Procedūra : 2015/0079(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0364/2015

Pateikti tekstai :

A8-0364/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/02/2016 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0035

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 784kWORD 289k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Helmut Scholz

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0154),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0092/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8–0364/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tenkinamos, Komisija gali priimti galutines apsaugos priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 14 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tenkinamos, Komisija kviečia Moldovos valdžios institucijas surengti konsultacijas pagal Susitarimo 160 straipsnį. Jei per 30 dienų nebuvo pasiektas priimtinas sprendimas, Komisija gali priimti galutines apsaugos priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 14 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ataskaita apima informaciją apie laikinųjų ir galutinių priemonių, išankstinių priežiūros priemonių, regioninių priežiūros ir apsaugos priemonių taikymą ir tyrimų bei tyrimo procedūrų baigimą nesiimant priemonių.

2. Ataskaita apima, be kita ko, informaciją apie laikinųjų ir galutinių apsaugos priemonių ir išankstinių priežiūros priemonių taikymą, tyrimų bei tyrimo procedūrų baigimą nesiimant priemonių ir kovos su priemonių vengimu tvarkos taikymą.

AIŠKINAMOJI DALIS

Asociacijos susitarime su Moldova, kaip ir daugumoje mūsų prekybos susitarimų, numatyta dvišalė apsaugos sąlyga. Ši priemonė leidžia laikinai sustabdyti lengvatų taikymą tuo atveju, kai jas toliau taikant importas netikėtai smarkiai išaugtų ir dėl to būtų padaryta ekonominė žala importuojančios šalies vidaus pramonei (t. y. yra dvi galimybės: sustabdyti tolesnį muitų tarifų liberalizavimą arba vėl nustatyti pagal didžiausio palankumo režimą (DPR) taikomą muito normą). Be to, susitarime taip pat nustatyta vadinamoji kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatoma galimybė, tam tikrų žemės ūkio produktų importui iš Moldovos viršijus nustatytą ribą ir nesant tinkamo jų tikslios kilmės pagrindimo, vėl nustatyti DPR muito normą.

Siekiant ES vidaus teisės aktuose įtvirtinti priemonę, sudarysiančią sąlygas taikyti dvišalę apsaugos sąlygą ir kovos su priemonių vengimu tvarką, reikia priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą.

Svarstomas Komisijos pasiūlymas daugiausia grindžiamas panašiais įgyvendinimo reglamentais, dėl kurių teisėkūros institucijos diskutavo ir susitarė, svarstydamos kelis dabar galiojančius ES laisvosios prekybos susitarimus: ES ir Korėjos (reglamentas paskelbtas 2011 m.), ES ir Centrinės Amerikos (reglamentas paskelbtas 2013 m.) ir ES ir Kolumbijos bei Peru (reglamentas paskelbtas 2013 m.).

Pranešėjas pažymi, kad pagal siūlomą reglamentą praktiškai taikomos atitinkamos ES ir Moldovos asociacijos susitarimo, kuriam Europos Parlamentas pritarė 2014 m. lapkričio 13 d., nuostatos. Siūlomą reglamentą būtina priimti siekiant užtikrinti pagal susitarimą atsirandančių Moldovos įsipareigojimų vykdymą, kad prireikus galima būtų apsaugoti ES gamintojus.

Pranešėjas ypač palankiai vertina Komisijos pasiūlyme nustatytą prievolę teikti ataskaitas, pagal kurią Komisija teisėkūros institucijoms turi pateikti metinę reglamento taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą ir paskelbti ją viešai. Europos Parlamentas gali pakviesti Komisiją į savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį pristatyti visus su reglamento įgyvendinimu susijusius klausimus ir juos paaiškinti. Pranešėjas mano, kad tokia prievolė teikti ataskaitas prisidės prie Komisijos vykdomo bendros prekybos politikos įgyvendinimo parlamentinės kontrolės ir didesnio jos skaidrumo.

Siūlomais Komisijos pasiūlymo pakeitimais siekiama reglamento formuluotes suderinti su ES ir Moldovos asociacijos susitarimo formuluotėmis.

1 pakeitime suformuluojama ES pareiga, prieš priimant galutinę apsaugos priemonę, surengti konsultacijas su Moldovos valdžios institucijomis. Dėl to ES ir Moldova derėjosi ir susitarė ir ši nuostata įtraukta į asociacijos susitarimo 160 straipsnį. Todėl ši formuluotė pagrįstai atspindima reglamente, kuriuo įgyvendinama apsaugos sąlyga.

2 pakeitimu siekiama Komisijos pasiūlymo terminologiją suderinti su asociacijos susitarimo terminologija. Jame taip pat detaliau suformuluojama Komisijos ataskaitos teikimo prievolė, siekiant aiškiai paminėti kovos su priemonių vengimu tvarkos taikymą.

Abu pakeitimai yra techninio ir aiškinamojo pobūdžio ir neturėtų užkirsti kelio greitam teisėkūros procedūros užbaigimui.

14.10.2015

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas

(COM(2015) 0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Nuomonės referentė: Viorica Dăncilă

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas (toliau – Susitarimas) pasirašytas 2014 m. birželio 24 d. ir laikinai taikomas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamentas pritarė Susitarimo sudarymui.

Susitarimu nustatomas lengvatinės prekybos režimas – išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė (toliau – IVLPE). Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai, bus lygiagrečiai taikomas iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir neseniai iš dalies pakeistas siekiant pratęsti bemuičio režimo Moldovos vynui taikymą ir suteikti muitu neapmokestinamas kvotas obuoliams, slyvoms ir valgomosioms vynuogėms(1).

ES yra didžiausia Moldovos prekybos partnerė, kuriai tenka 46,4 proc. Moldovos prekybos, antroji pagal svarbą – Rusija (21,9 proc.) ir trečioji – Ukraina (11,8 proc.). Prekybai su Moldova tenka 0,1 proc. visos Sąjungos prekybos. 2014 m., įsigaliojus IVLPE, Sąjungos importas iš Moldovos padidėjo 20 proc., kartu žemės ūkio prekių importas išaugo itin ženkliai – jis padidėjo 30 proc. Žemės ūkio produktai sudaro didelę Sąjungos importo iš Moldovos dalį. Pagrindinį Moldovos eksportą į Sąjungą sudaro aliejiniai augalai, švieži ir džiovinti graikiniai riešutai, obuolių sultys, vynai ir grūdai. Pagrindinį Sąjungos eksportą į Moldovą sudaro spiritai, maisto produktai, cigaretės, kai kurie vaisiai ir daržovės, įskaitant citrusinius vaisius, kiaulieną ir pašarus.

Toliau lentelėje pateikiami ES žemės ūkio produktų importo iš Moldovos 2009–2014 m. laikotarpio statistiniai duomenys.

ES28 IMPORTAS iš MOLDOVOS

x 1 000 000 EUR

 

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Vidurkis 2009–2014 m.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI [mln. EUR]

137

141

256

265

259

347

234

PERDIRBTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI [mln. EUR]

11

12

16

19

23

22

17

VISI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI [mln. EUR]

148

153

272

284

282

369

251

PERDIRBTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI / VISI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI

7,6%

7,8%

5,7%

6,5%

8,2%

6,0%

6,8%

IŠ VISO VISOS PREKĖS [mln. EUR]

423

445

644

669

680

885

624

VISI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI / IŠ VISO VISOS PREKĖS

34,9%

34,4%

42,3%

42,4%

41,5%

41,6%

40,2%

Kaip ir daugumoje ES prekybos susitarimų, šiame Susitarime yra įrašyta dvišalė apsaugos sąlyga, nustatyta 165–169 straipsniuose. Apsaugos priemonės gali būti nustatomos, kai į Sąjungą importuojamo Moldovos Respublikos kilmės produkto kiekis dėl jam taikomų muitų sumažinimo ar panaikinimo padidėja taip smarkiai (absoliučiąja verte arba palyginti su Sąjungos gamybos apimtimi) ir importas vykdomas tokiomis sąlygomis, kad Sąjungos pramonė patiria didelę žalą arba jai kyla tokios žalos grėsmė. Tokiais atvejais galimas nagrinėjamojo produkto tolesnio muito normos mažinimo arba pagal didžiausio palankumo režimą (toliau – DPR) taikomos muito normos pakartotino taikymo sustabdymas. Tokia priemonė gali būti taikoma dvejus metus ir išimties tvarka jos taikymą galima pratęsti dar dvejus metus. Pasiūlymo I skyriuje pateikiamos išsamios nuostatos dėl tyrimo procedūrų inicijavimo, tyrimų, išankstinių priežiūros priemonių, laikinųjų ir galutinių priemonių taikymo ir šių priemonių trukmės bei peržiūros.

Be to, Susitarimo 148 a straipsnyje taip pat nustatyta vadinamoji kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatoma galimybė, tam tikrų žemės ūkio produktų (išvardytų XV-C priede) importui iš Moldovos viršijus nustatytą ribą ir nesant tinkamo jų tikslios kilmės pagrindimo, vėl nustatyti DPR muito normą. Kovos su priemonių vengimu sąlygos yra svarbios siekiant, kad importuojant į Sąjungą ne Moldovos kilmės produktus per Moldovą nebūtų naudojamasi šio Susitarimo lengvatomis norint išvengti kilmės taisyklių reikalavimų. Pasiūlymo II skyriuje (13 straipsnyje) nustatytos šios tvarkos taikymo procedūros, kurios nedaro poveikio jokių I skyriuje apibrėžtų priemonių (apsaugos priemonių) taikymui. Tačiau priemonės, kurių imamasi pagal abiejų skyrių nuostatas, negali būti taikomos tiems patiems produktams vienu metu.

Nuomonės referentė džiaugiasi Komisijos pasiūlymu ir jam pritaria, nes būtina įtraukti į Sąjungos teisę priemones, kurių reikia, kad būtų galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kai importas tiek išauga, kad daroma žala Sąjungos rinkai ir gamintojams.

Didelę dalį įgyvendinimo reglamento teksto sudaro tekstas, atspindintis atitinkamas sutarto Susitarimo teksto dalis, 2015 m. kovo 11 d. Reglamentą (ES) Nr. 2015/478 dėl bendrų importo taisyklių, ir, netiesiogiai, PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių nuostatas. Procedūrinės dalys iš esmės pagrįstos galiojančiais įgyvendinimo reglamentais, dėl kurių visos trys institucijos diskutavo ir susitarė kiekvieno dabar galiojančio naujausio laisvosios prekybos susitarimo atveju: Korėjos (2011 m. gegužės 11 d. Reglamentas (ES) Nr. 511/2011), Centrinės Amerikos (2013 m. sausio 15 d. Reglamentas (ES) Nr. 20/2013) ir Kolumbijos ir Peru (2013 m. sausio 15 d. Reglamentas (ES) Nr. 19/2013).

Vis dėlto nuomonės referentė pabrėžia, kad, tam tikru požiūriu, naudojimasis abipuse apsaugos sąlyga yra gana problemiškas, nes sunku įrodyti ir taikyti tiek esminius(2), tiek procedūrinius reikalavimus. Tuo galima paaiškinti, kodėl šios rūšies sąlygų Sąjunga niekada nėra panaudojusi, nepaisant to, kad jos įtrauktos į kelis susitarimus.

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Europos Parlamentui priimti per pirmąjį svarstymą savo poziciją perimant Komisijos pasiūlymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas

Nuorodos

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

27.4.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

27.4.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas

Nuorodos

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.4.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

27.4.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Priėmimo data

10.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Pateikimo data

14.12.2015

(1)

2014 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1383/2014.

(2)

Kaip nėra taikiusi ir sąvokos „didelė žala“, apibrėžtos PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių 4 straipsnyje kaip „reikšmingas visa apimantis pakenkimas vidaus gamintojų būklei“ ir įtrauktos taikant tokią pat apibrėžtį į šį Susitarimą bei į dabartinio pasiūlymo 2 straipsnio d punktą.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika