Процедура : 2015/2295(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0363/2015

Внесени текстове :

A8-0363/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0454

ДОКЛАД     
PDF 700kWORD 134k
10.12.2015
PE 571.687v01-00 A8-0363/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 - IE/PWA International)

(COM(2015)0555 – C8‑0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Виктор Негреску

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 - IE/PWA International)

(COM(2015)0555 – C8‑0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0555 –C8-0329/2015),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0363/2015),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Ирландия подаде заявление EGF/2015/006 IE/PWA International за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със 108 съкращения в PWA International Ltd (PWAI), осъществяващо дейност в икономически отрасъл от разделение 33 на NACE Rev. 2 („Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“)(4) в региона Southern and Eastern Ireland (Южна и Източна Ирландия) на ниво 2 по NUTS(5), и като има предвид, че се очаква всички съкратени работници да вземат участие в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението не отговаря на традиционните критерии за допустимост, определени от Регламента за ЕФПГ по отношение на броя на съкращенията и е представено по критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент, с който се дава възможност за дерогация при изключителни обстоятелства;

1.  изразява съгласие с Комисията, че доводите на Ирландия се квалифицират като „извънредни обстоятелства“ и че следователно Ирландия има право на финансово участие в размер на 442 293  EUR по силата на този регламент;

2.  отбелязва, че ирландските органи са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 19 юни 2015 г. и че оценката му е била финализирана от Комисията на 6 ноември 2015 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

3.  отбелязва, че PWAI е създадено през 1989 г. в Rathcoole, Co Dublin като съвместно предприятие на United Technologies Corporation и Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  отбелязва, че Ирландия се специализира в сектора по поддръжка, ремонт и технически прегледи (ПРТП) през 90-те години на миналия век, което ѝ е послужило добре в онзи момент, но я е направило особено уязвима по отношение на последните тенденции за локализиране на дейностите по ПРТП близо до центрове на глобално разширяване в сферата на авиацията, т.е. Азия, както и по отношение на неблагоприятните последици от сделки в областта на световната търговия; счита, че наличието на две други ирландски заявления за мобилизиране на ЕФПГ, които са от сектор „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“(6), е доказателство за тази уязвимост; отбелязва също така, че дейностите по ПРТП са били сериозно засегнати в Европа, по-специално в Ирландия, със закриването на SR Technics през 2009 г. и закриването на Lufthansa Technik Airmotive Ireland през 2014 г., което е довело до загуба на приблизително 1 520 работни места;

5.  отбелязва, че въпреки че равнището на безработицата в Южен Дъблин (11,61%) е само малко по-високо от средното национално равнище (10,83%), зад тези стойности се крият значителни неблагоприятни фактори на местно равнище, и че закриването на PWAI е имало сериозно отражение върху заетостта и върху местната, регионалната или националната икономика, основаващо се на вече съществуващото трудно положение в района, към което се добавя кумулативният ефект от закриването на три основни обекта в сектора на ПРТП в рамките на кратък период от време;

6.  изразява съгласие, че съществуващото трудно положение, към което се добавя кумулативният ефект от закриването на три основни обекта в сектора на ПРТП в рамките на кратък период от време, както и фактът, че няма други работодатели в този сектор в цяла Ирландия, може да обоснове дерогация от прага от 500 съкращения, определен в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ; в тази връзка отново отправя своята препоръка към Комисията или да изясни критериите за дерогация, определени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, или да занижи прага от 500 съкратени работници;

7.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, ирландските органи решават да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 22 май 2015 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  също така приветства факта, че 108 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs), на възраст под 25 години към датата на подаване на заявлението, също ще имат достъп до персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ;

9.  отбелязва, че Ирландия планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) ориентиране и кариерно планиране и развитие; ii) стипендии за обучение по ЕФПГ; iii) програми за обучение и допълнително образование; iv) програми за висше образование, и v) краткосрочни надбавки; препоръчва тази програма по линия на ЕФПГ да следва програма, подобна на програмата по линия на ЕФПГ за SR Technics, която доведе до положителни резултати, като през септември 2012 г. 53,45% от бенефициентите бяха отново намерили работа, т.е. по-малко от 12 месеца след приключване на програмата; отбелязва, че разходите за тези мерки ще бъдат допустими за финансово участие от ЕФПГ за периода между 22 май 2014 г. и 19 юни 2017 г.;

10. приветства разнообразните мерки за обучение, които ще бъдат предоставени на бенефициентите; отбелязва, че мерките в подкрепа на предприятията и самостоятелната заетост ще бъдат достъпни само за ограничен брой бенефициенти;

11. отбелязва, че само 24,81% от разходите ще се използват за помощи с ограничен срок, което остава значително под максимално разрешеното равнище от 35% от всички разходи;

12.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след консултации със социалните партньори;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи на пазара на труда и необходимите умения, както и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, характеризираща се с ефективно използване на ресурсите;

14.  припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаването на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

15.  отбелязва, че ирландските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

16.  оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

17. призовава Комисията да гарантира, че решенията в областта на политиката се разглеждат от гледна точка на потенциалното им въздействие върху трудовия пазар на Съюза;

18. изразява съжаление, че се предлага мобилизиране на средства от ЕФПГ само за 108 съкратени служители, които ще се възползват от инструмента, и посочва, че едно по-широко тълкуване на член 4, параграф 1 на Регламента за ЕФПГ може да не е подходящо;

19. забелязва, че с това предложение се цели мобилизиране на средства от ЕФПГ за най-малкия брой съкратени работници, предлаган досега;

20. отбелязва, че почти 80% от съкратените служители са на възраст между 30 и 54 години и следователно представляват група, характеризираща се с висока пригодност за заетост и по-нисък риск от дълготрайна безработица;

21. посочва, че всички от 108-те съкратени работници са от икономическия сектор „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ и по-специално на реактивни двигатели за авиацията, което ги прави квалифицирани и приспособими към трудовия пазар;

22. подчертава, че съкращенията са станали в Раткул, в близост до Дъблин, който представлява икономически и промишлен център, в който се наблюдава намаляваща безработица, увеличаваща се стопанска активност и общ икономически ръст;

23. насочва вниманието към факта, че всякакво позоваване на заявление EGF/2009/021 IE/SR Technics отива твърде далеч във времето, тъй като въпросният случай е от 2009 г.

24.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

25.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(7), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(8), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е преустановена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаващата световна финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, и да им предоставя помощ за тяхната повторна интеграция на пазара на труда.

2)  Както е определено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(9), ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

3)  На 19 юни 2015 г. Ирландия внася заявление EGF/2015/006 IE/PWA International за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в PWA International Ltd. и при един доставчик в Ирландия. Към него е предоставена допълнителна информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ в съответствие с член 13 от посочения регламент.

4)  В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Ирландия е взела решение да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, и на 108 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs).

5)  В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, заявлението на Ирландия се счита за допустимо, тъй като съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната, регионалната или националната икономика.

6)  Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за осигуряване на финансово участие в размер на 442 293 EUR по заявлението, внесено от Ирландия.

7)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 442 293 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящето решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](10)*.

Съставено в ...

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(11) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(12) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в бюджета на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(13), за да се мобилизират средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението за PWA International и предложението на Комисията

На 6 ноември Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Ирландия, за да се окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени в PWA International Ltd, развиващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 33 по NACE Rev. 2 („Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“), както и за интегриране на пазара на труда на 108 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs).

Това е шестнадесетото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2015 г. и е за мобилизиране на обща сума в размер на 442 293 EUR от ЕФПГ за Ирландия. То е по повод съкращаването на 108 работници от PWA International. Заявлението е изпратено на Комисията на 19 юни 2015 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 14 август 2015 г. Комисията е стигнала до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ.

Ирландските органи заявяват, че събитието, довело до съкращенията в PWA International, е закриването на PWAI вследствие на решението на дружеството да обедини дейностите си в Северна Америка и Азия в резултат на тенденция към локализиране на дейностите по ПРТП близо до центрове на глобално разширяване в сферата на авиацията, и отрицателните въздействия на търговските споразумения в глобален мащаб.

Персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от пет вида мерки: i) ориентиране и кариерно планиране и развитие; ii) стипендии за обучение по ЕФПГ; iii) програми за обучение и допълнително образование; iv) програми за висше образование, и v) краткосрочни надбавки.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Ирландските органи са предоставили всички необходими гаранции за това, че:

–  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–  са спазени изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

–  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

–  предложените действия ще допълват други действия, финансирани от структурните фондове;

–  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Ирландия е уведомила Комисията, че източникът на предварително национално финансиране е Министерството на финансите на Ирландия, което също така ще съфинансира програмата. Разходите ще бъдат покрити от Националния фонд за обучение, от одобрени разходни пера на Министерството на образованието и уменията, както и от други съответни министерства.

III. Процедура

За да се мобилизира Фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 442 293 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е шестнадесетото предложение за трансфер за мобилизиране на ЕФПГ, изпратено на бюджетния орган до момента през 2015 г.

В случай на несъгласие се започва тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса, с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявления от Фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/jb D(2015)55353

Жан Артюи

Председател на комисията по   бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по заявление от Ирландия EGF/2015/006 IE/PWA International (COM(2015)555)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси, както и нейната работна група за ЕФПГ, разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2015/006 IE/PWA International и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на фонда, отнасящо се до въпросното искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 („Регламента за ЕФПГ“) и се отнася за 108 работници в PWA International Ltd. и един негов доставчик, извършващи дейност в разделение 33 („Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“) по NACE Rev. 2 в южния и източния регион на Ирландия в рамките на референтния период от 19 декември 2014 г. до 19 април 2015 г.; като има предвид, че заявлението се отнася освен това за 108 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET);

Б)  като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, Ирландия твърди, че целта на закриването на PWAI — предприятие за поддръжка, ремонт и технически прегледи (MRO) и съвместно предприятие между United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) и Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), е да се консолидират дейностите на дружеството в Северна Америка и Азия, като дейностите на PWAI бъдат прехвърлени поетапно към други ремонтни бази в рамките на мрежата на P&W, а именно към P&W PSD със седалище в Арканзас (САЩ) и към Eagle Services Asia със седалище в Сингапур;

В)  като има предвид, че през последните 10 години близо 50% от дейността на PWAI е осъществена за клиенти със седалище в Азия, други 40% от дейността на PWAI е с потребители със седалище в САЩ, а едва 10% – с европейски клиенти;

Г)  като има предвид, че по-голямата част (90,74%) от работниците, обхванати от мерките, са мъже и че 9,26% са жени; като има предвид, че 78,7% от работниците са на възраст между 30 и 54 години, а 15,74% са на възраст между 55 и 64 години.

Комисията по заетост и социални въпроси приканва следователно водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме относно заявлението на Ирландия, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Ирландия има право на финансово участие по този регламент;

2. изтъква, че дерогацията от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента в този случай се отнася до броя на съкращенията, който е значително по-нисък от прага от 500 съкращения; приема аргументите на ирландските органи за тази дерогация и приветства факта, че заявлението включва и същия брой млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, които ще се възползват от мерките;

3. отбелязва, че тъй като съкращенията в PWAI са извършени по-късно от тези в Lufthansa Technik – предприятие, което е осъществявало дейност в същия сектор – не е било възможно тези работници да бъдат включени в заявление на секторно равнище, обхващащо съкращенията и в двете предприятия; счита следователно, че тези съкращения могат да бъдат разгледани само в такова отделно заявление;

4.изтъква, че PWAI може да е било негативно засегнато от липсата на клауза в Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Корея, която да позволява освобождаването от вносни мита за повторно влизане на ремонтирани стоки; насочва вниманието към подобна клауза в Споразумението за свободна търговия между Корея и САЩ, в резултат на която дружествата от САЩ се ползват от преференциални условия, което би могло също така да допринесе за загубата на пазарен дял на PWAI в сравнение с предприятия от САЩ, които осъществяват дейност в същия сектор;

5.приветства широкия набор от мерки в областта на обучението, които ще бъдат предоставени на бенефициентите; отбелязва, че мерките за подкрепа за предприятията и самостоятелната заетост ще бъдат на разположение на ограничен брой бенефициенти;

6.призовава Комисията да гарантира, че при вземането на решения в областта на търговската политика се проучва евентуалното им въздействие върху пазара на труда в ЕС;

7. отбелязва, че според прогнозите на органите 24,81% от разходите ще се използват за помощи с ограничен срок, което е много под максимално разрешените 35% от всички разходи;

8.припомня, че в съответствие с член 7 от регламента при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняваща длъжността председател, първи заместник-председател

Копие до г-н Томас Хендел

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Eвропейски парламент

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:  Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 10 декември 2015 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2015)0555 предлага участие от страна на ЕФПГ в размер на 442 293 EUR за активни мерки на пазара на труда, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на 108 работници, съкратени в сектор „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ в Южна и Източна Ирландия.

Приложимите правила за финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)

  Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) и EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(8)

  OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(9)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(10)

*   Датата ще се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

(11)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(12)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(13)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност