Postup : 2015/2298(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0362/2015

Předložené texty :

A8-0362/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0438

ZPRÁVA     
PDF 559kWORD 124k
10.12.2015
PE 571.681v02-00 A8-0362/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování)

(COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Marco Zanni

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování)

(COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0362/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Finsko předložilo žádost EGF/2015/005 FI/Počítačové programování o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 1 603 osob z 69 podniků, které působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 62 (Programování, poradenství a související činnosti)(4) v několika regionech na úrovni NUTS(5) 2 v celém Finsku, a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má zúčastnit přibližně 1 200 propuštěných pracovníků;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny, a Finsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 623 200 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 4 372 000 EUR na 1 603 propuštěných pracovníků;

2.  bere na vědomí, že finské orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 12. června 2015 a že Komise dokončila její posouzení dne 6. listopadu 2015 a ve stejný den o tom informovala Parlament; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.  bere na vědomí, že v posledních letech se distribuce zaměstnanosti v oblasti IKT mezi Unií a ostatními ekonomikami vyvíjela v neprospěch Unie, a zdůrazňuje, že zatímco v roce 2008 zaměstnávalo odvětví technologií ve Finsku celkem 326 000 osob, v roce 2014 činil počet osob zaměstnávaných těmito společnostmi 276 000 osob, což odpovídá ročnímu průměrnému poklesu o 3 % (10 000 pracovníků); zdůrazňuje, že důvodem tohoto propouštění je vývoj, který v posledních letech postihl společnost Nokia a který má velký dopad na odvětví IKT ve Finsku; vzhledem k tomu, že v oblasti vývoje a navrhování operačních systémů pro mobilní telefony Nokia byly zaměstnány tisíce Finů, zatímco nyní jsou tyto provozy přemístěny mimo Evropu; upozorňuje, že toto propouštění dále zhorší nezaměstnanost v sektoru IKT v regionech, které bojují s vysokou mírou nezaměstnanosti;

4.   bere na vědomí, že toto propouštění v sektoru IKT zvláště postihuje region Oulu v Severní Ostrobothnii, kde byl sektor IKT léta pilířem ekonomiky; vyjadřuje politování nad tím, že na jaře 2015 hledalo v sektoru IKT v Severní Ostrobothnii zaměstnání přibližně 1 500 nezaměstnaných osob a že se v mnoha případech stala nezaměstnanost dlouhodobou, neboť třetina nezaměstnaných s vyšším vzděláním je již bez práce déle než rok;

5.  konstatuje, že až dosud bylo hospodářské odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 62 (Programování, poradenství a související činnosti) předmětem jedné další žádosti o příspěvek z EFG, která se zakládala na celosvětové finanční a hospodářské krizi(6); bere na vědomí, že zatímco objem tohoto odvětví celosvětově roste, v Evropě se zmenšil, jelikož se podniky a služby přesouvají do Číny, Indie, na Tchaj-wan a do jiných míst mimo Evropu;

6.  vítá skutečnost, že finské orgány rozhodly, že realizaci individualizovaných služeb zahájí dne 1. srpna 2014, aby dotčeným pracovníkům poskytly urychlenou pomoc – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory pro navržený koordinovaný soubor opatření z fondu EFG –, a že tudíž tyto služby, které již začaly být poskytovány, budou způsobilé k podpoře z EFG;

7.  bere na vědomí, že Finsko plánuje pro propuštěné pracovníky, na něž se vztahuje tato žádost, sedm druhů opatření: i) opatření pro vedení (koučování) pracovníků a další přípravná opatření, ii) služby v oblasti zaměstnanosti a podnikání, iii) odborná příprava, iv) dotace mezd, v) granty pro začínající podniky, vi) podpora podnikání a služby pro nové podnikatele a vii) příspěvky na výdaje spojené s cestovným, ubytováním a stěhováním;

8.   vítá opatření podporující podnikání ve formě grantů pro začínající podniky a opatření motivujících k podnikání a služeb pro začínající podnikatele; domnívá se, že tato opatření budou mít větší přínos v případě, že jsou účastníkům poskytována kombinovaně;

9.   vítá zejména navrhovaná opatření, jež mají vytvářet nové podniky a jež podpoří podnikání a služby pro podnikatele;

10. upozorňuje, že dotace na mzdy by měla být propuštěným pracovníkům poskytována pokud možno jen tehdy, pokud pracovní místa nabízená účastníkům splňují příslušné požadavky na kvalitu v oblasti úrovně dovedností a délky smlouvy; podporuje, aby byl při rozhodování o udělení dotace na mzdu a při stanovování procentního podílu mzdových nákladů, které budou z této dotace pokryty, kladen důraz na to, aby dotovaná pozice odpovídala odborným znalostem uchazeče o zaměstnání;

11. vítá, že finské orgány nabízejí propuštěným pracovníkům velmi širokou škálu opatření;

12.  bere na vědomí, že při vypracovávání koordinovaného balíčku individualizovaných služeb byli konzultováni sociální partneři a regionální orgány;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

14.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

15. připomíná, že účelem financovaných opatření by mělo být zlepšení příležitostí pro osoby hledající práci, aby posléze našly uplatnění na pracovním trhu;

16. konstatuje, že podle odhadů orgánů budou příspěvky a pobídky představovat 18,31 % nákladů, což je hluboko pod povoleným maximem 35 % celkových nákladů;

17.  žádá Komisi, aby v příštích žádostech poskytla více podrobností o odvětvích, v kterých dotčení pracovníci pravděpodobně naleznou práci, a o tom, zda je nabízené vzdělávání přizpůsobeno budoucím ekonomickým vyhlídkám a potřebám pracovního trhu v regionu, v němž k propouštění došlo;

18. očekává, že Komise na využívání udělených finančních prostředků dohlédne a vyhodnotí je a že získané informace využije v budoucích žádostech k dalšímu směrování využívání EFG s cílem sladit je s konceptem sestavování rozpočtu podle výkonnosti;

19.  zdůrazňuje, že finské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

20.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

21.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s případy pomoci z EFG;

22.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(7), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(8), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(9).

3)  Dne 12. června 2015 předložilo Finsko žádost EGF/2015/005 FI/Počítačové programování o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 62 (Programování, poradenství a související činnosti) v regionech na úrovni NUTS 2 Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) a Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) ve Finsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Finska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 623 200 EUR.

5)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní částka ve výši EUR 2 623 200 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí](10).

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda nebo předsedkyně

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(11) , a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(12) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(13), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost týkající se oblasti programování a návrh Komise

Dne 6. listopadu 2015 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Finska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni z 69 podniků působících v oddílu 62 klasifikace NACE Revize 2 (programování, poradenství a související činnosti)(14) v regionech na úrovni NUTS 2(15) na trh práce v regionech pokrývajících celé Finsko.

Jedná se o sedmnáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015. Týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 2 623 200 EUR ve prospěch Finska. Má být použita ve prospěch 1 200 z 1 603 propuštěných pracovníků. Žádost byla zaslána Komisi dne 12. června 2015 a do 21. srpna 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Finské orgány uvádějí, že důvodem tohoto propouštění je vývoj mající vliv na společnost Nokia v posledních letech, jenž má velký dopad na odvětví IKT ve Finsku. V oblasti vývoje a navrhování operačních systémů pro mobilní telefony Nokia byly zaměstnány tisíce Finů, zejména v městě Oulu, zatímco nyní jsou tyto provozy přemístěny mimo Evropu.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky sestávají ze sedmi následujících typů opatření: i) opatření pro vedení (koučování) pracovníků a další přípravná opatření, ii) služby v oblasti zaměstnanosti a podnikání, iii) odborná příprava, iv) dotace mezd, v) granty pro začínající podniky, vi) podpora podnikání a služby pro nové podnikatele a vii) příspěvky na výdaje spojené s cestovným, ubytováním a stěhováním.

Podle Komise představují popsané navržené činnosti aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Finské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–  při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

–  budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

–  propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržely své právní povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

–  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

–  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

–  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Finsko Komisi informovala o tom, že zdroje předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni pocházejí zejména z položky veřejných služeb zaměstnanosti ve správním úseku ministerstva práce a hospodářství. Některé služby budou také financovány z operačních výdajů středisek pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí (tzv. centra ELY) a úřadů TE. Úkoly technické podpory budou financovány z operačních výdajů ministerstva práce a hospodářství a center ELY.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 2 623 200 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o sedmnáctý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2015 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/jb D(2015)55347

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Předmět: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) – žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování (COM(2015)553)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG přezkoumaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/005 FI/Počítačové programování a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EGF souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik připomínek, aniž by však převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)vzhledem k tomu, že je tato žádost založena na čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a týká se 1603 pracovníků propuštěných z 69 podniků, které působily v hospodářském odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 62 („Programování, poradenství a související činnosti,“); vzhledem k tomu, že dotčené podniky, z kterých byli pracovníci propuštěni v referenčním období mezi 30. červencem 2014 a 30. dubnem 2015, se nacházejí v regionech na úrovni NUTS 2 Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi a Pohjois- ja Itä-Suomi;

B)vzhledem k tomu, že Finsko odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací argumentem, že se v posledních letech podíl pracovních míst v odvětví IKT v EU a jiných ekonomikách vyvinul v neprospěch EU;

C)vzhledem k tomu, že zatímco objem tohoto odvětví celosvětově roste, v Evropě se zmenšuje, protože podniky a služby se přesouvají do Číny, Indie, na Tchaj-wan a do jiných míst mimo Evropu.

D)vzhledem k tomu, že 55 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou muži a 45 % ženy; vzhledem k tomu, že 78 % těchto pracovníků je ve věku 30 až 54 let a 12 % ve věku 55 až 64 let;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se finské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Finsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2. konstatuje, že podle odhadů orgánů 18,31 % nákladů budou představovat příspěvky a pobídky, což je mnohem nižší podíl než maximálně povolených 35 % celkových nákladů;

3. vítá, že finské orgány nabízejí propuštěným pracovníkům velmi různorodá opatření;

4. vítá opatření podporující podnikání ve formě grantů pro začínající podniky a opatření motivujících k podnikání a služeb pro začínající podnikatele; domnívá se, že tato opatření mají větší přínos v případě, že jsou účastníkům poskytována v kombinované formě;

5. zdůrazňuje, že dotace na mzdy by měla být pokud možno poskytována propuštěným pracovníkům pouze tehdy, jestliže pracovní místa nabízená účastníkům splňují příslušné požadavky na kvalitu, pokud jde o úroveň dovedností a délku smlouvy; podporuje, aby byl při rozhodování o přidělení dotace na mzdu a stanovování procentního podílu mzdových nákladů, které budou z této dotace pokryty, kladen důraz na to, aby dotovaná pozice odpovídala odborným znalostem osoby, která se o práci uchází;

6. připomíná, že účelem financovaných opatření by mělo být zlepšení příležitostí pro osoby hledající práci, aby tak posléze našly uplatnění na pracovním trhu;

7. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Marita ULVSKOG

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Předmět: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane Arthuisi,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 10. prosince 2015:

– Komise v dokumentu COM(2015)0553 navrhuje poskytnutí příspěvku z fondu EFG ve výši 2 623 200 EUR, který má být použit na aktivní opatření trhu práce, jež by přispěla k tomu, aby bylo na trh práce znovu začleněno 1 603 pracovníků, kteří byli propuštěni v odvětví programování, poradenství a souvisejících činností ve finských regionech Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi a Pohjois- ja Itä-Suomi.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina členů tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí.

S pozdravem

Iskra Mihaylova

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

(6)

EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).

(7)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(8)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(9)

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884),

(10)

Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.

(11)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(12)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(13)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(14)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(15)

Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

Právní upozornění - Ochrana soukromí