Postup : 2015/0079(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0364/2015

Předložené texty :

A8-0364/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/02/2016 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0035

ZPRÁVA     ***I
PDF 730kWORD 124k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Helmut Scholz

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0154),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0092/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0364/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se prokáže, že podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení jsou splněny, Komise může přijmout konečná ochranná opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 4 tohoto nařízení.

1. Pokud se prokáže, že podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení jsou splněny, vyzve Komise orgány Moldavska k uspořádání konzultací v souladu s článkem 160 dohody. Nebude-li do 30 dnů dosaženo uspokojivého řešení, může Komise přijmout konečná ochranná opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 4 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zpráva obsahuje informace o uplatňování prozatímních a konečných opatření, opatření předchozí kontroly, regionálních kontrolních a ochranných opatření a o zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření.

2. Zpráva obsahuje mimo jiné informace o uplatňování prozatímních a konečných ochranných opatření a opatření předchozí kontroly, o zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření a uplatňování mechanismu proti obcházení opatření.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda o přidružení s Moldavskem obsahuje, stejně jako většina našich obchodních dohod, dvoustrannou ochrannou doložku. Tímto nástrojem mohou být preference dočasně pozastaveny, pokud by jejich uplatnění vedlo k neočekávanému a výraznému nárůstu dovozu způsobujícímu domácímu odvětví dovážející strany hospodářskou škodu (tj. je možné buď pozastavit další celní liberalizaci, nebo znovu zavést celní sazbu podle doložky nejvyšších výhod). Tato dohoda kromě toho zahrnuje i takzvaný mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje znovu zavést celní sazbu podle doložky nejvyšších výhod, pokud dovoz některých zemědělských produktů z Moldavska překročí určitou hranici bez řádného odůvodnění jeho přesného původu.

Aby bylo možné dvoustrannou ochrannou doložku a mechanismus proti obcházení opatření uplatnit, je třeba zavést do vnitřního právního řádu EU potřebný nástroj v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Zkoumaný návrh Komise vychází z velké části ze srovnatelných prováděcích nařízení, které spoluzákonodárci projednali a schválili v kontextu několika nedávných dohod o volném obchodu EU, jež v současné době platí: dohoda s Jižní Koreou (nařízení zveřejněno v roce 2011), se Střední Amerikou (nařízení zveřejněno v roce 2013) a s Kolumbií a Peru (nařízení zveřejněno v roce 2013).

Zpravodaj zdůrazňuje, že navrhované nařízení zavádí do praxe příslušná ustanovení Dohody o přidružení EU-Moldavsko, s níž Evropský parlament dal svůj souhlas dne 13. listopadu 2014. Přijetí navrhovaného nařízení je nezbytné za účelem prosazování povinností Moldavska vyplývajících z ustanovení dohody, která mají v případě potřeby chránit producenty z EU.

Zpravodaj vítá zejména povinnost Komise podávat zprávy, podle níž Komise předkládá spoluzákonodárcům výroční zprávu o provádění uvedeného nařízení, kterou následně zveřejní. Evropský parlament může pozvat Komisi na schůzi ad-hoc svého věcně příslušného výboru, aby popsala a objasnila veškeré problémy spojené s prováděním tohoto nařízení. Zpravodaj se domnívá, že toto podávání zpráv přispěje k parlamentní kontrole provádění společné obchodní politiky Komisí a ke zvýšení transparentnosti.

Cílem předložených pozměňovacích návrhů k návrhu Komise je uvést znění nařízení v soulad se zněním Dohody o přidružení EU-Moldavsko.

Pozměňovací návrh 1 objasňuje, že EU má před uložením konečného ochranného opatření povinnost uspořádat konzultace s moldavskými orgány. EU a Moldavsko tento požadavek projednaly a schválily v článku 160 dohody o přidružení. Existuje tedy řádné odůvodnění pro to, aby se toto znění odrazilo v nařízení, kterým se provádí ochranná doložka.

Cílem pozměňovacího návrhu 2 je sjednotit terminologii návrhu Komise s terminologií dohody o přidružení. Pozměňovací návrh rovněž podrobněji objasňuje povinnost Komise podávat zprávy, a to tak, že výslovně uvádí uplatňování mechanismu proti obcházení.

Oba pozměňovací návrhy jsou technické a objasňující povahy a neměly by bránit rychlému ukončení legislativního postupu.

14.10.2015

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Navrhovatelka: Viorica Dăncilă

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií (EU) a Moldavskou republikou (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 24. června 2014 a prozatímně se uplatňuje ode dne 1. září 2014. Evropský parlament vyslovil souhlas s uzavřením této dohody dne 13. listopadu 2014.

Dohoda zavádí preferenční obchodní režim, tj. prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu (DCFTA). Do 31. prosince 2015 se bude souběžně uplatňovat nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko, které bylo nedávno pozměněno s cílem rozšířit osvobození od cla na moldavské víno a zavést bezcelní kvóty na jablka, švestky a stolní hrozny(1).

EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Moldavska, neboť jeho obchodní výměna s EU představuje 46,4 % obchodu této země, načež následuje obchodní výměna s Ruskem (21,9 %) a s Ukrajinou (11,8 %). Obchod EU s Moldavskem činí 0,1 % celkového objemu jejích obchodních výměn. Poté, co roku 2014 vstoupila v platnost dohoda o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, vzrostl dovoz z Moldavska o 20 % a obzvláště velký nárůst zaznamenal dovoz zemědělských produktů, který dokonce stoupl o 30 %. Zemědělské produkty zaujímají významný podíl na celkovém dovozu moldavských produktů do Unie. Moldavsko vyváží do Unie zejména olejniny, čerstvé a sušené vlašské ořechy, jablečnou šťávu, víno a obiloviny. K hlavním produktům vyváženým z EU do Moldavska patří lihoviny, potravinářské přípravky, cigarety, některé druhy ovoce a zeleniny, včetně citrusových plodů, vepřové maso a krmivo pro zvířata.

Níže uvedená tabulka obsahuje statistické údaje o dovozu zemědělských produktů z Moldavska do EU v období 2009–2014.

DOVOZ do EU 28 z MOLDAVSKA

x 1 000 000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Průměr 2009–2014

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v mil. €]

137

141

256

265

259

347

234

ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v mil. €]

11

12

16

19

23

22

17

VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v mil. €]

148

153

272

284

282

369

251

ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY / VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

7,6%

7,8%

5,7%

6,5%

8,2%

6,0%

6,8%

VEŠKERÉ KOMODITY CELKEM [v mil. €]

423

445

644

669

680

885

624

VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY / VEŠKERÉ KOMODITY CELKEM

34,9%

34,4%

42,3%

42,4%

41,5%

41,6%

40,2%

Stejně jako většina obchodních dohod EU, i tato dohoda obsahuje dvoustrannou ochrannou doložku, jejíž ustanovení jsou uvedena v článcích 165 až 169. Ochranné opatření může být uloženo, jestliže se v důsledku snížení nebo odstranění cel vztahujících se na určitý produkt pocházející z Moldavské republiky tento produkt dováží do Unie v tak zvýšeném množství (vyjádřeném v absolutních číslech nebo v poměru k produkci v Unii), které způsobuje nebo může způsobit „vážnou újmu“ výrobním odvětvím Unie. Může to vést k pozastavení dalšího snižování celní sazby na dotčený produkt nebo k opětovnému zavedení celní sazby podle doložky nejvyšších výhod (dále jen „DNV“). Toto opatření lze zavést na dva roky a ve výjimečných případech lze jeho platnost o další dva roky prodloužit. Kapitola I návrhu obsahuje podrobná ustanovení týkající se zahajování řízení, šetření, opatření předchozí kontroly, zavádění prozatímních a konečných ochranných opatření a trvání a přezkumu těchto opatření.

Kromě toho je v článku 148 této dohody rovněž definován takzvaný „mechanismus proti obcházení opatření“, který umožňuje znovu zavést celní sazbu podle DNV na dovoz některých zemědělských produktů z Moldavska (uvedených v příloze XV-C), pokud jeho objem překročí určitou hranici a nebude řádně odůvodněn přesný původ produktů. Doložky zavádějící mechanismus proti obcházení opatření jsou důležité k tomu, aby se předešlo případům, kdy by do Unie byly přes Moldavsko dováženy produkty nepocházející z Moldavska a výhody plynoucí z dohody by se využívaly k obcházení „pravidel původu“. Kapitola II návrhu (článek 13) stanoví postupy pro používání tohoto mechanismu, kterým není dotčeno uplatnění jakýchkoli opatření uvedených v kapitole I (ochranná opatření). Opatření přijatá podle ustanovení obou kapitol však nelze uplatnit na téže produkty současně.

Navrhovatelka vítá a podporuje návrh Komise, neboť je nezbytné začlenit do právních předpisů Unie nástroje potřebné k uplatňování prozatímních ochranných opatření v případě zvýšení dovozu, které by vedlo k ekonomickému poškození trhu Unie a jejích producentů.

Věcné prvky navrhovaného prováděcího nařízení odrážejí odpovídající části sjednaného znění dohody, nařízení (EU) č. 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu a nepřímo i ustanovení Dohody WTO o ochranných opatřeních. Procesní prvky jsou v podstatě založeny na stávajících prováděcích nařízeních, které tři příslušné orgány projednaly a schválily pro každou z nedávných dohod o volném obchodu, jež jsou nyní v platnosti: pro dohodu s Koreou (nařízení (EU) č. 511/2011 ze dne 11. května 2011), se Střední Amerikou (nařízení (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013) a s Kolumbií a Peru (nařízení (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013).

Navrhovatelka však upozorňuje, že použití dvoustranných ochranných doložek se z praktického hlediska jeví jako poněkud problematické, protože jak hmotněprávní(2), tak procesní požadavky jsou obtížně prokazatelné a aplikovatelné. To může vysvětlovat i skutečnost, proč tento druh doložky Unie nikdy nevyužívala, ačkoliv je součástí několika obchodních dohod.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby navrhl, aby Evropský parlament přijal svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Referenční údaje

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

27.4.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

27.4.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Datum přijetí

13.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Referenční údaje

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Datum předložení EP

14.4.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

27.4.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Datum přijetí

10.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Datum předložení

14.12.2015

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1383/2014 ze dne 18. 12. 2014

(2)

Například pojetí „vážné újmy“, která je v článku 4 Dohody WTO o ochranných opatřeních definována jako „významné celkové poškození situace domácího výrobce“ a s totožnou definicí byla začleněna do znění dotčené dohody a čl. 2 písm. d) předkládaného návrhu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí