Процедура : 2015/0079(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0364/2015

Внесени текстове :

A8-0364/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2016 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0035

ДОКЛАД     ***I
PDF 814kWORD 135k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

(COM(2015)0154 – C8–0092/2015 – 2015/0079(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Хелмут Шолц

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0154),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0092/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0364/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато окончателно установените факти сочат, че не са изпълнени условията, установени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, Комисията може да приеме окончателни защитни мерки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 4 от настоящия регламент.

1. Когато окончателно установените факти сочат, че не са изпълнени условията, установени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, Комисията приканва органите на Молдова да проведат консултации в съответствие с член 160 от споразумението.

Ако в срок от 30 дни не бъде постигнато удовлетворително решение, Комисията може да приеме окончателни защитни мерки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 4 от настоящия регламент.

 

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Докладът включва информация относно прилагането на временни и окончателни мерки, мерки за предварително наблюдение, регионални мерки за наблюдение и регионални защитни мерки и относно прекратяването на разследвания и процедури без налагане на мерки.

2. Докладът включва, наред с другото, информация относно прилагането на временни и окончателни защитни мерки, мерки за предварително наблюдение и относно прекратяването на разследвания и процедури без налагане на мерки и прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумението за асоцииране с Молдова, както по-голямата част от сключваните от ЕС споразумения за търговия, включва двустранна защитна клауза. Чрез този инструмент действието на преференциите може да бъде временно преустановено, в случай че прилагането им доведе до неочаквано и значително нарастване на вноса, причиняващо икономически щети за местната промишленост на страната вносител (т.е. възможно е или преустановяване на по-нататъшната либерализация на тарифите, или повторно въвеждане на митническата ставка за НОН). Освен това посоченото споразумение включва също и така наречения механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки, който предвижда възможността за повторно въвеждане на митническата ставка за НОН, когато вносът на някои селскостопански стоки от Молдова надвиши определен праг без надлежна обосновка относно точния им произход.

Необходим е регламент за изпълнение на Европейския парламент и на Съвета, за да се въведе във вътрешното законодателство на ЕС необходимият инструмент за прилагане на двустранната защитна клауза и на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки.

Предложението на Комисията в процес на разглеждане се основава до голяма степен на сравними регламенти за изпълнение, които бяха обсъдени и договорени от съзаконодателите за няколко сключени наскоро споразумения на ЕС за свободна търговия, които понастоящем са в сила: ЕС/Корея (регламентът е публикуван през 2011 г.), ЕС/Централна Америка (регламентът е публикуван през 2013 г.) и ЕС/Колумбия и Перу (регламентът е публикуван през 2013 г.).

Докладчикът посочва, че предложеният регламент прилага на практика съответните разпоредби съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова, за което Европейският парламент даде съгласието си на 13 ноември 2014 г. Приемането на предложения регламент е необходимо за прилагане на задълженията на Молдова, произтичащи от споразумението, за да се защитят производителите от ЕС, ако това е необходимо.

Докладчикът приветства по-специално включеното в предложението задължение на Комисията да докладва, според което Комисията ще представя на съзаконодателите и след това ще публикува годишен доклад относно прилагането и изпълнението на регламента. Европейският парламент може да покани Комисията на специално заседание на своята компетентна комисия, за да представи и разясни всякакви въпроси, свързани с прилагането на регламента. Докладчикът е на мнение, че такова докладване ще допринесе за парламентарния контрол на изпълнението на общата търговска политика от Комисията, както и за по-голямата й прозрачност.

Предложените изменения към предложението на Комисията целят хармонизиране на формулировката на регламента с тази от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова.

Изменение 1 уточнява задължението на ЕС за провеждане на консултации с молдовските органи преди да наложи окончателна защитна мярка. Относно това бяха водени преговори и беше постигнато съгласие между ЕС и Молдова в член 160 от Споразумението за асоцииране. Следователно е надеждно обосновано, че тази формулировка е отразена в регламента,който прилага защитната клауза.

Изменение 2 цели хармонизирането на терминологията от предложението на Комисията с това от Споразумението за асоцииране. То уточнява още задължението за по-подробно докладване на Комисията, така че прилагането на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки да бъде изрично споменато.

И двете изменения имат технически и пояснителен характер и следва да не попречат на бързото приключване на законодателната процедура.

14.10.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Докладчик по становище: Виорика Дънчила

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз (ЕС) и Република Молдова („Споразумението“), беше подписано на 24 юни 2014 г. и се прилага временно от 1 септември 2014 г. На 13 ноември 2014 г. Европейският парламент даде одобрението си за сключването на споразумението.

Споразумението въвежда преференциален търговски режим — задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ). Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Молдова ще се прилага успоредно до 31 декември 2015 г. и беше изменен неотдавна, за да се удължи безмитния режим по отношение на молдовското вино и за предоставяне на безмитните тарифни квоти за ябълки, сливи и десертно грозде(1).

ЕС е най-големият търговски партньор на Молдова, като на него се падат 46,4% от нейната търговия, последвана от Русия (21,9%) и Украйна (11,8%). Търговията с Молдова се равнява на 0,1% от общата търговия на Съюза. През 2014 г., след влизането в сила на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия, вносът на Съюза от Молдова се увеличи с 20%, докато вносът на селскостопански стоки нарасна особено значително, с покачване от 30%. Селскостопанските продукти представляват значителен дял от общия внос на Съюза от Молдова. Основният износ на Молдова за Съюза са маслодайните семена, пресните и сушени орехи, ябълковият сок, вината и зърнените култури. Основният износ на Съюза към Молдова са спиртните напитки, хранителните продукти, цигарите, някои плодове и зеленчуци, включително цитрусови плодове, свинското месо и животинските фуражи.

Таблицата по-долу съдържа статистически данни за вноса в ЕС на селскостопански продукти от Молдова за периода 2009–2014 г.

ВНОС от МОЛДОВА в ЕС–28

х 1 000 000 €

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Средно 2009–2014 г.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ [млн. €]

137

141

256

265

259

347

234

ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ [млн. €]

11

12

16

19

23

22

17

ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ [млн. €]

148

153

272

284

282

369

251

ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ/ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

7,6%

7,8%

5,7%

6,5%

8,2%

6,0%

6,8%

ОБЩО ВСИЧКИ СТОКИ [млн. €]

423

445

644

669

680

885

624

ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОП. ПРОДКУТИ/ ОБЩО ВСИЧКИ СТОКИ

34,9%

34,4%

42,3%

42,4%

41,5%

41,6%

40,2%

Както в голямата част от търговските споразумения на ЕС, Споразумението включва двустранна защитна клауза, посочена в членове 165—169. Защитна мярка може да бъде наложена, когато в резултат от намаляването или премахването на митата по отношение на продукт с произход от Република Молдова, вносът на този продукт в Съюза се осъществява в такива увеличени количества като абсолютна стойност или в сравнение с производството на Съюза, че причинява или съществува опасност да причини „сериозна вреда“ на промишлеността на Съюза. Тя може да доведе до суспендиране на по-нататъшното намаляване на ставката на митото върху съответния продукт или за повторното въвеждане на ставка на митото съгласно клаузата за най-облагодетелствана нация („НОН“). Подобна мярка може да се прилага в продължение на две години, като срокът й на прилагане може да бъде удължен по изключение за още две години. Глава I от предложението съдържа подробни разпоредби относно започването на процедури и разследвания, мерки за предварително наблюдение, налагането на временни и окончателни защитни мерки, както и продължителността и преразглеждането на тези мерки.

Освен това в член 148 Споразумението включва също и така наречения „механизъм за недопускане на заобикаля нето на мерки“, който предвижда възможността за повторно въвеждане на митническата ставка за НОН, когато вносът на някои селскостопански стоки от Молдова (изброени в приложение XV-В) надвиши определен праг без надлежна обосновка относно точния им произход. Клаузите за недопускане на заобикалянето на мерки са важни, за да се избегне вносът в Съюза на немолдовски продукти през Молдова, с цел да се използват предимствата на Споразумението, за да бъдат заобиколени изискванията за „правила за произход“. В Глава II от предложението (член 13) се определят процедурите за прилагане на този механизъм, който не засяга прилагането на каквито и да е мерки, определени в глава I (предпазни мерки). При все това, мерките, предприети съгласно разпоредбите на двете глави, не могат да се прилагат едновременно към едни и същи продукти.

Докладчикът приветства и подкрепя предложението на Комисията, тъй като е необходимо в правото на Съюза да бъдат включени инструментите, които се изискват за прилагане на временни предпазни мерки в случай на увеличение на вноса, причиняващо икономически щети за пазара на Съюза и неговите производители.

Съществените части на предлагания регламент за прилагане отразяват съответните части на договорения текст на Споразумението, Регламент (ЕС) № 2015/478 от 11 март 2015 г. относно общите правила за внос и, непряко, на разпоредбите на Споразумението на СТО за защитните мерки. Процедурните части по същество се основават на съществуващите регламенти за изпълнение, които бяха обсъдени и договорени между трите институции за всяко от сключените наскоро споразумения за свободна търговия, които понастоящем са в сила: Корея (Регламент (ЕС) № 511/2011 от 11 май 2011 г.), Централна Америка (Регламент (ЕС) № 20/2013 от 15 януари 2013 г.) и Колумбия и Перу (Регламент (ЕС) № 19/2013 от 15 януари 2013 г.).

При все това докладчикът отбелязва, че от практическа гледна точка, прилагането на двустранната защитна клауза изглежда доста проблематично, тъй като е трудно да се демонстрират и да се прилагат както съществените(2), така и процедурните изисквания. Това може да обясни факта, че този вид клауза никога не е била използвана от Съюза, въпреки нейното включване в няколко търговски споразумения.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Европейския парламент да приеме своята позиция на първо четене, като одобри предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

Позовавания

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

27.4.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

27.4.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Дата на приемане

13.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

Позовавания

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.4.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

27.4.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Дата на приемане

10.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

14.12.2015

(1)

Регламент (ЕС) № 1383/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2014 г.

(2)

Като например понятието за „сериозна вреда“, определено в член 4 от Споразумението на СТО относно предпазните мерки като „значително влошаване като цяло на положението на местните производители“ и включено с идентично определение в текста на споразумението и на член 2, буква г) от настоящото предложение.

Правна информация - Политика за поверителност