Menettely : 2015/2295(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0363/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0363/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0454

MIETINTÖ     
PDF 399kWORD 101k
10.12.2015
PE 571.687v02-00 A8-0363/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/006 IE/PWA International, Irlanti)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Victor Negrescu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/006 IE/PWA International, Irlanti)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0363/2015),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Irlanti jätti hakemuksen EGF/2015/006 IE/PWA International EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus)(4) luokitellulla toimialalla NUTS(5) 2 ‑tason alueella Irlannissa (Southern ja Eastern) toimiva PWA International Ltd (PWAI) oli vähentänyt 108 työntekijää, ja että kaikkien vähennettyjen työntekijöiden odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  toteaa, että hakemus ei täytä EGR-asetuksessa vahvistettuja perinteisiä tukikelpoisuuskriteereitä vähennettyjen työntekijöiden määrän perusteella ja että se perustuu kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaiseen toimintakriteeriin, joka mahdollistaa poikkeusmenettelyn poikkeuksellisissa olosuhteissa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että Irlannin esittämiä perusteita voidaan pitää ”poikkeuksellisina olosuhteina” ja että Irlanti on näin ollen oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 442 293 euroa;

2.  toteaa, että Irlannin viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 19. kesäkuuta 2015 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 6. marraskuuta 2015; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

3.  panee merkille, että PWAI perustettiin vuonna 1989 Rathcooleen United Technologies Corporation -yhtiön ja Lufthansa Technik Airmotive Ireland -yhtiön yhteisyrityksenä;

4.  toteaa, että Irlanti erikoistui huolto-, korjaus- ja tarkastuspalvelualalle (MRO) 90-luvulla, jolloin se vielä oli kannattavaa, mutta siihen vaikuttivat erityisen vakavasti tämän hetken suuntaus sijoittaa MRO-palvelut lähelle maailmanlaajuisesti kasvavan ilmailun keskuksia eli Aasiaan sekä globaalien kauppasopimusten kielteiset vaikutukset; pitää osoituksena tästä haavoittuvuudesta kahta muuta Irlannin EGR-hakemusta koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen toimialalla(6); toteaa myös, että MRO-toimintaan Euroopassa ja erityisesti Irlannissa on vaikuttanut vakavasti se, että SR Technics sulki toimipisteensä vuonna 2009 ja Lufthansa Technik Airmotive Ireland vuonna 2014, jolloin menetettiin yhteensä arviolta 1 520 työpaikkaa;

5.  huomauttaa, että vaikka South Dublinin työttömyysaste oli vain hieman korkeampi (11,61 %) kuin koko maan keskiarvo (10,83 %), näiden lukujen taakse kätkeytyy tiettyjä alueita, joilla paikallinen huono-osaisuus on huomattavaa, ja että PWAI:n sulkemisella on ollut vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen alueen jo ennestään vaikean tilanteen vuoksi, johon yhdistyy huolto-, korjaus- ja tarkastuspalvelusektorin lyhyessä ajassa tapahtuneiden kolmen suuren sulkemisen kumuloituva vaikutus;

6.  on yhtä mieltä siitä, että alueen jo ennestään vaikea tilanne, johon yhdistyy MRO-sektorin lyhyessä ajassa tapahtuneiden kolmen suuren sulkemisen kumuloituva vaikutus, sekä se, että tällä toimialalla ei ole enää jäljellä lainkaan työnantajia koko Irlannissa, voivat oikeuttaa poikkeukseen EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisen 500 työntekijän vähennyksen kynnysarvosta; toistaa tässä yhteydessä komissiolle esittämänsä suosituksen joko selkeyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaista poikkeuskriteeriä tai alentaa 500 vähennetyn työntekijän kynnysarvoa;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Irlannin viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 22. toukokuuta 2015 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

8.  on myös tyytyväinen siihen, että EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja tarjotaan lisäksi 108:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka olivat alle 25-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä;

9.  toteaa, että Irlanti suunnittelee viidenlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) ohjaus sekä urasuunnittelu ja -kehitys, ii) EGR:n koulutusapurahat, iii) koulutus- ja täydennyskoulutusohjelmat, iv) korkea-asteen koulutusohjelmat ja v) ajallisesti rajatut avustukset; suosittelee, että tässä EGR-ohjelmassa noudatetaan vastaavanlaisen SR Technicsin EGR-ohjelman esimerkkiä, koska siitä saatiin myönteisiä tuloksia, kun noin 53,45 prosenttia edunsaajista oli jälleen työelämässä syyskuussa 2012 eli alle 12 kuukautta ohjelman loppumisen jälkeen; huomauttaa, että näiden toimien menoihin voidaan myöntää EGR:n rahoitustukea 22. toukokuuta 2014 ja 19. kesäkuuta 2017 väliseltä ajalta;

10.  on ilahtunut siitä, että edunsaajille on tarjolla monenlaisia koulutustoimia; toteaa, että yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen tukitoimet koskevat vain suppeaa määrää edunsaajia;

11.  panee merkille, että viranomaisten arvioiden mukaan 24,81 prosenttia kustannuksista käytetään ajallisesti rajoitettuihin avustuksiin, joiden osuus jää selvästi alle sallitun 35 prosentin enimmäisosuuden;

12.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työmarkkinaosapuolia;

13.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

14.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

15.  toteaa Irlannin viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

17.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kauppapoliittisia päätöksiä tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten ne voivat vaikuttaa unionin työmarkkinoihin;

18.   pitää valitettavana, että EGR:n varojen käyttöönottoa ehdotetaan vain 108 vähennetylle työntekijälle, joiden on määrä hyötyä välineestä, ja huomauttaa, ettei EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa ole välttämättä tarkoituksenmukaista tulkita laajentavasti;

19.   huomauttaa, että tällä ehdotuksella pyritään ottamaan käyttöön EGR:n varoja toistaiseksi pienimmälle esitetylle määrälle vähennettyjä työntekijöitä;

20.   huomauttaa, että lähes 80 prosenttia vähennetyistä työntekijöistä on 30–54-vuotiaita ja että he muodostavat siten ryhmän, jolla on hyvät työllistymismahdollisuudet ja pienempi pitkäaikaistyöttömyyden riski;

21.   huomauttaa, että kaikki 108 työntekijävähennystä ovat koneiden ja laitteiden, tarkemmin sanottuna lentokoneiden suihkumoottoreiden, korjauksen, huollon ja asennuksen toimialalla, jolla työntekijät ovat ammattitaitoisia ja sopeutuvat helposti työmarkkinoille;

22.   korostaa, että irtisanomiset toteutettiin Dublinin lähistöllä sijaitsevassa Rathcoolessa ja että kyseessä on talouden ja teollisuuden keskus, jossa työttömyyden on todettu vähenevän, liiketoiminnan lisääntyvän ja koko talouden yleisesti ottaen kasvavan;

23.   kiinnittää huomiota siihen, että viittaus hakemukseen EGF/2009/021 IE/SR Technics on kaukaa haettu, sillä kyseinen asia on vuodelta 2009;

24.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

25.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

(Irlannin hakemus – EGF/2015/006 IE/PWA International)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(7) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(8) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(9) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Irlanti jätti 19 päivänä kesäkuuta 2015 hakemuksen EGF/2015/006 IE/PWA International EGR:n rahoitustuen saamiseksi PWA International Ltd.:n ja yhden sen Irlannissa sijaitsevan toimittajan toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi. Sitä on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on kyseisen asetuksen 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Irlanti on päättänyt tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja myös 108:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.

(5)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Irlannin hakemus voidaan kelpuuttaa, koska työntekijävähennyksillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen.

(6)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 442 293 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Irlannin hakemuksen perusteella.

(7)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 442 293 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](10)*.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(11) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(12) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(13) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. PWA Internationalia koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 6. marraskuuta ehdotuksen EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Irlannin hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus) luokitellulla toimialalla toimivan PWA International Ltd:n palveluksesta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille sekä 108:n työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan nuoren paluuta työmarkkinoille.

Tämä on kuudestoista vuoden 2015 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja koskee yhteensä 442 293 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Irlannin hyväksi. Se koskee 108:aa PWA Internationalista vähennettyä työntekijää. Hakemus lähetettiin komissiolle 19. kesäkuuta 2015, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 14. elokuuta 2015 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Irlannin viranomaiset ovat todenneet, että PWA Internationalin irtisanomiset johtuivat PWAI:n sulkemisesta sen jälkeen, kun yhtiö päätti vahvistaa toimintaansa Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, seuraten suuntausta, jossa huolto-, korjaus- ja tarkastuspalveluja siirretään lähelle maailmanlaajuisesti kasvavan ilmailun keskuksia, sekä globaalien kauppasopimusten kielteisistä vaikutuksista.

Vähennetyille työntekijöille tarjotaan yksilöllisiä palveluja, jotka koostuvat seuraavista viidentyyppisistä toimista: i) ohjaus sekä urasuunnittelu ja -kehitys, ii) EGR:n koulutusapurahat, iii) koulutus- ja täydennyskoulutusohjelmat, iv) korkea-asteen koulutusohjelmat ja v) ajallisesti rajatut avustukset.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Irlannin viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–  Suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

–  Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu.

–  Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

–  Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia.

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Irlanti on ilmoittanut komissiolle, että kansallisen ennakkorahoituksen lähde on Irlannin valtiovarainministeriö, joka myös osarahoittaa ohjelmaa. Menot katetaan Irlannin kansallisesta koulutusrahastosta ja opetus- ja ammattikouluministeriön sekä muiden asiaan liittyvien ministeriöiden meno-otsakkeilta.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 442 293 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä kuudestoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2015 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/jb D(2015)55353

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2015/006 IE/PWA International, Irlanti (COM(2015)0555)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2015/006 IE/PWA International mukaisesti ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 2 kohtaan ja koskee 108 työntekijän irtisanomista NACE Rev.2 -kaksinumerotasoon 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus) luokitellulla toimialalla toimivan PWA International Ltd:n ja sen yhden alihankkijan palveluksesta Irlannin etelä- ja itäosissa viiteajanjakson 19. joulukuuta 2014 – 19. huhtikuuta 2015 aikana. Hakemus koskee lisäksi 108:aa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta.

B)  Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Irlanti toteaa, että huolto-, korjaus- ja tarkastuspalvelualalla (MRO) toiminut PWAI oli United Technologies Corporation -yhtiön Pratt & Whitney -tytäryhtiön (P&W) ja Singapore Airlines Engineering Company -yhtiön (SIAEC) yhteisyritys ja että PWAI suljettiin, jotta voitiin vahvistaa yhtiön toimintaa Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa siirtymällä vaiheittain PWAI:stä P&W:n verkoston muihin korjauspalveluihin, joita ovat Arkansasissa (Yhdysvallat) toimiva P&W PSD ja Singaporessa toimiva Eagle Services Asia.

C)  Kymmenen viime vuoden aikana Aasiassa toimivien asiakkaiden osuus PWAI:n liiketoiminnasta on ollut noin 50 prosenttia, kun Yhdysvalloissa toimivien asiakkaiden osuus PWAI:n liiketoiminnasta on ollut 40 prosenttia ja eurooppalaisten asiakkaiden osuus vain 10 prosenttia.

D)  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä suuri enemmistö (90,74 prosenttia) on miehiä ja 9,26 prosenttia on naisia. Työntekijöistä 78,7 prosenttia on 30–54-vuotiaita ja 15,74 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Irlannin hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Irlanti on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  huomauttaa, että poikkeus EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdasta liittyy tässä tapauksessa vähennettyjen työntekijöiden määrään, joka on merkittävästi alhaisempi kuin 500 työntekijän vähennyksen kynnysarvo; hyväksyy Irlannin viranomaisten kyseiselle poikkeukselle esittämät perustelut ja pitää myönteisenä, että hakemukseen sisältyy yhtä suuri määrä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, jotka ovat niin ikään toimenpiteiden kohteena;

3.  panee merkille, että PWAI:n työntekijävähennykset tapahtuivat myöhemmin kuin samalla alalla toimineen Lufthansa Technikin työntekijävähennykset ja etteivät nämä työntekijät olisi voineet olla mukana alakohtaisessa hakemuksessa, joka kattaisi näiden kahden yrityksen kaikki irtisanomiset; katsoo sen vuoksi, että näitä työntekijävähennyksiä voidaan käsitellä vain tässä erillisessä hakemuksessa;

4.  huomauttaa, että PWAI:hin olisi voinut kohdistua kielteisiä vaikutuksia siitä, ettei EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimukseen sisälly määräystä, jolla korjatut tuotteet vapautettaisiin tulleista takaisinviennin yhteydessä; kiinnittää huomiota Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksessa olevaan vastaavaan määräykseen, joka johtaa yhdysvaltalaisten yritysten etuuskohteluun, joka saattaa myös osaltaan johtaa siihen, että PWAI menettää markkinoita samalla alalla toimiville yhdysvaltalaisille yrityksille;

5.  on ilahtunut siitä, että edunsaajille on tarjolla monenlaisia koulutustoimia; toteaa, että yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen tukitoimet koskevat vain suppeaa määrää edunsaajia;

6.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kauppapoliittisia päätöksiä tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten ne voivat vaikuttaa EU:n työmarkkinoihin;

7.  panee merkille, että viranomaisten arvioiden mukaan 24,81 prosenttia kustannuksista käytetään ajallisesti rajoitettuihin avustuksiin, joiden osuus jää selvästi alle sallitun 35 prosentin enimmäisosuuden;

8.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Arvoisa puheenjohtaja

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 10. joulukuuta 2015.

  Asiakirja COM(2015)0555 koskee 442 293 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Irlannin etelä- ja itäosissa koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen alalla irtisanottujen 108 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8. marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 34).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) ja EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(8)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(9)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)

*   Parlamentti lisää päivämäärän ennen kuin päätös julkaistaan EUVL:ssä.

(11)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(12)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(13)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö