Procedura : 2015/2295(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0363/2015

Teksty złożone :

A8-0363/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0454

SPRAWOZDANIE     
PDF 647kWORD 135k
10.12.2015
PE 571.687v02-00 A8-0363/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Victor Negrescu

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), (Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0363/2015),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez objęcie pomocą osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Irlandia złożyła wniosek EGF/2015/006 IE/PWA International dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku ze 108 zwolnieniami w przedsiębiorstwie PWA International Ltd (PWAI), prowadzącym działalność w dziale 33 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń”)(4) w regionie południowej i wschodniej Irlandii zaliczanym do poziomu 2 klasyfikacji NUTS(5), przy czym zakłada się, że wszyscy pracownicy skorzystają ze środków pomocy;

E.  mając na uwadze, że wniosek nie spełnia tradycyjnych kryteriów kwalifikowalności przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie EFG pod względem liczby zwolnień i został złożony na podstawie kryteriów interwencji wymienionych w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, co pozwala na odstępstwo w wyjątkowych okolicznościach;

1.  zgadza się z Komisją, że argumenty przedstawione przez Irlandię kwalifikują się jako „wyjątkowe okoliczności” i że z tego względu Irlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 442 293 EUR na mocy tego rozporządzenia;

2.  zauważa, że władze Irlandii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 19 czerwca 2015 r., a dnia 6 listopada 2015 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący niecałe pięć miesięcy;

3.  odnotowuje, że PWAI zostało założone w 1989 r. w Rathcoole w hrabstwie Dublin jako joint venture przedsiębiorstw United Technologies Corporation oraz Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  zauważa, że w latach dziewięćdziesiątych Irlandia wyspecjalizowała się w sektorze obsługi technicznej, napraw i przeglądów, który w owym czasie funkcjonował dobrze, lecz uczynił ten kraj szczególnie nieodpornym na obecną tendencję do lokalizowania działalności w zakresie obsługi technicznej, napraw i przeglądów w pobliżu centrów globalnego rozwoju lotnictwa, np. w Azji, a także na niekorzystny wpływ globalnych umów handlowych; uważa, że pojawienie się dwóch innych wniosków z Irlandii o uruchomienie EFG w sektorze „naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń”(6) świadczy o tym fakcie; odnotowuje również, że działalność w zakresie obsługi technicznej, napraw i przeglądów została poważnie naruszona w Europie, a szczególnie w Irlandii, wraz z zamknięciem w 2009 r. przedsiębiorstwa SR Technics oraz zamknięciem przedsiębiorstwa Lufthansa Technik Airmotive Ireland w 2014 r., w wyniku czego likwidacji uległo ok. 1520 miejsc pracy;

5.  zauważa, że choć stopa bezrobocia w południowym Dublinie (11,61%) jest tylko nieznacznie wyższa niż średnia krajowa (10,83%), to liczby te skrywają obszary o bardzo niekorzystnych warunkach lokalnych, i że zamknięcie PWAI miało poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną, regionalną lub krajową gospodarkę z powodu istniejącej już wcześniej trudnej sytuacji w tym obszarze, w połączeniu ze skumulowanym wpływem trzech dużych zamknięć w krótkim okresie czasu przedsiębiorstw w sektorze obsługi technicznej, napraw i przeglądów;

6.  zgadza się, że istniejąca już wcześniej trudna sytuacja w tym obszarze, w połączeniu ze skumulowanym wpływem trzech dużych zamknięć w krótkim okresie czasu przedsiębiorstw w sektorze obsługi technicznej, napraw i przeglądów, a także fakt, iż w tym sektorze w Irlandii nie pozostali żadni pracodawcy, może uzasadniać odstępstwo od progu 500 zwolnionych pracowników, określonego w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG; ponawia w tym względzie skierowane do Komisji zalecenie, aby wyjaśnić kryteria stosowania odstępstw określone w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG, lub obniżyć próg 500 zwalnianych pracowników;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Irlandii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 22 maja 2015 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 108 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się poniżej 25 roku życia w dniu przedłożenia wniosku również będzie miało dostęp do zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG;

9.  zauważa, że Irlandia planuje pięć rodzajów środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: (i) doradztwo oraz planowanie i rozwój kariery zawodowej, (ii) dotacje na szkolenia z EFG, (iii) programy szkolenia i dalszego kształcenia, (iv) programy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz (v) zasiłki ograniczone w czasie; zaleca, by ten program EFG realizował program podobny do programu EFG dla przedsiębiorstwa SR Technics, który przyniósł pozytywne wyniki wraz z powrotem do pracy 53,45% beneficjentów we wrześniu 2012 r., mniej niż 12 miesięcy po zakończeniu programu; zauważa, że wydatki na te środki będą kwalifikowały się do wkładu finansowego z EFG w okresie od 22 maja 2014 r. do 19 czerwca 2017 r.;

10. z zadowoleniem przyjmuje duży wybór działań szkoleniowych, które mają być świadczone na rzecz beneficjentów; zauważa, że środki wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia będą dostępne tylko dla ograniczonej liczby beneficjentów;

11. zauważa, że władze szacują, iż 24,81 % kosztów zostanie wykorzystanych na zasiłki ograniczone w czasie, które pozostają znacznie poniżej poziomu maksymalnych dopuszczalnych kosztów całkowitych wynoszącego 35 %;

12.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z partnerami społecznymi;

13.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

14.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15.  zauważa, że władze irlandzkie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

16.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dotyczące skuteczności rozpatrywania spraw;

17. wzywa Komisję do dopilnowania, by decyzje w zakresie polityki handlowej były analizowane z perspektywy ich ewentualnego wpływu na unijny rynek pracy;

18. wyraża ubolewanie, że uruchomienie EFG zostało zaproponowane w odniesieniu do jedynie 108 zwolnionych pracowników, którzy mają korzystać z tego instrumentu, i zwraca uwagę, że szersza interpretacja art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG może nie być właściwa;

19. zauważa, że wniosek ten ma na celu uruchomienie EFG de facto dla najmniejszej przedstawionej dotychczas liczby zwolnionych pracowników;

20. zauważa, że prawie 80% zwolnionych pracowników jest w wieku 30–54 lat i tym samym stanowią oni grupę o dużych szansach na znalezienie zatrudnienia i mniej zagrożoną długotrwałym bezrobociem;

21. podkreśla, że wszystkie 108 zwolnień ma miejsce w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym jako „naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń“, a dokładniej odrzutowych silników lotniczych, co świadczy o wykwalifikowaniu tych pracowników i możliwości dostosowania się przez nich do rynku pracy;

22. podkreśla, że zwolnienia miały miejsce w Rathcoole w pobliżu Dublina, który jest centrum gospodarczym i przemysłowym, i w którym odnotowuje się spadek bezrobocia, wzrost działalności biznesowej oraz ogólny wzrost gospodarczy;

23. zwraca uwagę na fakt, że wszelkie odniesienia do wniosku EGF/2009/021 IE/SR Technics są zbyt daleko idące, ponieważ odnośna sprawa dotyczy 2009 r.;

24.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek z Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(7), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(8), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(9).

(3)  Dnia 19 czerwca 2015 r. Irlandia złożyła wniosek EGF/2015/006 IE/PWA International dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie PWA International Ltd. oraz u jednego dostawcy w Irlandii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 tego rozporządzenia dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)  Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Irlandia zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz 108 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się.

(5)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 wniosek Irlandii został uznany za dopuszczalny, ponieważ zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną, regionalną lub krajową gospodarkę.

(6)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 442 293 EUR dla wniosku złożonego przez Irlandię.

(7)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG, niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w celu uwzględnienia kwoty 442 293 EUR w środkach na zobowiązania i płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [data jej przyjęcia](10)*.

Sporządzono w […] dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(11) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(12) środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(13), w celu uruchomienia funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II. Wniosek dotyczący przedsiębiorstwa PWA International i wniosek Komisji

W dniu 6 listopada br. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Irlandii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie PWA International Ltd, prowadzącym działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 33 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń”) oraz w celu integracji na rynku pracy 108 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się

Jest to szesnasty wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2015 r. i dotyczy uruchomienia łącznie kwoty 442 293 EUR z EFG na rzecz Irlandii. Dotyczy on 108 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie PWA International. Wniosek przekazano Komisji w dniu 19 czerwca 2015 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 14 sierpnia 2015 r. Zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG Komisja uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Władze Irlandii twierdzą, że wydarzeniem, które doprowadziło do zwolnień w przedsiębiorstwie PWA International, było zamknięcie PWAI w następstwie decyzji o konsolidacji działalności przedsiębiorstwa w Ameryce Północnej i Azji w wyniku tendencji do lokalizowania działalności w zakresie obsługi technicznej, napraw i przeglądów w pobliżu centrów globalnego rozwoju lotnictwa oraz z powodu niekorzystnego wpływu globalnych umów handlowych.

Usługi zindywidualizowane, które mają być świadczone na rzecz zwolnionych pracowników, obejmują pięć rodzajów środków: (i) doradztwo oraz planowanie i rozwój kariery zawodowej, (ii) dotacje na szkolenia z EFG, (iii) programy szkolenia i dalszego kształcenia, (iv) programy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz (v) zasiłki ograniczone w czasie.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze irlandzkie przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

–  w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–  spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–  na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–  proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–  wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami proceduralnymi i materialnymi Unii w zakresie pomocy państwa.

