Postupak : 2015/2295(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0363/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0363/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0454

IZVJEŠĆE     
PDF 644kWORD 129k
10.12.2015
PE 571.687v02-00 A8-0363/2015

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/006 – IE/PWA International iz Irske)

(COM(2015)0555 – C8‑0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Victor Negrescu

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/006, IE/PWA International iz Irske)

(COM(2015)0555 – C8‑0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0555 – C8‑0329/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0363/2015),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji u tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Irska podnijela zahtjev EGF/2015/006 IE/PWA International za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 108 radnika u poduzeću PWA International Ltd (PWAI) koje posluje u okviru odjeljka 33. klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Rev. 2 („Popravak i instaliranje strojeva i opreme”)(4) u južnoj i istočnoj Irskoj koja je regija razine NUTS 2(5) i budući da se procjenjuje da će u mjerama sudjelovati svi otpušteni radnici;

E.  budući da se zahtjevom ne ispunjavaju uobičajeni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni Uredbom o EGF-u u pogledu broja otpuštenih radnika i da se podnosi na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2. te Uredbe, u kojem se dopuštaju izuzeća u izvanrednim okolnostima;

1.  slaže se s Komisijom da se argumenti koje Irska navodi mogu ocijeniti kao „izvanredne okolnosti” i da stoga Irska ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 442 293 EUR na temelju te Uredbe;

2.  napominje da su irske vlasti 19. lipnja 2015. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija s ocjenjivanjem toga zahtjeva završila 6. studenog 2015.; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  napominje da je poduzeće PWAI osnovano 1989. u Rathcooleu, u okrugu Dublin, kao zajednički pothvat poduzeća United Technologies Corporation i Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  napominje da se Irska tijekom 90-ih godina 20. stoljeća specijalizirala za sektor održavanja, popravka i remonta zrakoplova, koji joj je tada dobro služio, no to ju je učinilo posebno podložnom utjecaju trenda smještanja aktivnosti toga sektora u mjesta koja su blizu centara globalne zrakoplovne ekspanzije, tj. u Aziju, i nepovoljnom učinku svjetskih trgovinskih sporazuma; smatra da je postojanje još dvaju irskih zahtjeva za doprinos iz EGF-a u sektoru popravka i instaliranja strojeva i opreme(6) dokaz te podložnosti; također napominje da su aktivnosti održavanja, popravka i remonta zrakoplova u Europi ozbiljno ugrožene, a posebno u Irskoj gdje je 2009. zatvoreno poduzeće SR Technics, a 2014. je ista sudbina zadesila i poduzeće Lufthansa Technik Airmotive Ireland, pri čemu je izgubljeno oko 1520 radnih mjesta;

5.  napominje da iako je stopa nezaposlenosti u južnom Dublinu (11,61 %) samo malo viša u odnosu na nacionalni prosjek (10,83 %), ti podaci ne odražavaju silno nepovoljan položaj lokalnih područja i da je zatvaranje poduzeća PWAI imalo ozbiljan utjecaj na zapošljavanje i na lokalno, regionalno i nacionalno gospodarstvo na temelju teškoga stanja na tom području koje je trajalo i prije toga uza zbirni učinak triju velikih zatvaranja u sektoru održavanja, popravka i remonta zrakoplova u kratkome razdoblju;

6.  slaže se da se teškim stanjem na tom području koje je trajalo i prije toga, uza zbirni učinak triju velikih zatvaranja u sektoru održavanja, popravka i remonta zrakoplova u kratkome razdoblju, te činjenicom da u Irskoj nema drugih poslodavaca u tom sektoru može opravdati izuzeće iz uvjeta o pragu od 500 otpuštenih radnika određenog u članku 4. stavku 1. Uredbe o EGF-u; u tom smislu ponavlja svoju preporuku Komisiji da ili razjasni kriterije za izuzeće određene u članku 4. stavku 1. Uredbe o EGF-u ili snizi granicu od 500 otpuštenih radnika;

7.  pozdravlja činjenicu da su irske vlasti radi brze pomoći radnicima odlučile pokrenuti pružanje usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 22. svibnja 2015., znatno prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

8.  nadalje pozdravlja činjenicu da će se 108 mladih ljudi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju i mlađi su od 25 godina na dan podnošenja zahtjeva također moći koristiti uslugama prilagođenima potrebama koje će se sufinancirati iz EGF-a;

9.  napominje da Irska planira uvesti pet vrsta mjera za otpuštene radnike koji su obuhvaćeni tim zahtjevom: (i) profesionalnu orijentaciju i potporu za planiranje i razvoj karijere, (ii) bespovratna sredstva EGF-a za osposobljavanje, (iii) programe osposobljavanja i daljnjeg obrazovanja, (iv) programe visokog obrazovanja i (v) vremenski ograničene naknade; preporučuje da taj program EGF-a slijedi program sličan programu EGF-a za poduzeće SR Technics koji je doveo do pozitivnoga ishoda te je 53,45 % korisnika u rujnu 2012. opet bilo zaposleno, i to manje od 12 mjeseci od završetka programa; napominje da će se financijski doprinos iz EGF-a za troškove tih mjera moći zatražiti između 22. svibnja 2014. i 19. lipnja 2017.;

10. pozdravlja razne mjere osposobljavanja koje će se pružiti korisnicima; primjećuje da će mjere potpore za osnivanje poduzeća i samozapošljavanje biti dostupne tek ograničenom broju korisnika;

11. napominje da vlasti procjenjuju da će se 24,81 % troškova iskoristiti za vremenski ograničene naknade, što je i dalje poprilično ispod dopuštene najviše razine od 35 % svih troškova;

12.  napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika sastavljen u suradnji sa socijalnim partnerima;

13.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika za koje se izdvajaju sredstva EGF-a trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

14.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom radnog vijeka kada je riječ o povećanju mogućnosti zapošljavanja svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okružju;

15.  napominje da su irske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

16.  cijeni to što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

17. poziva Komisiju da zajamči da se odluke u okviru trgovinske politike preispitaju iz perspektive njihova potencijalnog učinka na tržište rada Unije;

18. žali što je mobilizacija EGF-a predložena za samo 108 otpuštenih radnika koji će biti korisnici toga instrumenta i ističe da šire tumačenje članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u možda i nije primjereno;

19. primjećuje da se tim prijedlogom nastoji mobilizirati EGF za dosad uistinu najmanji predloženi broj otpuštenih radnika;

20. napominje da je gotovo 80 % otpuštenih radnika u dobi između 30 i 54 godine te je to stoga skupina radnika koje je vrlo lako moguće zaposliti i za koje postoji manja opasnost od dugoročne nezaposlenosti;

21. ističe da je svih 108 otpuštenih radnika iz gospodarskoga sektora popravka i instaliranja strojeva i opreme, tj. konkretnije zrakoplovnih mlaznih motora, što znači da su ti radnici kvalificirani i prilagodljivi tržištu rada;

22. ističe da su ti radnici otpušteni u mjestu Rathcoole koje se nalazi u blizini Dublina, gospodarskoga i industrijskoga čvorišta u kojem se bilježi smanjenje nezaposlenosti, povećanje poslovne aktivnosti i ukupni gospodarski rast;

23. skreće pozornost na činjenicu da je spominjanje zahtjeva EGF/2009/021 IE/SR Technics bez osnove jer taj slučaj datira još iz 2009.;

24.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

25.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2015/006, koji je podnijela Irska)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(7), a posebno njezin članak 15. Stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(8), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je kako bi se pružila potpora radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojim djelatnostima zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine prouzročenih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti maksimalni godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(9).

(3)  Dana 19. lipnja 2015. Irska je podnijela zahtjev EGF/2015/006 IE/PWA International za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u poduzeću PWA International Ltd i jednom njegovu dobavljaču u Irskoj. zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev u skladu je s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a prema članku 13. navedene Uredbe.

(4)  U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 Irska je i za 108 mladih ljudi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju odlučila pružiti usluge prilagođene potrebama, koje se sufinanciraju iz EGF-a.

(5)  U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 zahtjev iz Irske smatra se dopuštenim jer otpuštanja imaju ozbiljan utjecaj na zaposlenost i lokalno, regionalno i nacionalno gospodarstvo.

(6)  Stoga bi trebalo mobilizirati sredstva EGF-a kako bi se za zahtjev koji je podnijela Irska pružio financijski doprinos u iznosu od 442 293 EUR.

(7)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije mobilizirati, ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. mobilizira se iznos od 442 293 EUR iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum njezina donošenja](10)*.

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(11) and of Article 15 of Regulation (EU) No 1309/2013(12), the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(13), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The PWA International application and the Commission's proposal

On 6 November, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of Ireland to support the reintegration in the labour market of workers made redundant in PWA International Ltd, operating in the economic sector classified under NACE Rev. 2 division 33 (' Repair and installation of machinery and equipment') as well as for the integration into the labour market of 108 young people not in employment, education or training (NEETs).

This is the sixteenth application to be examined under the 2015 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 442 293 from the EGF for Ireland. It concerns 108 workers made redundant in PWA International. The application was sent to the Commission on 19 June 2015 and supplemented by additional information up to 14 August 2015. The Commission has concluded, in accordance with all applicable provisions of the EGF Regulation, that the application meets the conditions for a financial contribution from the EGF.

The Irish authorities state that the event giving rise to the redundancies in PWA International is the closure of PWAI, following the company's decision to consolidate the company’s operations in North America and Asia as a result of a trend towards locating MRO activity near centres of global aviation expansion, and the adverse impacts of global trade deals.

The personalised services which are to be provided to workers made redundant consist of five types of measures, (i) Guidance and career planning and development, (ii) EGF Training Grants, (iii) Training and Further Education Programmes, (iv) Higher Education Programmes, and (v) Time Limited Allowances.

According to the Commission, the described measures constitute active labour market measures within the eligible actions set out in Article 7 of the EGF Regulation. These actions do not substitute passive social protection measures.

The Irish authorities have provided all necessary assurances regarding the following:

–  the principles of equality of treatment and non-discrimination will be respected in the access to the proposed actions and their implementation,

–  the requirements laid down in national and EU legislation concerning collective redundancies have been complied with,

–  the proposed actions will not receive financial support from other Union funds or financial instruments and any double financing will be prevented,

–  the proposed actions will be complementary with actions funded by the Structural Funds,

–  the financial contribution from the EGF will comply with the procedural and material Union rules on State aid.

Ireland has notified the Commission that the source of national pre-financing is the Irish Exchequer, which will also co-fund the programme. Expenditure will be drawn from the National Training Fund and voted expenditure subheads of the Department of Education and Skills and other relevant Government Departments.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 442 293 from the EGF reserve (40 02 43) to the EGF budget line (04 04 01).

This is the sixteenth transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2015.

The trilogue procedure shall be initiated in the event of disagreement, as provided for in Article 15(4) of the EGF Regulation.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee should be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

ANNEX: LETTER OF THE COMMITTEE ON EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS

ZP/jb D(2015)55353

M. Jean Arthuis

Chair of the Committee on Budgets

ASP 09G205

Subject: Opinion on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for the case EGF/2015/006 IE/PWA International from Ireland (COM(2015)555)

Dear Chair,

The Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) as well as its Working Group on the EGF examined the mobilisation of the EGF for the case EGF/2015/006 IE/PWA International and adopted the following opinion.

The EMPL committee and the Working Group on the EGF are in favour of the mobilisation of the Fund concerning this request. In this respect, the EMPL committee presents some remarks without, however, putting into question the transfer of the payments.

The deliberations of the EMPL committee are based on the following considerations:

A)  Whereas this application is based on Article 4(2) of Regulation (EU) No 1309/2013 (EGF Regulation) and relates to 108 workers in PWA International Ltd. and one supplier, operating in the NACE Rev. 2 Division 33 (Repair and installation of machinery and equipment) in the Southern and Eastern region of Ireland within the reference period from 19 December 2014 to 19 April 2015; whereas the application furthermore relates to 108 young persons not in employment, education or training (NEETs);

B)  Whereas in order to establish the link between the redundancies and major structural changes in world trade patterns due to globalisation Ireland argues that the closure of PWAI, a Maintenance Repair and Overhaul (MRO) enterprise and a joint venture between United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) and Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), was made to consolidate the company’s operations in North America and Asia by the phased transfer from PWAI to other repair facilities within the P&W network, namely P&W PSD based in Arkansas (USA) and Eagle Services Asia based in Singapore;

C)  Whereas over the past 10 years Asia-based customers have accounted for approximately 50 % of PWAI’s business and another 40 % of PWAI’s business has been with USA-based customers and only 10 % with European customers;

D)  Whereas the vast majority (90.74%) of the workers targeted by the measures are men and 9.26% are women; whereas 78.7% of the workers are between 30 and 54 years old, and 15.74% between 55 and 64 years old

Therefore, the Committee on Employment and Social Affairs calls on the Committee on Budgets, as the committee responsible, to integrate the following suggestions in its motion for a resolution concerning the Irish application:

1.  Agrees with the Commission that the intervention criteria set out in Article 4(2) of the Regulation (EU) No 1309/2013 are met and that, therefore, Ireland is entitled to a financial contribution under this Regulation;

2.  Points out that the derogation from Article 4(1)(a) of the Regulation in this case relates to a number of redundancies which is significantly lower than the threshold of 500 redundancies; accepts the argument of the Irish authorities for this derogation and welcomes that the application includes an equal number of NEETs to be supported by the measures;

3.  Notes that since the redundancies of PWAI occurred later than those of Lufthansa Technik – which operated in the same sector – these workers could not have been involved in a sectoral application covering the dismissals in the two enterprises together; considers therefore that these redundancies can only be addressed in this separate application;

4.  Points out that PWAI could have been negatively affected by the lack of a provision of the EU-Korea Free Trade Agreement (FTA) which would exempt repaired goods from customs duties on re-entry; draws attention to a similar provision in the US-Korea FTA, which results in preferential conditions for US companies which could also contribute to the market loss of PWAI as compared to US enterprises operating in the same sector;

5.  Welcomes the variety of training measures to be provided to the beneficiaries; notes that the enterprise and self-employment support measures will only be available to a limited number of beneficiaries;

6.  Calls on the Commission to ensure that trade policy decisions are examined from the aspect of their potential impact on the EU labour market;

7.  Notes that the authorities estimate that 24.81% of the costs will be used for time limited allowances, which remains much below the maximum allowed 35% of all costs;

8.  Reminds that in line with Article 7 of the Regulation, the design of the coordinated package of personalised services should anticipate future labour market perspectives and required skills and should be compatible with the shift towards a resource-efficient and sustainable economy.

Yours sincerely,

Marita ULVSKOG,

ANNEX: LETTER OF THE COMMITTEE ON REGIONAL DEVELOPMENT

Mr Jean ARTHUIS

Chairman

Committee on Budgets

European Parliament

Dear Mr Arthuis,

Subject:  Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund

A Commission proposal for a decision to mobilise the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) has been referred for opinion to the Committee on Regional Development. I understand that it is intended that a report on this will be adopted in the Committee on Budgets on 10 December 2015:

-  COM(2015)0555 proposes an EGF contribution of EUR 442 293 for active labour market measures in order to facilitate the re-integration into the labour market of 108 workers made redundant in the sector of repair and installation of machinery and equipment, in Southern and Eastern Ireland.

The rules applicable to financial contributions from the EGF are laid down in Regulation (EU) No 1309/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) and repealing Regulation (EC) No 1927/2006.

The Committee coordinators have assessed this proposal, and asked me to write to you reporting that the majority of this Committee has no objection to this mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund to allocate the above-mentioned amount as proposed by the Commission.

Yours sincerely,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

10.12.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(5)

  Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) i EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(8)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(9)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020 (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(10)

*   Parlament treba umetnuti točan datum prije objavljivanja u SL-u.

(11)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(12)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(13)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti