Menetlus : 2015/2295(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0363/2015

Esitatud tekstid :

A8-0363/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0454

RAPORT     
PDF 399kWORD 103k
10.12.2015
PE 571.687v02-00 A8-0363/2015

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International, Iirimaa)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Victor Negrescu

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International, Iirimaa)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0363/2015),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Iirimaa esitas taotluse EGF/2015/006 IE/PWA International fondist rahalise toetuse saamiseks pärast 108 töötaja koondamist ettevõttest PWA International Ltd (PWAI), mis tegutseb NACE Rev. 2 osa 33 „Masinate ja seadmete remont ja paigaldus”(4) alla kuuluvas majandussektoris NUTS(5) 2. tasandi piirkonnas Lõuna- ja Ida-Iirimaal, ning arvestades, et eeldatavalt osalevad meetmetes kõik koondatud töötajad;

E.  arvestades, et taotlus ei täida koondatavate arvu osas fondi määruses sätestatud tavalisi toetuskõlblikkuse kriteeriume ning on esitatud selle määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumi alusel, mis võimaldab erandolukorras teha erandi;

1.  nõustub komisjoniga, et Iirimaa esitatud argumendid vastavad erandolukorrale ja seetõttu on Iirimaal õigus saada nimetatud määruse alusel 442 293 eurot rahalist toetust;

2.  märgib, et Iirimaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 19. juunil 2015 ja komisjon lõpetas selle hindamise 6. novembril 2015; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.  märgib, et PWAI loodi 1989. aastal Dublini krahvkonnas Rathcoole’is United Technologies Corporationi ja Lufthansa Technik Airmotive Irelandi vahelise ühisettevõttena;

4.  märgib, et Iirimaa spetsialiseerus hooldus-, remondi- ja kapitaalremonditeenuste valdkonnale 1990ndatel aastatel, mis toimis siis hästi, kuid muutis ta eriti kaitsetuks hilisema suundumuse ees viia hooldus-, remondi- ja kapitaalremonditeenused lähemale laieneva globaalse lennunduse keskustele, st Aasiasse, ning globaalsete kaubanduskokkulepete kahjuliku mõju ees; leiab, et asjaolu, et masinate ja seadmete remondi ja paigaldamise sektoris on esitatud fondi vahendite kasutuselevõtmiseks veel kaks Iirimaa taotlust(6), tõendab nimetatud kaitsetust; märgib ka, et hooldus-, remondi- ja kapitaalremondi alane tegevus on Euroopas tõsiselt kannatada saanud, eelkõige Iirimaal, kus 2009. aastal suleti SR Technics ja 2014. aastal Lufthansa Technik Airmotive Ireland, mille tulemusena kadus umbes 1520 töökohta;

5.  märgib, et kuigi Lõuna-Dublini tööpuuduse määr (11,61 %) on ainult veidi kõrgem kui riigi keskmine (10,83 %), on nendes arvudes peidus märkimisväärsed kohalikud ebasoodsad olud ning PWAI sulgemisel on olnud väga tõsine mõju tööhõivele ning kohalikule, piirkondlikule ja riigi majandusele, arvestades juba eelnevat rasket olukorda, millele lisandub kolme hooldus-, remondi- ja kapitaalremondi valdkonnas tegutseva suure ettevõtte lühikese ajaperioodi jooksul sulgemise kumulatiivne mõju;

6.  on nõus, et piirkonna juba eelnevalt raske olukord, millele lisandub kolme hooldus-, remondi- ja kapitaalremondi valdkonnas tegutseva suure ettevõtte lühikese ajaperioodi jooksul sulgemise kumulatiivne mõju, ja asjaolu, et Iirimaale ei jää ühtki selle sektori tööandjat, võiksid õigustada erandi tegemist fondi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud 500 töötaja koondamise künnisest; kordab sellega seoses oma soovitust komisjonile kas täpsustada fondi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud erandi tegemise kriteeriume või 500 töötaja koondamise künnist alandada;

7.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et töötajatele kiire abi andmiseks otsustasid Iirimaa ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 22. mail 2015, varakult enne seda, kui tehti otsus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse andmise kohta;

8.  väljendab heameelt ka asjaolu üle, et fondi kaasrahastatavad individuaalsed teenused on kättesaadavad ka 108 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele, kes on taotluse esitamise kuupäeval alla 25aastased;

9.  võtab teadmiseks, et Iirimaa kavandab kõnealuse taotlusega hõlmatud koondatud töötajate jaoks viit liiki meetmeid: i) nõustamine ja karjääri kavandamine ning arendamine, ii) fondi koolitustoetus, iii) koolitus- ja täiendõppeprogrammid, iv) kõrgharidusprogrammid ja v) ajalise piiranguga hüvitised; soovitab fondi käesoleva programmi puhul järgida sarnast fondi programmi, mida kasutati SR Technicsi puhul ja mille tulemusena oli 53,45 % toetuse saajatest tagasi tööl 2012. aasta septembris, vähem kui 12 kuud pärast programmi lõppemist; märgib, et nende meetmete kulud on fondist rahalise toetuse saamiseks kõlbulikud 22. maist 2014 kuni 19. juunini 2017;

10. väljendab heameelt mitmesuguste koolitusmeetmete üle, mida toetuse saajatele pakutakse; märgib, et ettevõtte asutamise ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamise toetusmeetmed on kättesaadavad vaid piiratud hulgale toetuse saajatele;

11. märgib, et ametiasutuste hinnangul kasutatakse 24,81 % kuludest ajalise piiranguga hüvitisteks, mis on tunduvalt vähem kui maksimaalne lubatud osakaal 35 % kogukuludest;

12.  märgib, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel on konsulteeritud sotsiaalpartnerite esindajatega;

13.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks fondist toetust saava individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

14.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

15.  rõhutab, et Iirimaa ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

16.  tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

17. palub komisjonil tagada, et kaubanduspoliitiliste otsuste puhul kaalutaks nende võimalikku mõju liidu tööturule;

18. väljendab kahetsust, et fond kavatsetakse võtta kasutusele üksnes 108 koondatud töötaja jaoks, kes hakkavad vahendist kasu saama, ning juhib tähelepanu asjaolule, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 laiem tõlgendus ei pruugi olla asjakohane;

19. täheldab, et käesoleva ettepaneku eesmärk on võtta fond kasutusele seni kõige väiksema arvu koondatud töötajate jaoks;

20. märgib, et peaaegu 80 % koondatud töötajatest on 30–54aastased ja seega kujutavad endast suure tööalase konkurentsivõimega rühma, kelle puhul pikaajalise töötuse risk on väiksem;

21. juhib tähelepanu sellele, et kõik 108 koondamist toimusid majandussektoris „masinate ja seadmete remont ja paigaldus” ning täpsemalt lennukite reaktiivmootorite valdkonnas, mis tähendab, et töötajad on kõrgelt kvalifitseeritud ja tööturul kohanemisvõimelised;

22. rõhutab, et koondamised toimusid Rathcoole’is, mis asub majandus- ja tööstuskeskuse Dublini lähedal, kus võib täheldada tööpuuduse vähenemist, äritegevuse laienemist ja üldist majanduskasvu;

23. juhib tähelepanu tõsiasjale, et mis tahes viide taotlusele EGF/2009/021 IE/SR Technics on liiga kaugeleulatuv, kuna kõnealune juhtum leidis aset 2009. aastal;

24.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

25.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta

(Iirimaa taotlus – EGF/2015/006 FI/PWA International)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(7), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(8), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(9) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  Iirimaa esitas 19. juunil 2015 taotluse EGF/2015/006 IE/PWA International, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega Iirimaal asuva ettevõtja PWA International Ltd ja tema ühe tarnija juures. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab kõnealuse määruse artikli 13 kohastele EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele.

(4)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Iirimaa teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatud individuaalseid teenuseid ka 108 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Iirimaa esitatud taotlust vastuvõetavana, sest koondamistel on tõsine mõju tööhõivele ning kohalikule, piirkondlikule või riiklikule majandusele.

(6)  Seega tuleks võtta EGFi vahendid kasutusele ja anda Iirimaa taotluse alusel rahalist toetust summas 442 293 eurot.

(7)  Selleks et minimeerida EGFi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 442 293 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [vastuvõtmise kuupäev](10)*.

[Koht],

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on loodud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(11) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(12) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluskorra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(13) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Ettevõtte PWA International taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon võttis 6. novembril vastu ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Iirimaale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 33 (masinate ja seadmete remont ja paigaldus) alla kuuluvas majandussektoris tegutsevas ettevõttes PWA International Ltd koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule ning 108 mittetöötava ja mitteõppiva noore integreerimist tööturule.

Kõnealune taotlus on kuueteistkümnes, mida tuleb 2015. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab fondist Iirimaa kasuks kokku 442 293 euro kasutuselevõtmist. See puudutab ettevõttest PWA International koondatud 108 töötajat. Taotlus saadeti komisjonile 19. juunil 2015 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 14. augustini 2015. Komisjon on kõiki fondi määruse kohaldatavaid sätteid arvesse võttes otsustanud, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Iirimaa ametiasutuste väitel põhjustasid ettevõtte PWA International töötajate koondamise PWAI sulgemine, mis järgnes ettevõtte otsusele koondada oma tegevus Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse seoses suundumusega viia hooldus-, remondi- ja kapitaalremonditeenused lähemale laieneva globaalse lennunduse keskustele, st Aasiasse, ning globaalsete kaubanduskokkulepete kahjulik mõju.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad kolme tüüpi meetmetest: i) nõustamine ja karjääri kavandamine ning arendamine, ii) fondi koolitustoetus, iii) koolitus- ja täiendõppeprogrammid, iv) kõrgharidusprogrammid ja v) ajalise piiranguga hüvitised.

Komisjoni sõnul on eespool kirjeldatud kavandatavate meetmete näol tegemist aktiivsete tööturumeetmetega fondi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete tähenduses. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Iirimaa ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud nõutavad tagatised:

–  kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–  riigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–  kavandatud meetmeid ei toetata liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–  kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–  fondi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Iirimaa on komisjonile teatanud, et riiklikud eelfinantseerimise eraldised on pärit Iirimaa riiklikest vahenditest, millest programmi ka kaasrahastatakse. Kulud kaetakse riikliku koolitusfondi vahenditest, mis kuuluvad haridus- ja kutseharidusministeeriumi ning muude asjaomaste valitsusasutuste heakskiidetud kulude alla.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 442 293 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) fondi eelarvereale (04 04 01).

See on 2015. aastal kuueteistkümnes eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud ümberpaigutamise ettepanek fondi kasutuselevõtuks.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/jb D(2015)55353

Hr Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta seoses juhtumiga EGF/2015/006 IE/PWA, Iirimaa (COM(2015)555)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL-komisjon) ning EGFi käsitlev töörühm arutasid EGFi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2015/006 IE/PWA International puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ning EGFi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, mis ei sea kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et käesolev taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (EGFi määrus) artikli 4 lõikel 2 ja on seotud 108 töötajaga, kes töötasid ettevõttes PWA International Ltd. ja tema ühe tarnija juures, mis tegutsevad NACE Rev. 2 osa 33 alla kuuluvas majandussektoris (masinate ja seadmete remont ja paigaldus) Lõuna- ja Ida-Iirimaal, ja töötajad koondati vaatlusperioodil 19. detsembrist 2014 kuni 19. aprillini 2015; arvestades, et peale selle puudutab taotlus 108 mittetöötavat ja mitteõppivat noort;

B)  arvestades, et selleks, et selgitada seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Iirimaa, et PWAI (lennukite hoolduse, remondi ja kapitaalremondiga tegelev ettevõte, mis on ettevõtete United Technologies Corporation’s Pratt & Whitney (P&W) ja Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) ühisettevõte) suleti selleks, et konsolideerida ettevõtte Põhja-Ameerikas ja Aasias toimuvat tegevust PWAI tegevuse etapiviisilise ülekandmisega PWAI-lt teistele P&W võrgustikku kuuluvatele remondiettevõtetele, nimelt Arkansases (USA) paiknevale ettevõttele P&W PSD ja Singapuris paiknevale ettevõttele Eagle Services Asia;

C)  arvestades, et viimase 10 aasta jooksul on kliendid, kelle asukoht on Aasias, moodustanud umbes 50 % PWAI äritegevusest, 40 % PWAI äritehingutest toimus USAs paiknevate klientidega ja vaid 10 % tehinguid Euroopas paiknevate klientidega;

D)  arvestades, et valdav osa (90,74 %) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed ja 9,26 % on naised; arvestades, et 78,7 % töötajatest on 30–54-aastased ning 55–64-aastaseid on 15,74 %.

Seepärast palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Iirimaa taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Iirimaal õigus saada määruse alusel rahalist toetust;

2.  toonitab, et erand määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud kriteeriumidest on käesoleval juhul seotud koondatud töötajate arvuga, mis on oluliselt väiksem kui künniseks seatud 500 töötajat; aktsepteerib Iirimaa ametiasutuste argumenti selle erandi tegemiseks ning väljendab heameelt, et taotlus hõlmab sama suurt arvu mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori, keda kavatsetakse meetmetest toetada;

3.  märgib, et kuna PWAI koondamised toimusid hiljem kui samas sektoris tegutsenud ettevõtte Lufthansa Technik omad, ei oleks saanud neid töötajaid lisada sektoripõhisesse EGFi taotlusesse, mis oleks hõlmanud mõlema ettevõtte koondamisi; on seetõttu seisukohal, et neid koondamisi saab käsitleda ainult kõnealuses eraldi taotluses;

4.  toonitab, et PWAI-le võis mõjuda halvasti ka see, et ELi ja Korea vabakaubanduslepingus puudub klausel, mille alusel saaks remonditud kaupa riiki tagasi tuua tollimaksuvabalt; juhib tähelepanu sarnase klausli olemasolule USA ja Korea vabakaubanduslepingus, mis tähendab USA ettevõtetele soodsamaid tingimusi, mis võis samuti põhjustada PWAI turuosa kaotust võrreldes samas sektoris tegutsevate USA ettevõtetega;

5.  väljendab heameelt mitmesuguste koolitusmeetmete üle, mida toetuse saajatele pakutakse; märgib, et ettevõtte asutamise ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamise toetusmeetmed on kättesaadavad vaid piiratud hulgale toetuse saajatele;

6.  palub komisjonil tagada, et kaubanduspoliitiliste otsuste puhul kaalutaks nende võimalikku mõju ELi tööturule;

7.  märgib, et ametiasutuste hinnangul kasutataks 24,81 % kuludest ajaliselt piiratud toetusteks, mis on tunduvalt vähem kui maksimaalne lubatud osakaal 35 % kogukuludest;

8.  tuletab meelde, et vastavalt kõnealuse määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG

LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Hr Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Austatud härra Arthuis

Teema:    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Minu teada on eelarvekomisjonil kavas võtta vastu raport kõnealuse teema kohta 10. detsembril 2015:

  Dokumendis COM(2015)0555 tehakse ettepanek kasutada EGFi vahendeid summas 442 293 eurot aktiivseteks tööturumeetmeteks, et hõlbustada tööturule tagasipöördumist 108 koondatud töötajal, kes töötasid masinate ja seadmete remondi ja paigalduse sektoris Lõuna- ja Ida-Iirimaal.

EGFist rahaliste toetuste maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele EGFi kasutuselevõtmisele ega Euroopa Komisjoni poolt kavandatud eelnimetatud summa eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(5)

  Komisjoni 8. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1046/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 310, 9.11.2012, lk 34).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) ja EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(8)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(9)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(10)

*   Kuupäeva sisestab Euroopa Parlament enne Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

(11)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(12)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(13)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika