Ziņojums - A8-0363/2015Ziņojums
A8-0363/2015

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International)

  10.12.2015 - (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

  Budžeta komiteja
  Referents: Victor Negrescu

  Procedūra : 2015/2295(BUD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0363/2015
  Iesniegtie teksti :
  A8-0363/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International)

  (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

  –  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1],

  –  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

  –  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

  –  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

  –  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

  –  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

  –  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0363/2015),

  A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

  B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

  C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

  D.  tā kā Īrija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/006 IE/PWA International, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 108 darbinieku atlaišanu uzņēmumā PWA International Ltd, kas darbojas NACE 2. red. 33. nodaļas („Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana”)[4] nozarē Dienvidīrijas un Austrumīrijas reģionā, kurš ir NUTS[5] 2. līmeņa reģions, un tā kā tiek lēsts, ka pasākumos varētu piedalīties visi atlaistie darbinieki;

  E.  tā kā pieteikums neatbilst tradicionālajiem atbilstības kritērijiem, kas EGF regulā noteikti attiecībā uz atlaisto darbinieku skaitu, un tas ir iesniegts, pamatojoties uz minētās regulas 4. panta 2. punktā paredzētajiem intervences kritērijiem, kas ārkārtas gadījumos pieļauj atkāpi,

  1.  piekrīt Komisijai, ka stāvoklis, kas aprakstīts Īrijas sniegtajā pamatojumā, var tikt kvalificēts kā ārkārtas apstākļi un līdz ar to Īrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 442 293 apmērā;

  2.  ņem vērā, ka Īrijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 19. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2015. gada 6. novembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

  3.  ņem vērā, ka uzņēmums PWAI tika dibināts 1989. gadā Ratkūlā, Dublinas grāfistē kā United Technologies Corporation un Lufthansa Technik Airmotive Ireland kopuzņēmums;

  4.  ņem vērā, ka 20. gadsimta 90. gados Īrija specializējās tehniskās apkopes, remonta un kapitālremonta (MRO) nozarē, kas tajā laikā nesa peļņu, bet šī specializēšanās to darīja īpaši neaizsargātu pret jaunāko tendenci izvietot MRO pakalpojumus aviācijas globālās ekspansijas centru, t. i., Āzijas, tuvumā un pret pasaules tirdzniecības darījumu negatīvo ietekmi; uzskata, ka vēl divi Īrijas pieteikumi EGF izmantošanai iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē[6] apliecina šo neaizsargātību; ņem vērā arī to, ka MRO pakalpojumu sniegšanu visā Eiropā, jo īpaši Īrijā, nopietni ietekmēja tas, ka 2009. gadā tika slēgts uzņēmums SR Technics un 2014. gadā — Lufthansa Technik Airmotive Ireland un ka šo uzņēmumu slēgšanas rezultātā darbu zaudēja aptuveni 1520 cilvēki;

  5.  ņem vērā — lai gan Dienviddublinā bezdarba līmenis (11,61 %) tikai nedaudz pārsniedz valsts vidējo rādītāju (10,83 %), šie skaitļi neparāda teritorijas ar ievērojamiem vietēja mēroga trūkumiem un to, ka uzņēmuma PWAI slēgšana ir nopietni ietekmējusi nodarbinātību un vietējo, reģionālo un valsts ekonomiku, jo jau tā sarežģīto situāciju šajā teritorijā pasliktināja īsā laikā notikušās trīs lielu MRO nozares uzņēmumu slēgšanas kumulatīvā ietekme;

  6.  piekrīt, ka jau pastāvošā sarežģītā situācija apvienojumā ar īsā laikā notikušās trīs lielu MRO nozares uzņēmumu slēgšanas kumulatīvo ietekmi un tas, ka šajā nozarē Īrijā vairs nav neviena darba devēja, var tikt izmantots par pamatojumu, lai atkāptos no EGF regulas 4. panta 1. punktā minētā atlaisto darbinieku minimālā skaita — 500 darbiniekiem; šajā sakarībā atkārtoti vērš Komisijas uzmanību uz savu ieteikumu vai nu izskaidrot, kā tiek noteikti atkāpes piemērošanas kritēriji, vai samazināt atlaisto darbinieku minimālā skaita kritēriju (500 darbinieki);

  7.  atzinīgi vērtē to, ka Īrijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2015. gada 22. maija — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

  8.  turklāt atzinīgi vērtē to, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi būs pieejami arī 108 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un pieteikuma iesniegšanas dienā ir jaunāki par 25 gadiem;

  9.  ņem vērā, ka Īrija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) profesionālo orientāciju un karjeras plānošanu un attīstību, ii) EGF mācību stipendiju, iii) mācību un tālākizglītības programmas, iv) augstākās izglītības programmas, v) ierobežota termiņa pabalstus; iesaka veidot šo EGF programmu līdzīgi kā EGF programmu, kas tika īstenota uzņēmuma SR Technics gadījumā un kas nodrošināja pozitīvus rezultātus, 53,45 % atbalsta saņēmēju atgriežoties darba tirgū līdz 2012. gada septembrim, proti, mazāk nekā 12 mēnešus pēc programmas beigām; norāda, ka par izdevumiem saistībā ar minētajiem pasākumiem ir tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu no 2014. gada 22. maija līdz 2017. gada 19. jūnijam;

  10. atzinīgi vērtē atbalsta saņēmējiem piedāvāto pasākumu dažādību; pieņem zināšanai to, ka atbalsts uzņēmējdarbībai un pašnodarbinātībai būs pieejams tikai ierobežotam atbalsta saņēmēju skaitam;

  11.  norāda, ka iestādes lēš — 24,81 % (daudz mazāk nekā maksimāli atļautie 35 %) no izmaksām tiks atvēlēti pabalstiem un stimuliem, kas tiks sniegti ierobežotu laiku;

  12.  ņem vērā to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar sociālajiem partneriem;

  13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

  14.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

  15.  uzsver — Īrijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

  16.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

  17. aicina Komisiju nodrošināt to, ka lēmumi tirdzniecības politikas jomā tiek izvērtēti, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz Savienības darba tirgu;

  18. pauž nožēlu par to, ka ir ierosināts izmantot EGF saistībā ar 108 atlaistajiem darbiniekiem, kuri izmantos šī instrumenta sniegtās priekšrocības, un norāda, ka, iespējams, nav atbilstīgi piemērot EGF regulas 4. panta 1. punkta plašāku interpretāciju;

  19. norāda, ka atlaisto darbinieku skaits, kuriem ir paredzēts sniegt šajā pieteikumā prasīto EGF atbalstu, ir vismazākais, par kādu līdz šim ir iesniegts pieteikums;

  20.  ņem vērā, ka gandrīz 80 % atlaisto darbinieku ir 30–54 gadus veci un tādēļ ir ierindojami tādu darbinieku kategorijā, kuriem ir viegli atrast jaunu darbu un ir mazāks ilgtermiņa bezdarba risks;

  21.  norāda, ka visi 108 darbinieki ir atlaisti ekonomikas nozarē, kas klasificēta kā iekārtu un ierīču, un specifiskāk — gaisa kuģu dzinēju —, remonts un uzstādīšana, un tādēļ šie darbinieki ir kvalificēti un var pielāgoties darba tirgum;

  22.  uzsver, ka darbinieku atlaišana notika Ratkūlā, kas atrodas netālu no Dublinas — ekonomikas un rūpniecības centra, kurā ir vērojama bezdarba samazināšanās, uzņēmējdarbības palielināšanās un vispārēja ekonomikas izaugsme;

  23.  vērš uzmanību uz to, ka atsaukšanās uz pieteikumu EGF/2009/021 IE/SR Technics nav pārāk atbilstīga, jo minētais pieteikums tika iesniegts 2009. gadā;

  24.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

  25.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  26.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

  par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/

  PWA International)

  EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[7], un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[8] un jo īpaši tā 13. punktu,

  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

  tā kā:

  (1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

  (2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[9] 12. pantā.

  (3)  Īrija 2015. gada 19. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF/2015/006 IE/PWA International par EGF finansiālo ieguldījumu pēc darba ņēmēju atlaišanas uzņēmumā PWA International Ltd. un vienā piegādes uzņēmumā Īrijā. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Pieteikums atbilst prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu, kā paredzēts minētās regulas 13. pantā.

  (4)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Īrija nolēma no EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegt arī 108 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET).

  (5)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 2. punktu Īrijas pieteikums tiek uzskatīts par atbilstīgu, jo darba ņēmēju atlaišana nopietni ietekmē nodarbinātību un vietējo, reģionālo un valsts ekonomiku.

  (6)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 442 293 apmērā saistībā ar Īrijas iesniegto pieteikumu.

  (7)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

  IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

  1. pants

  Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 442 293 saistību un maksājumu apropriācijās.

  2. pants

  Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums]*.

  [10]Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

  priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

  PASKAIDROJUMS

  I. Priekšvēsture

  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

  Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[11], un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013[12] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

  EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[13] Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

  II. Uzņēmuma PWA International pieteikums un Komisijas priekšlikums

  Komisija 2015. gada 6. novembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Īrijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti uzņēmumā PWA International Ltd, kurš darbojas NACE 2. red. 33. nodaļas („Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana”) nozarē, un integrētu darba tirgū 108 jauniešus, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET).

  Šis ir sešpadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2015. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Īrijai par kopējo summu EUR 442 293. Pieteikums attiecas uz uzņēmuma PWA International 108 atlaistajiem darbiniekiem. Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2015. gada 19. jūnijā, un līdz 2015. gada 14. augustam tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

  Īrijas iestādes norāda, ka darbinieki uzņēmumā PWA International tika atlaisti tādēļ, ka PWAI tika slēgts pēc tam, kad uzņēmums nolēma konsolidēt savu darbību Ziemeļamerikā un Āzijā saistībā ar tendenci izvietot MRO pakalpojumus aviācijas globālās ekspansijas centru tuvumā, un tādēļ, ka pasaules tirdzniecības darījumi ir negatīvi ietekmējuši šo nozari.

  Individualizēto pakalpojumu kopumā, kas tiks piedāvāts atlaistajiem darbiniekiem, ir iekļauti piecu veidu pasākumi: i) profesionālā orientācija un karjeras plānošana un attīstība, ii) EGF mācību stipendija, iii) mācību un tālākizglītības programmas, iv) augstākās izglītības programmas, v) ierobežota termiņa pabalsti.

  Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

  Īrijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

  –  piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

  –  ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

  –  ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

  –  ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

  –  EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

  Īrija ir informējusi Komisiju par to, ka valsts priekšfinansējuma avots ir Īrijas Valsts kase, kas arī līdzfinansēs programmu. Izdevumi tiks atskaitīti no valsts mācību fonda un izglītības un prasmju ministrijas vai citu valdības ministriju nobalsotiem izdevumu posteņiem.

  III. Procedūra

  Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 442 293.

  Šis ir sešpadsmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2015. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

  Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

  Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

  PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

  ZP/jb D(2015)55353

  Budžeta komitejas priekšsēdētājam

  Jean Arthuis

  ASP 09G205

  Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Īrijas pieteikumu EGF/2015/006 IE/PWA International (COM(2015)0555)

  Godātais priekšsēdētāj!

  Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/006 IE/PWA International un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

  EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietošanas nepieciešamību.

  EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

  A) tā kā šis pieteikums ir balstīts uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 2. punktu un attiecas uz 108 darbiniekiem, kas pārskata periodā no 2014. gada 19. decembra līdz 2015. gada 19. aprīlim tika atlaisti uzņēmumā PWA International Ltd. un vienā piegādes uzņēmumā, kuri darbojas NACE 2. red. 33. nodaļas (Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana) nozarē Dienvidīrijas un Austrumīrijas reģionā Īrijā; tā kā pieteikums attiecas arī uz 108 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET);

  B) tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Īrija apgalvo, ka uzņēmumu PWAI (tehniskās apkopes, remonta un kapitālremonta (MRO) uzņēmums un United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) un Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) kopuzņēmums) slēdza, lai nostiprinātu uzņēmuma darbību Ziemeļamerikā un Āzijā, pakāpeniski pārejot no uzņēmuma PWAI uz citiem P&W tīkla remontuzņēmumiem, proti, P&W PSD, kas atrodas Arkanzasā (ASV), un Eagle Services Asia, kas atrodas Singapūrā;

  C) tā kā pēdējos 10 gados aptuveni 50 % no uzņēmuma PWAI pakalpojumiem izmantoja Āzijā esošie klienti, 40 % — ASV esošie klienti un tikai 10 % — Eiropas klienti;

  D) tā kā lielākā daļa (90,74 %) darbinieku, kuriem paredzēti pasākumi, ir vīrieši un 9,26 % — sievietes; tā kā 78,7 % šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem un 15,74 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem.

  Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Īrijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

  1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 2. punktā noteiktie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Īrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

  2. norāda, ka atkāpe no regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem noteikumiem šajā gadījumā attiecas uz atlaisto darbinieku skaitu, kas ir ievērojami mazāks nekā noteiktais minimālais skaits — 500 darbinieki; pieņem zināšanai Īrijas iestāžu sniegto pamatojumu šādas atkāpes izmantošanai un atzinīgi vērtē to, ka pieteikumā ir paredzēts atbalsta pasākumus sniegt tikpat lielam skaitam NEET;

  3. norāda — tā kā uzņēmumā PWAI darbinieku atlaišana notika vēlāk nekā uzņēmumā Lufthansa Technik, kas darbojās tajā pašā nozarē, uzņēmuma PWAI darbiniekus nevarēja iekļaut pieteikumā, kurš attiektos uz abu minētajā nozarē darbojošos uzņēmumu darbinieku atlaišanu; tādēļ uzskata, ka šo atlaišanu var izskatīt, tikai saņemot atsevišķu pieteikumu;

  4. norāda, ka uzņēmumu PWAI, iespējams, varēja negatīvi ietekmēt tas, ka ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīgumā nebija iekļauti noteikumi, kas atbrīvotu remontētas preces no muitas nodokļiem, ievedot tās atpakaļ; vērš uzmanību uz to, ka Korejas un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumā šādi noteikumi ir ietverti, un tas rada priekšrocības ASV uzņēmumiem, tādējādi arī, iespējams, radot tirgus daļas zaudējumus uzņēmumam PWAI salīdzinājumā ar ASV uzņēmumiem, kas darbojas tajā pašā nozarē;

  5. atzinīgi vērtē atbalsta saņēmējiem piedāvāto pasākumu dažādību; pieņem zināšanai to, ka atbalsts uzņēmējdarbībai un pašnodarbinātībai būs pieejams tikai ierobežotam atbalsta saņēmēju skaitam;

  6. aicina Komisiju nodrošināt to, ka lēmumi tirdzniecības politikas jomā tiek izvērtēti, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz ES darba tirgu;

  7. norāda, ka iestādes lēš — 24,81 % (daudz mazāk nekā maksimāli atļautie 35 %) no izmaksām tiks atvēlēti pabalstiem un stimuliem, kas tiks sniegti ierobežotu laiku;

  8. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

  Ar cieņu

  Marita ULVSKOG

  PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

  Eiropas Parlamenta

  Budžeta komitejas

  priekšsēdētājam

  Jean Arthuis

  Godātais Arthuis kungs!

  Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

  Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2015. gada 10. decembrī.

  Priekšlikumā COM(2015)0555 ir ierosināts piešķirt EGF ieguldījumu EUR 442 293 apmērā aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 108 darbinieku reintegrāciju darba tirgū, kuri atlaisti no darba iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē Dienvidīrijas un Austrumīrijas reģionā.

  Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

  Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

  Ar cieņu

  Iskra MIHAYLOVA

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  10.12.2015

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

  • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [4]   Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
  • [5]   Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).
  • [6]   Pieteikumi EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) and EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).
  • [7]   OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [8]   OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [9]   Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu   finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
  • [10] *   Pirms publicēšanas OV tā pieņemšanas dienu ievieto Eiropas Parlaments.
  • [11]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [12]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [13]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.