Irlandia poinformowała Komisję, że źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej jest irlandzkie Ministerstwo Skarbu, które będzie również współfinansować program. Wydatki będą realizowane przez Narodowy Fundusz Szkoleniowy i będą pochodzić z przegłosowanych podpozycji wydatków Ministerstwa Edukacji i Umiejętności oraz innych właściwych departamentów rządowych.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków na łączną kwotę 442 293 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to szesnasty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony jak dotąd władzy budżetowej w 2015 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/jb D(2015)55353

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot:  Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie wniosku EGF/2015/006 IE/PWA International z Irlandii (COM(2015)555)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie EFG w sprawie wniosku EGF/2015/006 IE/PWA International i przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku ze wspomnianym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy 108 pracowników przedsiębiorstwa PWA International Ltd. oraz jednego dostawcy prowadzących działalność w dziale 33 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń) w południowej i wschodniej Irlandii w okresie odniesienia od 19 grudnia 2014 r. do 19 kwietnia 2015 r.; mając na uwadze, że wniosek dotyczy ponadto 108 młodych osób, które nie kształcą się, nie pracują ani się nie szkolą (młodzież NEET);

B) mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Irlandia wskazuje na fakt, że zamknięcie PWAI – przedsiębiorstwa, które prowadziło działalność w zakresie konserwacji, naprawy, remontów i było spółką joint venture założoną przez United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) oraz Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) – było działaniem zmierzającym do konsolidacji działalności spółki w Ameryce Północnej i Azji przez stopniowe przenoszenie działalności z PWAI do innych zakładów naprawczych należących do sieci P&W, a mianowicie P&W PSD z siedzibą w Arkansas (Stany Zjednoczone) i Eagle Services Asia z siedzibą w Singapurze;

C) mając na uwadze, że w ciągu ostatnich 10 lat zlecenia od klientów z siedzibą w Azji stanowiły ok. 50% ogółu zleceń PWAI, kolejne 40% to zlecenia, jakie przedsiębiorstwo PWAI otrzymywało od klientów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a jedynie 10% stanowiły zlecenia od klientów europejskich;

D) mając na uwadze, że zdecydowana większość (90,74%) pracowników objętych omawianymi środkami to mężczyźni, a 9,26% to kobiety; mając na uwadze, że 78,7% pracowników ma od 30 do 54 lat, a 15,74% pracowników to osoby w wieku od 55 do 64 lat;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Irlandii:

1. zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Irlandia ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2. zauważa, że odstępstwo od przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia dotyczy w tym przypadku liczby zwolnionych pracowników, która jest znacznie poniżej progu 500 zwolnionych pracowników; przyjmuje argumentację władz irlandzkich dotyczącą tego odstępstwa i wyraża zadowolenie z faktu, że wniosek o objecie środkami dotyczy takiej samej liczby młodzieży NEET co innych pracowników;

3. zauważa, że ponieważ zwolnień w PWAI dokonano później niż w przedsiębiorstwie Lufthansa Technik, które działało w tym samym sektorze, pracownicy ci nie mogli zostać objęci wnioskiem sektorowym dotyczącym zwolnień w obu przedsiębiorstwach łącznie; jest zatem zdania, że omawiane zwolnienia mogą być przedmiotem wyłącznie tego odrębnego wniosku;

4. zauważa, że negatywny wpływ na przedsiębiorstwo PWAI mógł wywrzeć fakt, że w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą nie ma zapisów przewidujących zwolnienie towarów poddanych naprawie z cła przy ponownym przywozie; zwraca uwagę na podobny zapis w umowie o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Koreą, który skutkuje preferencyjnymi warunkami dla przedsiębiorstw amerykańskich, co również może przyczyniać się do utraty rynku przez PWAI w porównaniu z przedsiębiorstwami amerykańskimi działającymi w tym samym sektorze;

5. z zadowoleniem przyjmuje zróżnicowaną ofertę szkoleń, która będzie skierowana do beneficjentów; zauważa, że wsparcie na zakładanie przedsiębiorstw i samozatrudnienie zostanie udostępnione jedynie ograniczonej liczbie beneficjentów;

6. wzywa Komisję do dopilnowania, by decyzje w dziedzinie polityki handlowej były rozpatrywane pod kątem ich ewentualnego wpływu na rynek pracy w UE;

7. zauważa, że władze szacują, iż na dodatki ograniczone w czasie zostanie wykorzystane 24,81% kosztów, i jest to kwota znacznie poniżej poziomu maksymalnych dopuszczalnych kosztów całkowitych wynoszącego 35%;

8. przypomina, że zgodnie z art. 7 wspomnianego rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 10 grudnia 2015 r.:

COM(2015)0555 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 442 293 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 108 pracownikom zwolnionym w sektorze naprawy i instalowania maszyn i urządzeń w południowej i wschodniej Irlandii.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

10.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(5)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) oraz EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(8)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(9)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(10)

*   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.

(11)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(12)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(13)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności