ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Irska – EGF/2015/006 IE/PWA International)

  10.12.2015 - (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

  Rozpočtový výbor
  Zpravodaj: Victor Negrescu

  Postup : 2015/2295(BUD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0363/2015
  Předložené texty :
  A8-0363/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Irska – EGF/2015/006 IE/PWA International)

  (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[1] (dále jen „nařízení o EFG“),

  –  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2], a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3] (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

  –  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

  –  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

  –  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

  –  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0363/2015),

  A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

  B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

  C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

  D.  vzhledem k tomu, že Irsko předložilo žádost EGF/2015/006 IE/PWA International o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 108 osob z podniku PWA International Ltd (PWAI), který působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 33 (Opravy a instalace strojů a zařízení)[4] v regionu na úrovni NUTS[5] 2 Jižní a východní Irsko, a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zúčastní všichni propuštění pracovníci;

  E.  vzhledem k tomu, že tato žádost nesplňuje tradiční kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG, pokud jde o počet propuštěných pracovníků, a je předložena na základě kritérii pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, který za mimořádných okolností umožňuje výjimku;

  1.  souhlasí s Komisí, že odůvodnění předložené Irskem představuje „mimořádné okolnosti“, a Irsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 442 293 EUR;

  2.  bere na vědomí, že irské orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 19. června 2015 a že Komise dokončila její posouzení dne 16. listopadu 2015; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

  3.  bere na vědomí, že podnik PWAI byl založen v roce 1989 v Rathcoole v dublinském regionu jakožto společný podnik United Technologies Corporation a Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

  4.  bere na vědomí, že v devadesátých letech se Irsko specializovalo na odvětví údržby, oprav a generálních oprav, což mu v té době přineslo úspěch, ale jak ukázal poslední vývoj v tomto odvětví, toto zaměření je učinilo velmi zranitelným, a to v důsledku přesouvání těchto činností do větší blízkosti středisek globální expanze letectví, např. do Asie, a v důsledku negativních dopadů globálních obchodních dohod; domnívá se, že skutečnost, že Irsko podalo dvě další žádostí o pomoc z EFG týkající se odvětví „oprav a instalace strojů a zařízení“[6] tuto zranitelnost potvrzuje; bere na vědomí, že odvětví údržby, oprav a generálních oprav čelí v Evropě, především pak v Irsku, problémům; v roce 2009 byl uzavřen podnik SR Technics a v roce 2014 Lufthansa Technik Airmotive Ireland, což vedlo k ztrátě asi 1 520 pracovních míst;

  5.  konstatuje, že přestože nezaměstnanost v hrabství Jižní Dublin (11, 61 %) je oproti celostátnímu průměru (10,83 %) jen mírně vyšší, za těmito údaji se skrývají značná regionální znevýhodnění a že zavření podniku PWAI mělo závažný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální i celostátní hospodářství s ohledem obtížnou situaci v této oblasti, která panovala již předtím, a na kumulativní účinek zavření tří velkých podniků v tomto odvětví v krátkém časovém úseku;

  6.  souhlasí s tím, že předchozí obtížná situace v této oblasti spolu s kumulativním účinkem zavření tří velkých podniků v krátkém časovém úseku a skutečnost, že v Irsku nezůstal žádný jiný zaměstnavatel v tomto odvětví, by mohly odůvodnit výjimku z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG, které stanoví prahovou hodnotu 500 propuštěných pracovníků; v této souvislosti znovu připomíná své doporučení adresované Komisi, aby buď objasnila kritéria pro výjimky stanovená v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG, nebo aby prahovou hodnotu 500 propuštěných pracovníků snížila;

  7.  vítá rozhodnutí irských orgánů, že dne 22. května 2015 zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory na navržený koordinovaný balíček opatření z EFG;  

  8.  dále vítá, že přístup k individualizovaným službám spolufinancovaným z EFG bude mít i 108 mladých lidí, kterým v den podání žádosti nebylo 25 let a kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“);

  9.  podotýká, že Irsko plánuje pro propuštěné pracovníky, na které se vztahuje tato žádost, pět druhů opatření: i) poradenství a plánování a rozvoj kariéry, ii) granty EFG na vzdělávání, iii) programy odborné přípravy a dalšího vzdělávání, iv) programy v oblasti vyššího vzdělávání a v) časově omezené příspěvky; doporučuje, aby tento program EFG postupoval podobně jako program EFG pro SR Technics, který přinesl pozitivní výsledky, kdy 53,45 % příjemců pomoci bylo v září 2012, tedy méně než 12 měsíců od skončení programu, znovu zaměstnáno; bere na vědomí, že výdaje spojené s těmito opatřeními budou způsobilé pro finanční příspěvky z EFG v období mezi 22. květnem 2014 a 19. červnem 2017;

  10.  vítá rozmanitost vzdělávacích opatření, která budou příjemcům poskytnuta; konstatuje, že opatření na podporu podnikání a samostatné výdělečné činnosti budou k dispozici pouze omezenému počtu příjemců;

  11.  konstatuje, že podle odhadů orgánů budou 24,81 % nákladů představovat časově omezené příspěvky, což je mnohem nižší podíl než maximálně povolených 35 % celkových nákladů;

  12.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se sociálními partnery;

  13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

  14.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

  15.  konstatuje, že irské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

  16.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

  17.  žádá Komisi, aby zajistila, aby rozhodnutí týkající se obchodní politiky byla zkoumána z hlediska jejich možného dopadu na pracovní trh Unie;

  18.  lituje, že uvolnění prostředků z EFG je navrženo pro pouhých 108 propuštěných zaměstnanců, kteří mají tento nástroj využívat, a upozorňuje, že širší výklad čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG nemusí být patřičný;

  19. bere na vědomí, že tento návrh má za cíl uvolnit prostředky z EFG pro zatím nejnižší počet propuštěných zaměstnanců, jaký byl dosud navržen;

  20.  bere na vědomí, že téměř 80 % propuštěných zaměstnanců je ve věku 30–54 let, a představuje tudíž vysoce zaměstnatelnou skupinu s nízkým rizikem dlouhodobé nezaměstnanosti;

  21.  upozorňuje, že všech 108 pracovníků bylo propuštěno v hospodářském odvětví klasifikovaném jako „oprava a instalace strojů a zařízení“, konkrétněji leteckých tryskových motorů, což znamená, že jde o kvalifikované pracovníky, kteří jsou adaptabilní na podmínky trhu práce;

  22.  zdůrazňuje, že k propouštění došlo v obci Rathcoole v sousedství Dublinu, jenž je hospodářským a průmyslovým střediskem s klesající nezaměstnaností, rostoucí podnikatelskou činností a celkovým hospodářským růstem;

  23.  upozorňuje na skutečnost, že jakýkoli odkaz na žádost EGF/2009/021 IE/SR Technics sahá příliš daleko, neboť tento případ spadá do roku 2009;

  24.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

  25.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

  26.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

  PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

  o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Irska – EGF/2015/006 IE/PWA International)

  EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[7], a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[8], a zejména na bod 13 této dohody,

  s ohledem na návrh Evropské komise,

  vzhledem k těmto důvodům:

  (1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

  (2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[9].

  (3)  Dne 19. června 2015 podalo Irsko žádost EGF/2015/006 IE/PWA International o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti PWA International Ltd. a u jednoho jeho dodavatele v Irsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení.

  (4)  V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Irsko rozhodlo poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 108 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“).

  (5)  V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je žádost Irska považována za přípustnou, neboť propouštění mělo závažný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální i celostátní hospodářství.

  (6)  V souvislosti s uvedenou žádostí Irska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 442 293 EUR.

  (7)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí.

  PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

  Článek 1

  V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 442 293 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

  Článek 2

  Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od [datum přijetí rozhodnutí]*.

  [10]Za Evropský parlament  Za Radu

  předseda  předseda

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  I. Všeobecný rámec:

  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

  Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[11] , a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013[12] nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

  Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví[13], že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

  II. Žádost týkající společnosti PWA International a návrh Komise

  Dne 6. listopadu přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Irska. Jeho cílem je podpořit to, aby byli na trh práce opětovně začleněni pracovníci propuštění ze společnosti PWA International Ltd, která působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 33 (opravy a instalace strojů a zařízení), a 108 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“).

  Jedná se o šestnáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 442 293 EUR ve prospěch Irska. Týká se 108 pracovníků propuštěných z PWA International. Žádost byla zaslána Komisi dne 19. června 2015 a do 14. srpna 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Komise dospěla na základě všech platných ustanovení nařízení o fondu EFG k závěru, že žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z tohoto fondu.

  Irské orgány uvedly, že důvodem propuštění pracovníků z PWA International bylo uzavření PWA, neboť podnik přijal rozhodnutí konsolidovat provoz společnosti v severní Americe a Asii v důsledku trendu v poslední době, kterým je přesouvat činnosti v oblasti údržby, oprav a generálních oprav blíže centrům expanze světového letectví, a v důsledku negativních dopadů globálních obchodních smluv.

  Individualizované služby, které mají být propuštěným pracovníkům poskytnuty, spočívají v pěti typech opatření: i) poradenství a plánování a rozvoj kariéry, ii) granty EFG na vzdělávání, iii) programy odborné přípravy a dalšího vzdělávání, iv) programy v oblasti vyššího vzdělávání a v) časově omezené příspěvky.

  Podle Komise představují navržené kroky aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

  Irské orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že:

  –  při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

  –  budou splněny požadavky stanovené právními předpisy členských států a EU, které se týkají hromadného propouštění,

  –  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, přičemž nedojde k žádnému dvojímu financování,

  –  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

  –  finanční příspěvek z fondu EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie, kterými se řídí státní podpora.

  Irsko Komisi informovat, že zdroje pro národní předběžné financování poskytne irské ministerstvo financí, které bude rovněž program spolufinancovat. Prostředky na výdaje budou čerpány ze státního fondu odborné přípravy a schválených výdajů ministerstva odborné přípravy a kvalifikací a rovněž dalších příslušných orgánů vlády.

  III. Postup

  S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 442 293 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

  Jedná se o šestnáctý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2015 dosud předložen.

  Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

  Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

  PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

  ZP/jb D(2015)55353

  pan Jean Arthuis

  předseda Rozpočtového výboru

  ASP 09G205

  Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2015/006 IE/PWA International, Irsko (COM(2015)0555)

  Vážený pane předsedo,

  Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/006 IE/PWA International a přijaly následující stanovisko.

  Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

  Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

  A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 108 pracovníků společností PWA International Ltd. a jednoho dodavatele v hospodářském odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 33 (Oprava a instalace strojů a zařízení), v jižním a východním Irsku v referenčním období od 19. prosince 2014 do 19. dubna 2015; vzhledem k tomu, že žádost se dále týká 108 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

  B) vzhledem k tomu, že jako doklad souvislosti mezi tímto propouštěním a důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací tvrdí Irsko, že uzavření podniku PWAI, který se zaměřoval na odvětví údržby, oprav a generálních oprav a byl společným podnikem United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) a Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), mělo za cíl konsolidovat činnost společnosti v Severní Americe a Asii postupným přesunem z PWAI do jiných opravárenských zařízení v rámci sítě P&W, především P&W PSD v Arkansasu (USA) a Eagle Services Asia v Singapuru;

  C) vzhledem k tomu, že v posledních deseti letech tvoří zákazníci z Asie přibližně 50 % obchodu PWAI a dalších 40 % probíhá se zákazníky z USA a pouze 10 % s evropskými zákazníky;

  D) vzhledem k tomu, že drtivou většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (90,74 %), zatímco ženy tvoří 9,26 %; vzhledem k tomu, že 78,7 % těchto pracovníků je ve věku 30 až 54 let a 15,74 % ve věku 55 až 64 let;

  Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o irské žádosti začlenil tyto návrhy:

  1. souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 2) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Irsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

  2. poukazuje na to, že výjimka z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se v tomto případě týká počtu propuštěných pracovníků, který je výrazně nižší než stanovených 500 propuštěných pracovníků; přijímá odůvodnění, které irské orgány předložily k této výjimce, a vítá skutečnost, že žádost zahrnuje i stejný počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a mají být podpořeni těmito opatřeními;

  3. poznamenává, že vzhledem k tomu, že k propouštění v PWAI došlo až po propouštění v podniku Lufthansa Technik, který působil ve stejném odvětví, nemohli být tito pracovníci předmětem odvětvové žádosti pokrývající propouštění v obou podnicích zároveň; domnívá se tudíž, že toto propouštění musí být řešeno touto oddělenou žádostí;

  4. poukazuje na to, že PWAI mohl být negativně ovlivněn tím, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou neobsahovala ustanovení, které by opravenému zboží udělilo výjimku z cel při opětovném vstupu do země; upozorňuje na podobné ustanovení v dohodě o volném obchodu mezi USA a Koreou, v jehož důsledku americké společnosti využívají preferenčních podmínek, což mohlo rovněž přispět k tržní ztrátě PWAI ve srovnání s americkými podniky působícími ve stejném odvětví;

  5. vítá rozmanitost vzdělávacích opatření, která budou příjemcům poskytnuta; konstatuje, že opatření na podporu podnikání a samostatné výdělečné činnosti budou k dispozici pouze omezenému počtu příjemců;

  6. žádá Komisi, aby zajistila, že rozhodnutí týkající se obchodní politiky budou zkoumána i z hlediska jejich možného dopadu na pracovní trh EU;

  7. konstatuje, že podle odhadů orgánů 24,81 % nákladů budou představovat časově omezené příspěvky, což je mnohem nižší podíl než maximálně povolených 35 % celkových nákladů;

  8. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

  S úctou

  Marita ULVSKOG,

  úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně

  PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

  pan Jean ARTHUIS

  předseda

  Rozpočtový výbor

  Evropský parlament

  Vážený pane předsedo,

  Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

  Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 10. prosince 2015:

  COM(2015)0555 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 442 293 EUR na aktivní opatření na pracovním trhu, která by měla pomoci znovu začlenit na pracovní trh 108 pracovníků propuštěných v odvětví opravy a instalace strojů a zařízení v jižním a východním Irsku.

  Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

  Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina členů tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí.

  S úctou

  Iskra MIHAYLOVA

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Datum přijetí

  10.12.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

  • [1]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [3]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [4]  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
  • [5]  Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).
  • [6]  EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) a EGF/2009/021 IE/SR Technics COM(2010)0489).
  • [7]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [8]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [9]  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884),
  • [10] * Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.
  • [11]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [12]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [13]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.