Procedūra : 2015/0079(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0364/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0364/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 03/02/2016 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0035

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 797kWORD 131k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Helmut Scholz

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0154,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0092/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A8-0364/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka ir izpildīti šīs regulas 3. panta 1. punkta nosacījumi, Komisija var pieņemt galīgos aizsardzības pasākumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 14. panta 4. punktā minēto pārbaudes procedūru.

1. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka ir izpildīti šīs regulas 3. panta 1. punkta nosacījumi, Komisija aicina Moldovas iestādes apspriesties saskaņā ar nolīguma 160. pantu. Ja 30 dienu laikā nav rasts apmierinošs risinājums, Komisija var pieņemt galīgos aizsardzības pasākumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 14. panta 4. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ziņojumā iekļauj informāciju par pagaidu un galīgo pasākumu piemērošanu, iepriekšējas uzraudzības pasākumiem, reģionāliem uzraudzības un aizsardzības pasākumiem, izmeklēšanu un procedūru izbeigšanu bez pasākumu noteikšanas.

2. Ziņojumā cita starpā iekļauj informāciju par pagaidu un galīgo aizsardzības pasākumu piemērošanu, iepriekšējas uzraudzības pasākumiem, izmeklēšanu un procedūru izbeigšanu bez pasākumu noteikšanas un noteikumu apiešanas novēršanas mehānisma piemērošanu.

PASKAIDROJUMS

Asociācijas nolīgumā ar Moldovu, tāpat kā lielākajā daļā mūsu tirdzniecības nolīgumu, iekļauta aizsardzības pasākumu klauzula. Ar šo instrumentu var uz laiku apturēt preferences, ja to piemērošana varētu izraisīt negaidītu un nozīmīgu importa pieaugumu, kas importētājas puses iekšzemes ražošanas nozarei radītu ekonomisku kaitējumu, (t. i., iespējams apturēt tarifu turpmāku liberalizāciju vai atkārtoti ieviest vislielākās labvēlības režīma muitas nodokļa likmi). Turklāt nolīgumā ietverts arī t. s. noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, kas paredz iespēju atkārtoti ieviest vislielākās labvēlības režīma muitas nodokļa likmi, ja konkrētu lauksaimniecības preču imports no Moldovas bez pienācīga pamatojuma par to precīzu izcelsmi pārsniedz noteiktu slieksni.

Eiropas Parlamenta un Padomes regula ir vajadzīga, lai ES iekšējos tiesību aktos iestrādātu instrumentu, kas nepieciešams, lai divpusējo aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu varētu piemērot.

Izskatāmais Komisijas priekšlikums galvenokārt balstās uz salīdzināmām īstenošanas regulām, kas tika apspriestas un saskaņotas starp likumdevējiem attiecībā uz vairākiem nesen noslēgtajiem un spēkā esošajiem ES brīvās tirdzniecības nolīgumiem: ar Koreju (regula publicēta 2011. gadā), ar Centrālameriku (regula publicēta 2013. gadā) un ar Kolumbiju un Peru (regula publicēta 2013. gadā).

Referents norāda, ka ar ierosināto regulu tiek īstenoti ES un Moldovas asociācijas nolīguma attiecīgie noteikumi, kuriem Eiropas Parlaments 2014. gada 13. novembrī deva savu piekrišanu. Lai nepieciešamības gadījumā aizsargātu ES ražotājus, ir jāpieņem ierosinātā regula, tādējādi nodrošinot, ka Moldova izpilda saistības, kas izriet no minētā nolīguma.

Referents jo īpaši atzinīgi vērtē priekšlikumā izklāstīto Komisijas pienākumu sniegt ziņojumus, saskaņā ar kuru Komisija iesniedz likumdevējiem un pēc tam publisko gada ziņojumu par regulas piemērošanu un īstenošanu. Eiropas Parlaments var aicināt Komisiju piedalīties tā kompetentās komitejas ad hoc sanāksmē, lai iepazīstinātu ar jebkuru jautājumu saistībā ar regulas īstenošanu un sniegtu attiecīgus paskaidrojumus. Referents uzskata, ka šāda ziņošana veicinās kopējās tirdzniecības politikas īstenošanas parlamentāro pārbaudi, kuru veic Komisija, un tādējādi nodrošinās arī lielāku pārredzamību.

Ierosināto Komisijas priekšlikuma grozījumu mērķis ir saskaņot Regulas un ES un Moldovas asociācijas nolīguma formulējumus.

1. grozījumā ir izklāstīts ES pienākums apspriesties ar Moldovas iestādēm pirms galīgo aizsardzības pasākumu piemērošanas. ES un Moldova šo jautājumu ir apspriedušas un vienojušās par to asociācijas nolīguma 160. pantā. Tādējādi ir pamatoti šo formulējumu atspoguļot regulā, ar kuru tiek īstenota aizsardzības pasākumu klauzula.

2. grozījuma mērķis ir saskaņot Komisijas priekšlikuma un Asociācijas nolīguma terminus. Tajā ir arī sīkāk izklāstīts Komisijas pienākums sniegt ziņojumu, lai ietvertu skaidru norādi uz noteikumu apiešanas novēršanas mehānisma piemērošanu.

Abi grozījumi ir tehniski un precizējoši un tiem nevajadzētu kavēt likumdošanas procesa ātru pabeigšanu.

14.10.2015

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Viorica Dăncilă

ĪSS PAMATOJUMS

Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību (ES) un Moldovas Republiku (“Nolīgums”) tika parakstīts 2014. gada 24. jūnijā, un tas tiek provizoriski piemērots no 2014. gada 1. septembra. Eiropas Parlaments 2014. gada 13. novembrī sniedza piekrišanu minētā nolīguma noslēgšanai.

Ar Nolīgumu ievieš preferenciālās tirdzniecības režīmu — padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA). Padomes Regula (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovai, darbosies paralēli līdz 2015. gada 31. decembrim un nesen tika grozīta, lai paplašinātu beznodokļu režīma darbības jomu, attiecinot to uz Moldovas vīnu, un lai piešķirtu beznodokļu kvotas āboliem, plūmēm un galda vīnogām(1).

ES ir Moldovas lielākais tirdzniecības partneris, veidojot 46,4 % no tās tirdzniecības; aiz tās ierindojas Krievija (21,9 %) un Ukraina (11,8 %). Tirdzniecība ar Moldovu veido 0,1 % no ES tirdzniecības kopapjoma. 2014. gadā, stājoties spēkā DCFTA, imports no Moldovas Savienībā pieauga par 20 %, un jo īpaši palielinājās lauksaimniecības preču imports — par 30 %. Lauksaimniecības produkti veido ievērojamu daļu no Moldovas kopējā importa Eiropas Savienībā. Moldova uz Savienību galvenokārt eksportē eļļas augus, svaigus vai kaltētus valriekstus, ābolu sulu, vīnu un graudaugus. Savienība uz Moldovu galvenokārt eksportē stipros alkoholiskos dzērienus, pārtikas izstrādājumus, cigaretes, atsevišķus augļus un dārzeņus, tostarp citrusaugļus, cūkgaļu un dzīvnieku barību.

Turpmākajā tabulā ir sniegti statistikas dati par ES lauksaimniecības preču importu no Moldovas 2009.–2014. gadā.

IMPORTS NO MOLDOVAS UZ 28 ES DALĪBVALSTĪM

x EUR 1 000 000

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vidēji 2009.–2014. gadā

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI [miljonos EUR]

137

141

256

265

259

347

234

PĀRSTRĀDĀTI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI [miljonos EUR]

11

12

16

19

23

22

17

VISI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI [miljonos EUR]

148

153

272

284

282

369

251

PĀRSTRĀDĀTI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI / VISI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

7,6%

7,8%

5,7%

6,5%

8,2%

6,0%

6,8%

VISAS PRECES KOPĀ [miljonos EUR]

423

445

644

669

680

885

624

VISI LAUKSAIMN. PRODUKTI / VISAS PRECES KOPĀ

34,9%

34,4%

42,3%

42,4%

41,5%

41,6%

40,2%

Šis nolīgums tāpat kā lielākā daļa ES tirdzniecības nolīgumu iekļauj divpusējo aizsardzības pasākumu klauzulu, kas izklāstīta 165.–169. pantā. Aizsardzības pasākumu var noteikt, ja samazinot vai atceļot muitas nodokli Moldovas Republikas izcelsmes produktam, tas tiek importēts Savienībā tādā palielinātā apjomā absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret Savienības produkciju, ka tiek radīts nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražošanas nozarei. Šādā gadījumā var apturēt turpmāku muitas nodokļa likmes samazinājumu attiecīgajam ražojumam vai atkārtoti ieviest vislielākās labvēlības muitas nodokļa likmi. Šādu pasākumu var piemērot uz diviem gadiem un izņēmuma kārtā pagarināt vēl uz diviem gadiem. Priekšlikuma I nodaļā ir iekļauti sīki noteikumi par procedūras sākšanu, izmeklēšanām, iepriekšējas uzraudzības pasākumu veikšanu, pagaidu un galīgo aizsardzības pasākumu piemērošanu un šādu pasākumu ilgumu un pārskatīšanu.

Turklāt Nolīguma 148. pantā ir ietverts arī t. s. noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, kas paredz iespēju atkārtoti ieviest vislielākās labvēlības muitas nodokļa likmi, ja konkrētu lauksaimniecības preču imports no Moldovas (saraksts XV-C pielikumā) bez pienācīga pamatojuma par to precīzu izcelsmi pārsniedz noteiktu slieksni. Apiešanas novēršanas klauzulas ir svarīgas, lai novērstu tādu preču importu Savienībā, kuras nav Moldovas izcelsmes, izmantojot Nolīguma priekšrocības, lai apietu prasības par izcelsmes noteikumiem. Priekšlikuma II nodaļā (13. pants) ir noteiktas minētā mehānisma piemērošanas procedūras, kas neskar neviena I nodaļā noteiktā pasākuma piemērošanu (drošības pasākumi). Tomēr pasākumus, kas pieņemti, ievērojot abu nodaļu noteikumus nevar piemērot vienlaicīgi vieniem un tiem pašiem produktiem.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas priekšlikumu, jo tas ir nepieciešams, lai Savienības tiesību aktos iekļautu instrumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu pagaidu aizsardzības pasākumus gadījumā, ja pieaug imports, kas rada ekonomisku kaitējumu Savienības tirgum un tās ražotājiem.

Ierosinātās īstenošanas regulas būtiskās daļas atspoguļo attiecīgās apstiprinātā nolīguma teksta daļas, 2015. gada 11. marta Regulu (ES) 2015/478 par kopējiem importa noteikumiem un — netieši — PTO Nolīgumu par aizsargpasākumiem. Procedūras daļas būtībā balstās uz spēkā esošajām īstenošanas regulām, kas tika apspriestas un saskaņotas starp trim iestādēm attiecībā uz katru no spēkā esošajiem nesen noslēgtajiem tirdzniecības nolīgumiem: Koreja (2011. gada 11. maija Regula (ES) Nr. 511/2011), Centrālamerika (2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 20/2013) un Kolumbija un Peru (2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2013).

Tomēr atzinuma sagatavotāja norāda, ka no praktiskā viedokļa divpusējās aizsardzības pasākumu klauzulas izmantošana šķiet diezgan problemātiska, jo gan pamatprasības(2), gan procesuālās prasības ir grūti pierādīt un piemērot. Tas varētu būt pamatojums tam, kāpēc šāda veida klauzula nekad nav izmantota, lai arī tā ir bijusi iekļauta vairākos tirdzniecības nolīgumos.

******

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ierosināt Eiropas Parlamentam pieņemt nostāju pirmajā lasījumā, apstiprinot Komisijas priekšlikumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Aizsardzības pasākumu klauzula un noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp ES un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

Atsauces

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

27.4.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

27.4.2015

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Aizsardzības pasākumu klauzula un noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp ES un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

Atsauces

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.4.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

27.4.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Pieņemšanas datums

10.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Iesniegšanas datums

14.12.2015

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1383/2014.

(2)

Piemēram, jēdziens „nopietns kaitējums“, kas definēts PTO Nolīguma par aizsargpasākumiem 4. pantā kā nopietna, vispārēja iekšzemes ražošanas nozares stāvokļa pasliktināšanās un ar identisku definīciju iekļauts Nolīguma tekstā un pašreizējā priekšlikuma 2. panta d) punktā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika