-650/13 (Zoltán Lomnici/Európsky parlament).

Ÿ  ďalšou dôležitou vecou je vec Schönberger (č. C-261/13). Generálny advokát Jääskinen vyložil ustanovenia týkajúce sa petičného práva v novom svetle, pričom uviedol, že Výbor pre petície môže vyhlásiť petíciu za neprípustnú bez toho, aby mal predkladateľ možnosť proti takémuto rozhodnutiu sa odvolať, čím úplne zmenil judikatúru vo veci Tegebauer, pričom však zatiaľ zostáva nejasné, či Súdny dvor prijme stanovisko generálneho advokáta vo svojich budúcich rozsudkoch.

Vyšetrovacie misie v roku 2014 a návštevy iných inštitúcií

Ÿ  Výbor pre petície prijal v decembri 2014 návštevu delegácie petičného výboru škótskeho parlamentu. David Stewart, predseda petičného výboru škótskeho parlamentu, predstavil činnosť svojho výboru. Výbor bol zriadený v roku 1999 ako stály výbor škótskeho parlamentu. V roku 2004 bol vytvorený elektronický systém na podávanie petícií, ktorý občanom uľahčil podávanie petícií. Škótsky parlament bol prvým parlamentom na svete, ktorý zaviedol takýto systém. Vytvorenie online systému bolo nevyhnutné pre hladké fungovanie petičného postupu, pretože zabezpečilo prístupnosť tohto postupu a navigáciu občanov krok za krokom.

Ÿ  V roku 2014 sa neuskutočnila žiadna vyšetrovacia misia vzhľadom na pracovné zaťaženie Výboru pre petície, ale na rok 2015 boli naplánované služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností (návšteva povodia rieky Ebro a otázky týkajúce sa ochrany detí v Spojenom kráľovstve).

Verejné vypočutia a prvé európske iniciatívy občanov

Ÿ  Výbor pre životné prostredie zorganizoval 17. februára 2014 vypočutie na tému „Voda je ľudské právo“ v rámci prvej európskej iniciatívy občanov. Zúčastnili sa na ňom Výbor pre petície a dva ďalšie výbory. Výbor pre petície sa domnieva, že európska iniciatíva občanov je novým nástrojom, ktorým sa stanovujú témy verejných diskusií a zároveň novým nástrojom participatívnej demokracie na úrovni kontinentu. Jej zmyslom je poskytnúť občanom prostriedok na vyjadrenie sa a umožniť im, aby kládli európskym inštitúciám otázky, ktoré ich zaujímajú. Ďalším cieľom európskej iniciatívy občanov je podpora cezhraničnej diskusie. Výbor pre petície sa domnieva, že Európsky parlament prispieva k plneniu týchto cieľov využívaním všetkých dostupných prostriedkov na podporu iniciatív občanov, najmä organizovaním verejných vypočutí. Výbor pre petície podporuje tento proces a v záujme tohto cieľa ponúka svoje dlhoročné skúsenosti nadobudnuté v kontakte s občanmi.

Ÿ  Výbor pre právne veci usporiadal 10. apríla 2014 verejné vypočutie o druhej úspešne spustenej európskej iniciatíve občanov s názvom „Jeden z nás“, pričom Výbor pre petície bol zapojený do organizácie vypočutia.

Ÿ  Na žiadosť Výboru pre petície a Výboru pre ústavné veci boli v štúdii na tému „Európska iniciatíva občanov: prvé ponaučenia z vykonávania“ zhrnuté ťažkosti, s ktorými sa stretli organizátori pri vytváraní a realizácii európskych iniciatív občanov. V tejto štúdii sú analyzované možné riešenia a uvedené odporúčania na zlepšenie európskej iniciatívy občanov ako účinného nástroja participatívnej demokracie v Európskej únii. Štúdia navrhuje opatrenia na zjednodušenie postupu a súčasné zníženie nákladov a záťaže pre občanov Európskej únie. Konečným cieľom je stanoviť konkrétnu stratégiu s cieľom poskytnúť občanom Únie prostriedky aktívne sa zúčastňovať na vytváraní budúcnosti Európy. Cieľom štúdie bolo určiť prekážky, ktorým čelia organizátori pri zavádzaní a riadení európskej iniciatívy občanov, preskúmať možné riešenia na prekonanie týchto prekážok a navrhnúť odporúčania na zlepšenie fungovania európskej iniciatívy občanov. Hlavné závery štúdie sa týkajú týchto oblastí: online certifikačný systém, registrácia európskej iniciatívy občanov v Európskej komisii, online systém zberu, zber podpisov občanmi, overovanie podpisov členskými štátmi a napokon predloženie európskej iniciatívy občanov Komisii. Praktické odporúčania sa týkajú poskytnutia IT infraštruktúry (hardvéru a softvéru) Komisiou, revízie rokovacieho poriadku a príslušných článkov zmluvy, ako aj požiadavky na preklad.

Ÿ  Organizátori neúspešnej európskej iniciatívy občanov s názvom „Zastavme ekocídu v Európe: Občianska iniciatíva za práva Zeme“ vyjadrili želanie upozorniť Výbor pre petície na túto iniciatívu počas schôdze podľa článku 218 rokovacieho poriadku. Táto európska iniciatíva občanov bol preskúmaná na schôdzi, a to rovnakým spôsobom ako bežná petícia.

Kľúčové témy v roku 2014

Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy 1.decembra 2009 je Charta základných práv právne záväzným nástrojom. V kontexte prijatých petícií možno konštatovať, že tieto práva sú spolu so spravodlivosťou predmetom najväčších obáv predkladateľov petícií. Treba však spresniť, že začlenenie charty do primárneho práva Únie vychádza zo zásady subsidiarity, to znamená, že členské štáty sú garantmi dodržiavania zásad uvedených v Charte základných práv. Stanovujú sa ňou nové povinnosti pre inštitúcie, ktoré majú rozhodovaciu a výkonnú úlohu, ako aj pre členské štáty, a to v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov Únie na vnútroštátnej úrovni tak, aby boli ustanovenia charty odteraz priamo chránené európskymi a vnútroštátnymi súdmi. Výbor pre petície považuje za potrebné čo najpresnejšie vymedziť spôsob uplatňovania charty.

Spravodlivosť a základné práva

Ÿ  Vo februári 2014 bolo prerokovaných asi 30 petícií o formách diskriminácie, ktorými trpia niektorí občania Dánska. Komisia počas schôdze oznámila Výboru pre petície, že vzhľadom na neúčasť Dánska na priestore spravodlivosti a nástrojoch, ktoré by sa mohli uplatňovať (napríklad nariadenie Brusel IIa), uvedené nástroje nie sú uplatniteľné. Nariadenie o vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí (nariadenie Rím III) sa neuplatňuje na podstatu jednotlivých vecí. Komisia prijala viaceré iniciatívy, napríklad pilotný projekt o práve na informácie, to znamená projekt zvyšovania informovanosti o osobitej situácii v určitých členských štátoch, ako aj štúdiu, ktorá mapuje rôzne postupy v členských štátoch, a takisto pripravuje usmernenia pre systémy ochrany detí.

Ÿ  V marci 2014 sa diskutovalo o petíciách o diskriminácii orgánmi Spojeného kráľovstva na základe etnického pôvodu, náboženského vyznania a jazyka a o porušovaní Európskeho dohovoru o ľudských právach. Postupy orgánov zodpovedných za mládež v Spojenom kráľovstve a Holandsku uvedené predkladateľmi, ktorým boli odobraté deti, vytrhnuté z ich kultúrneho a jazykového prostredia, a ktorých kontakt s deťmi bol obmedzený na minimálnu úroveň. Členovia Výboru pre petície žiadajú Komisiu, aby preskúmala a zdokonalila príslušné právne predpisy týkajúce sa voľného pohybu v Európskej únii, keďže väčšina prípadov sa týka európskych občanov, ktorí sa aj so svojimi rodinami presťahovali do iného členského štátu, aby tam žili a pracovali. Charta základných práv sa neuplatňuje, keďže v týchto prípadoch neexistuje žiadne legislatívne ustanovenie Únie. Podľa článku 51 sa však charta uplatňuje na členské štáty iba vtedy, keď tieto štáty vykonávajú právne predpisy Únie. Niektorí poslanci navrhli, aby sa uskutočnila služobná cesta do Spojeného kráľovstva na účely zistenia potrebných skutočností a prešetrili sa obvinenia predkladateľov a aby sa v ďalšom volebnom období zorganizovalo verejné vypočutie o týchto otázkach. Služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností sa uskutoční na jeseň 2015. Zároveň bola Výboru pre petície v júli 2015 predložená štúdia o osvojení bez súhlasu rodičov, ktorá skúma právne predpisy a prax v Anglicku a vo Walese v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Štúdia takisto podrobne opisuje postupy anglických súdov v rámci konaní na ochranu dieťaťa týkajúcich sa detí s väzbou na iný členský štát EÚ a obsahuje odporúčania na spoluprácu medzi štátmi v budúcich konaniach.

Životné prostredie

Ÿ  Príkladom petícií predložených a prediskutovaných na schôdzi výboru (v januári a októbri 2014) sú petície, ktoré sa týkajú problematiky životného prostredia a energie v kontexte prieskumu ložísk ropy na ostrovoch Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy). Tento hlbokomorský vrt by podľa predkladateľov petície mohol spôsobiť riziko zemetrasenia alebo úniku ropy, pričom Kanárske ostrovy sú vzhľadom na svoj nanajvýš turistický charakter obzvlášť zraniteľné na ropné škvrny. Európska komisia sa domnieva, že je úlohou vnútroštátnych orgánov, aby vykonávali a dodržiavali právne predpisy Únie a zabránili rizikám súvisiacim s takýmto druhom činnosti. Tieto projekty prieskumu ložísk ropy sú predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré sa vzťahovalo na priame a nepriame účinky projektu na životné prostredie, pričom Komisia sa zaviazala, že bude veľmi pozorne kontrolovať dodržiavanie všetkých požiadaviek právnych predpisov Únie.

Dobré životné podmienky zvierat

Ÿ  V apríli 2014 sa diskutovalo o petícii o kupírovaní chvostov ošípaných v Dánsku. Poslanci požiadali tematickú sekciu, aby vykonala porovnávaciu štúdiu o kupírovaní chvostov ošípaných v Dánsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Holandsku a Belgicku. Štúdia bola predstavená v novembri 2014 a skúmala otázky uvedené v petícii č. 0336/2012, právny rámec na ochranu ošípaných, úroveň vykonávania smernice o ochrane týchto zvierat v porovnaní s priväzovaním chvostov na základe dostupných informácií, prebiehajúce činnosti alebo činnosti, ktoré by sa mohli vykonať, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie smernice členskými štátmi.

Zdravotné postihnutie

Ÿ  Početné petície svedčia o ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím, a uvádzajú, že týmto osobám sa upierajú základné slobody a práva stanovené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Členovia Výboru pre petície preto berú veľmi vážne svoju zodpovednosť za vytvorenie rámca na uplatňovanie dohovoru a Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sa v roku 2014 rozhodol priznať Výboru pre petície určitú úlohu počas jeho rámcových schôdzí týkajúcich sa účasti Parlamentu na Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Záver

Komisia vyhlásila rok 2014 za Európsky rok občanov a zamerala sa na európske voľby, ktoré sa konali od 22. do 25. mája. Európsky parlament a Výbor pre petície podporujú dialóg medzi rozličnými úrovňami verejnej správy a občianskou spoločnosťou, zastupiteľskú a participatívnu demokraciu. Výbor pre petície je významným nástrojom, ktorý majú občania k dispozícii, aby sa vo väčšej miere zapájali do európskeho demokratického procesu, nabáda na diskusiu a informuje a podporuje európskych občanov, pokiaľ ide ich práva. Výbor pre petície chce občanom ponúknuť priame spojenie s inštitúciami, čím zabezpečí, aby si tieto inštitúcie vypočuli ich konkrétne problémy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

3.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Jérôme Lavrilleux, Sven Schulze, Josep-Maria Terricabras, Janusz Wojciechowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Lynn Boylan, Jens Gieseke, Csaba Sógor

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom

ECR

Notis Marias, Janusz Wojciechowski

EFDD

Marco Affronte, Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan,

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Miriam Dalli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka

10

-

EPP

Heinz K. Becker, Jens Gieseke , Peter Jahr, Jérôme Lavrilleux, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Julia Pitera,Sven Schulze, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa,

 

 

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa