Procedura : 2015/0079(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0364/2015

Teksty złożone :

A8-0364/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/02/2016 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0035

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 797kWORD 286k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Helmut Scholz

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0154),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0092/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0364/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia są spełnione, Komisja może wprowadzić ostateczne środki ochronne. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

1. Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia są spełnione, Komisja zwraca się do władz Mołdawii o przeprowadzenie konsultacji zgodnie z art. 160 układu. W przypadku gdy w ciągu 30 dni nie zostanie znalezione satysfakcjonujące rozwiązanie, Komisja może wprowadzić ostateczne środki ochronne. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Sprawozdanie zawiera informacje o zastosowaniu środków tymczasowych i ostatecznych, uprzednich środków nadzoru, regionalnych środków nadzoru i środków ochronnych oraz o przypadkach zakończenia dochodzeń i postępowań bez wprowadzania środków.

2. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje o zastosowaniu tymczasowych i ostatecznych środków ochronnych, uprzednich środków nadzoru, o przypadkach zakończenia dochodzeń i postępowań bez wprowadzania środków oraz o zastosowaniu mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł.

UZASADNIENIE

Układ o stowarzyszeniu z Mołdawią, podobnie jak większość unijnych umów handlowych, obejmuje dwustronną klauzulę ochronną. Dzięki temu instrumentowi preferencje mogą zostać tymczasowo zawieszone w przypadku, gdy ich stosowanie prowadzi do nieoczekiwanego i znaczącego wzrostu przywozu, powodując straty ekonomiczne dla przemysłu krajowego strony dokonującej przywozu (tj. istnieje możliwość albo zawieszenia dalszej liberalizacji taryf, albo przywrócenia stawki należności celnej stosowanej względem kraju najbardziej uprzywilejowanego). Ponadto wymieniony układ zawiera także mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł, który umożliwia ponowne wprowadzenie stawki należności celnej stosowanej względem kraju najbardziej uprzywilejowanego, w przypadku gdy przywóz niektórych produktów rolnych z Mołdawii przekracza określony próg, bez należytego uzasadnienia ich dokładnego pochodzenia.

Aby wprowadzić do wewnętrznego porządku prawnego UE niezbędne instrumenty, tak aby można było stosować wymienioną dwustronną klauzulę ochronną oraz mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł, potrzebne jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Rozpatrywany wniosek Komisji w dużej mierze opiera się na podobnych rozporządzeniach wykonawczych, które zostały omówione i zatwierdzone przez współustawodawców dla kilku ostatnio przyjętych i obowiązujących umów o wolnym handlu: z Koreą (rozporządzenie opublikowane w 2011 r.), z Ameryką Środkową (rozporządzenie opublikowane w 2013 r.) oraz z Kolumbią i Peru (rozporządzenie opublikowane w 2013 r.).

Sprawozdawca zwraca uwagę, że proponowane rozporządzenie wprowadza w życie odpowiednie przepisy układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią, na który Parlament Europejski wyraził zgodę w dniu 13 listopada 2014 r. Przyjęcie proponowanego rozporządzenia jest niezbędne w celu egzekwowania zobowiązań Mołdawii wynikających z układu, aby w razie konieczności możliwa była ochrona producentów z UE.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza określony we wniosku obowiązek składania sprawozdań przez Komisję, zgodnie z którym Komisja ma przedkładać współustawodawcom, a następnie publikować roczne sprawozdanie w sprawie stosowania i wdrożenia rozporządzenia. Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem rozporządzenia. Sprawozdawca wyraża opinię, że tak rozumiana sprawozdawczość ułatwi parlamentarną kontrolę nad realizacją wspólnej polityki handlowej przez Komisję, a także przyczyni się do poprawy jej przejrzystości.

Proponowane poprawki do wniosku Komisji mają na celu dostosowanie brzmienia rozporządzenia do brzmienia układu o stowarzyszeniu między UE i Mołdawią.

Poprawka 1 wyjaśnia spoczywający na UE obowiązek przeprowadzenia konsultacji z władzami Mołdawii przed wprowadzeniem ostatecznego środka ochronnego. Zostało to wynegocjowane i uzgodnione przez UE i Mołdawię w art. 160 układu o stowarzyszeniu. Odzwierciedlenie tego brzmienia w rozporządzeniu w sprawie stosowania klauzuli ochronnej jest zatem należycie uzasadnione.

Celem poprawki 2 jest dostosowanie terminologii wniosku Komisji do terminologii układu o stowarzyszeniu. Wyjaśnia ona również bardziej szczegółowo obowiązek składania sprawozdań przez Komisję, aby wyraźnie uwzględnić stosowanie mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł.

Obie poprawki mają charakter techniczny i wyjaśniający i nie powinny uniemożliwić szybkiego zakończenia procedury ustawodawczej.

14.10.2015

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Viorica Dăncilă

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską (UE) a Republiką Mołdawii (zwany dalej „układem”) został podpisany w dniu 24 czerwca 2014 r. i jest stosowany tymczasowo od dnia 1 września 2014 r. W dniu 13 listopada 2014 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie układu.

W układzie wprowadzono system preferencji handlowych – pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA). Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Mołdawii będzie stosowane równolegle od dnia 31 grudnia 2015 r., przy czym niedawno zmieniono je, aby objąć traktowaniem bezcłowym wino mołdawskie oraz przyznać kontyngenty bezcłowe na jabłka, śliwki i winogrona stołowe(1).

Handel z UE stanowi 46,4% wymiany handlowej Mołdawii, co czyni UE największym partnerem handlowym Mołdawii, przed Rosją (21,9%) i Ukrainą (11,8%). Handel z Mołdawią stanowi 0,1% całkowitej wymiany handlowej Unii. W 2014 r., po wejściu w życie DCFTA, przywóz z Mołdawii wzrósł o 20%, przy czym szczególnie znacząco wzrósł przywóz towarów rolnych – o 30%. Produkty rolne stanowią znaczną część całkowitego przywozu z Mołdawii do Unii. Główne produkty wywożone z Mołdawii do Unii to nasiona roślin oleistych, świeże i suszone orzechy, sok jabłkowy, wina i zboża. Główne produkty wywożone z Unii do Mołdawii to alkohole, przetwory żywnościowe, papierosy, niektóre owoce i warzywa, w tym owoce cytrusowe, a także wieprzowina i pasze dla zwierząt.

Poniższa tabela zawiera dane statystyczne dotyczące przywozu produktów rolnych z Mołdawii w latach 2009–2014.

PRZYWÓZ z MOŁDAWII do UE28

x 1.000.000 EUR

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia w latach 2009-2014

PRODUKTY ROLNE [w mln EUR]

137

141

256

265

259

347

234

PRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE [w mln EUR]

11

12

16

19

23

22

17

WSZYSTKIE PRODUKTY ROLNE [w mln EUR]

148

153

272

284

282

369

251

PRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE / WSZYSTKIE PRODUKTY ROLNE

7,6%

7,8%

5,7%

6,5%

8,2%

6,0%

6,8%

WSZYSTKIE TOWARY OGÓŁEM [w mln EUR]

423

445

644

669

680

885

624

WSZYSTKIE PRODUKTY ROLNE / WSZYSTKIE TOWARY OGÓŁEM

34,9%

34,4%

42,3%

42,4%

41,5%

41,6%

40,2%

Jak większość unijnych umów handlowych układ obejmuje dwustronną klauzulę ochronną, znajdującą się w art. 165–169. Środek ochronny może zostać wprowadzony w przypadku, gdy w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnych produkt pochodzący z Republiki Mołdawii jest przywożony do Unii w tak zwiększonych ilościach, w ujęciu bezwzględnym lub w stosunku do produkcji unijnej, że powoduje to powstanie poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla przemysłu unijnego. Może to spowodować zawieszenie dalszego obniżania stawki celnej nałożonej na dany produkt lub ponowne wprowadzenie stawki celnej stosowanej względem kraju najbardziej uprzywilejowanego (KNU). Środek taki można stosować przez dwa lata, a w drodze wyjątku – przez kolejne dwa lata. Rozdział I wniosku zawiera szczegółowe przepisy regulujące wszczęcie postępowania, dochodzenie, uprzednie środki nadzoru, wprowadzenie tymczasowych i ostatecznych środków ochronnych oraz okres obowiązywania i przegląd tych środków.

Ponadto układ zawiera także, w art. 148, mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł, który umożliwia ponowne wprowadzenie stawki celnej KNU, w przypadku gdy przywóz niektórych produktów rolnych z Mołdawii (wymienionych w załączniku XV-C) przekracza określony próg, bez należytego uzasadnienia ich dokładnego pochodzenia. Klauzule przeciwdziałające obchodzeniu ceł mają istotne znaczenie, gdyż pozwalają zapobiec przywozowi do Unii produktów niepochodzących z Mołdawii poprzez Mołdawię, co wiąże się z wykorzystywaniem przewidzianych w układzie preferencji do obchodzenia wymogów wynikających z „reguł pochodzenia”. W rozdziale II wniosku (art. 13) określono procedury stosowania tego mechanizmu, który nie może naruszać środków określonych w rozdziale I (środki ochronne). Jednakże środki wprowadzone na mocy przepisów obu rozdziałów nie mogą być stosowane jednocześnie wobec tych samych produktów.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem i popiera wniosek Komisji, gdyż niezbędne jest włączenie do prawa Unii instrumentów potrzebnych do stosowania tymczasowych środków ochronnych w przypadku, gdyby wzrost przywozu powodował straty ekonomiczne dla rynku Unii i jej producentów.

Części materialne proponowanego rozporządzenia wykonawczego odzwierciedlają odpowiednie części wynegocjowanego tekstu układu, rozporządzenie (UE) nr 478/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu oraz, pośrednio, postanowienia porozumienia WTO w sprawie środków ochronnych. Części proceduralne zasadniczo opierają się na obowiązujących rozporządzeniach wykonawczych, które zostały omówione i uzgodnione przez wszystkie trzy instytucje w odniesieniu do niedawno zawartych i obowiązujących obecnie umów o wolnym handlu: z Koreą (rozporządzenie (UE) nr 511/2011 z dnia 11 maja 2011 r.), Ameryką Środkową (rozporządzenie (UE) nr 20/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.) oraz Kolumbią i Peru (rozporządzenie (UE) nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.).

Sprawozdawczyni zauważa jednak, że z praktycznego puntu widzenia korzystanie z dwustronnej klauzuli ochronnej wydaje się raczej problematyczne, gdyż zarówno w przypadku wymogów materialnych(2), jak i proceduralnych trudno jest wykazać ich spełnienie i stosować je. Być może wyjaśnia to, dlaczego tego rodzaju klauzule nigdy nie były wykorzystywane przez Unię pomimo ich włączenia do niektórych umów handlowych.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu stanowiska zatwierdzającego wniosek Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiające tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

Odsyłacze

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

27.4.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

27.4.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Data przyjęcia

13.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiające tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

Odsyłacze

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Data przedstawienia w PE

14.4.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

27.4.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Data przyjęcia

10.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Data złożenia

14.12.2015

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/1383 z dnia 18 grudnia 2014 r.

(2)

Jak na przykład pojęcie „poważnej szkody”, zdefiniowane w art. 4 porozumienia WTO w sprawie środków ochronnych jako „ogólne istotne pogorszenie sytuacji producentów krajowych” i włączone z tożsamą definicją do tekstu układu oraz do art. 2 lit. d) przedmiotowego wniosku.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności