Förfarande : 2015/2295(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0363/2015

Ingivna texter :

A8-0363/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0454

BETÄNKANDE     
PDF 402kWORD 103k
10.12.2015
PE 571.687v02-00 A8-0363/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Victor Negrescu

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och social frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0363/2015),

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Irland lämnade in ansökan EGF/2015/006 IE/PWA International om ekonomiskt stöd från fonden efter 108 uppsägningar vid PWA International Ltd (nedan kallat PWAI), verksamt i Nace rev. 2 huvudgrupp 33 (Reparation och installation av maskiner och apparater)(4) i Nuts2-regionen(5)södra och östra Irland. Alla de uppsagda arbetstagarna förväntas delta i åtgärderna.

E.  Ansökan uppfyller inte de traditionella kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden, och lämnades in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.2 i den förordningen, vilket möjliggör undantag under särskilda omständigheter.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de argument som Irland fört fram kan anses utgöra ”särskilda omständigheter”, och att Irland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 442 293 euro enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar att de irländska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 19 juni 2015, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 6 november 2015. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.  Europaparlamentet noterar att PWAI grundades 1989 i Rathcoole, Co Dublin som ett gemensamt företag mellan United Technologies Corporation och Lufthansa Technik Airmotive Ireland.

4.  Europaparlamentet konstaterar att Irland sedan 1990-talet har skapat sig en nisch inom sektorn för underhålls-, reparations- och översynstjänster, vilket var en fördel vid den tidpunkten, men gjorde landet särskilt sårbart för den senaste tidens tendens att placera underhålls-, reparations- och översynstjänster nära sådana områden där tillväxten inom den globala luftfarten är som högst, det vill säga Asien, liksom de negativa effekterna av globala handelsavtal. Parlamentet anser att förekomsten av två andra irländska ansökningar om stöd från fonden inom huvudgruppen ”reparation och installation av maskiner och apparater”(6) är tecken på denna sårbarhet. Parlamentet noterar dessutom att underhålls-, reparations- och översynstjänster har drabbats hårt i Europa, särskilt i Irland, med nedläggningen av SR Technics 2009 och av Lufthansa Technik Airmotive Ireland 2014, vilket innebar en förlust på cirka 1520 arbetstillfällen.

5.  Europaparlamentet konstaterar att andelen arbetslösa i South Dublin bara är något högre (11,61 %) än det nationella genomsnittet (10,83 %), men att siffrorna i själva verket döljer att vissa områden är mycket utsatta och att nedläggningen av PWAI har fått allvarliga konsekvenser för den lokala, regionala eller nationella ekonomin och sysselsättningen på grund av den redan svåra situationen i området i kombination med den samlade effekten av tre stora nedläggningar inom sektorn för underhålls-, reparations- och översynstjänster på kort tid.

6.  Europaparlamentet håller med om att den redan svåra situationen i området i kombination med den samlade effekten av tre stora nedläggningar inom sektorn för underhålls-, reparations- och översynstjänster på kort tid, och det faktum att det i hela Irland inte finns kvar några arbetsgivare inom denna sektor, kan berättiga ett undantag från tröskelvärdet på 500 uppsägningar som fastställs i artikel 4.1 i förordningen om fonden. Parlamentet upprepar i detta avseende sin rekommendation till kommissionen att antingen klargöra undantagskriterierna i artikel 4.1 i förordningen om fonden, eller sänka tröskelvärdet på 500 uppsagda arbetstagare.

7.  Europaparlamentet ser positivt på att de irländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 22 maj 2015 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.  Europaparlamentet gläder sig också över att 108 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 25 år den dag ansökan lämnades in också kommer att tillhandahållas individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden.

9.  Europaparlamentet noterar att Irland planerar för fem typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna åtgärd, nämligen (i) vägledning, karriärplanering och kompetensutveckling, (ii) utbildningsbidrag från fonden, (iii) vidareutbildning och fortbildning, (iv) program för högre utbildning och (v) tidsbegränsat bidrag. Parlamentet rekommenderar att detta åtgärdsprogram följer ett program som liknar åtgärdsprogramet för SR Technics, vilket ledde till positiva resultat: cirka 53,45 % av deltagarna var tillbaka i arbetslivet i september 2012, knappt 12 månader efter programmets slut. Parlamentet noterar att utgifterna för dessa åtgärder ska berättiga till ekonomiskt stöd från fonden mellan den 22 maj 2014 och den 19 juni 2017.

10. Europaparlamentet välkomnar de olika utbildningsalternativ som ska erbjudas stödmottagarna. Parlamentet noterar att företagsstöd och stöd till egenföretagande endast kommer att erbjudas ett begränsat antal stödmottagare.

11. Europaparlamentet konstaterar att myndigheterna uppskattar att 24,81 % av kostnaderna kommer att användas för tidsbegränsade bidrag, vilket fortsatt är väsentligt lägre än det högsta tillåtna beloppet på 35 % av totalkostnaderna.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter.

13.  Parlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

14.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

15.  Europaparlamentet betonar att de irländska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

16.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att handelspolitiska beslut behandlas mot bakgrund av deras potentiella konsekvenser för EU:s arbetsmarknad.

18. Europaparlamentet beklagar att ansökan om stöd från fonden endast gäller 108 uppsagda arbetstagare som ska kunna utnyttja instrumentet, och påpekar att en bredare tolkning av artikel 4.1 i förordningen om fonden kanske inte är lämplig.

19. Europaparlamentet konstaterar att detta förslag syftar till att bevilja stöd från fonden för det lägsta antalet uppsagda arbetstagare någonsin.

20. Europaparlamentet konstaterar att nästan 80 % av de uppsagda arbetstagarna är i åldern 30–54 år, och att de därför utgör en grupp med hög anställbarhet som löper mindre risk för långtidsarbetslöshet.

21. Europaparlamentet påpekar att alla de 108 uppsägningarna är inom huvudgruppen ”reparation och installation av maskiner och apparater”, och mer specifikt jetmotorer, vilket innebär att arbetstagarna är kvalificerade och kan anpassa sig till arbetsmarknaden.

22. Europaparlamentet understryker att uppsägningarna ägde rum i Rathcoole, som befinner sig i närheten av Dublin, ett ekonomiskt och industriellt centrum där man har konstaterat en minskning av arbetslösheten, en ökning av affärsverksamheten och en övergripande ekonomisk tillväxt.

23. Europaparlamentet betonar att alla hänvisningar till ansökan EGF/2009/021 IE/SR Technics alltför långtgående, eftersom det ärendet går tillbaka till 2009.

24.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

(ansökan från Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(7), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(8), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(9) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 19 juni 2015 lämnade Irland in ansökan EGF/2015/006 IE/PWA International om ekonomiskt stöd från fonden, efter att arbetstagare hade sagts upp från PWA International Ltd (nedan kallat PWAI) och en underleverantör i Irland. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i samma förordning.

(4)  I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Irland beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till 108 unga som varken arbetar eller studerar.

(5)  I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 godtas Irlands ansökan, eftersom uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala, regionala eller nationella ekonomin.

(6)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 442 293 euro som Irland har ansökt om.

(7)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 442 293 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med[datum för antagandet](10)*.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(11) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(12), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(13), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från PWA International och kommissionens förslag

Den 6 november antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Irland medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda hos PWA International Ltd, ett företag som är verksamt inom huvudgrupp 33 i Nace Rev. 2 (Reparation och installation av maskiner och apparater), samt för inträde på marknaden för 108 unga som varken arbetar eller studerar.

Detta är den sextonde ansökan som behandlas under budgetåret 2015 och den innebär en användning av totalt 442 293 euro ur fonden för Irlands del. Ansökan gäller 108 arbetstagare som har sagts upp från PWA International. Ansökan lämnades till kommissionen den 19 juni 2015 och kompletterades med ytterligare information fram till den 14 augusti 2015. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

Enligt de irländska myndigheterna beror uppsägningarna i PWA International på nedläggningen av PWAI, efter företagets beslut att verksamheten skulle samlas i Nordamerika och Asien till följd av tendensen att placera underhålls-, reparations- och översynstjänster nära sådana områden där tillväxten inom den globala luftfarten är som högst och av de negativa effekterna av globala handelsavtal.

De individanpassade tjänster som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna består av fem typer av åtgärder, nämligen (i) vägledning, karriärplanering och kompetensutveckling, (ii) utbildningsbidrag från fonden, (iii) vidareutbildning och fortbildning, (iv) program för högre utbildning och (v) tidsbegränsat bidrag.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De irländska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om att

–  principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–  kraven som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–  de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra unionsfonder eller unionsfinansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–  de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, och att

–  det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Irland har meddelat kommissionen att medlen till den nationella förfinansieringen kommer från irländska finansministeriet, som även kommer att samfinansiera programmet. Medlen tas från den nationella utbildningsfonden (National Training Fund) och från godkända budgetposter vid ministeriet för utbildning och yrkeskvalifikationer (Department of Education and Skills) och andra berörda statliga myndigheter.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 442 293 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det sextonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2015.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/jb D(2015)55353

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2015/006 IE/PWA International från Irland (COM(2015)0555)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärende EGF/2015/006 IE/PWA International och antog följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan baseras på artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 (EGF–förordningen) och avser 108 arbetstagare vid PWA International Ltd och en av dess underleverantörer, verksamma i Nace Rev. 2 huvudgrupp 33 (Reparation och installation av maskiner och apparater) i södra och östra Irland under referensperioden mellan den 19 december 2014 och den 19 april 2015. Ansökan handlar vidare om 108 unga som varken arbetar eller studerar.

B)  För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen hävdar Irland att PWAI, ett företag inom sektorn för underhålls-, reparations- och översynstjänster och ett gemensamt företag mellan Pratt & Whitney (nedan kallat P & W) och Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), lades ner för att företagets verksamhet skulle samlas i Nordamerika och Asien genom en stegvis överföring från PWAI till andra reparationsanläggningar inom P & W-nätverket (särskilt P & W PSD i Arkansas, USA, och Eagle Services Asia i Singapore).

C)  Under de senaste tio åren har kunder i Asien stått för ungefär 50 % av PWAI:s verksamhet. Ytterligare 40 % av PWAI:s affärsverksamhet rör kunder i USA och bara 10 % av kunderna finns i Europa.

D)  Det stora flertalet av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna (90,74 %) är män och 9,26 % är kvinnor. 78,7 % av arbetstagarna är i åldern 30–54 år och 15,74 % i åldern 55–64 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Irlands ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Irland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet påpekar att undantaget från artikel 4.1 a i förordningen i detta ärende gäller ett antal uppsägningar som är avsevärt mycket lägre än tröskelvärdet på 500 uppsägningar. Parlamentet accepterar de irländska myndigheternas argument för detta undantag, och gläder sig över att ansökningen omfattar ett motsvarande antal unga som varken arbetar eller studerar som ska få stöd genom åtgärderna.

3.  Europaparlamentet noterar att eftersom uppsägningarna vid PWAI inträffade senare än vid Lufthansa Technik – som var verksamt inom samma område – kunde dessa uppsägningar inte ha ingått i en sektorsansökan för de två företagen Parlamentet anser därför att dessa uppsägningar endast kan behandlas inom ramen för denna separata ansökan.

4.  Europaparlamentet påpekar att PWAI kunde ha påverkats negativt av avsaknaden av en klausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea som undantar reparerade varor från tullavgifter vid återinförande. Parlamentet fäster uppmärksamheten vid en liknande klausul i Koreas frihandelsavtal med USA, som ger förmånliga villkor för amerikanska företag, vilket också kan ha bidragit till marknadsförluster för PWAI jämfört med amerikanska företag som är verksamma inom samma område.

5.  Europaparlamentet välkomnar de olika utbildningsalternativ som ska erbjudas stödmottagarna. Parlamentet noterar att företagsstöd och stöd till egenföretagande endast kommer att erbjudas ett begränsat antal stödmottagare.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att handelspolitiska beslut behandlas mot bakgrund av deras potentiella konsekvenser för EU:s arbetsmarknad.

7.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheterna uppskattar att 24,81 % av kostnaderna kommer att användas för tidsbegränsade bidrag, vilket fortsatt är väsentligt lägre än det högsta tillåtna beloppet på 35 % av totalkostnaderna.

8.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Till ordföranden

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 10 december 2015.

-  COM(2015)0555 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 442 293 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen på arbetsmarknaden av 108 arbetstagare som har sagts upp inom sektorn för reparation och installation av maskiner och apparater i södra och östra Irland.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om   fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets   förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393,   30.12.2006, s. 1).

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) och EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(8)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(9)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)

*   Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

(11)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(12)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(13)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy