BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/006 – IE/PWA International, Irland)

10.12.2015 - (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Victor Negrescu

Procedure : 2015/2295(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0363/2015
Indgivne tekster :
A8-0363/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/006 – IE/PWA International, Irland)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[1](EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2], særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3] (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0363/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Irland har indsendt ansøgning EGF/2015/006 IE/PWA International om økonomisk støtte fra EGF som følge af 108 afskedigelser i PWA International Ltd (PWAI), der er aktiv i NACE rev. 2 hovedgruppe 33 ("Reparation og installation af maskiner og udstyr")[4] i NUTS 2-regionen[5] i det sydlige og østlige Irland, og at alle afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen ikke opfylder de traditionelle kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen med hensyn til antal afskedigelser, og er indgivet i henhold til interventionskriterierne i artikel 4, stk. 2, i forordningen, som giver mulighed for undtagelse under særlige omstændigheder;

1.  er enig med Kommissionen i, at de argumenter, som Irland har fremsat, er "særlige omstændigheder", og at Irland derfor er berettiget til økonomisk støtte på 442 293 EUR i henhold til ovennævnte forordning;

2.  bemærker, at de irske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 19. juni 2015, og at Kommissionens vurdering heraf var afsluttet den 6. november 2015; glæder sig over den hurtige vurderingsperiode på under fem måneder;

3.  bemærker, at PWAI blev etableret i 1989 i Rathcole, Co Dublin som en joint venture mellem United Technologies Corporation og Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  bemærker, at Irland specialiserede sig i sektoren for vedligeholdelse, reparation og eftersyn (MRO) i 1990'erne, hvilket var en fordel for landet på det tidspunkt, men som gjorde det særligt sårbart over for den seneste tendens med at placere MRO-aktiviteter i nærheden af centre for global luftfartsekspansion, dvs. i Asien, og over for de negative virkninger af globale handelsaftaler; mener, at eksistensen af to irske EGF-ansøgninger inden for sektoren for reparation og installation af maskiner og udstyr[6] er et tegn på denne sårbarhed; bemærker også, at MRO-aktiviteter er blevet hårdt ramt i Europa, navnlig i Irland, med lukningen af SR Technics i 2009 og lukningen af Lufthansa Technik Airmotive Ireland i 2014, som medførte, at omkring 1 520 arbejdspladser gik tabt;

5.  bemærker, at selv om arbejdsløshedsprocenten i det sydlige Dublin (11,61 %) kun er lidt højere end det nationale gennemsnit (10,83 %) dækker disse tal over isolerede områder med betydelige lokale skævheder, og at lukningen af PWAI har haft en betydelig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale, regionale eller nationale økonomi som følge af den allerede vanskelige situation i området, kombineret med den kumulative virkning af tre store lukninger i MRO-sektoren inden for en kort periode;

6.  er enig i, at den allerede vanskelige situation i området, kombineret med den kumulative virkning af tre store lukninger i MRO-sektoren inden for en kort periode, og at det forhold, at der ikke længere findes nogen arbejdsgivere i denne sektor i Irland, kan bruges som en begrundelse for undtagelsen for tærsklen på 500 afskedigelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen; gentager i denne forbindelse sin henstilling til Kommissionen om enten at præcisere undtagelseskriterierne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen eller nedsætte tærsklen på 500 afskedigede arbejdstagere;

7.  glæder sig over, at de irske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 22. maj 2015 længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

8.  glæder sig endvidere over, at 108 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), og som på tidspunktet for ansøgningens indgivelse var under 25 år, også vil have adgang til individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF;

9.  bemærker, at Irland planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig i) vejledning og karriereplanlægning og udvikling, ii) EGF-uddannelsesstøtte, iii) programmer for erhvervsuddannelse og yderligere almen uddannelse, iv) programmer for videregående uddannelser og v) tidsbegrænsede tilskud; henstiller til, at dette EGF-program følger et program svarende til EGF-programmet for SR Technics, der gav positive resultater, idet 53,45 % af modtagerne var tilbage i beskæftigelse i september 2012, dvs. mindre end 12 måneder efter programmets afslutning; bemærker, at udgifterne til disse foranstaltninger vil være støtteberettigede til økonomisk EGF-støtte fra den 22. maj 2014 til den 19. juni 2017;

10.  ser med tilfredshed på de forskellige uddannelsesmuligheder, som skal tilbydes støttemodtagerne; bemærker, at virksomhedsstøtte og støtte til etablering af selvstændig virksomhed kun vil blive tilbudt et begrænset antal støttemodtagere;

11.  noterer sig, at myndighederne anslår, at 24,81 % af omkostningerne vil blive anvendt til tidsbegrænsede tilskud, hvilket fortsat er væsentlig lavere end de maksimalt tilladte 35 %;

12.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med arbejdsmarkedets parter;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, som støttes af EGF, i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

14.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

15.  understreger, at de irske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

16.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

17.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at handelspolitiske beslutninger behandles på baggrund af deres potentielle indvirkning på Unionens arbejdsmarked;

18.  beklager, at forslaget om mobilisering af EGF blot omfatter 108 afskedigede arbejdstagere, som skal kunne opnå støtte fra instrumentet, og påpeger, at en bredere fortolkning af artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen måske ikke er hensigtsmæssig;

19.  bemærker, at dette forslag tager sigte på at mobilisere EGF til det mindste antal afskedigede arbejdstagere, der er foreslået hidtil;

20.  bemærker, at næsten 80 % af de afskedigede arbejdstagere er mellem 30 og 54 år og derfor udgør en særdeles beskæftigelsesegnet gruppe med lavere risiko for langtidsledighed;

21.  påpeger, at alle 108 afskedigelser er foretaget inden for den økonomiske sektor, som er klassificeret som "reparation og installation af maskiner og udstyr" og mere specifikt luftfartsjetmotorer, hvilket vil sige, at der er tale om kvalificerede arbejdstagere, som er i stand til at tilpasse sig arbejdsmarkedet;

22.  understreger, at afskedigelserne fandt sted i Rathcoole, som ligger i nærheden af Dublin, et økonomisk og industrielt center, hvor der registreres faldende arbejdsløshed, stigende erhvervsaktivitet og generel økonomisk vækst;

23.  henleder opmærksomheden på, at enhver henvisning til ansøgning EGF/2009/021 IE/SR Technics er for vidtgående, da den pågældende sag går tilbage til 2009;

24.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

25.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[7], særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[8], særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[9].

(3)  Den 19. juni 2015 indgav Irland ansøgning EGF/2015/006 IE/PWA International om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser hos PWA International Ltd. og hos en leverandør i Irland. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene for fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i nævnte forordning.

(4)  Irland har besluttet i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 også at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 108 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er).

(5)  I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 vil ansøgningen fra Irland kunne godkendes, da afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale, regionale eller nationale økonomi.

(6)  Som følge af Irlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 442 293 EUR.

(7)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 mobiliseres Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen således, at et beløb på 442 293 EUR stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra [datoen for vedtagelsen].*.

[10]Udfærdiget i ..., den … .

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[11] og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013[12] kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[13] i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Ansøgningen fra PWA International og Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 6. november 2015 et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Irland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i PWA International, der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under hovedgruppe 33 ("Reparation og installation af maskiner og udstyr") i NACE rev. 2 samt for integration 108 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), på arbejdsmarkedet.

Dette er den sekstende ansøgning, som skal behandles under 2015-budgettet, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 442 293 EUR til Irland. Den vedrører 108 arbejdstagere, der blev afskediget i PWA International. Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 19. juni 2015 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 14. august 2015. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De irske myndigheder oplyser, at den begivenhed, der har givet anledning til afskedigelserne, er lukningen af PWAI, efter virksomhedens beslutning om at styrke virksomhedens aktiviteter i Nordamerika og Asien som følge af tendensen til at placere MRO-aktiviteterne i nærheden af centre for global luftfartsekspansion og de negative virkninger af globale handelsaftaler.

De individualiserede tilbud, der skal tilbydes til de afskedigede arbejdstagere, består af fem typer foranstaltninger: i) vejledning og karriereplanlægning og udvikling, ii) EGF-uddannelsesstøtte, iii) programmer for erhvervsuddannelse og yderligere almen uddannelse, iv) programmer for videregående uddannelser og v) tidsbegrænsede tilskud.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De irske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

–  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU‑fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Irland har meddelt Kommissionen, at kilden til den nationale forfinansiering er det irske finansministerium, som også vil medfinansiere programmet. Udgifterne afholdes af den nationale uddannelsesfond og underudgiftsområderne af ministeriet for uddannelse og kvalifikationer og andre relevante ministerier.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 442 293 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det sekstende overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2015.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/jb D(2015)55353

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om:  Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2015/006 IE/PWA International og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets EGF-arbejdsgruppe støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører afskedigelse af 108 arbejdstagere i PWA International Ltd. og én leverandør, som er aktive i hovedgruppe 33 i NACE rev. 2 (reparation og installation af maskiner og udstyr) i det sydlige og østlige Irland inden for referenceperioden fra 19. december 2014 til 19. april 2015; der henviser til, at ansøgningen desuden vedrører 108 unge, der ikke i beskæftigelse eller under uddannelse (NEETS);

B)  der henviser til, at Irland – med henblik på at fastslå en forbindelse mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen – hævder, at lukningen af PWAI, en virksomhed inden for vedligeholdelse, reparation og eftersyn og et joint venture mellem United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) and Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), blev gennemført for at konsolidere virksomhedens operationer i Nordamerika og Asien ved en gradvis overførsel fra PWAI til andre reparationsfaciliteter inden for P&W-netværket, nemlig P&W PSD i Arkansas (USA) og Eagle Services Asia i Singapore;

C)  der henviser til, at kunder i Asien i løbet af de seneste 10 år har tegnet sig for ca. 50 % af PWAI's virksomhed, yderligere 40 % af PWAI's virksomhed vedrører kunder hjemmehørende i USA, og kun 10 % af kunderne er baseret i Europa;

D)  der henviser til, at langt størstedelen (90,74 %) af de arbejdstagere, som foranstaltningerne retter sig mod, er mænd, mens 9,26 % er kvinder; der henviser til, at 78,7 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, og at 15,74 % er mellem 55 og 64 år;

opfordrer derfor Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den irske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Irland derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  påpeger, at undtagelsen fra artikel 4, stk. 1, litra a), af forordningen i dette tilfælde vedrører en række afskedigelser, som er væsentligt lavere end tærskelværdien på 500 afskedigelser; accepterer de irske myndigheders argument for denne undtagelse og glæder sig over, at ansøgningen omfatter et tilsvarende antal af unge, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, der skal have støtte gennem foranstaltningerne;

3.  bemærker, at eftersom afskedigelserne i PWAI indtraf senere end dem i Lufthansa Technik – som opererede inden for samme sektor – kunne disse arbejdstagere ikke have indgået i en sektorbestemt ansøgning, der dækker afskedigelserne i de to virksomheder tilsammen; mener derfor, at disse afskedigelser kun kan behandles i denne særskilte ansøgning;

4.  påpeger, at PWAI kan have været negativt påvirket af den manglende bestemmelse i frihandelsaftalen mellem EU og Korea, som ville fritage reparerede varer fra toldafgifter ved genindførelse; henleder opmærksomheden på en lignende bestemmelse i frihandelsaftalen mellem USA og Korea, som giver amerikanske virksomheder gunstige vilkår, hvilket også kan have bidraget til markedstab for PWAI sammenlignet med amerikanske virksomheder, der opererer inden for samme sektor;

5.  ser med tilfredshed på de forskellige uddannelsesmuligheder, som skal tilbydes støttemodtagerne; bemærker, at virksomhedsstøtte og støtte til etablering af selvstændig virksomhed kun vil blive tilbudt et begrænset antal støttemodtagere;

6.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at handelspolitiske beslutninger behandles på baggrund af deres potentielle indvirkning på EU's arbejdsmarked;

7.  noterer sig, at myndighederne anslår, at 24,81 % af omkostningerne vil blive anvendt til tidsbegrænsede tilskud, som fortsat er væsentlig lavere end de maksimalt tilladte 35 %;

8.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG

BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand for

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Kære Jean Arthuis

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 10. december 2015:

COM(2015)0555 foreslår EGF-støtte på 442 293 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 108 arbejdstagere, der blev afskediget i sektoren for reparation og installation af maskiner og udstyr i det sydlige og østlige Irland.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

 • [1]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
 • [4]    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
 • [5]    Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).
 • [6]  EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) og EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).
 • [7]    EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
 • [8]    EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
 • [9]    Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, stk. 884).
 • [10] *   Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.
 • [11]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
 • [12]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
 • [13]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.