Διαδικασία : 2015/2295(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0363/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0363/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0454

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 661kWORD 139k
10.12.2015
PE 571.687v01-00 A8-0363/2015

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/006 - IE/PWA International από την Ιρλανδία)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Victor Negrescu

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/006 - IE/PWA International από την Ιρλανδία)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0363/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/006 IE/PWA International για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 108 απολύσεις στην PWA International Ltd (PWAI), που δραστηριοποιείται στον κλάδο 33 της NACE αναθ. 2 («Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού»)(4) στην επιπέδου 2 NUTS(5) περιφέρεια της Νότιας και Ανατολικής Ιρλανδίας, και ότι αναμένεται πως όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση δεν πληροί τα παραδοσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ, όσον αφορά τον αριθμό των απολύσεων, και έχει υποβληθεί στη βάση των κριτηρίων παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, που επιτρέπει παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα επιχειρήματα που διατύπωσε η Ιρλανδία πράγματι μπορούν να χαρακτηριστούν «εξαιρετικές περιστάσεις» και ότι, ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 442 293 EUR δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Ιουνίου 2015 και ότι η αξιολόγησή της ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2015· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύντομη περίοδο αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

3.  σημειώνει ότι η PWAI ιδρύθηκε το 1989 στο Rathcoole, Co Dublin, ως κοινοπραξία μεταξύ της United Technologies Corporation και της Lufthansa Technik Airmotive Ireland·

4.  σημειώνει ότι η Ιρλανδία είχε ειδικευτεί, κατά τη δεκαετία του 1990, στον τομέα της συντήρησης, επισκευής και γενικής επισκευής (MRO), που εκείνη την εποχή λειτουργούσε καλά, αλλά επλήγη σημαντικά από την τρέχουσα τάση να τοποθετούνται τα κέντρα αυτά κοντά σε περιοχές παγκόσμιας ανάπτυξης της αεροπορικής δραστηριότητας, όπως η Ασία, καθώς και από τις αρνητικές επιπτώσεις των παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών· θεωρεί την ύπαρξη άλλων δύο αιτήσεων της Ιρλανδίας προς το ΕΤΠ στον τομέα «Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού»(6) ως απόδειξη της αδυναμίας αυτής· σημειώνει επίσης ότι οι δραστηριότητες MRO έχουν πληγεί σοβαρά στην Ευρώπη, ειδικά στην Ιρλανδία, με το κλείσιμο της SR Technics το 2009 και της Lufthansa Technik Airmotive Ireland το 2014, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 1520 θέσεων εργασίας·

5.  σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως το ποσοστό ανεργίας της περιοχής του Νότιου Δουβλίνου (11,61%) είναι ελάχιστα μόνο υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (10,83%), οι αριθμοί αυτοί αποκρύπτουν σημαντικά μειονεκτικούς θύλακες, και ότι το κλείσιμο της PWAI είχε σοβαρή επίπτωση στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία, με δεδομένη την προϋπάρχουσα δυσμενή κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με το συσσωρευμένο αποτέλεσμα του κλεισίματος τριών σημαντικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν σε μικρό χρονικό διάστημα·

6.  συμφωνεί ότι η προϋπάρχουσα δυσμενής κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με το συσσωρευμένο αποτέλεσμα του κλεισίματος τριών σημαντικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και το γεγονός ότι δεν απομένουν πλέον εργοδότες στον τομέα MRO στην Ιρλανδία, μπορεί να δικαιολογούν την παρέκκλιση από το όριο των 500 απολύσεων που τίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ· επαναλαμβάνει, στην κατεύθυνση αυτήν, τη σύστασή του προς την Επιτροπή είτε να αποσαφηνίσει τα κριτήρια παρέκκλισης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ είτε να χαμηλώσει το όριο των 500 απολύσεων·

7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι ιρλανδικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 22 Μαΐου 2015, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι 108 νέοι κάτω των 25 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα έχουν επίσης πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ·

9.  σημειώνει ότι η Ιρλανδία σχεδιάζει πέντε ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) καθοδήγηση και σχεδιασμός και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, ii) επιδοτήσεις κατάρτισης του ΕΤΠ, iii) προγράμματα κατάρτισης και συμπληρωματικής εκπαίδευσης, iv) προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και v) χρονικά περιορισμένα επιδόματα· συνιστά το πρόγραμμα αυτό του ΕΤΠ να είναι παρόμοιο με το πρόγραμμα του ΕΤΠ για την SR Technics, που είχε θετικά αποτελέσματα, αφού το 53,45% των δικαιούχων του είχε επιστρέψει στην εργασία τον Σεπτέμβριο του 2012, λιγότερο από 12 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος· σημειώνει ότι η δαπάνη για τα μέτρα αυτά θα είναι επιλέξιμη για χρηματική συνεισφορά από το ΕΤΠ μεταξύ της 22ας Μαΐου 2014 και της 19ης Ιουνίου 2017·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποικιλία των μέτρων κατάρτισης που προβλέπεται να διατεθούν για τους δικαιούχους· σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης θα είναι διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό δικαιούχων·

11. σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, το 24,81% της δαπάνης θα διατεθεί για χρονικά περιορισμένα επιδόματα, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του 35 % του συνολικού κόστους·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν απολυθεί αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  σημειώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

16.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

17. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις εμπορικής πολιτικής θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των ενδεχόμενων επιπτώσεών τους στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κινητοποίηση του ΕΤΠ προτείνεται για μόνο 108 απολυμένους εργαζόμενους, οι οποίοι θα επωφεληθούν από το μέσο αυτό, και σημειώνει ότι ίσως να μην είναι κατάλληλη μια ευρύτερη ερμηνεία του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού του ΕΤΠ·

19. παρατηρεί ότι η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην κινητοποίηση του ΕΤΠ με τον μικρότερο αριθμό απολυμένων εργαζομένων που έχει προταθεί μέχρι σήμερα·

20. σημειώνει ότι σχεδόν το 80% των απολυμένων είναι ηλικίας 30-54 ετών και, συνεπώς, περιλαμβάνονται σε μια ομάδα υψηλής απασχολησιμότητας, με χαμηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας·

21. σημειώνει ότι οι 108 απολύσεις εντάσσονται στον οικονομικό τομέα «Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού» και, ειδικότερα, στους αεροπορικούς κινητήρες αεριώθησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι καταρτισμένοι και προσαρμόσιμοι στην αγορά εργασίας·

22. υπογραμμίζει ότι οι απολύσεις έγιναν στο Rathcoole, που βρίσκεται κοντά στο Δουβλίνο, σε ένα οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο όπου η ανεργία μειώνεται, η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνεται και παρατηρείται γενική οικονομική ανάπτυξη·

23. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οποιαδήποτε αναφορά στην αίτηση EGF/2009/021 IE/SR Technics είναι υπερβολική, αφού η υπόθεση αυτή ανάγεται στο έτος 2009·

24.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(αίτηση από την Ιρλανδία– EGF/2015/006 IE/PWA International)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(7), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(8), και ιδίως την παράγραφο 13,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013(9) του Συμβουλίου.

(3)  Στις 19 Ιουνίου 2015, η Ιρλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/006 IE/PWA για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά τις απολύσεις στην εταιρία PWA International Ltd. και σε έναν προμηθευτή στην Ιρλανδία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η Ιρλανδία αποφάσισε να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ και σε 108 νέους ανθρώπους ΕΑΕΚ.

(5)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η αίτηση της Ιρλανδίας θεωρείται παραδεκτή, δεδομένου ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία.

(6)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς 442 293 EUR σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Ιρλανδία.

(7)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 442 293 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έγκρισής της](10)*.

(τόπος)

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργηθεί για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(11) ​και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(12), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(13), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

ΙΙ. Η αίτηση της PWA International και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 6 Νοεμβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ιρλανδίας για να στηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από την PWA International Ltd, η οποία δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 33 της NACE αναθ. 2 («Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού»), και για την ένταξη στην αγορά εργασίας 108 νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Αυτή είναι η δέκατη έκτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 442 293 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Ιρλανδίας. Η αίτηση αφορά 108 εργαζομένους που απολύθηκαν από την PWA International. Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 19 Ιουνίου 2015 και συμπληρωνόταν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 14 Αυγούστου 2015. Αφού εξέτασε την εν λόγω αίτηση υπό το πρίσμα όλων των εφαρμοστέων διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι όροι για χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι ιρλανδικές αρχές δηλώνουν ότι η γενεσιουργός αιτία για τις απολύσεις στην PWA International είναι το κλείσιμο της PWAI, μετά την απόφαση της εταιρείας να συγκεντρώσει τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Αμερική και στην Ασία, ως αποτέλεσμα της τάσης να τοποθετείται η δραστηριότητα MRO κοντά σε περιοχές παγκόσμιας ανάπτυξης της αεροπορικής δραστηριότητας, καθώς και από τις αρνητικές επιπτώσεις παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους απολυμένους συνίστανται σε πέντε είδη μέτρων: i) καθοδήγηση και σχεδιασμός και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, ii) επιδοτήσεις κατάρτισης από το ΕΤΠ, iii) προγράμματα κατάρτισης και συμπληρωματικής εκπαίδευσης, iv) προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και v) χρονικά περιορισμένα επιδόματα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ιρλανδικές αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με τα εξής:

–  θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων στο πλαίσιο της πρόσβασης στις προτεινόμενες δράσεις και της εφαρμογής τους,

–  οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν εκπληρωθεί,

–  οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

–  οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

–  η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συνάδει με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ιρλανδία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι το ιρλανδικό Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο συγχρηματοδοτεί επίσης το πρόγραμμα. Οι δαπάνες θα προέρχονται από το εθνικό ταμείο κατάρτισης και τους εγκριθέντες υποτομείς δαπανών του Υπουργείου Παιδείας και Επαγγελματικών Προσόντων και άλλων συναφών δημόσιων υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Διαδικασία

Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων συνολικού ύψους 442.293 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 04 01).

Πρόκειται για την δέκατη έκτη πρόταση για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2015.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/jb D(2015)55353

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην περίπτωση EGF/2015/006 IE/PWA International από την Ιρλανδία (COM(2015)555)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της για με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2015/006 IE/PWA International και ενέκριναν την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕTΠ) και αφορά 108 εργαζόμενους στην PWA International Ltd. και έναν προμηθευτή, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 33 της NACE αναθ. 2 (επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού) στην περιφέρεια της Νότιας και Ανατολικής Ιρλανδίας στην περίοδο αναφοράς από τις 19 Δεκεμβρίου 2014 έως τις 19 Απριλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά ακόμη 108 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να οριστεί η σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Ιρλανδία υποστηρίζει ότι το κλείσιμο της PWAI, επιχείρησης συντήρησης, επισκευής και τεχνικού ελέγχου («MRO») και μιας κοινής επιχείρησης μεταξύ της United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) και της Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), είχε ως στόχο την εδραίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική και την Ασία μέσω της σταδιακής μεταφοράς από την PWAI σε άλλες εγκαταστάσεις επισκευών στο πλαίσιο του δικτύου P&W, και συγκεκριμένα στην P&W PSD που έχει την έδρα της στο Αρκάνσας (ΗΠΑ) και στην Eagle Services Asia με έδρα τη Σιγκαπούρη·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, οι πελάτες με έδρα την Ασία αντιπροσώπευαν περίπου το 50 % των επιχειρηματικών συναλλαγών της PWAI, ενώ το 40 % των συναλλαγών της εταιρείας διενεργήθηκαν με πελάτες εγκατεστημένους στις ΗΠΑ και μόνο το 10 % αφορούσε Ευρωπαίους πελάτες·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (90,74%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 9,26% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 78,7% των εργαζομένων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών και το 15,74% μεταξύ 55 και 64 ετών·

συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ιρλανδίας τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι ως εκ τούτου η Ιρλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2. επισημαίνει ότι η παρέκκλιση από το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισμού στην προκειμένη περίπτωση αφορά έναν αριθμό απολύσεων σημαντικά χαμηλότερο από το κατώτατο όριο των 500 απολύσεων· αποδέχεται το επιχείρημα των ιρλανδικών αρχών για την παρέκκλιση αυτή και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η αίτηση περιλαμβάνει ίσο αριθμό νέων ΕΕΑΚ που θα υποστηρίζονται από τα μέτρα·

3. σημειώνει ότι, λόγω του γεγονότος ότι οι απολύσεις της PWAI σημειώθηκαν μετά τις απολύσεις της Lufthansa Technik — η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα — οι εργαζόμενοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να είχαν συμπεριληφθεί σε τομεακή εφαρμογή που κάλυπτε ταυτόχρονα τις απολύσεις και των δύο επιχειρήσεων· φρονεί συνεπώς ότι οι απολύσεις αυτές είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν μόνο με την παρούσα χωριστή αίτηση·

4. επισημαίνει ότι η PWAI θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί αρνητικά από το γεγονός ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Κορέας δεν περιέχει καμία διάταξη, η οποία να εξαιρεί τα επισκευασμένα εμπορεύματα από τους τελωνειακούς δασμούς κατά την επιστροφή τους· εφιστά την προσοχή σε παρόμοια διάταξη που περιέχει η ΣΕΣ ΗΠΑ-Κορέας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να ισχύουν προτιμησιακοί όροι για τις εταιρείες των ΗΠΑ, γεγονός που θα μπορούσε επίσης να συμβάλει σε απώλειες της αγοράς για την PWAI σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποικιλία των δράσεων κατάρτισης που προβλέπεται να παρασχεθούν στους δικαιούχους· σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης θα διατεθούν μόνο σε περιορισμένο αριθμό δικαιούχων·

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις εμπορικής πολιτικής θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των ενδεχόμενων επιπτώσεών τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

7. σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, το 24,81% του κόστους θα διατεθεί για χρονικά περιορισμένα επιδόματα, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του 35% του συνολικού κόστους·

8. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κύριε πρόεδρε,

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Έχει παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να εγκριθεί σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 10 Δεκεμβρίου 2015:

-  Το έγγραφο COM(2015)0555 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 442 293 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης σε αυτήν 108 εργαζομένων που απολύθηκαν στον τομέα επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού στη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1).

(5)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310, 9.11.2012, σ. 34).

(6)

  EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) και EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(8)

  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).

(10)

*   Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν τη δημοσίευση στην ΕΕ.

(11)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(12)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(13)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου