Postup : 2015/0079(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0364/2015

Predkladané texty :

A8-0364/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/02/2016 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0035

SPRÁVA     ***I
PDF 736kWORD 285k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Helmut Scholz

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2015)0154),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0092/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0364/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Keď z konečného posúdenia skutočností vyplynie, že podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia nie sú splnené, môže Komisia prijať konečné ochranné opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 4 tohto nariadenia.

1. Ak z konečného posúdenia skutočností vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia sú splnené, vyzve Komisia orgány Moldavska na konzultácie v súlade s článkom 160 dohody. Ak sa do 30 dní nedosiahnu žiadne uspokojivé riešenia, môže Komisia prijať konečné ochranné opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 4 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V správe sa uvedú informácie o uplatňovaní dočasných a konečných opatrení, predbežných opatrení dohľadu, opatrení regionálneho dohľadu a ochranných opatrení a o ukončení prešetrovaní a konaní bez uloženia opatrení.

2. V správe sa okrem iného uvedú informácie o uplatňovaní dočasných a konečných ochranných opatrení, predbežných opatrení dohľadu a o ukončení prešetrovaní a konaní bez opatrení, ako aj o uplatňovaní mechanizmu proti obchádzaniu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o pridružení s Moldavskom, rovnako ako väčšina našich obchodných dohôd, zahŕňa bilaterálnu ochrannú doložku. Prostredníctvom tohto nástroja je možné dočasne pozastaviť uplatňovanie preferencií v prípade, ak by ich uplatňovanie viedlo k neočakávanému a významnému nárastu dovozu, ktorý by mal za následok hospodárske škody na domácom výrobnom odvetví dovážajúcej strany (t. j. je možné buď pozastaviť ďalšiu liberalizáciu sadzieb, alebo opätovne zaviesť colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod). Táto dohoda okrem toho zahŕňa aj tzv. mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje možnosť opätovne zaviesť colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod, keď dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov z Moldavska prekročí danú hranicu bez náležitého odôvodnenia ich presného pôvodu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady je potrebné, aby sa do vnútroštátnych právnych predpisov EÚ zaviedol potrebný nástroj umožňujúci uplatňovanie uvedenej bilaterálnej ochrannej doložky a mechanizmu proti obchádzaniu.

Skúmaný návrh Komisie vychádza do veľkej miery z porovnateľných vykonávacích nariadení, ktoré boli prediskutované a schválené spoluzákonodarcami v súvislosti s niekoľkými nedávnymi, v súčasnosti platnými, dohodami o voľnom obchode: EÚ/Kórea (nariadenie uverejnené v roku 2011), EÚ/Stredná Amerika (nariadenie uverejnené v roku 2013) a EÚ/Kolumbia a Peru (nariadenie uverejnené v roku 2013).

Spravodajca upozorňuje, že navrhovaným nariadením sa do praxe zavádzajú príslušné ustanovenia Dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, ktoré Európsky parlament schválil 13. novembra 2014. Navrhované nariadenie je potrebné prijať na účely presadzovania povinností Moldavska, ktoré vyplývajú z dohody, s cieľom ochrániť výrobcov z EÚ v prípade potreby.

Spravodajca víta najmä povinnosť Komisie podávať správy, ktorá sa uvádza v návrhu a podľa ktorej Komisia predloží spoluzákonodarcom a následne zverejní ročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní nariadenia. Európsky parlament môže pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila akýkoľvek problém týkajúci sa vykonávania nariadenia. Spravodajca zastáva názor, že takéto podávanie správ prispeje k parlamentnej kontrole vykonávania spoločnej obchodnej politiky Komisiou, ako aj k lepšej transparentnosti.

Cieľom navrhovaných zmien návrhu Komisie je zosúladiť znenie nariadenia so znením Dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Pozmeňujúci návrh 1 objasňuje povinnosť EÚ uskutočňovať konzultácie s moldavskými orgánmi pred uložením konečných ochranných opatrení. EÚ a Moldavsko to prerokovali a schválili v článku 160 dohody o pridružení. Je teda riadne odôvodnené, že toto znenie sa odráža v nariadení, ktorým sa vykonáva ochranná doložka.

Pozmeňujúci návrh 2 má za cieľ zosúladiť terminológiu návrhu Komisie a dohody o pridružení. Pozmeňujúci návrh tiež objasňuje oznamovaciu povinnosť Komisie, aby sa výslovne uviedlo uplatňovanie mechanizmu proti obchádzaniu.

Oba pozmeňujúce návrhy majú technickú a objasňujúcu povahu a nemali by brániť rýchlemu ukončeniu legislatívneho postupu.

14.10.2015

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Viorica Dăncilă

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou (ďalej „dohoda“) bola podpísaná 24. júna 2014 a predbežne sa uplatňuje od 1. septembra 2014. Európsky parlament udelil súhlas s uzavretím dohody 13. novembra 2014.

Dohodou sa zavádza preferenčný obchodný režim – prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA). Nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku, sa bude paralelne vykonávať do 31. decembra 2015 a bolo nedávno zmenené s cieľom rozšíriť bezcolný režim aj na moldavské vína a zahrnúť do bezcolných kvót aj jablká, slivky a stolové hrozno(1).

Najväčším obchodným partnerom Moldavska je EÚ (46,4 %), potom nasleduje Rusko (21,9 %) a Ukrajina (11,8 %). Pokiaľ ide o Úniu, objem obchodu s Moldavskom predstavuje 0,1 % jej celkového objemu obchodu. Po nadobudnutí platnosti DCFTA v roku 2014 sa objem dovozu z Moldavska do EÚ zvýšil o 20 %, pričom mimoriadne (o 30 %) sa zvýšil dovoz poľnohospodárskych produktov. Poľnohospodárske produkty predstavujú výrazný podiel celkového dovozu z Moldavska do Únie. Hlavnými produktmi, ktoré sa z Moldavska vyvážajú do Únie, sú olejnaté semená, čerstvé a sušené vlašské orechy, jablková šťava, víno a obilniny. Hlavnými produktmi, ktoré sa vyvážajú z Únie do Moldavska, sú destiláty, potravinové prípravky, cigarety, niektoré druhy ovocia a zeleniny vrátane citrusového ovocia, bravčové mäso a krmivá.

V tabuľke sú uvedené štatistické údaje o dovoze poľnohospodárskych produktov z Moldavska do EÚ v období 2009 – 2014.

DOVOZ Z MOLDAVSKA DO EÚ 28

x 1 000 000 EUR

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Priemer 2009 – 2014

POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY (v mil. EUR)

137

141

256

265

259

347

234

SPRACOVANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY (v mil. EUR)

11

12

16

19

23

22

17

VŠETKY POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY (v mil. EUR)

148

153

272

284

282

369

251

SPRACOVANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY/VŠETKY POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

7,6 %

7,8 %

5,7 %

6,5 %

8,2 %

6,0 %

6,8 %

VŠETKY KOMODITY SPOLU (v mil. EUR)

423

445

644

669

680

885

624

VŠETKY POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY/VŠETKY KOMODITY SPOLU

34,9 %

34,4 %

42,3 %

42,4 %

41,5 %

41,6 %

40,2 %

Podobne ako v prípade väčšiny obchodných dohôd EÚ obsahuje aj táto dohoda dvojstrannú ochrannú doložku, ktorá je uvedená v článkoch 165 až 169. Ochranné opatrenie sa môže uložiť v prípade, ak sa výrobok s pôvodom v Moldavskej republike v dôsledku zníženia alebo odstránenia cla dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, a to v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k domácej výrobe v Únii, že spôsobuje „vážnu ujmu“ výrobe Únie, alebo hrozí, že takúto ujmu spôsobí. To môže viesť k pozastaveniu ďalšieho znižovania colnej sadzby na príslušný tovar alebo k opätovnému zavedeniu colnej sadzby podľa doložky najvyšších výhod. Takéto opatrenie možno uplatniť na dva roky a výnimočne predĺžiť na ďalšie dva roky. V kapitole 1 návrhu sú uvedené podrobné ustanovenia týkajúce sa začatia konaní, prešetrovaní, predbežných opatrení dohľadu, uloženia prechodných a konečných ochranných opatrení a trvania a preskúmania ochranných opatrení.

V článku 148 zahŕňa táto dohoda okrem toho aj tzv. mechanizmus proti obchádzaniu, ktorý umožňuje opätovne zaviesť colnú sadzbu podľa DNV, ak objem dovozu určitých poľnohospodárskych produktov z Moldavska (uvedených v prílohe XV-C) prekročí stanovenú hranicu bez náležitého odôvodnenia ich presného pôvodu. Ustanovenia proti obchádzaniu sú dôležité z toho dôvodu, že zabraňujú dovozu nemoldavských produktov z Moldavska do Únie, pričom sa využívajú výhody dohody s cieľom obísť požiadavky týkajúce sa tzv. pravidiel pôvodu. V kapitole II (článok 13) návrhu sa stanovujú postupy uplatňovania tohto mechanizmu, ktorý sa uplatňuje bez toho, aby tým bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek opatrení stanovených v kapitole I (ochranné opatrenia). Opatrenia prijaté v súlade s obidvoma kapitolami sa však nesmú uplatňovať súčasne na tie isté výrobky.

Spravodajkyňa víta a podporuje návrh Komisie, keďže je nevyhnutné zahrnúť do právnych predpisov Únie nástroje potrebné na uplatňovanie dočasných ochranných opatrení v prípade zvýšenia dovozu, ktoré spôsobí hospodársku škodu na trhu Únie, ako aj jej výrobcom.

Znenie hmotných ustanovení navrhovaného vykonávacieho nariadenia je v súlade s príslušnými časťami dohodnutého textu dohody, s nariadením (EÚ) 2015/478 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách na dovozy a nepriamo aj s ustanoveniami Dohody WTO o ochranných opatreniach. Procesné ustanovenia návrhu vychádzajú v zásade z platných vykonávacích nariadení, ktoré boli prediskutované a schválené všetkými tromi inštitúciami v súvislosti s každou nedávnou dohodou o voľnom obchode, ktoré sú aktuálne v platnosti: s Kórejskou republikou (nariadenie (EÚ) č. 511/2011 z 11. mája 2011, so Strednou Amerikou (nariadenie (EÚ) č. 20/2013 z 15. januára 2013 a s Kolumbiou a Peru (nariadenie (EÚ) č. 19/2013 z 15. januára 2013).

Spravodajkyňa však konštatuje, že z praktického hľadiska sa odvolávanie na dvojstrannú ochrannú doložku javí ako dosť problematické, keďže hmotné(2), ako aj procesné požiadavky sú ťažko preukázateľné, a teda sa aj ťažko uplatňujú. To vysvetľuje skutočnosť, že napriek tomu, že toto ustanovenie bolo zahrnuté do viacerých obchodných dohôd, nikdy nebolo uplatnené.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

Referencie

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

27.4.2015

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

27.4.2015

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Dátum predloženia v EP

14.4.2015

 

 

 

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

INTA

27.4.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Bez predloženia stanoviska

  dátum rozhodnutia

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Dátum prijatia

10.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

14.12.2015

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1383/2014 z 18. 12. 2014.

(2)

Ide napríklad o pojem „vážna ujma“, ktorý je v článku 4 Dohody WTO o ochranných opatreniach vymedzený ako „závažné celkové poškodenie pozície domáceho výrobného odvetvia“ a je rovnako vymedzený v texte dohody a v článku 2 písm. d) aktuálneho návrhu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia