Procedūra : 2015/2298(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0362/2015

Pateikti tekstai :

A8-0362/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0438

PRANEŠIMAS     
PDF 624kWORD 127k
10.12.2015
PE 571.681v02-00 A8-0362/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“)

(COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Marco Zanni

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“)

(COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0362/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai iš 69 įmonių, veikiančių NACE 2 red. 62 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla)(4) keliuose NUTS(5) 2 lygio regionuose, apimančiuose visą Suomiją, buvo atleisti 1 603 darbuotojai, ir kadangi priemonėmis turėtų pasinaudoti maždaug 1 200 atleistų darbuotojų;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytos sąlygos, taigi Suomija turi teisę gauti finansinę 2 623 200 EUR paramą pagal šį reglamentą; nurodyta suma sudaro 60 proc. bendros 4 372 000 EUR sumos, skiriamos 1 603 atleistiems darbuotojams;

2.  pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2015 m. birželio 12 d. ir kad 2015 m. lapkričio 6 d. Komisija baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo įvertinta greitai – mažiau nei per penkių mėnesių laikotarpį;

3.  pažymi, kad pastaraisiais metais darbo vietų pasiskirstymas Sąjungos ir kitų šalių IRT sektoriuje pasikeitė Sąjungos nenaudai, ir pabrėžia, kad 2008 m. Suomijos technologijų pramonėje iš viso dirbo 326 000 žmonių, o 2014 m. tokiose įmonėse dirbo 276 000 darbuotojų – taigi per metus vidutiniškai sumažėdavo 3 % darbuotojų (10 000 darbuotojų); pabrėžia, kad šie atleidimai vykdomi dėl pastaraisiais metais bendrovei „Nokia“ įtaką darančių pokyčių, kurie turėjo didelį poveikį Suomijos IRT sektoriui; kadangi „Nokia“ mobiliųjų telefonų operacinių sistemų kūrimo ir projektavimo srityje buvo įdarbinama tūkstančiai Suomijos gyventojų ir šiuo metu tokios funkcijos perkeliamos į šalis už Europos ribų; nurodo, kad dėl šių atleidimų dar labiau pablogės nedarbo padėtis regionų, kuriuose nedarbo lygis ir taip didelis, IRT sektoriuje;

4.  pažymi, kad ypač didelį atleidimų IRT sektoriuje poveikį patiria Oulu regionas Šiaurės Pohjanmoje, nes daugelį metų IRT sektorius buvo šio regiono ekonomikos pagrindas; apgailestauja dėl to, kad 2015 m. pavasarį Šiaurės Pohjanmos buvo maždaug 1 500 darbo IRT sektoriuje ieškančių bedarbių ir kad daugeliu atvejų nedarbo laikotarpis buvo pratęstas, nes trečdalis aukštojo mokslo diplomą turinčių bedarbių neturėjo darbo ilgiau nei metus;

5.  pažymi, kad iki šiol pateikta dar viena panaši su NACE 2 red. 62 skyriuje nurodytu sektoriumi (Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) susijusi paraiška EGF paramai gauti – ji taip pat pagrįsta pasauline finansų ir ekonomikos krize(6); pažymi, kad nors šios srities produkcijos kiekis visame pasaulyje didėja, Europoje jis mažėja, nes verslas ir paslaugos perkeliami į Kiniją, Indiją, Taivaną ir kitas ne Europos šalis;

6.  teigiamai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai padėti darbuotojams, 2014 m. rugpjūčio 1 d. – likus nemažai laiko iki sprendimo suteikti EGF paramą siūlomam suderintam paslaugų paketui priėmimo – nusprendė pradėti teikti nukentėjusiems darbuotojams prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, taigi, jau pradėtos teikti tokios paslaugos, kurios atitinka EGF paramos teikimo reikalavimus;

7.  pažymi, kad Suomija planuoja atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, taikyti septynių rūšių priemones: i) konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, ii) užimtumo ir verslo paslaugas, iii) mokymą, iv) darbo užmokesčio subsidijas, v) veiklos pradžios dotacijas, vi) verslumo konsultacijas ir paslaugas naujiems verslininkams, vii) kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidas padengiančias išmokas;

8.  palankiai vertina verslumą skatinančias priemones, pvz., veiklos pradžios dotacijas, ir verslumo konsultacijas bei paslaugas naujiems verslininkams; mano, kad šios priemonės teiks daugiau naudos, jei dalyviams bus siūlomos kartu;

9.  ypač teigiamai vertina siūlomas priemones, kuriomis skatinama kurti naują verslą ir kurios paskatins verslumą ir paslaugų naujiems verslininkams teikimą;

10.  pažymi, kad būtų geriausia, jei darbo užmokesčio subsidijos atleistiems darbuotojams būtų teikiamos tik tada, kai dalyviams siūlomas darbas atitinka kokybės reikalavimus įgūdžių lygio ir sutarties trukmės požiūriu; ragina, priimant sprendimą suteikti darbo užmokesčio subsidiją ir nustatant, kokią darbo užmokesčio procentinę dalį ji padengs, daugiau dėmesio skirti tam, ar darbo ieškančio asmens įgūdžiai atitinka darbo vietos, kuriai taikoma subsidija, reikalavimus;

11.  palankiai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos atleistiems darbuotojams siūlo daug įvairių priemonių;

12.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais ir regioninėmis valdžios institucijomis;

13.  primena, kad, remiantis EGF reglamento 7 straipsniu, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti rinkos ateities perspektyvas ir gebėjimus, kurių joje reikės; be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

14.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

15.  primena, kad finansuojamų priemonių tikslas turėtų būti darbo ieškančių asmenų galimybių didinimas, kad jie vėliau galėtų būti įdarbinti darbo rinkoje;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad, valdžios institucijų vertinimu, 18,31 proc. išlaidų bus panaudota išmokoms ir paskatoms teikti – ši suma yra daug mažesnė nei leidžiama maksimali 35 proc. visų išlaidų suma;

17.  prašo Komisijos būsimuose pasiūlymuose išsamiau nurodyti sektorius, kuriuose darbuotojai galėtų įsidarbinti, ir tai, ar siūlomas mokymas atitinka ateities ekonomines perspektyvas ir darbo rinkos poreikius tuose regionuose, kuriuose atleisti darbuotojai;

18.  tikisi, kad Komisija prižiūrės ir vertins, kaip naudojamos suteiktos lėšos, ir naudosis šia informacija nagrinėdama būsimas paraiškas, siekdama toliau nurodyti, kaip naudoti EGF lėšas ir suderinti jų naudojimą su rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo idėja;

19.  pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi galiojančių reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

20.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, susijusį su nauju tvarkaraščiu, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

21.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF bylomis susijusiais dokumentais;

22.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

23.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(7), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(8), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(9) 12 straipsnyje;

(3)  2015 m. birželio 12 d. Suomija pateikė paraišką „EGF/2015/005 FI/Computer programming“ dėl finansinės paramos iš EGF atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 62 skyriui (Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) NUTS 2 lygmens Suomijos regionuose – Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) ir Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D). Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 2 623 200 EUR suma finansinei paramai pagal Suomijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete mobilizuojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos siekiant skirti 2 623 200 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [jo priėmimo dienos](10).

Pasirašyta

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(11), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(12) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(13) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Paraiška „Computer Programming“ ir Komisijos pasiūlymas

2015 m. lapkričio 6 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant Suomijai padėti remti darbuotojų, atleistų iš 69 įmonių, veikiančių NACE 2 red. 62 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla)(14) keliuose NUTS(15) 2 lygio regionuose, apimančiuose visą Suomiją, grįžimą į darbo rinką.

Tai septynioliktoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2015 m. biudžetą ir pagal kurią Suomijos reikmėms iš EGF ketinama skirti bendrą 2 623 200 EUR sumą. Šiomis lėšomis bus remiama 1 200 iš 1 603 atleistų darbuotojų. Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. birželio 12 d., papildoma informacija pateikta iki 2015 m. rugpjūčio 21 d. Vadovaudamasi visomis taikytinomis EGF reglamento nuostatomis, Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas.

Suomijos valdžios institucijos teigia, kad šie atleidimai vykdomi dėl pastaraisiais metais bendrovei „Nokia“ įtaką darančių pokyčių, kurie turėjo didelį poveikį Suomijos IRT sektoriui. „Nokia“ mobiliųjų telefonų operacinių sistemų kūrimo ir projektavimo srityje, ypač Oulu regione, buvo įdarbinta tūkstančiai Suomijos gyventojų, o šiuo metu šios funkcijos perkeliamos į šalis už Europos ribų.

Prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, kurios bus teikiamos atleistiems darbuotojams, sudaro septynių rūšių priemonės: i) konsultuojamojo ugdymo priemonės ir kitos parengiamosios priemonės, ii) užimtumo ir verslo paslaugos, iii) mokymas, iv) darbo užmokesčio subsidijos, v) veiklos pradžios dotacijos, vi) verslumo konsultacijos ir paslaugos naujiems verslininkams, vii) kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidas padengiančios išmokos.

Pasak Komisijos, aprašytos priemonės – tai aktyvios darbo rinkos priemonės, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje dėl reikalavimus atitinkančių veiksmų. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Suomijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad:

–  suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

–  laikomasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu iš darbo susijusių reikalavimų;

–  darbuotojus atleidusios įmonės, kurios tęsė savo veiklą po atleidimų, įvykdė savo teisines prievoles, reglamentuojančias darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių lėšomis ir bus užkirstas kelias bet kokiam dvigubam finansavimui;

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–  EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Suomija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo dalis daugiausia bus skiriama pagal Užimtumo ir ekonomikos ministerijos administracinio padalinio valstybinių užimtumo tarnybų biudžeto eilutę. Kai kurios paslaugos taip pat bus finansuojamos kaip ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrų (ELY centrų) bei Įdarbinimo ir ekonomikos plėtros tarnybų (TE tarnybų) veiklos išlaidos. Techninės paramos užduotys bus finansuojamos kaip Užimtumo ir ekonomikos ministerijos bei ELY centrų veiklos išlaidos.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 2 623 200 EUR sumą.

Iki šios 2015 m. dienos tai septynioliktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/jb D(2015)55347

Gerb. Jean Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“ (COM(2015) 553)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos ir neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytais motyvais:

A)  kadangi paraiška grindžiama Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo reglamento (EB) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies b punktu ir susijusi su 1 603 darbuotojais, atleistais iš 69 įmonių, veikusių NACE 2 red. 62 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla); kadangi darbuotojai buvo atleisti iš įmonių, esančių NUTS 2 lygio Suomijos regionuose Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi ir Pohjois- ja Itä-Suomi per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. liepos 30 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.;

B)  kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Suomija teigia, jog pastaraisiais metais darbo vietų pasiskirstymas ES ir kitų šalių IRT sektoriuje pasikeitė Sąjungos nenaudai;

C)  kadangi, nors šios srities produkcijos kiekis visame pasaulyje didėja, Europoje jis mažėja, nes verslas ir paslaugos perkeliami į Kiniją, Indiją, Taivaną ir kitas ne Europos šalis;

D)  kadangi 55 proc. darbuotojų, kuriems skirtos šios priemonės, sudaro vyrai, ir 45 proc. – moterys; kadangi 78 proc. darbuotojų yra 30–54 metų amžiaus, o 12 proc. – 55–64 metų amžiaus;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Suomijos paraiškos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinami Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Suomija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad, valdžios institucijų vertinimu, 18,31 proc. išlaidų bus panaudota išmokoms ir paskatoms teikti – ši suma yra daug mažesnė nei leidžiama maksimali 35 proc. visų išlaidų suma;

3.  palankiai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos atleistiems darbuotojams siūlo daug įvairių priemonių;

4.  palankiai vertina verslumą skatinančias priemones, pvz., veiklos pradžios dotacijas, ir verslumo konsultacijas bei paslaugas naujiems verslininkams; mano, kad šios priemonės teikia daugiau naudos, kai dalyviams siūlomos kartu;

5.  pažymi, kad būtų geriausia, jei darbo užmokesčio subsidijos atleistiems darbuotojams būtų teikiamos tik tada, jei dalyviams siūlomas darbas atitiktų kokybės reikalavimus įgūdžių lygio ir sutarties trukmės požiūriu; ragina, priimant sprendimą suteikti darbo užmokesčio subsidiją ir nustatant, kokią darbo užmokesčio procentinę dalį ji padengs, daugiau dėmesio skirti tam, ar darbo ieškančio asmens įgūdžiai atitinka darbo vietos, kuriai taikoma subsidija, reikalavimus;

6.  primena, kad finansuojamų priemonių tikslas turėtų būti darbo ieškančių asmenų galimybių didinimas, kad jie vėliau galėtų būti įdarbinti darbo rinkoje;

7.  primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įvertinti gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Gerb. Jean ARTHUIS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2015 m. gruodžio 10 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

COM(2015) 0553 siūloma skirti 2 623 200 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti į darbo rinką 1 603 darbuotojus, atleistus iš kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos sektoriaus Suomijos regionuose Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi ir Pohjois- ja Itä-Suomi.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

10.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(5)

  2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).

(6)

  EGF/2011/016 IT/Agile ( COM(2013) 0120)

(7)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(8)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(9)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(10)

  Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.

(11)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(12)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(13)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(14)

  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(15)

  2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika