Procedūra : 2015/2295(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0363/2015

Pateikti tekstai :

A8-0363/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0454

PRANEŠIMAS     
PDF 640kWORD 125k
10.12.2015
PE 571.687v02-00 A8-0363/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Victor Negrescu

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0555 – C8-0329/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 13 punkte,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0363/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems grįžti į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Airija pateikė paraišką „EGF/2015/006 IE/PWA International“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai iš bendrovės „PWA International Ltd (PWAI)“, veikiančios NACE 2 red. 33 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas)(4) (NUTS(5) 2 lygio pietų ir rytų Airijos regionas), buvo atleisti 108 darbuotojai, ir kadangi priemonėmis turėtų pasinaudoti visi atleisti darbuotojai;

E.  kadangi paraiška neatitinka EGF reglamente nustatytų tinkamumo kriterijų dėl atleistų darbuotojų skaičiaus ir pateikta remiantis šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos išskirtinėmis aplinkybėmis leidžiama taikyti išimtis;

1.  pritaria Komisijai, kad, remiantis Airijos pateiktais argumentais, aplinkybės gali būti laikomos „išskirtinėmis“, taigi Airija turi teisę gauti finansinę 442 293 EUR paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad Airijos valdžios institucijos paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2015 m. birželio 19 d. ir kad 2015 m. lapkričio 6 d. Komisija baigė jos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo įvertinta greičiau nei per penkių mėnesių laikotarpį;

3.  pažymi, kad bendrovė „PWAI“ įsteigta 1989 m. Ratkule (Dublino grafystė) kaip bendroji „United Technologies Corporation“ ir „Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd“ įmonė;

4.  pažymi, kad Airija praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje specializavosi remonto, priežiūros ir kapitalinio remonto (RPKR) sektoriuje ir tuo metu tai buvo naudinga veikla, tačiau dėl naujos tendencijos perkelti minėtą veiklą arčiau pasaulinės aviacijos plėtros centrų, t. y. į Aziją, ir dėl neigiamo pasaulinių prekybos susitarimų poveikio, tokia veikla tapo itin pažeidžiama; mano, kad tai, jog Airija yra pateikusi dvi kitas „mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo“ sektoriaus EGF paraiškas(6), rodo, kad šis sektorius tikrai pažeidžiamas; taip pat pažymi, kad RPKR sektoriaus veikla labai nukentėjo Europoje, ypač Airijoje, po to, kai 2009 m. buvo uždaryta įmonė „SR Technics“, 2014 m. – įmonė „Lufthansa Technik Airmotive Ireland“ ir prarasta maždaug 1 520 darbo vietų;

5.  pažymi, kad nors pietų Dubline nedarbo lygis (11,61 proc.) tik truputį didesnis nei nacionalinis nedarbo lygio vidurkis (10,83 proc.), šie skaičiai nerodo, kad toje vietovėje gyvena nemažai asmenų, neturinčių palankių sąlygų, ir kad įmonės „PWAI“ uždarymas turi labai didelę įtaką nedarbui ir vietos, regiono ir nacionalinei ekonomikai, kadangi tos vietovės padėtis ir anksčiau buvo sunki, o padėtį taip pat pablogino papildomas bendras trijų RPKR sektoriaus įmonių uždarymo per trumpą laikotarpį poveikis;

6.  pritaria, kad atsižvelgiant į anksčiau buvusią sunkią vietovės padėtį ir papildomą bendrą trijų RPKR sektoriaus įmonių uždarymo per trumpą laikotarpį poveikį, taip pat į tai, kad Airijoje neliko nė vieno šio sektoriaus darbdavio, galima pagrįsti išimties taikymą ir nepaisyti 500 atleidimų ribos, nustatytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje; atsižvelgdamas į tai, dar kartą pabrėžia savo rekomendaciją Komisijai patikslinti EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus išimties taikymo kriterijus arba sumažinti 500 atleidžiamų darbuotojų ribą;

7.  palankiai vertina tai, kad Airijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2015 m. gegužės 22 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

8.  be to, palankiai vertina tai, kad 108 paraiškos pateikimo dieną jaunesni nei 25-ių metų nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai (NEET) taip pat galės naudotis prie individualių poreikių pritaikytomis EGF bendrai finansuojamomis paslaugomis;

9.  pažymi, kad atleistų darbuotojų, kuriuos apima ši paraiška, atžvilgiu Airija planuoja taikyti penkių tipų priemones: orientavimą ir karjeros planavimą, ii) EGF mokymo stipendijas, iii) mokymą ir tolesnio švietimo programas, iv) aukštojo mokslo programas ir v) ribotą laikotarpį teikiamas išmokas; rekomenduoja, kad minėta EGF programa būtų panaši į įmonei „SR Technics“ taikytą EGF programą, pagal kurią gauti geri rezultatai – 53,45 proc. paramos gavėjų 2012 m. rugsėjo mėn., tai yra, praėjus mažiau kaip 12 mėnesių po programos taikymo pabaigos, grįžo į darbo rinką; pažymi, kad išlaidos šioms priemonėms bus tinkamos EGF finansinei paramai teikti nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2017 m. birželio 19 d.;

10. džiaugiasi, kad paramos gavėjams ketinama teikti daug įvairių mokymo priemonių; pažymi, kad paramos įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims priemonės bus taikomos tik nedideliam skaičiui paramos gavėjų;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad, valdžios institucijų vertinimu, 24,81 proc. išlaidų bus panaudota ribotą laikotarpį teikiamoms išmokoms teikti – ši suma yra daug mažesnė nei leidžiama maksimali 35 proc. visų išlaidų suma;

12.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant iš EGF remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

14.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

15.  pažymi, kad Airijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamų reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

16.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, susijusį su nauju tvarkaraščiu, ir galimą jo poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

17. ragina Komisiją užtikrinti, kad prekybos politikos srities sprendimai būtų nagrinėjami jų galimo poveikio Sąjungos darbo rinkai požiūriu;

18. apgailestauja, kad siūloma mobilizuoti EGF lėšas tik dėl 108 atleistų darbuotojų, kurie turės pasinaudoti šia priemone, ir atkreipia dėmesį į tai, kad platesnis EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies aiškinimas gali nebūti tinkamas;

19. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo pasiūlymu siekiama mobilizuoti EGF lėšas faktiškai dėl mažiausio iš iki šiol teiktų atleistų darbuotojų skaičiaus;

20. pažymi, kad beveik 80 proc. minėtų atleistų darbuotojų sudaro 30–54 metų amžiaus asmenys, taigi jie priskirtini dideles galimybes įsidarbinti turinčiųjų grupei, kuriai būdinga mažesnė ilgalaikio nedarbo rizika;

21. pabrėžia, kad visi 108 darbuotojai dirbo ekonomikos sektoriuje, priskiriamame „mašinų ir įrangos remontui ir įrengimui“, konkrečiau – orlaivių reaktyvinių variklių sektoriuje, o tai reiškia, kad šie darbuotojai yra kvalifikuoti ir galintys prisitaikyti prie darbo rinkos;

22. pabrėžia, kad darbuotojai atleisti Ratkule, esančiame netoli Dublino – ekonomikos ir pramonės centro, kuriame stebimas mažėjantis nedarbas bei verslo veiklos ir bendras ekonomikos augimas;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad bet kokios nuorodos į paraišką „EGF/2009/021 IE/SR Technics“ yra pernelyg plataus masto, nes joje nagrinėjamas klausimas susijęs su 2009 m.;

24.  pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam sprendimui;

25.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(7), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(8), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(9) 12 straipsnyje;

(3)  2015 m. birželio 19 d. Airija pateikė paraišką „EGF/2015/006 IE/PWA International“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš „PWA International Ltd.“ ir vieno tiekėjo įmonės Airijoje buvo atleista darbuotojų. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta minėto reglamento 13 straipsnyje;

(4)  remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Airija nusprendė 108 nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams (NEET) taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

(5)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Airijos paraiška laikoma priimtina, kadangi dėl darbuotojų atleidimo daromas didelis poveikis užimtumui ir vietos, regiono ar šalies ekonomikai;

(6)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 442 293 EUR suma finansinei paramai pagal Airijos pateiktą paraišką suteikti;

(7)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 442 293 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [jo priėmimo data]*.

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

(10)Pirmininkas    Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(11), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(12) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(13) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Paraiška „ PWA International“ ir Komisijos pasiūlymas

Lapkričio 6 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Airijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl ekonomikos krizės atleistų iš darbo iš įmonės „PWA International Ltd“, kuri vykdo veiklą NACE 2 red. 33 skyriui priskiriamame ekonomikos sektoriuje (Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas), ir 108 nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (NEET) integravimą į darbo rinką.

Tai šešioliktoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2015 m. biudžetą, dėl bendros 442 293 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Airijos reikmėms. Ji susijusi su 108 darbuotojais, atleistais iš įmonės „PWA International“. Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. birželio 19 d., papildoma informacija pateikta iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. Vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas.

Airijos valdžios institucijos pareiškė, kad darbuotojai iš įmonės „PWA International“ atleidžiami dėl įmonės „PWAI“ uždarymo, nes įmonė nusprendė konsoliduoti savo veiklą Šiaurės Amerikoje ir Azijoje – tai naujos tendencijos perkelti RPKR veiklą arčiau pasaulinės aviacijos plėtros centrų ir neigiamo pasaulinių prekybos susitarimų poveikio rezultatas.

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kurias ketinama teikti atleistiems darbuotojams, apima penkių tipų priemones: i) orientavimą ir karjeros planavimą, ii) EGF mokymo stipendijas, iii) mokymą ir tolesnio švietimo programas, iv) aukštojo mokslo programas ir v) ribotą laikotarpį teikiamas išmokas.

Pasak Komisijos, aprašytos priemonės – tai aktyvios darbo rinkos priemonės, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje dėl reikalavimus atitinkančių veiksmų. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Airijos valdžios institucijos pateikė visas būtinas garantijas, kad:

–  suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

–  laikomasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių lėšomis ir bus užkirstas kelias bet kokiam dvigubam finansavimui;

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–  EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Airija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo šaltinis yra Airijos valstybės iždas, iš kurio taip pat bus bendrai finansuojama programa. Išlaidos dengiamos iš Nacionalinio mokymo fondo ir nurodytų Švietimo ir įgūdžių departamento ir kitų susijusių vyriausybės departamentų išlaidų pakategorių.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 442 293 EUR sumą.

2015 m. tai yra šešioliktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/jb D(2015)55353

Jeanui Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal Airijos paraišką „EGF/2015/006 IE/PWA International“ (COM(2015) 555)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2015/006 IE/PWA International“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos ir neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytais motyvais:

A) kadangi ši paraiška yra pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 2 dalimi ir yra susijusi su 108 „PWA International“ darbuotojais ir vienu jo tiekėju, ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 19 d. iki 2015 m. balandžio 19 d. dirbusiais Pietų ir Rytų Airijos regione NACE 2 red. 33 skyriuje („Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas“); kadangi ši paraiška taip pat yra susijusi su 108 nedirbančiais, nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais jaunuoliais (NEET jaunimu);

B) kadangi, siekdama įrodyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Airija teigia, kad techninės priežiūros, remonto ir kapitalinio remonto įmonė PWAI ir bendroji „United Technologies Corporation's Pratt & Whitney“ (P&W) ir „Singapore Airlines Engineering Company“ (SIAEC) įmonė buvo uždarytos siekiant konsoliduoti bendrovės veiklą Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, laipsniškai perkeliant veiklą iš PWAI į kitas P&W tinklo remonto įmones – P&W PSD Arkanzase (JAV) ir „Eagle Services Asia“ Singapūre;

C) kadangi per pastaruosius 10 metų Azijos klientai sudarė maždaug 50 proc. PWAI verslo; dar 40 proc. PWAI veiklos buvo vykdoma su JAV klientais, ir tik 10 proc. – su Europos klientais;

D) kadangi didžioji dauguma (90,74 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 9,26 proc. – moterys; kadangi 78,7 proc. darbuotojų yra 30–54 metų amžiaus, o 15,74 proc. – 55–64 metų amžiaus;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Airijos paraiškos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Airija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad nukrypti nuo 4 straipsnio 1 dalies a punkto leidžianti nuostata šiuo atveju taikoma daug mažesniam nei nustatyta 500 darbuotojų riba atleidžiamų darbuotojų skaičiui; sutinka su Airijos valdžios institucijų argumentu dėl nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo ir palankiai vertina tai, kad į paraišką įtrauktas toks pat skaičius NEET jaunuolių, kurie bus remiami šiomis priemonėmis;

3. pažymi, kad PWAI darbuotojai atleisti vėliau už „Lufthansa Technik“ darbuotojus (abi įmonės vykdė veiklą tame pačiame sektoriuje), todėl šie darbuotojai negalėjo būti įtraukti į sektorinę paraišką, apimančią iš abiejų įmonių atleistus darbuotojus; todėl mano, kad šie atleidimai gali būti svarstomi tik pagal šią atskirą paraišką;

4.pažymi, jog PWAI neigiamą įtaką galėjo padaryti tai, kad ES ir Korėjos Laisvosios prekybos susitarime (LPS) nebuvo nuostatos, pagal kurią pataisytos prekės nebūtų apmokestinamos jas grąžinant į šalį; atkreipia dėmesį į panašią ES ir Korėjos LPS nuostatą, pagal kurią JAV bendrovėms suteikiamos lengvatinės sąlygos; tai galėjo prisidėti prie PWAI rinkos mažėjimo, palyginti su tame pačiame sektoriuje veikiančiomis JAV įmonėmis;

5.palankiai vertina tai, kad paramos gavėjams bus pasiūlyta įvairių mokymo priemonių; pažymi, kad įmonės parama ir parama kurti nuosavą verslą bus suteikta tik nedideliam skaičiui paramos gavėjų;

6.ragina Komisiją užtikrinti, kad prekybos politikos sprendimai būtų išnagrinėti jų galimo poveikio ES darbo rinkai aspektu;

7. pažymi, kad, valdžios institucijų vertinimu, 24,81 proc. išlaidų bus panaudota ribotą laikotarpį teikiamoms išmokoms, o ši suma yra daug mažesnė, nei leidžiama maksimali 35 proc. visų išlaidų suma;

8.primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įvertinti gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai,

Marita ULVSKOG

PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2015 m. gruodžio 10 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2015) 0555 pateikiamas pasiūlymas skirti 442 293 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 108 darbuotojus, atleistus iš mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektoriaus pietų ir rytų Airijos regionuose.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

10.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(5)

  2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013) 0047) ir EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010) 0489).

(7)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(8)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(9)

  Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(10)

*   Prieš paskelbiant sprendimą OL, Parlamentas įrašys datą.

(11)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(12)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(13)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika