Procedūra : 2015/2298(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0362/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0362/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0438

ZIŅOJUMS     
PDF 634kWORD 126k
10.12.2015
PE 571.681v02-00 A8-0362/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums – EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana)

(COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Marco Zanni

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums – EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana)

(COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0362/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 1603 darbinieku atlaišanu 69 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. red. 62. nodaļas (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”)(4) nozarē vairākos NUTS(5) 2. līmeņa reģionos, kuri aptver visu Somiju, un tā kā tiek lēsts, ka pasākumos varētu piedalīties 1200 atlaistie darbinieki;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 623 200 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 4 372 000, 1603 atlaistajiem darbiniekiem;

2.  norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 12. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2015. gada 6. novembrī un tajā pašā dienā par to paziņoja Parlamentam; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  norāda, ka pēdējos gados IKT nozarē nodarbinātības sadalījums starp Savienības un citām ekonomikām ir attīstījies Savienībai par sliktu, un uzsver — lai gan Somijā tehnoloģijas nozarē 2008. gadā tika nodarbināti kopumā 326 000 cilvēku, 2014. gadā šo uzņēmumu nodarbināto skaits bija 276 000, kas atbilst vidējam samazinājumam gadā par aptuveni 3 % (10 000 darbinieki); norāda, ka notikumi, kas izraisīja šo darba ņēmēju atlaišanu, ir izmaiņas, kas pēdējos gados ietekmēja uzņēmumu Nokia, kam ir bijusi liela ietekme uz IKT nozari Somijā; tā kā operētājsistēmu izstrāde mobilajiem tālruņiem Nokia nodrošināja ar darbu tūkstošiem cilvēku Somijā un minētās funkcijas tagad ir pārceltas uz valstīm ārpus Eiropas; norāda, ka minēto darbinieku atlaišana vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju IKT nozarē reģionos, kuros ir augsts bezdarbs;

4.   norāda, ka darbinieku atlaišana IKT nozarē visvairāk ietekmē Oulu reģionu Ziemeļostrobotnijā, kur IKT nozare gadiem ilgi ir bijusi ekonomikas stūrakmens; pauž nožēlu par to, ka 2015. gada pavasarī Ziemeļostrobotnijā IKT nozarē bija aptuveni 1500 nenodarbinātu darba meklētāju un ka daudzos gadījumos bezdarbs ir kļuvis ilgstošs, jo trešdaļa no bezdarbniekiem ar augstākās izglītības diplomu ir bijuši bez darba vairāk nekā gadu;

5.  norāda, ka līdz šim attiecībā uz NACE 2. red. 62. nodaļu (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”) ir iesniegts vēl viens EGF pieteikums, kas pamatots ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi(6); norāda — lai gan globāli šajā jomā vērojams pieaugums, Eiropā tā ir samazinājusies, jo uzņēmumi un pakalpojumi ir pārcelti uz Ķīnu, Indiju, Taivānu un citām ārpus Eiropas esošām valstīm;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 1. augusta — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam un ka tādēļ par pakalpojumiem, kuri jau tiek sniegti, varēs saņemt EGF atbalstu;

7.  norāda, ka Somija plāno īstenot septiņu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) izaugsmes veicināšanas pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi, ii) nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi, iii) apmācība, iv) algas subsīdijas, v) uzņēmējdarbības sākšanas dotācijas, vi) orientācija uz uzņēmējdarbību un pakalpojumi jauniem uzņēmējiem un vii) piemaksas par ceļa izdevumiem, nakšņošanas un pārcelšanās izmaksām;

8.   atzinīgi vērtē pasākumus, kas paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam, uzņēmējdarbības sākšanas dotāciju veidā, kā arī pasākumus, kuri paredzēti orientācijai uz uzņēmējdarbību, un pakalpojumus jauniem uzņēmējiem; uzskata, ka šie pasākumi būs vislietderīgākie tad, ja tos dalībniekiem piedāvās apvienojumā;

9.   īpaši atzinīgi vērtē ierosinātos pasākumus, kuru mērķis ir jaunu uzņēmumu dibināšana un ar kuriem tika sekmēta uzņēmējdarbība un pakalpojumi jauniem uzņēmējiem;

10. norāda, ka algas subsīdiju atlaistajiem darbiniekiem būtu vēlams maksāt tikai tad, ja dalībniekiem piedāvātais darbs atbilst pienācīgas kvalitātes prasībām attiecībā uz prasmju līmeni un līguma darbības ilgumu; iesaka, pieņemot lēmumu par algas subsīdijas piešķiršanu un nosakot, cik procentuāli lielu daļu no algas tā segs, koncentrēties uz to, lai darba meklētāja specializētās zināšanas atbilstu subsidētajam amatam;

11. atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes atlaistajiem darbiniekiem piedāvā daudzus dažādus pasākumus;

12.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar sociālajiem partneriem un reģionālajām iestādēm;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

14.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

15. atgādina, ka finansēto pasākumu mērķim vajadzētu būt darba meklētāju iespēju uzlabošanai, lai viņi vēlāk varētu tikt nodarbināti darba tirgū;

16. norāda, ka iestādes lēš — 18,31 % (daudz mazāk nekā maksimāli atvēlētie 35 %) no izmaksām tiks atvēlēti pabalstiem un stimuliem;

17.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos precīzāk norādīt nozares, kurās darbinieki varētu atrast darbu, un to, vai piedāvātā apmācība atbilst turpmākajām ekonomikas perspektīvām un darba tirgus vajadzībām reģionos, kuros notikusi atlaišana;

18. cer, ka Komisija pārraudzīs un novērtēs piešķirtās naudas izlietojumu un šo informāciju izmantos turpmākajos pieteikumos, lai EGF izmantošana vairāk atbilstu idejām par budžeta līdzekļu sadali atkarībā no darbības rezultātiem;

19.  norāda — Somijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

20.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

21.  prasa, lai Komisija nodrošina publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

22.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

23.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

24.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums – EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(7), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(8) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(9) 12. pantā.

(3)  Somija 2015. gada 12. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF, pēc darbinieku atlaišanas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 62. nodaļā (Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības), NUTS 2. līmeņa reģionos Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) un Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D), Somijā. Pieteikums tika papildināts, sniedzot papildu informāciju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktā. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 2 623 200 apmērā saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 2 623 200 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums](10).

[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMS

I. Priekšvēsture

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(11), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(12) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(13) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Datorprogrammēšanas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2015. gada 6. novembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Somijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kuri atlaisti 69 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. red. 62. nodaļas (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”)(14) nozarē vairākos NUTS(15) 2. līmeņa reģionos, kuri aptver visu Somiju.

Šis ir septiņpadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2015. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Somijai par kopējo summu EUR 2 623 200. Tas attiecas uz 1200 no 1603 atlaistajiem darbiniekiem. Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2015. gada 12. jūnijā, un līdz 2015. gada 21. augustam tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Somijas iestādes norāda, ka notikumi, kas izraisīja šo darba ņēmēju atlaišanu, ir izmaiņas, kas pēdējos gados ietekmēja uzņēmumu Nokia, kam ir bijusi liela ietekme uz IKT nozari Somijā. Operētājsistēmu izstrāde Nokia mobilajiem tālruņiem nodrošināja ar darbu tūkstošiem cilvēku Somijā, īpaši pilsētā Oulu, bet tagad minētās funkcijas ir pārceltas uz valstīm ārpus Eiropas.

Individualizētajos pakalpojumos, kas sniedzami atlaistajiem darbiniekiem, ir šādas septiņu veidu darbības: i) izaugsmes veicināšanas pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi, ii) nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi, iii) apmācība, iv) algas subsīdijas, v) uzņēmējdarbības sākšanas dotācijas, vi) orientācija uz uzņēmējdarbību un pakalpojumi jauniem uzņēmējiem un vii) piemaksas par ceļa izdevumiem, nakšņošanas un pārcelšanās izmaksām.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Somijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

–  piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

–  ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–  uzņēmumi, kuros atlaisti darba ņēmēji un kuri pēc atlaišanas ir turpinājuši darbību, ir ievērojuši juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu, un ir snieguši darba ņēmējiem atbilstošu palīdzību,

–  ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–  ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

–  EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

Somija ir paziņojusi Komisijai, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots galvenokārt ir Nodarbinātības un ekonomikas (MEE) Administratīvās nodaļas valsts nodarbinātības dienestu budžeta pozīcija. Dažus pakalpojumus finansēs arī no ekonomiskās attīstības, transporta un vides centru (ELY centru) un TE biroju darbības izdevumiem. Tehnisko atbalstu finansēs no Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas un ELY centru darbības izdevumiem.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 2 623 200.

Šis ir septiņpadsmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2015. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/jb D(2015)55347

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Somijas pieteikumu EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana (COM(2015)0553)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komiteja ir apspriedusies, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

A)tā kā šis pieteikums ir balstīts uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu un ir saistīts ar 1603 darbinieku atlaišanu 69 uzņēmumos, kuri darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 62. nodaļā (Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības); tā kā darbinieku atlaišana attiecīgajos uzņēmumos ir notikusi NUTS 2. līmeņa reģionos Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi un Pohjois- ja Itä-Suomi pārskata periodā no 2014. gada 30. jūlija līdz 2015. gada 30. aprīlim;

B)tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Somija apgalvo, ka pēdējos gados IKT nozarē nodarbinātības sadalījums starp ES un citām ekonomikām ir attīstījies ES par sliktu;

C)tā kā, lai gan globāli šajā jomā vērojams pieaugums, Eiropā tā ir samazinājusies, jo uzņēmumi un pakalpojumi ir pārcelti uz Ķīnu, Indiju, Taivānu un citām ārpus Eiropas esošām valstīm;

D)tā kā 55 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 45 % — sievietes; tā kā 78 % šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem un 12 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Somijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2. norāda, ka iestādes lēš — 18,31 % (daudz mazāk nekā maksimāli atvēlētie 35 %) no izmaksām tiks atvēlēti pabalstiem un stimuliem;

3. atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes atlaistajiem darbiniekiem ir piedāvājušas daudzus dažādus pasākumus;

4. atzinīgi vērtē pasākumus, kas paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam, uzņēmējdarbības sākšanas dotāciju veidā, kā arī pasākumus, kuri paredzēti orientācijai uz uzņēmējdarbību, un pakalpojumus jauniem uzņēmējiem; uzskata, ka šie pasākumi ir vislietderīgākie tad, ja tos dalībniekiem piedāvā apvienojumā;

5. norāda, ka algas subsīdiju atlaistajiem darbiniekiem būtu vēlams maksāt tikai tad, ja dalībniekiem piedāvātais darbs atbilst pienācīgas kvalitātes prasībām attiecībā uz prasmju līmeni un līguma darbības ilgumu; iesaka, pieņemot lēmumu par algas subsīdijas piešķiršanu un nosakot, cik procentuāli lielu daļu no algas tā segs, koncentrēties uz to, lai darba meklētāja specializētās zināšanas atbilstu subsidētajam amatam;

6. atgādina, ka finansēto pasākumu mērķim vajadzētu būt darba meklētāju iespēju uzlabošanai, lai viņi vēlāk varētu tikt nodarbināti darba tirgū;

7. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Godātais Arthuis kungs!

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2015. gada 10. decembrī.

  Priekšlikumā COM(2015)0553 ir ierosināts piešķirt EGF ieguldījumu EUR 2 623 200 apmērā aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 1603 darbinieku reintegrāciju darba tirgū, kuri atlaisti no darba datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistītu darbību nozarē Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi un Pohjois- ja Itä-Suomi reģionā Somijā.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori šo priekšlikumu ir novērtējuši un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)

  Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).

(6)

  EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).

(7)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(8)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(9)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.)

(10)

  Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.

(11)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(12)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(13)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(14)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(15)

  Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika